• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20161124

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

  1. Аэродромын өндрийн болон босгоны геоидын долгионы мэдээллийг хассан
  20161220

  Энэхүү нэмэлтэнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

   1. Ховд нисэх буудлын НМЭ-ийн AD2-ZMKD-7-1, AD2-ZMKD-7-2, AD2-ZMKD-7-3 болон AD2-ZMKD-7-4 хуудсуудад орсон хэрэглэлийн нислэгийн журмуудыг орлуулж байгаа бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь 2017 оны 3-р сарын 2-ны өдрийн AIRAC НМЭ-ийн өөрчлөлтөөр НМЭ-д орно

   Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

   NOF: J3292/16-J3299/16
   Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
   Хугацаа(UTC): 1701010100 1701311459
   Файл татах: LINK
   J3292/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/210/530/5148N10317E040
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE B480 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-MATAK CLSD.
   F)FL210  G)FL530
   J3293/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/280/400/5142N10349E033
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE R478 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO CLSD.
   F)FL280  G) FL400
   J3294/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E033
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE SEGMENT CLSD:  A492 OSKEN-AMUTA.
   F)FL270  G)FL430
   J3295/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
   A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
   A938 IRKUTSK VORDME (IKT)-BAMUK.
   F) FL140  G) FL260
   J3296/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/530/5259N10102E188
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE A822 SEGMENT LONKA-LUTOG CLSD.
   F)FL270  G)FL530
   J3297/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/530/5108N10419E022
   A)UIII B) 1701010100 C) 1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE A823 SEGMENT ATMOL-OSKEN CLSD.
   F)FL140  G)FL530
   J3298/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/110/530/5123N10339E021
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE G909 SEGMENT ULTUK-ODREM CLSD.
   F)FL110  G)FL530
   J3299/16 NOTAMN
   Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5116N10447E024
   A)UIII B)1701010100 C)1701311459
   D)DAILY 0100-1459
   E)ATS RTE G910 SEGMENT IDENI-RITKO CLSD.
   F)FL100  G)FL530


   А серийн NOTAM

   190808 ZMUBYNYX
   (A0037/17 NOTAMN
   Q)ZMUB/QLPXX/IV/NBO/A/000/999/4757N09137E005
   A)ZMKD B)1701190808 C)PERM
   E)PAPI RWY 34 DECLARED APP PATH ANGLE CHANGED TO 3.43 DEG
   REF: AIP MONGOLIA AD 2.14 AD 2.24.)

   C серийн NOTAM

   060743 ZMUBYNYX
   (C0003/17 NOTAMR C0507/16
   Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4308N10650E006
   A)ZMKB B)1701060743 C)1702062200
   E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 10KM CENTRE ARP
   F)GND                             G)100M AGL)

   ШМ0076/17 Ханбумбат: Цаг уурын ажиглалтын автомат станц AWS-310 дээр 2017.01.20-ны өдрийн 13:00-19:00 цагийн хооронд баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ. MAWS-301 болон MILOS-520станцаар хэвийн ажиллана.


   AIRAC CALENDAR

   Бэлэн байдлын мэдээ

   Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

   Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
   www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.