• Mongolian
НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ СУНГАЛАА. Хэвлэх
2014 оны 7-р сарын 08, Мягмар гариг, 09:10

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба нь ИНД 175-ын дагуу "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ" эзэмшин үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг. Тус гэрчилгээний хугацаа дуусч байгаатай холбогдуулан НААХЗГ-ын Аэродром, агаарын навигацийн хэлтэсээс тус албанд 2014 оны 06 сарын 16-наас 07 сарын 02 -ны өдрүүдэд батлагдсан удирдамжийн дагуу үзлэг шалгалт явууллаа.

Шалгалтын дүнд тус алба нь ИНД175 шаардлагуудын хүрээнд технологи үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байгаа тул "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ"-г хоёр жилийн хугацаагаар сунгасан байна.

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.