ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦААЗОРИЛТОТ ТҮВШИНХАРИУЦАХ АЖИЛТАНБИЕЛЭЛТХУВЬ
НЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАХ БАРИМТ БИЧГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ
11.1 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны “Үйл ажиллагааны ерөнхий журам”-ын Бүлэг 1. Ерөнхий зүйлд өөрчлөлт оруулах1-6 сарҮАЕЖ-ын Бүлэг1. Ерөнхий зүйлд хариуцах үйл ажиллагаануудад Annex 15 amdt 40, PANS-AIM Doc 10066 холбоотой өөрчлөлтүүд орсон байна.ААЧХХНисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны үйл ажиллагааны ерөнхий журмын Бүлэг 1. Ерөнхий зүйлд дүн шинжилгээ хийж дуусган, өөрчлөлт оруулах ажлыг эхлүүлсэн. 70%
21.2 ҮАЕЖ-ын “Нисэхийн мэдээлэл/өгөгдөл цуглуулах, харьцуулан дүгнэх, ангилах журам”, “Нисэхийн мэдээллийг бэлтгэн нийлүүлэх журам”, “Дотоод чанар хангалтын журам”-уудад өөрчлөлт оруулах1-6 сарҮАЕЖ-ын холбогдох журмуудад Annex 15 amdt 40, PANS-AIM Doc 10066-ын бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой өөрчлөлтүүд орсон байна.ААЧХХНисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны үйл ажиллагааны ерөнхий журмын Бүлэг 1-д өөрчлөлт оруулах ажлыг хийж дуусгасны дараагаар “Нисэхийн мэдээлэл/өгөгдөл цуглуулах, харьцуулан дүгнэх, ангилах журам”, “Нисэхийн мэдээллийг бэлтгэн нийлүүлэх журам”, “Дотоод чанар хангалтын журам”-уудад өөрчлөлт оруулах ажлыг 02-р улиралд хийхээр төлөвлөсөн. 0%
31.3 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүний шаардлагад өөрчлөлт оруулах6-9 сарБүтээгдэхүүн үйлчилгээний шаардлагад Annex 15 amdt 40, PANS-AIM Doc 10066-тай холбоотой өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна.ААЧХХ0%
41.4 Нисэхийн мэдээлэл болон өгөгдлийн багц үүсгэх, солилцох журам боловсруулж батлуулах1-6 сарБаримт бичгийн төслийг боловсруулж батлуулахНТМХНисэхийн мэдээлэл болон өгөгдлийн багц үүсгэх, солилцох журмын төсөлд PANS-AIM 10066 баримт бичгийн дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. 100%
51.5 MNS:6409 Нэр томьёо баримт бичгийн дагуу Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлээр зарлан мэдээлэх1-10 сарМУ-ын НМЭ-ээр зарлан мэдээлсэн байна.НТМХMNS 6409:2015 баримт бичгийн дагуу НМЭ-ийн GEN 2.2 НМҮ-ний хэвлэлүүдэд ашиглагдах товчлолууд хэсэгт дүн шинжилгээ хийж тайлан гаргасан. 100%
61.6 НМҮ-ний ҮАЕЖ-ын “Онцгой нөхцөл, онцгой байдлын үед ажиллах журам”-д УБХОУШНБ-ын НМҮ-ний нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрчлөлт оруулж, батлуулж, үйл ажиллагаандаа ашиглах1-12 сарУБХОУШНБ-ын НМҮ-ний нэгжтэй холбоотой өөрчлөлтийг оруулсан “Онцгой нөхцөл, онцгой байдлын үед ажиллах журам”-ыг ашигласан байна.НШМХУБХОУШНБ-ыг ашиглалтад орохоос 2 сарын өмнө боловсруулсан байна.0%
ХОЁР. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
72.1 Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн үйлчилгээнд AIM Portal програм хангамжийг нэвтрүүлэх1-9 сарНисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн байна.НТМХНисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн үйлчилгээнд AIM Portal програм хангамжийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: • AIM Portal програм хангамжаар Чингис хаан, Мөрөн, Ховд нисэх буудлын нислэгийн журмын өгөгдлүүдийг хүлээн авсан. • Програмд нэвтрэх эрхийг НБУГ-ын ахлах мэргэжилтэн, НШМХ-ийн дарга, ААЧХХ-ийн дарга нарт нээн өгч “AIM Portal програм хангамжаар НМҮБ мэдээлэл, өгөгдөл хүргүүлэх заавар”-ын дагуу өгөгдөл, мэдээлэл хүргүүлэх үйл явцыг гүйцэтгүүлсэн. • Албан ёсны домэйн хаяг авч албаны цахим хуудасны AIP-AIM PORTAL хэсэгт байршуулсан. 30%
82.2 1 Digital NOTAM мэдээ үүсгэх програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн ажлыг хийж, эхлүүлэх, Digital NOTAM мэдээг demo хувилбараар үүсгэх.1-12 сарАэродромын мэдээлэлтэй холбогдолтой Дижитал NOTAM мэдээг demo хувилбараар үүсгэх.МТХAIXM 5.1 өгөгдлийн санд суурилсан дижитал NOTAM мэдээний өгөгдлийн сангийн бүтэц, зохион байгуулалтын судалж, Oracle өгөгдлийн сан дээр аэродромын мэдээлэлтэй холбоотой өгөгдлийн санг үүсгэж байна.85%
92.3 AIXM 5.1 суурилагдсан НӨМТ боловсруулах програм хангамжийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх. Дээрх ажлын хүрээнд гадаад орнуудаас зарлагдсан NOTAM мэдээнүүдийг хүлээн авч, NOTAM мэдээний өгөгдлийн санг бүрдүүлэх програм хангамжийн ажлыг хийж, гүйцэтгэх.1-12 сарҮйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.МТХГадаад улс орнуудаас зарлагдсан NOTAM мэдээнүүдээс шүүлт хийж нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой улс орнуудын NOTAM мэдээнүүдээр өгөгдлийн санг бүрдүүлэх програмчлалын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.100%
102.4 Нислэгийн зургийн шаардлагад заасан бүх зураг/электрон зургаас бусад/-ийг Нислэгийн зургийн eMAP системээр боловсруулах1-12 сар Нислэгийн зургуудыг нислэгийн зургийн eMAP систем дээр боловсруулсан байна.НЗХДээд болон Доод агаарын замын маршрутын зураг, Аэродромын зураг ,агаарын хөлгийн зогсоолын зураг, Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг RNAV (GNSS) RWY 14 боловсруулсан.100%
112.5 Нислэгийн зургийн eMAP системийг Монгол Улсын нислэгийн зургийн үйлчилгээнд нийцүүлэн нислэгийн зургууд/электрон зургаас бусад/-ыг боловсруулах нөхцөл бүрдүүлэх1-12 сарAvitech компаниар техник үйлчилгээг JIRA цахим хуудсанд оруулж, цахим хандалтын хүрээнд засвар үйлчилгээг хийлгэсэн байна.НЗХ1:500000 масштабтай нислэгийн зураг боловсруулахад ашиглах өгөгдөл мэдээлэл дутуу, ГЗБГЗЗГ-аас дутуу байгаа өгөгдөл мэдээллийг авахаар албан бичгээр хандсан. Avitech компаниар техник үйлчилгээг тогтмол хийлгэж байгаа.50%
ГУРАВ. ШИНЭ НИСЭХ БУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
123.1 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын НМҮ-ний нэгжийн үйл ажиллагааны тухай журмыг боловсруулж ҮАЕЖ-д оруулах1-6 сарНМҮА-ны ҮАЕЖ-д орсон байна.ААЧХХ НШМХШинэ нисэх буудлын албан ёсны нэр, одоогийн нисэх буудлын нэр бүрэн шийдэгдээгүй тул өөрчлөлт оруулах боломжгүй байна. Тиймээс уг асуудлуудыг шийдвэрлэгдэхийг хүлээж байна.0%
133.2 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын мэдээллийг Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлээр зарлан мэдээлэх3-12 сар НМЭ-ээр зарлагдсан байна.НТМХХөшигийн хөндийн Олон улсын шинэ нисэх буудлын мэдээллийг зарлан мэдээлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: • Шинэ нисэх буудлын мэдээллийг МУ-ын НМЭ-ээр зарлах хуанлид нэмэлт өөрчлөлт оруулан 20 ш хэвлэн холбогдох байгууллагуудад тараасан. • А серийн НМЦ 03/18 болон тус бүтээгдэхүүнээр зарлагдаагүй бүрэн гүйцэт бус мэдээллүүдийг цэгцэлж өгөгдөл тус бүрээр тайлбар оруулсан. 0%
143.3 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудалд шинээр орон тоо нэмэгдэж, шинээр ажилтан авсан тохиолдолд НМҮ-ний үндсэн сургалт болон мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах1-12 сарҮндсэн сургалт төгссөн гэрчилгээ авч, ажлын байранд гарах эрхтэй болсон байна.НШМХШинээр орон тоо батлагдаагүй тул НМҮ-ний үндсэн болон мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдаагүй хүлээгдэж байна. 0%
153.4 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудалд ажиллах одоогийн боловсон хүчинг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах: - Нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээний мэргэшүүлэх сургалт- 4 - Аэродромын нислэгийн мэдээллийн зохицуулалтын үйлчилгээний мэргэшүүлэх сургалт -5 Эрх сэргээх сургалт - 3 NOTAM мэдээний үйлчилгээний мэргэшүүлэх сургалт- 5 Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн үйлчилгээний мэргэшүүлэх сургалт- 1 Өгөгдлийн сангийн мэргэшүүлэх сургалт - 1 3-12 сар НӨМҮ-ний эрхтэй-17 АНМЗҮ-ний эрхтэй-23 НМЭҮ-ний эрхтэй-6 ӨС-ийн эрхтэй-6 ажилтантай болсон байна. НШМХ НТМХ ААЧХХ2019 оны 04 дүгээр сард ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулахаар төлөвлөсөн.0%
163.5 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал НМҮ-ний нэгж байгуулах1-12 сарНМҮ-ний нэгж байгуулагдсан байна.НШМХ МТХУлаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудалд байгуулах НМҮ-ний нэгжид ашиглагдах сүлжээний тоног, төхөөрөмжүүдийг хүлээн авч, сүлжээний бүдүүвч зургийг боловсруулсан. Хөшигийн хөндийн нисэх буудлын ашиглалтад орох хугацаа тодорхой бус тул хүлээгдэж байна. 0%
ДӨРӨВ. АЖИЛТНУУДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ
174.1 Нислэгийн зургийн хэсгийн ажилтнууд геодези, зураг зүйн мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтад хамрагдаж, мэргэшсэн инженерийн зэрэг авах1-12 сарНААХЗА-ны ААНХХ-ээс тавьсан шаардлага хэрэгжиж, Нислэгийн зургийн хэсгийн 1 ажилтан геодези, зураг зүйн мэргэшсэн инженерийн зэрэг авсан байна.НЗХИНЕГ-ын 2019 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд мэргэшсэн инженерийн зэрэг авах сургалт батлагдаагүй тул кредит цуглуулах хичээлд суух боломжгүй болсон.0%
ТАВ. БУСАД АЖИЛ
185.1 ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албанаас хийгдсэн аудитын шалгалтын үр дүн, зөвлөмжийн хэрэгжилт 1-12 сар Аудитын шалгалтаар амжилттай шалгагдаж, өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж, гүйцэтгэлийг хангаж ажилласан байна. Бүх нэгжүүд 0%
19Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулж, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх1-12 сарЗөвлөл байгуулагдан эрх зүйн баримт бичиг, хийгдэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулагдаж, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.ААЧХХХАБЭА-н ажлын хэсгийн удирдамж боловсруулагдан батлагдсан. Тус ажлын хэсгийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон албаны ХАБЭА-н журам боловсруулагдаж байна. 100%