• Mongolian
ИНЕГ-аас баталсан журам

 

Нэр
Код Батлагдсан огноо Баталсан газар Хэрэгжүүлэх нэгж
1
Агаарын хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам
ЖУ-70 2016.01.14 ИНЕГ НМҮА
2
Нислэг техникийн осол, ноцтой зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах журам
ЖУ-71 2006.04.25 ИНЕГ
3
"Чингис хаан" ОУБ-ын аэродромын перрон дээрхи агаарын хөлгийн, байрлалыг зохицуулах журам
ЖУ-72 2009.06.08 ИНЕГ
4
Иргэний агаарын хөлгийн онцгой үүргийн нислэгийн журам
ЖУ-73 2004 ИНЕГ
5
Танилцах нислэгт хамруулах журам
ЖУ-74 - ИНЕГ
6
Аэронавигацийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны журам
ЖУ-75 2010.06.19 ИНЕГ
7
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг аэродромын мэдээллээр хангах журам
ЖУ-76 2010.03.12 ИНЕГ
8
Перроны удирдлага зохицуулалтын журам
ЖУ-77 2010.05.11 "Чингис хаан" ОУНБ
9 Иргэний нисэхийн агаарын навигацын үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг гэрчилгээжүүлэх журам ЖУ-78 2011.01.20 ИНЕГ
10 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах ерөнхий журам
ЖУ-79

2016.06.13

ИНЕГ
11 Нислэгийн зураг түгээх журам ЖУ-81 2012.09.03 ИНЕГ

1. Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам


2. "Чингис хаан" ОУНБ-ын онцгой байдлын төлөвлөгөө


3. Нислэгийн онцгой нөхцөл байдал болон осол зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах журам

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

Нэр
Код Батлагдсан огноо Баталсан газар Хэрэгжүүлэх нэгж
1
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүний шаардлага
татах 2017.08.22 ИНЕГ НМҮА
2
Нислэгийн зургийн шаардлага
татах 2017.08.22 ИНЕГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.