• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.03.28 15:00 /LT/


 
NOF: A0658/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1703280730 1703281045
Файл татах: LINK
(A0658/17 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLT/IV/NBO/E/351/999/
A)ZLHW B)1703280730 C)1703281045
D)0730-0845 0930-1045
E) HE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD AT 10700M AND ABOVE.
1.B330: N3824.7E10322.7-MORIT.
2.B215: N3939.5E10036.8-YINCHUAN VOR'YHD'.
3.A596: YABRAI VOR'YBL'-DENGKOU VOR 'DKO'.
F)FL351 G)FL999)

NOF: J1386/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1386/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)

NOF: J1385/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1385/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10442E034
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F)FL270  G)FL430)

NOF: J1380/17, J1381/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREA ACT
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1380/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F)2000M AGL  G)30100M AGL)
(J1381/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
F)150M AGL  G)FL260)

NOF: J0904/17-J0913/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 170301010 1703311459
Файл татах: LINK
(J0904/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E033
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430)

(J0905/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/280/400/5142N10349E050
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE R478 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO CLSD.
F) FL280  G) FL400)

(J0906/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/210/530/5148N10317E040
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE B480 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-MATAK CLSD.
F) FL210  G) FL530)

(J0908/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/260/5303N10155E104
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE W176,NOT AVBL FOR INTL FLT, CLSD ALONG SEGMENT:
RAZDOLYE NDB (BD)-OKLUR.
ATS RTE A938 SEGMENT IRKUTSK VORDME(IKT)-ULTUK CLSD.
F) FL100  G) FL260)

(J0909/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260)

(J0910/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/530/5259N10102E188
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A822 SEGMENT LONKA-LUTOG CLSD.
F) FL270  G) FL530)

(J0911/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/530/5108N10419E022
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A823 SEGMENT ATMOL-OSKEN CLSD.
F) FL140  G) FL530)

(J0912/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5115N10447E024
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE G910 SEGMENT IDENI-RITKO CLSD.
F) FL100  G) FL530)

(J0913/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/110/530/5123N10339E021
A) UIII B) 1703010100 C) 1703311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE G909 SEGMENT ULTUK-ODREM CLSD.
F) FL110  G) FL530)

NOF: J0958/17, J0959/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREAS ACT
Хугацаа(UTC): 1703010100 1703311459
Файл татах: LINK
J0958/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/060/999/5229N10157E135
A)UIII B)1703010100 C)1703311459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F)2000M AMSL  G)30100M AMSL
J0959/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A)UIII B)1703010100 C)1703311459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
OVERFLIGHT BY CIVIL ACFT CARRYING OUT RWY 12 APCH AT IRKUTSK AD
PERMITTED BY COORDINATION WITH ATS CONTROLLER. APCH TIME MAY BE
INCREASED DUE TO HOLDING PROCEDURE.
F)150M AMSL  G)7900M AMSL


ШМ0366/17 Улаанбаатар: AVIMET SERVER дээр 2017.03.28-ны 09:00-16:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0367/17 Улаанбаатар: VOR станц дээр 2017.03.29-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0368/17 Улаанбаатар: VOR/DME станцын DME дээр 2017.03.30-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0371/17 Улаанбаатар: SULOK агаарын хаалгаар ирж байгаа BOEING-788 агаарын хөлгийн маягийг 2017.03.28-ны 04:10 цагаас эхлэн радар дээр шивж оруулж болохгүй алдаа зааж байна. Бусад агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөний маягийг шивэхэд хэвийн.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.