• Mongolian
ИНЕГ-аас баталсан журам

 

Нэр
Код Батлагдсан огноо Баталсан газар Хэрэгжүүлэх нэгж
1
Агаарын хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам
ЖУ-70 2016.01.14 ИНЕГ НМҮА
2
Нислэг техникийн осол, ноцтой зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах журам
ЖУ-71 2006.04.25 ИНЕГ
3
"Чингис хаан" ОУБ-ын аэродромын перрон дээрхи агаарын хөлгийн, байрлалыг зохицуулах журам
ЖУ-72 2009.06.08 ИНЕГ
4
Иргэний агаарын хөлгийн онцгой үүргийн нислэгийн журам
ЖУ-73 2004 ИНЕГ
5
Танилцах нислэгт хамруулах журам
ЖУ-74 - ИНЕГ
6
Аэронавигацийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны журам
ЖУ-75 2010.06.19 ИНЕГ
7
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг аэродромын мэдээллээр хангах журам
ЖУ-76 2010.03.12 ИНЕГ
8
Перроны удирдлага зохицуулалтын журам
ЖУ-77 2010.05.11 "Чингис хаан" ОУНБ
9 Иргэний нисэхийн агаарын навигацын үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг гэрчилгээжүүлэх журам ЖУ-78 2011.01.20 ИНЕГ
10 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах ерөнхий журам
ЖУ-79

2016.06.13

ИНЕГ
11 Нислэгийн зураг түгээх журам ЖУ-81 2012.09.03 ИНЕГ

Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

Нэр
Код Батлагдсан огноо Баталсан газар Хэрэгжүүлэх нэгж
1
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүний шаардлага
татах 2017.08.22 ИНЕГ НМҮА
2
Нислэгийн зургийн шаардлага
татах 2017.08.22 ИНЕГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.