• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

butetsNew

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Алтай НБ-ын шинэ ХБЗ ашиглалтанд орсон.
  2. Алтай НБ-ын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл, ХБЗ-ны урт, нислэгийн зурвасны урт, босгоны өндөр, солбицол, аэродромын өндөр, өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр, зарлагдсан зайнууд болон соронзон хазайлтын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
  3. Алтай НБ-ын аэродромын зураг-ICAO өөрчлөгдсөн.
  4. Алтай НБ-ын хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгосон.
  5. Ханбумбат НБ-ын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл, шилжих үнэмлэхүй өндөр болон соронзон хазайлтын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
  6. Ханбумбат НБ-ын аэродромын зураг-ICAO өөрчлөгдсөн.
  7. Ханбумбат НБ-ын өмнөх хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгож, шинэ хэрэглэлийн нислэгийн журмыг оруулсан.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J4000/17 -J4001/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD:
Хугацаа(UTC): 1708010100 1708311459
Файл татах: LINK
J4001/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260
J4000/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10445E033
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430


А серийн NOTAM

210323 ZMUBYNYX
(A0313/17 NOTAMR A0293/17
Q) ZMUB/QWLLW/IV/M /W /000/104/4722N10509E999
A) ZMUB B) 1707210323 C) 1708311330
D)DAILY 2200-0100 1030-1330
E)ASCENT OF TWO BALLOONS WILL TAKE PLACE
PSN:472233N1050940E
1. WEIGHT:100KG
PAX 3:240KG
2. WEIGHT:180KG
PAX 3:350KG
HEIGHT:3150M AMSL
FLOATING HORIZONTAL LIMITS:
4746N10506E-4720N10428E-4654N10502E-4717N10541E-4746N10506E
F) GND G) 3150M AMSL)

C серийн NOTAM

260429 ZMUBYNYX
(C0217/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAS/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1707260429 C) 1707291300
E)PRESSURE AND TEMPERATURE SENSORS OF AUTOMATED WEATHER OBSERVATION
SYSTEM U/S)

Banner

ШМ1331/17 Мэдээлэл холбооны сүлжээнээс SDH тоног төхөөрөмж шилжүүлэх холболтын ажил хийгдэх тул 2017.07.28-ны 00:00-06:00 цагийн хооронд Говь-алтай, Ховд, Өлгий НБ-ын оптик шугам тасарна. VSAT-аар хэвийн ажиллана.

ШМ1334/17 Ургамал: Төвийн тэжээл 2017.07.27-ны өдрийн 07:55 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Холимог тэжээлээр хэвийн.

ШМ1335/17 Их-Өлгий: RADAR-г 2017.07.27-ны өдрийн 19:00-23:59 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.


 

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.