• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20171207

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Мөрөн нисэх буудлын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл, босгоны солбицол ба өндөр, налуу, шилжих үнэмлэхүй өндөр болон соронзон хазайлтын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
  2. Шинээр батлагдсан Мөрөн нисэх буудлын RNAV (GNSS) нислэгийн журмыг нэмсэн.
  3. Мөрөн нисэх буудлын Аэродромын зураг болон ZMMN NDB RWY 28 (1) ACFT CAT A/B ба ZMMN NDB RWY 28 (2) ACFT CAT A/B хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудыг шинэчилсэн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: A3472/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1711190500 1711190930
Файл татах: LINK
(A3472/17 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLT/IV/NBO/E/266/391/4022N10322E166
A)ZLHW B)1711190500 C)1711190930 EST
E) THE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD BTN 8100M(INCLUSIVE) AND
11900M(INCLUSIVE):
1.A596:YABRAI VOR 'YBL'-DENGKOU VOR 'DKO'.
2.B330:YABRAI VOR 'YBL'-GOBIN.
3.W66: DENGKOU VOR 'DKO'- ATBUG.
F)FL266 G)FL391)


А серийн NOTAM

171054 ZMUBYNYX
(A0573/17 NOTAMR A0569/17
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1711171054 C) 1711200900
E)TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO SNOW REMOVAL.)

C серийн NOTAM

170142 ZMUBYNYX
(C0339/17 NOTAMR C0334/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 1711170142 C) 1711240300
E)RWY 18/36 CLSD DUE TO MAINT.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.