ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛХУГАЦААЗОРИЛТОТ ТҮВШИНХАРИУЦАХ ЭЗЭНХҮРСЭН ТҮВШИНХУВЬ
Зорилт 1. АНҮГ-ын төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдсан ажлууд
1.1 Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтнуудын өнөөгийн болон хэтийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг боловсруулж АНҮГ-т хүргүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ЗСТ0%
1.2 Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Ази номхон далайн орнуудын бүсийн төвийн хуралдаануудаас гаргасан шийдвэрийн хүрээнд РАNS-АТМ DОС 4444-н 11.2.1.2.3.3 заалтын дагуу Нислэгийн төлөвлөгөө болон АТS мессежүүдийн мэдээ дамжуулах АFTN хаягуудын routing table-г шинэчлэх судалгааг хийж, төлөвлөгөөг АНҮГ-т хүргүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1АТоМХ0%
1.3 Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Ази номхон далайн орнуудын бүсийн төвөөс гаргасан Сircular -353 болон РАNS-ОРS DОС 8168 Voll II 1.4.2.2, 1.4.2.5 заалтуудын дагуу Нислэгийн зургийн нэршлийг шинэчлэх судалгааг хийж, шинэчлэн АIР-аар хэвлэн нийтлүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1АТМХ, АЗХ0%
1.4 Агаарын навигацийн үйлчилгээний үйлдвэрлэл технологийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэх судалгаа хийх, нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах, бэлтгэл ажлыг хангана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1АТоМХ0%
Зорилт 2. Нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо (QMS, SMS) хэрэгжүүлнэ.
2.1 Нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, түүний дагуу хэрэгжилтийг хангуулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 60% Жилийн эцэст: 100%ААЧХ0%
2.2 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх ажилтнуудыг холбогдох сургалтад хамруулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 2 Жилийн эцэст: 1 ААЧХ0%
2.3 Нийт ажилтнуудад АБУТ-ны танилцах сургалтад хамруулахIII-IV улиралЭхний хагас жилд: 0 Жилийн эцэст: 66ААЧХ0%
Зорилт 3. Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээг тасралтгүй хэвийн үзүүлнэ.
3.1 “НМҮА-ны систем, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага” боловсруулж батлуулна. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 АТоМХ0%
3.2 “Хот, суурин газрын ил харааны нислэгийн зурагт тавигдах шаардлага” боловсруулж батлуулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 АЗХ0%
3.3 “Аэродром орчмын саад цуглуулах журам” боловсруулж батлуулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 АЗХ0%
Зорилт 4. Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудын чадавхийг нэмэгдүүлнэ.
4.1 Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна. III-IV улиралЭхний хагаст: 3 Жилийн эцэст: 4 АШМХ, АТМХ, АТоМХ0%
4.2 Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээний давтан сургалтад хамруулахI-IV улиралЭхний хагаст: 0 Жилийн эцэст: 45 ААЧХ0%
Зорилт 5. Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийг хэрэгжүүлнэ.
5.1 D-NOTAM-ын системд шаардагдах хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн шаардлага боловсруулан, АНҮГ-ын техник зөвлөлд танилцуулан батлуулна. I-II улиралЭхний хагас жилд: 1АТоМХ0%
5.2 D-NOTAM боловсруулах програм хангамж хөгжүүлнэ. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 15 Жилийн эцэст: 30 АТоМХ0%
Зорилт 6. Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
6.1 2020 оны соронзон хазайлтын өнцгийн утгын мэдээлэл шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан томилогдсон мэдээлэгчээс агаарын замын шаардлагатай аэронавигацийн өгөгдөл, аэронавигацийн мэдээллийг авч AIP-ын үйлчилгээний бүтээгдэхүүнээр хэвлэн нийтэлнэ.I-IV улиралЖилийн эцэст: 1АЗХ, АТМХ0%
6.2 Саадын өгөгдлийн багцыг AIXM-аар боловсруулан гаргана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 12 Жилийн эцэст: 13АТоМХ0%
6.3 Зөвлөмжийн цуврал АС01-0-ын дагуу нэр томьёог хэвлэн нийтлэнэ.I улиралЭхний хагас жилд: 1АТМХ0%
Зорилт 7. Аэронавигацийн мэдээллийн цахим үйлчилгээг сайжруулна.
7.1 “Rawdata” програм хангамжийг сайжруулна. I улиралЭхний хагас жилд: 100%АТоМХ0%
7.2 “Үл тохирлын програм” хангамжийг сайжруулна. II улиралЭхний хагас жилд: 100%АТоМХ0%
7.3 “Нислэгийн гүйцэтгэл бүртгэлийн програм” хангамжийг сайжруулна. III-IV улиралЖилийн эцэст: 100%АТоМХ0%
7.4 Wizard Portal-ын хэрэглэгчдэд нэрлэгээ өгөх зааварчилгаа гаргах, баримт бичигт тусгах, хэрэглэгчдийн бүртгэлийг шинэчилнэ.I-II улиралЭхний хагас жилд: 1АТМХ0%
Зорилт 8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хэвшүүлнэ.
8.1 2022 оны ХАБЭА-н үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 45% Жилийн эцэст: 100% ХАБЭА-н дэд зөвлөл, хариуцсан ажилтан0%
8.2 ХАБЭА-н нийт ажилтнуудын сургалтанд ажилтнуудыг хамруулна. I улиралЭхний хагас жилд: 1ХАБЭА хариуцсан ажилтан0%
Зорилт 9. Нисэхийн мэдээллийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.
9.1 Зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн дараах эрсдлийн үнэлгээ хийнэ.I-II улиралЭхний хагас жилд: 1ААЧХ0%
9.2 Дотоод аудитын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 40% Жилийн эцэст:100% ААЧХ0%
9.3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд чанарын хяналт хийнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 6 Жилийн эцэст: 12 ААЧХ0%
9.4 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтийг тогтоосон зорилтод түвшинд хүргэхI-IV улиралЭхний хагас жилд: 99,3% Жилийн эцэст: 99,3% ААЧХ0%
Зорилт 10. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, архив албан хэрэг хөтлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлэх
10.1 ИНЕГ-ын болон ИНҮТ-ийн даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 4 Жилийн эцэст: 4 ЗСТ0%
10.2 Ажилтнуудыг ажилд томилох, чөлөөлөх, шилжүүлэх, чөлөө олгох, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ЗСТ0%
10.3 Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2021 оны баримт бичгийн бүрдэлтийг хийж ИНЕГ-ын архивт бүрдүүлж хүргүүлнэ. I-II улиралЭхний хагас жилд: Баримтын тоо гүйцэтгэлээрЗСТ0%
10.4 Албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох журам, стандартын дагуу хөтөлж, баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд 2, 50% Жилийн эцэст: 2, 90% ЗСТ0%
10.5 НМҮА-ны ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэл судалгааг хөтөлж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана.I-IV улиралЭхний хагас жилд 50% Жилийн эцэст:90% ЗСТ0%
Зорилт 11. Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах
11.1 2021 оны хэтрэлттэй байгаа зардлын тайлан гаргах I-II улиралЭхний хагас жилд:50% Жилийн эцэст:100% ЗСТ0%
11.2 Санхүүгийн програмд үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг зурагжуулж оруулах I-IV улиралЭхний хагас жилд:50% Жилийн эцэст:100% ЗСТ0%