ТҮҮХ

1994 оноос өмнө Агаарын хөдөлгөөний албаны телеграфийн холбоочид Оросоос ирдэг NОТАМ мэдээг морзоор хүлээн авч, ээлжийн ахлагч нарт танилцуулдаг байсан байна. 1994 оны 8-р сарын 1-нээс НХУҮТ-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний албаны дэргэд NОТАМ-ын тасаг байгуулагдаж, тасгийн даргаар Д.Туяат, мэргэжилтнээр М.Мэндбаяр, Ц.Болормаа, операторчаар П.Ариунгэрэл нар ажиллаж байсан нь одоогийн НМҮА-ны анхдагчид юм. NOTAM-ын тасаг нь гадаад орнуудаас AFS, SITA сүлжээгээр ирсэн NОТАМ-уудыг шүүж аван тайлж, бүртгэл хөтлөн хадгалах, NОТАМ код товчлолуудыг орчуулах тайлах ажлуудыг хийж байжээ.


Түүхэн замнал

 • 2021 Он

  Aeronautical Chart 1:500 000

  Ерөнхий зориулалтын нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглах Aeronautical Chart 1:500000 масштабтай зургийг боловсруулж, баталгаажуулан, Монгол Улсын AIP-аар мэдээлэн түгээсэн.

 • 2020 Он

  WAC 1:1 000 000

  Монгол Улсын World Aeronautical Chart 1:1000000 масштабтай зургийг боловсруулж, баталгаажуулан, Монгол Улсын AIP-аар мэдээлэн түгээсэн.

 • 2019 Он

  Wizard Portal

  Монгол Улсын AIP-ын үйлчилгээнд Wizard Portal програмыг нэвтрүүлсэн.

 • 2018 Он

  AIS Mongolia application

  Нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл, Монгол Улсын eAIP, NOTAM, Цаг уурын мэдээг багтаасан AIS Mongolia ухаалаг утасны application гаргасан

 • 2017 Он

  Standardized Training Packages (STP)

  Aeronautical Information Management (AIM) Specialist 021/122/AIS SPC стандарчилагдсан сургалтын багц (STP) боловсрууулсан.

 • 2016 Он

  MNS ISO 9001:2016

  Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 хэрэгжүүлж, гэрчилгээжсэн.

 • 2015 Он

  eMAP

  Электрон нислэгийн зургийн систем (eMAP)-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн

 • 2014 Он

  ИНД-173

  Нислэгийн журмын үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий Иргэний нисэхийн дүрэм 173-аар гэрчилгээжсэн.

 • 2013 Он

  AAITF8

  Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээнээс нисэхийн мэдээллийн менежментэд шилжих олон улсын 8 хурлыг өөрийн эх орондоо анх удаа зохион байгуулсан. Электрон газрын гадарга болон саадын өгөгдлийн сан (e-TOD), электрон зургийн автомат систем (e-MAP/CHART), интернет үйлчилгээ, програм хангамжуудаа танилцуулсан.

 • 2012 Он

  New Flight Plan Format

  Нислэгийн төлөвлөгөө ба НХҮ-ний мэдээний шинэ форматыг хэрэгжүүлсэн.

 • 2011 Он

  MNS ISO 9001:2010

  Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж MNS ISO 9001:2010 гэрчилгээ авсан.

 • 2010 Он

  eAIP

  Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн автомат систем (eAIP)-ийг танилцуулсан.

 • 2009 Он

  MNS ISO 9001:2001

  Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж MNS ISO 9001:2001 гэрчилгээ авсан.

 • 2008 Он

  eAIS

  Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат систем (eAIS)-ийг танилцуулсан.

 • 2006 Он

  ИНД-175

  Иргэний нисэхийн дүрэм 175-аар гэрчилгээжсэн.

 • 2002 Он

  Бие даасан

  Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний алба дахин бие даасан алба болсон.

 • 1999 Он

  Харъяалал

  Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны харьяанд орсон.

 • 1995 Он

  Монгол Улсын AIP

  Монгол Улсын Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл (AIP)-ийг боловсруулж эхэлсэн.

 • 1994 Он

  International NOTAM office

  Монгол Улсын NOTAM-ын нэгж байгуулагдан, олон улсад бүртгэгдсэн.