• Mongolian
AIRAC 09/12 ЗАРЛАГДЛАА Хэвлэх
2012 оны 11-р сарын 09, Баасан гариг, 14:03

 

1. Говь-Алтай аймгийн Алтай нисэх буудлын НМЭ-ийн Нэмэлт 01/12 (AIP SUP 01/12)

2013 оны 7-р сарын 01-ний өдөр хүртэл ХБЗ 11/29-тэй зэрэгцээ шинэ ХБЗ барих барилгын ажил үргэлжилнэ. Мөн зорчигч үйлчилгээний шинэ барилгыг ашиглалтанд оруулсантай холбогдуулан 2012 оны 10-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хуучин перрон болон ЯЗ 1-ийг хааж шинэ перрон болон ЯЗ 1-ийг ашиглаж эхэлсэн болно.

Энэхүү НМЭ-ийн Нэмэлт хэвлэгдэн гарсантай холбогдуулан 2011 оны 12-р сарын 01-ний өдрийн НМЭ-ийн Нэмэлт 04/11-ийг хүчингүй болгосон.

2. Завхан аймгийн Доной нисэх буудлын НМЭ-ийн Нэмэлт 02/12 (AIP SUP 02/12)

2013 оны 4-р сарын 15-ний өдөр хүртэл ХБЗ 17/35-тай зэрэгцээ шинэ ХБЗ барих барилгын ажил үргэлжилнэ. Энэхүү барилгын ажилтай холбоотойгоор ХБЗ 17/35-ын нислэгийн зурвасны хэмжээсүүд 3320 х 105 м болж өөрчлөгдсөн.

Энэхүү НМЭ-ийн Нэмэлт хэвлэгдэн гарсантай холбогдуулан 2011 оны 12-р сарын 01-ний өдрийн НМЭ-ийн Нэмэлт 05/11-ийг хүчингүй болгосон.

3. Булган аймгийн Булган нисэх буудлын НМЭ-ийн Нэмэлт 03/12 (AIP SUP 03/12)

2013 оны 6-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл явгалах зам болон перрон дээр MTOW 30 тонны хязгаарлалт тогтоосон.

Энэхүү НМЭ-ийн Нэмэлт хэвлэгдэн гарсантай холбогдуулан C0740/12 болон C0741/12 NOTAM мэдээнүүдийг-ийг хүчингүй болгосон.

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.