• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.07.27 15:00

 
NOF: J4000/17 -J4001/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD:
Хугацаа(UTC): 1708010100 1708311459
Файл татах: LINK
J4001/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260
J4000/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10445E033
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430

NOF: J3910/17
Тайлбар: Агаарын зай хаалттай / THE AIRSPACE CLSD
Хугацаа(UTC): 1708010000 1708020500
Файл татах: LINK
(J3910/17 NOTAMN
Q) UIII/QRTCA/IV/BO/W/000/999/5108N11543E018
A) UIII B) 1708010000 C) 1708020500
D) DAILY 0000-0500
E) AIRSPACE CLSD WI AREA:
511059N1151557E-511612N1151833E-510544N1161050E-
510031N1160806E-511059N1151557E.
F) SFC  G) UNL)

NOF: J3827/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / THE SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1707281541 1707281616
Файл татах: LINK
(J3827/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5254N10758E420
A) UIII B) 1707281541 C) 1707281616
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA),
A492 IRKUTSK VORDME (IKT) - AMUTA,
A806 LULAN - OSTUN,
A807 LULAN - TATUR,
A807 BALOG - USONA,
A809 BULEL - LABOB,
A810 AGINO - TELOK,
A815 IRKUTSK VORDME (IKT) - SERNA,
A822 LONKA - SERNA,
A823 ATMOL - OSKEN,
A91 AGINO - SULOK,
A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT) - BAMUK,
B155 LULAN - IRKUTSK VORDME (IKT),
B161 MEDIK - SULOK,
B227 NAREM - GETRU,
B480 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL,
B934 BALOG - SERNA,
G490 SERNA - PEMAL
G491 GABAL - SULOK,
G492 DIBOR - TELOK,
G495 GETRU - TELOK,
G496 DIBOR - NAREM,
G909 ULTUK - LETBI,
G910 IDENI - LETBI,
G917 IDENI - LABOB,
R229 KESUM - NILGA,
R372 KESUM - BAMID,
R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG,
R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA.
F) SFC  G) UNL)

NOF: J3824/17, J3826/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / THE SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1707281541 1707281616
Файл татах: LINK
(J3824/17 NOTAMN
Q) UUXX/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5132N08829E128
A) UNNT UNKL B) 1707281541 C) 1707281616
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A489 KUDEB - NIGOR
P983 KUDEB - NIGOR.
F) SFC  G) UNL)

(J3826/17 NOTAMN
Q) UNKL/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5245N09446E226
A) UNKL B) 1707281541 C) 1707281616
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A308 GINOM - KARSI,
A575 DARNO - LOBIR,
A818 DIMOP - TURAN NDB (TR),
B330 DILAT - NIGOR,
B715 DARNO - ORTUS,
B716 LOBIR - NIGOR,
B951 NIGOR - TISUP,
G122 ORTUS - NIGOR,
G808 MIKET - NIGOR,
G809 TURAN NDB (TR) - NILRA,
P864 LUMET - NIGOR,
P865 ABAKAN VORDME (ABK) - GINOM,
P982 ODMEL - DARNO,
R104 ABAKAN VORDME (ABK) - GINOM,
R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP.
F) SFC  G) UNL)

NOF: J3826/17, J3827/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / THE SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1707281541 1707281616
Файл татах: LINK
(J3826/17 NOTAMN
Q) UNKL/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5245N09446E226
A) UNKL B) 1707281541 C) 1707281616
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A308 GINOM - KARSI,
A575 DARNO - LOBIR,
A818 DIMOP - TURAN NDB (TR),
B330 DILAT - NIGOR,
B715 DARNO - ORTUS,
B716 LOBIR - NIGOR,
B951 NIGOR - TISUP,
G122 ORTUS - NIGOR,
G808 MIKET - NIGOR,
G809 TURAN NDB (TR) - NILRA,
P864 LUMET - NIGOR,
P865 ABAKAN VORDME (ABK) - GINOM,
P982 ODMEL - DARNO,
R104 ABAKAN VORDME (ABK) - GINOM,
R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP.
F) SFC  G) UNL)
(J3827/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5254N10758E420
A) UIII B) 1707281541 C) 1707281616
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA),
A492 IRKUTSK VORDME (IKT) - AMUTA,
A806 LULAN - OSTUN,
A807 LULAN - TATUR,
A807 BALOG - USONA,
A809 BULEL - LABOB,
A810 AGINO - TELOK,
A815 IRKUTSK VORDME (IKT) - SERNA,
A822 LONKA - SERNA,
A823 ATMOL - OSKEN,
A91 AGINO - SULOK,
A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT) - BAMUK,
B155 LULAN - IRKUTSK VORDME (IKT),
B161 MEDIK - SULOK,
B227 NAREM - GETRU,
B480 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL,
B934 BALOG - SERNA,
G490 SERNA - PEMAL
G491 GABAL - SULOK,
G492 DIBOR - TELOK,
G495 GETRU - TELOK,
G496 DIBOR - NAREM,
G909 ULTUK - LETBI,
G910 IDENI - LETBI,
G917 IDENI - LABOB,
R229 KESUM - NILGA,
R372 KESUM - BAMID,
R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG,
R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA.
F) SFC  G) UNL)

NOF: J3348/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1707010100 1707311459
Файл татах: LINK
(J3348/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1707010100 C) 1707311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260)

NOF: J3346/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1707010100 1707311459
Файл татах: LINK
(J3346/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E033
A) UIII B) 1707010100 C) 1707311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENT CLSD:
A492 OSKEN-AMUTA.
F) FL270  G) FL430)


ШМ1331/17 Мэдээлэл холбооны сүлжээнээс SDH тоног төхөөрөмж шилжүүлэх холболтын ажил хийгдэх тул 2017.07.28-ны 00:00-06:00 цагийн хооронд Говь-алтай, Ховд, Өлгий НБ-ын оптик шугам тасарна. VSAT-аар хэвийн ажиллана.

ШМ1334/17 Ургамал: Төвийн тэжээл 2017.07.27-ны өдрийн 07:55 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Холимог тэжээлээр хэвийн.

ШМ1335/17 Их-Өлгий: RADAR-г 2017.07.27-ны өдрийн 19:00-23:59 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.


 

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.