• Mongolian
Үйл ажиллагааны ерөнхий журам ИНД-175 Хэвлэх
2011 оны 8-р сарын 08, Даваа гариг, 11:27

Нэр
Код
Батлагдсан огноо
Баталсан газар
Хэрэгжүүлэх нэгж
1 Ерөнхий зүйл Бүлэг-1 2017.06.19 ИНЕГ НМҮА
2
Сургалтын журам
2015.12.03
ИНЕГ
НМҮА
3
Нисэхийн мэдээлэл/өгөгдөл цуглуулах, харьцуулан дүгнэх, ангилах журам
2014.09.07
ИНЕГ
4
Нисэхийн мэдээллийг бэлтгэн нийлүүлэх журам
2017.06.19
ИНЕГ
5
Залруулах арга хэмжээний журам
2017.04.01
ИНЕГ
6
Баримт бичгийн хяналтын журам
2017.01.06
ИНЕГ
7
Бүртгэлийн хяналтын журам
2017.04.01
ИНЕГ
8
Дотоод чанар хангалтын журам
2017.04.01
ИНЕГ
9
Онцгой нөхцөл байдлын үед ажиллах журам
2013.08.22
ИНЕГ

Үйл ажиллагааны ерөнхий журам /бүтэн/

 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.