ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, тогтмолжилт, үр ашигт шаардлагатай мэдээлэл / өгөгдлийн урсгалаар хэрэглэгчийг ханган ажиллаж, нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээгээр Ази номхон далайн бүсийн ижил төстэй байгууллагын хэмжээнд тэргүүлэгч байна.


ЧАНАРЫН БОДЛОГО


ОУИНБ-ын стандарт, зөвлөмжүүдийг баримтлан ажиллаж, Ази Номхон далайн бүсийн ижил төстэй байгууллагуудын хэмжээнд тэргүүлэгч байхын төлөө чанарын удирдлагын тогтолцоог үр нөлөөтэй хэрэгжүүлж, ажилтнуудын ур чадварыг байнга сайжруулан, дэвшилтэт техник, технологи ашиглан хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцсэн, тэдгээрийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрсэн нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээг чанартай, хугацаанд нь шуурхай хүргэнэ.


БИДНИЙ ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ


 • Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон гадаад, дотоодын үйлчлүүлэгч байгууллагууд, нисэх багийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа чандлан биелүүлж, нисэхийн мэдээллийн бүрдүүлэлт, хангалт, зохицуулалтыг шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
 • Үйл ажиллагаандаа хариуцлагатай, зарчимч байдлыг баримтлан аливаа үзэл сурталаас ангид байж, нийгмийн шударга ёсыг эрхэмлэнэ.
 • Өөрийн үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар хэрэглэгчдийг нисэхийн үнэн, зөв, бодит мэдээллээр хангах зарчмыг баримтална.
 • Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаарх бодлогыг хэрэгжүүлэхэд манлайлан оролцогчдын эгнээнд багтан гадаад, дотоодын үйлчлүүлэгч байгууллагуудын итгэлийг байнга хүлээхийг эрхэмлэнэ.

НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ЧАНАРЫН ЗОРИЛТУУД


 • Нислэгийн төлөвлөгөө (FPL)-ний тохирлын хэмжээг 98% байлгах
 • А серийн NOTAM мэдээний тохирлын хэмжээг 96% байлгах
 • C серийн NOTAM мэдээний тохирлын хэмжээг 96,5% байлгах
 • AIRAC-ийн тогтолцоогоор гарах бүтээгдэхүүний 75%-ийг 0-5 хоногийн хоцрогдолтой байлгах
 • НААХЗА-аар батлагдах нислэгийн зургийн төслийн 85%-ийг 3-аас доош үл тохиролтой байхаар боловсруулах
 • НМҮ-ний автомат систем (eAIS)-ийн өгөгдлийн сан дахь БНХАУ-ын өгөгдлөөс илрэх үл тохирлын хэмжээг 20-аас бага байлгах
 • НМЭ-д орох нислэгийн зургийн 85%-ийг үл тохиролгүй боловсруулах
 • Нислэгийн төлөвлөгөөнөөс илрэх нийт үл тохирлын 85%-г Нисэхийн мэдээллийн чанарын мэргэжилтэн (элжийн) -үүд илрүүлэх