• Mongolian
Нислэгийн өмнөх мэдээлэл


Өдөр тутмын НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-08-21
Гарчиг
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
ZMUB FIR
00:00:32 (LT)
DOM AD
00:00:25 (LT)
INTL AD
00:00:15 (LT)
Хуваарьт нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML861 ZMUB ZBER
12:30:01 (LT)
MNG801 ZMUB ZBHH
12:15:24 (LT)
MGL2971 ZMUB VHHH
11:01:10 (LT)
MNG101 ZMUB UIII
07:59:52 (LT)
MGL301 ZMUB RJAA
06:45:47 (LT)
MGL501 ZMUB RJAA
05:54:11 (LT)
MGL223 ZMUB ZBAA
04:11:49 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML141 ZMUB ZMCD
09:10:01 (LT)
MML131 ZMUB ZMMN
08:10:11 (LT)
MML191 ZMUB ZMDN
04:40:39 (LT)
MML111 ZMUB ZMDZ
04:30:01 (LT)
MNG75 ZMUB ZBTJ
03:36:50 (LT)
Хуваарьт бус нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-08-21
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML121 ZMUB ZMKD
12:14:57 (LT)
MGL7071 ZMUB ZMKB
05:30:52 (LT)
MML181 ZMUB ZMUG-ZMUL
04:20:24 (LT)

ШМ1582/17 Сайншанд: Төвийн тэжээл 2017.08.22-ны 01:00-03:00 цагийн хооронд тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.