ZMBK — УЛААНБААТАР/Богд хан

ZMBK AD 3.1 ХЭлипортын байршил заах код ба нэр

ZMBK — УЛААНБААТАР/Богд хан

ZMBK AD 3.2  ХЭлипортын газарзүйн болон захиргааны өгөгдөл

1 Хэлипортийн хяналтын цэгийн солбицол ба хэлипорт дахь байрлал
475402N 1065437E
2 Чиглэл ба зай (хотоос)

Хотын төвд

3 Өндөрлөг/Хяналтын хэм/Дундаж хамгийн бага хэм

1375м / 32°C / -31.7°C

4 Өндөрлөгийн байршил дахь геоидийн долгион

NIL

5 Соронзон хазайлт/Жилийн дундаж өөрчлөлт

5°W(2020) / 7.6'W

6

Хэлипортын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр, хаяг, утас, факсын дугаар, цахим шуудангийн хаяг, AFS хаяг болон хэрэв байгаа бол цахим хуудасны хаяг

Саксесс райдер ХХК
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,
Стадион Оргил 17011,
Чингисийн өргөн чөлөө 33/2,
Режис Плэйс 606 тоот,
Улаанбаатар, Монгол Улс

   Утас:976-99990841

         976-71281205

   Ц/ш: undraa.bagaa@gmail.com

7

Зөвшөөрөгдсөн нислэгийн төрөл (IFR/VFR)

VFR

8 Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.3  Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь

1 Хэлипортын үйл ажиллагаа эрхлэгч

HJ

2 Гааль ба цагаачлал

NIL

3 Эмнэлэг ба эрүүл ахуй

NIL

4 Нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээ NIL
5 НХҮ-ний илтгэх төв

NIL

6 Цаг уурын мэдээллийн үйлчилгээ

NIL

7

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ

NIL

8 Сумалгаа

NIL

9 Газрын үйлчилгээ

NIL

10 Аюулгүйн хамгаалалт

NIL

11 Агаарын хөлгийн мөс арилгах

NIL

12 Тайлбар

Оффис: 01:30 - 09:30 UTC

ZMBK AD 3.4 Газрын үйлчилгээ болон байгууламжууд

1 Ачаа ачиж буулгах байгууламж

NIL

2 Түлш/тосны төрлүүд

NIL

3 Сумалгаа хийх байгууламж/багтаамж NIL
4 Агаарын хөлгийн мөс арилгах байгууламж

NIL

5

Гадны агаарын хөлгийг байрлуулах ангарын зай

NIL

6 Гадны агаарын хөлгийг засварлах байгууламж

NIL

7

Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.5  Зорчигчдод үйлчлэх байгууламжууд

1 Зочид буудал

NIL

2 Зоогийн газар

NIL

3 Тээвэр

NIL

4 Эмнэлэг

NIL

5 Банк

NIL

6 Шуудан

NIL

7

Жуулчлалын алба

NIL

8

Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.6  Авран туслах, гал унтраах үйлчилгээ

1 Хэлипортын гал унтраах зэрэглэл

H1

2 Авран туслах тоног төхөөрөмж Усан хангамжийн гидрант систем: 5л/с
Химийн хуурай хор: 50кг
Стандарт шаардлагын дагуу бусад багаж хэрэгслүүд
3

Хөдлөх чадваргүй болсон агаарын хөлгийг зайлуулах чадвар

NIL

4 Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.7  Улирлын чанартай цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа

1 Цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийн төрөл NIL
2 Цэвэрлэх дараалал NIL
3 Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.8  Апрон, явгалах зам ба шалгах байршил/байрлалуудын өгөгдөл

1 Апрон/хэлипортын зогсоолын тэмдэглэгээ, гадаргуу ба даац

NIL

2 Газрын явгалан замын тэмдэглэгээ, өргөн, гадаргуу дээрх тэмдэглэгээ

NIL

3 Алтиметрийн хэрэглэл шалгах цэгийн байрлал ба өндөр NIL
4 Агаарын явгалах замын өргөн ба тэмдэглэгээ NIL
5 VOR шалгах цэг

NIL

6 Инерцийн навигацийн систем шалгах цэг

NIL

7 Тайлбар NIL

ZMBK AD 3.9  Тэмдэглэгээ болон маркер

1 Ойртолтын төгсгөл ба хөөрөлтийн тэмдэглэгээ

Хэлипортын таних тэмдэг, Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн ирмэг, Газардах болон хөөрөх бүсийн ирмэг

2 Явгалах зам, агаарын явгалах зам, агаарын дамжин өнгөрөх замын маркерууд

NIL

3 Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.10  Хэлипортын саадууд

Бүс 2-н

Саадын таних тэмдэг/ дугаар

Саадын төрөл

Саадын байрлал

Өндөр/Харьцангуй өндөр

Тэмдэглэгээ/
Төрөл, өнгө

Тайлбар

a b c d e f
NIL NIL NIL NIL  NIL  NIL 

Бүс 3-н

Саадын таних тэмдэг/ дугаар

Саадын төрөл

Саадын байрлал

Өндөр/Харьцангуй өндөр

Тэмдэглэгээ/
Төрөл, өнгө

Тайлбар

a b c d e f
ZMBKAREA3-1 Салхины чиглэл заагч 475401.9N 1065437.4E
1374.1м/2.15м

NIL NIL 

ZMBK AD 3.11  Цаг уурын мэдээллийн хангалт

1 Хариуцах цаг уурын байгууллага

NIL

2

Үйлчилгээний цагийн хуваарь

Бусад цагт мэдээллээр хангах цаг уурын байгууллага

NIL

3

TAF мэдээ бэлтгэх байгууллагын нэр

Хүчинтэй байх хугацаа

NIL

4

Хэлипорт орчмын хандлагын урьдчилсан мэдээ

Гаргах хугацааны давтамж

NIL

5 Нислэгийн өмнөх мэдээлэл/Зөвлөгөө

NIL

6

Нислэгийн баримт бичиг

Ашиглагдаж буй хэл(үүд)

NIL

7 Нислэгийн өмнөх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөхөд ашиглагдах зураг ба бусад мэдээлэл

NIL

8 Мэдээллээр хангах нэмэлт тоног төхөөрөмж

NIL

9 Мэдээллээр хангагдаж буй HХҮ-ний нэгжүүд

NIL

10

Уур амьсгалын мэдээлэл

NIL

11 Нэмэлт мэдээлэл (үйлчилгээний хязгаарлалт, г.м)

NIL

ZMBK AD 3.12  Хөөрч буух зурвасны бодит үзүүлэлтүүд

1 Хэлипортын төрөл

Өргөгдсөн

2

Газардах болон хөөрөх бүсийн хэмжээсүүд

20м × 20м

3

Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүс,
газарзүйн эсхүл жинхэнэ чиглэл

135°/315°

4

Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүс хэмжээсүүд
болон гадаргууны төрөл

20м × 20м; Цементбетон

5 Газардах болон хөөрөх бүс, гадаргуу болон чиглэлийн даац

Цементбетон, Агаарын хөлгийн хөөрөлтийн дээд жин 3.6т

6

Геометрийн төвийн солбицлуудын газардах болон хөөрөх бүс
эсхүл ойртолтын төгсгөлийн болон
хөөрөлтийн бүсийн босго болон геоидийн долгион

NIL

7 Газардах болон хөөрөх бүс/Ойртолтын төгсгөлийн
болон хөөрөлтийн бүс, өндөрлөг болон налуу

1375м, 0.02%

8 Аюулгүйн талбайн хэмжээс

26м × 26м

9 Нисдэг тэрэгний саадаас чөлөөтэй талбайн хэмжээсүүд

NIL

10

Саадаас чөлөөтэй сектор

NIL

11 Тайлбар

Аюулгүйн талбай нь хамгаалалтын торыг багтаасан.

ZMBK AD 3.13  Зарласан зайнууд

TODAH (m)

RTODAH (m)

LDAH (m)

Тайлбар

1 2 3 4

NIL

NIL

NIL

NIL

ZMBK AD 3.14  Ойртолт болон Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн талбайн гэрэлтүүлэг

1 Ойртолт гэрлийн системийн төрөл, урт, эрчим

NIL

2

Ил харааны ойртолтын налуу заагч системийн төрөл

NIL

3

Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн гэрлийн үзүүлэлт
болон байрлал

NIL

4

Оновчтой газардах цэгийн гэрлийн үзүүлэлт болон байрлал

NIL

5 Газардах болон хөөрөх бүсийн гэрлийн үзүүлэлт болон байрлал

NIL

6

Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.15  Бусад гэрэлтүүлэг болон цахилгааны нөөц тэжээл

1 Хэлипортын гэрэлт дохиологчын байрлал ба үзүүлэлтүүд
Ажиллах цагийн хуваарь

NIL

2

Салхины чиглэл заагчын байрлал ба гэрэлтүүлэг

Хэлипортын зургийг харна уу

3 Явгалах замын ирмэг ба тэнхлэгийн гэрэлтүүлэг

NIL

4 Цахилгааны нөөц тэжээл/шилжүүлэн залгах хугацаа NIL
5 Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.16  НХҮ-ний агаарын зай

1 Нэр ба хэвтээ хязгаар

NIL

2

Босоо хязгаар

NIL
3 Агаарын зайн ангилал

NIL

4

НХҮ-ний нэгжийн дуудлага

Хэл(үүд)

NIL

5

Шилжих үнэмлэхүй өндөр

NIL
6

Тайлбар

NIL

ZMBK AD 3.17  НХҮ-ний холбооны тоног төхөөрөмжүүд

Үйлчилгээний нэр

Дуудлага

Давтамж

Цагийн хуваарь

Тайлбар

1 2 3 4 5
NIL NIL

NIL

NIL

NIL

ZMBK AD 3.18  Радио навигацийн болон буултын тоног төхөөрөмжүүд

Тоног төхөөрөмжийн төрөл, соронзон хазайлт, ILS/MLS-ийн категори

(VOR/ILS/MLS-ийн хувьд хазайлтыг өгнө)

Дуудлага

Давтамж

Цагийн хуваарь

Дамжуулах антенны байрлалын солбицлууд

DME дамжуулагч антенны өндөр

Тайлбар

1 2 3 4 5 6 7

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

ZMBK AD 3.19  Хэлипортын дотоод зохицуулалтууд

1. Төлөвлөлтийг AIRBUS EC145 маягийн нисдэг тэрэгний үйл ажиллагаанд зориулж хийсэн;
2. Хүчин чадлын ангилал 3-т ордог нисдэг тэрэг хуваарьт болон захиалгат нислэгийн үйлчилгээг үзүүлэхгүй. Зөвхөн онцгой нөхцөлийн үед хүний амь нас болон эд хөрөнгө аврах тохиолдолд буухыг зөвшөөрнө.

ZMBK AD 3.20  Дуу намсгах журмууд

NIL

ZMBK AD 3.21  Нислэгийн журмууд

NIL

ZMBK AD 3.22  Нэмэлт мэдээлэл

NIL

ZMBK AD 3.23  Хэлипортод хамааралтай зургууд

Хуудас/Page

Хэлипортын зураг

AD 3-ZMBK-3-1