Бэлэн байдлын мэдээ

2017.07.24 15:00

 

ШМ1307/17 Их-Өлгий: RADAR-н 1-р суваг 2017.07.23-ны 22:44 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар алдаа өгсөн. 2-р сувгаар хэвийн ажиллаж байна. Гэмтлийг тодорхойлж байгаа.

ШМ1314/17 Чойбалсан: Нисэх буудлын хөөрч буух зурвас дээр 2017.07.24-ны 21:00 цагаас 2017.07.27-ны 21:00 цагийн хооронд засвар үйлчилгээ хийнэ. Нислэгт нөлөөлөхгүй.

 

 

 

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.