• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170914

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. НМЭ-ийн Нислэгийн зургуудийн жагсаалт өөрчлөгдсөн;
  2. Чойбалсан нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг нэмэгдсэн;
  3. Ховд нисэх буудлын босгоноос нүдэн баримжаагаар тогтоосон хамгийн бага харьцангуй өндөр өөрчлөгдсөн;
  4. Ховд нисэх буудлын аэродромын зураг өөрчлөгдсөн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J4000/17 -J4001/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD:
Хугацаа(UTC): 1708010100 1708311459
Файл татах: LINK
(J4001/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260)
(J4000/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10445E033
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430)


А серийн NOTAM

180650 ZMUBYNYX
(A0373/17 NOTAMR A0368/17
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1708180650 C) 1708220900
E)TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO WET.)

C серийн NOTAM

200318 ZMUBYNYX
(C0256/17 NOTAMR C0254/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1708200318 C) 1708250330
E)RWY 01/19 CLSD DUE TO WET
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

Banner

ШМ1582/17 Сайншанд: Төвийн тэжээл 2017.08.22-ны 01:00-03:00 цагийн хооронд тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.