• Mongolian
2014 оны 10-р сарын бүтээгдэхүүний тохирлын хэмжээ Хэвлэх
2014 оны 11-р сарын 06, Пүрэв гариг, 08:47
2014 оны 10-р сарын бүтээгдэхүүний тохирлын хэмжээ

Бүтээгдэхүүний нэр
Нийт тоо
Нийт үл тохирол
Тохирлын хэмжээ %
Нислэгийн төлөвлөгөө (FPL)
485
19
96.08
Агаарын хөлгийн хөөрөлт (DEP)
471
0
100
Агаарын хөлгийн буулт (ARR)
493
1
99.80
Саатал (DLA)
64
0
100
Цуцлах (CNL)
12
0
100
Нислэгийн төлөвлөгөөний өөрчлөлт (CHG)
27
0
100
Нислэгийн төлөвлөгөө (RQP)
11
0
100
Нислэгийн төлөвлөгөөний нэмэлт хүсэх (RQS)
-
-
-
Нислэгийн өмнөх мэдээллийн товхимол (PIB)
519
1
99.81
NOTAM мэдээ A сери
83
2
97.59
NOTAM мэдээ C сери
48
4
91.67
SNOWTAM -
-
-
Шуурхай мэдээ
100
0
100
2D NOTAM
29
0
100
3D NOTAM
3
0
100
Нийт үл тохирлын судалгааг "Дотоод чанар хангалт" хэсгээс харна уу.


 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.