ТҮҮХ

1994 оноос өмнө Агаарын хөдөлгөөний албаны телеграфийн холбоочид Оросоос ирдэг NОТАМ мэдээг морзоор хүлээн авч, ээлжийн ахлагч нарт танилцуулдаг байсан байна. 1994 оны 8-р сарын 1-нээс НХУҮТ-ийн Хөдөлгөөний албаны дэргэд NОТАМ-ын тасаг байгуулагдаж, тасгийн даргаар Д.Туяат, мэргэжилтнээр М.Мэндбаяр, Ц.Болормаа, операторчаар П.Ариунгэрэл нар ажиллаж байсан нь одоогийн НМҮА-ны анхдагчид юм. NOTAM-ын тасаг нь гадаад орнуудаас АФТН, СИТА сүлжээгээр ирсэн NОТАМ мэдээнүүдийг шүүж аван тайлж, бүртгэл хөтлөн хадгалах, NОТАМ код товчлолуудыг орчуулах тайлах ажлуудыг хийж байжээ.


Түүхэн замнал

 • 2017 Он

  AIS Mongolia application

  Нислэгийн цаг, цаг уур, NOTAM, eAIP-ийг багтаасан AIS Mongolia ухаалаг утасны application гаргасан

 • 2016 Он

  STP

  Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний чиглэлээр Стандартчилагдсан сургалтын багц (STP) боловсрууулсан

 • 2015 Он

  eMAP

  Электрон нислэгийн зургийн систем (eMAP)-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн

 • 2014 Он

  Гэрчилгээжсэн

  Иргэний нисэхийн дүрэм 173-аар гэрчилгээжсэн. (Нислэгийн журмын үйлчилгээ)

 • 2013 Он

  e-Service

  Электрон газрын гадарга болон саадын өгөгдлийн сан (e-TOD), электрон зургийн автомат систем (e-MAP/CHART)-ийг танилцуулсан. Бид өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг интернет сүлжээг ашиглан вэб хуудсаараа болон ухаалаг утасны програм хангамж ашиглан дэлхийн хаана ч үйлчилгээгээ хүргэдэг болсон. Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээнээс нисэхийн мэдээллийн менежментэд шилжих олон улсын 8 хурлыг өөрийн эх орондоо анх удаа зохион байгуулсан.

 • 2012 Он

  НХҮ-ний өөрчлөлт

  Нислэгийн төлөвлөгөө ба НХҮ-ний мэдээнд орох өөрчлөлтийг хэрэгжүүлсэн.

 • 2011 Он

  MNS ISO 9001:2010

  Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж MNS ISO 9001:2010 гэрчилгээ авсан.

 • 2010 Он

  eAIP

  Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн автомат систем (eAIP)-ийг танилцуулсан.

 • 2009 Он

  MNS ISO 9001:2001

  Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж MNS ISO 9001:2001 гэрчилгээ авсан.

 • 2008 Он

  eAIS

  Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат систем (eAIS)-ийг танилцуулсан.

 • 2006 Он

  Гэрчилгээжсэн

  Иргэний нисэхийн дүрэм 175-аар гэрчилгээжсэн.

 • 2002 Он

  Бие даасан

  Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний алба дахин бие даасан алба болсон.

 • 1999 Он

  Харъяалал

  Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны харьяанд орсон.

 • 1996 Он

  Алба байгуулагдсан

  Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний алба байгуулагдсан.

 • 1995 Он

  Монгол Улсын НМЭ

  Монгол Улсын Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийг боловсруулж эхэлсэн.