• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170720

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Чойбалсан НБ-ын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл,  ХБЗ-ны урт, нислэгийн зурвасны урт, босгоны өндөр, солбицол, аэродромын өндөр, өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр,  шилжих үнэмлэхүй өндөр болон зарлагдсан зайг өөрчилсөн мөн соронзон хазайлтын мэдээллийг шинэчилсэн.
  2. Чойбалсан НБ-ын Аэродромын зураг-ICAO шинэчилсэн.
  3. Чойбалсан НБ-ын Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургууд-ICAO (NDB RWY 12 ACFT CAT A/B and C, NDB RWY 30 ACFT CAT A/B and C) болон шилжүүлгийн хүснэгтүүд шинэчилсэн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J2685/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1706010100 1706301459
Файл татах: LINK
(J2685/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1706010100 C)1706301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)


А серийн NOTAM

232014 ZMUBYNYX
(A0271/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E009
A) ZMUL B) 1706232015 C) 1709232015
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

C серийн NOTAM

221223 ZMUBYNYX
(C0184/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 1706231000 C) 1706290400
E)FUEL NOT AVBL )

Fire

NIL

 

 

 AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.