• Mongolian
Үйл ажиллагааны ерөнхий журам ИНД-175 Хэвлэх
2011 оны 8-р сарын 08, Даваа гариг, 11:27

Нэр
Код
Батлагдсан огноо
Баталсан газар
Хэрэгжүүлэх нэгж
1 Ерөнхий зүйл Бүлэг-1 2017.06.19 ИНЕГ НМҮА
2
Сургалтын журам
2015.12.03
ИНЕГ
НМҮА
3
Нисэхийн мэдээлэл/өгөгдөл цуглуулах, харьцуулан дүгнэх, ангилах журам
2014.09.07
ИНЕГ
4
Нисэхийн мэдээллийг бэлтгэн нийлүүлэх журам
2017.06.19
ИНЕГ
5
Залруулах арга хэмжээний журам
2017.04.01
ИНЕГ
6
Баримт бичгийн хяналтын журам
2017.01.06
ИНЕГ
7
Бүртгэлийн хяналтын журам
2017.04.01
ИНЕГ
8
Дотоод чанар хангалтын журам
2017.04.01
ИНЕГ
9
Онцгой нөхцөл байдлын үед ажиллах журам
2013.08.22
ИНЕГ

Үйл ажиллагааны ерөнхий журам /бүтэн/

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.