ZMUB — УЛААНБААТАР/Буянт-Ухаа

ZMUB AD 2.1  Аэродромын байршил заах код ба нэр

ZMUB — УЛААНБААТАР/Буянт-Ухаа

ZMUB AD 2.2  Аэродромын газарзүйн болон захиргааны өгөгдөл

1ARP-ын солбицол ба аэродром дахь байрлал
475033N 1064603E
Босго 14-өөс 138°-т 1555м зайд
2Чиглэл ба зай (хотоос)

213°, Хотын төвөөс 14.7км зайд

3Өндөрлөг/Хяналтын хэм/Дундаж хамгийн бага хэм

1330m / 26.7°C / -31.7°C

4Аэродромын өндөрлөгийн байршил дахь геоидийн долгион

-

5Соронзон хазайлт/Жилийн дундаж өөрчлөлт

5°W(2020) / 7.5'W

6

Аэрдромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр, хаяг, утас, факсын дугаар, цахим шуудангийн хаяг, AFS хаяг болон хэрэв байгаа бол цахим хуудасны хаяг

Буянт-Ухаа ОУНБ
Буянт-Ухаа, 21-р хороо, Хан-Уул дүүрэг
Улаанбаатар 17120
Монгол Улс

Утас:976-71283047

Утас:976-71283081

Утас:976-71283002

Факс:976-70049588

AFS:ZMUBYDYX

СИТА:ULNIAOM

Ц/х:www.airport.gov.mn

7

Зөвшөөрөгдсөн нислэгийн төрөл (IFR/VFR)

IFR / VFR

8ТайлбарХяналтын код: 4D

ZMUB AD 2.3  Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь

1Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч

00:00-09:00 UTC

2Гааль ба цагаачлал

Гааль00:30-09:30 UTC

Цагаачлал00:00-08:30 UTC

Да-Ба

Бусад цагт хүсэлтээр.
3Эмнэлэг ба эрүүл ахуй

HO

4Нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээ

HO

Дэлгэрэнгүйг GEN 3.1-ээс харна уу
5НХҮ-ний илтгэх төв

H24

Дэлгэрэнгүйг ENR 1.10-аас харна уу
6Цаг уурын мэдээллийн үйлчилгээ

H24

7

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ

H24

8Сумалгаа

HO

9Газрын үйлчилгээHO
10Аюулгүйн хамгаалалт

HO

11Агаарын хөлгийн мөс арилгах

HO

12Тайлбар Нислэгийн захиалгын мэдээллийг 3 цагаас багагүй хугацааны өмнө airport_operation@mcaa.gov.mn хаягаар ирүүлнэ.

ZMUB AD 2.4  Газрын үйлчилгээ болон байгууламжууд

1Ачаа ачиж буулгах байгууламжТээшний трактор - 1ш
Туузан ачигч - 2ш
Контейнер ачигч - 1ш
Карго чиргүүл - 15ш
2Түлш/тосны төрлүүд

TURBO-2389, MOBILE JET 1QT, TS-1

3Сумалгаа хийх байгууламж/багтаамж

Машин - 1ш/1200л/мин

4Агаарын хөлгийн мөс арилгах байгууламж

Агаарын хөлгийн мөс арилгах машин - 1ш
Байршил: 18А (Агаарын хөлгийн зогсоолын зургаас харна уу)
Ашиглах шингэн: Glariant MP IV, Glariant MP I

5

Гадны агаарын хөлгийг байрлуулах ангарын зай

Агаарын хөлгийн ангиллаас хамаарч хязгаарлагдмал үйлчилгээ үзүүлнэ.

6Гадны агаарын хөлгийг засварлах байгууламж

Засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмж бий.

7

Тайлбар

Агаарын хөлгийн сумалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаас лавлана уу:

"Монголиа авиашин фүел" ХХК
Байр 110, Буянт-Ухаа, 21-р хороо, Хан-Уул дүүрэг
Ш/Х-71
Улаанбаатар 17121
Монгол Улс

Утас:976-71283220

Утас:976-99082918

Ц/ш:info@mafuel.mn, ops@mafuel.mn

"Мэргэ Ван" ХХК
Буянт-Ухаа,Наадамчдын гудамж-106, Хан-Уул дүүрэг
Улаанбаатар 17120
Монгол Улс

Утас:976-70049886

Факс:976-70049886

Ц/ш:sales@mergevan.mn

Ц/х:www.mergevan.mn

ZMUB AD 2.5  Зорчигчдод үйлчлэх байгууламжууд

1Зочид буудал

Хотын төвд.

2Зоогийн газар

Аэродром ба хотын төвд.

3Тээвэр Такси дуудлагаар үйлчилнэ.
4Эрүүл мэндийн байгууламжууд

Анхны тусламж: Эрүүл мэнд, спорт цогцолборт

Эмнэлэг: Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

5Банк болон Шуудан

Аэродром дээр бий, -

MON-FRI, 01:00 - 08:00 UTC, -

6

Жуулчлалын алба

-

7

Тайлбар

NIL

ZMUB AD 2.6  Авран туслах, гал унтраах үйлчилгээ

1Аэродромын гал унтраах категори

Категори 6 (Шаардлагатай нөхцөлд категори 8-ыг хангана.)

2Авран туслах төхөөрөмж

Гал унтраах машин - 3ш
Усны нөөц: 5678л, 5678л, 7500л
Хөөс үүсгэгчийн нөөц: 795л, 795л, 500л
Хуурай химийн бодис: 250кг, 250кг

3

Хөдлөх чадваргүй болсон агаарын хөлгийг зайлуулах чадвар

-

4Тайлбар

NIL

ZMUB AD 2.7  Улирлын чанартай цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа

1Цэвэрлэгээний төхөөрөмжийн төрөл

Цас цэвэрлэгээний тусгай тоноглолтой автомашин - 7ш
Овоолсон цасыг тараагч/ буудагч - 1ш, Цас хамагч - 1ш

2Цэвэрлэх дараалал

ХБЗ, ЯЗ, Апрон

3Тайлбар

NIL

ZMUB AD 2.8  Перрон, явгалах зам ба шалгах байршил/байрлалуудын өгөгдөл

1Перроны гадаргуу ба даац

Гадаргуу: цементбетон ба асфальтбетон

Даац: *PCN 53/R/A/W/T

2ЯЗ-ын өргөн, гадаргуу ба даац

ЯЗ:

A, B, C, D, E - 23m, асфальтбетон, PCN 53/F/A/W/T

F - 23m, асфальтбетон, PCN 47/F/A/W/T

F1 - 49m, асфальтбетон, PCN 43/F/A/X/T

F2 - 20m, асфальтбетон, PCN 43/F/A/X/T

F5 - 10m, хайрга, CBR 59

F6 - 14m, цементбетон, PCN 41/R/A/X/T

F7, F8 - 8m, асфальтбетон, 3600kg/0.6MPa

1 - 19m, хайрга, CBR 49

2 - 19m, хайрга, CBR 30

3Өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн байршил ба өндөр

Байршил / Өндөр: Перрон дээр / 1274м

4VOR шалгах цэг

-

5Инерцийн навигацийн систем шалгах цэг

-

6Тайлбар* Тэмдэглэл.-Холимог бүтэцтэй.

ZMUB AD 2.9  Газар дээрх хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдах систем ба тэмдэглэгээнүүд

1Агаарын хөлгийн зогсоолын таних тэмдэгүүд, ЯЗ-ын чиглүүлэх шугамууд ба агаарын хөлгийг зогсоолд ил хараагаар байрлуулахад чиглүүлэх системийн хэрэглээ

Агаарын хөлгийн зогсоолын таних тэмдэгүүд: 1-24 (Агаарын хөлгийн зогсоолын зургийг харна уу.

Явгалах замын чиглүүлэх шугамууд ба агаарын хөлгийг зогсоолд ил хараагаар байрлуулахад чиглүүлэх систем: Байхгүй

2ХБЗ, ЯЗ-ын тэмдэглэгээ ба гэрэлтүүлэг

ХБЗ-ны тэмдэглэгээ: Дугаарын тэмдэглэгээ, босго, газардах хэсэг, тэнхлэгийн шугам, хажуугийн хязгаар

ХБЗ-ны гэрэл: Босго, хажуугийн хязгаар, төгсгөл

ЯЗ-ын тэмдэглэгээ: Тэнхлэгийн шугам

ЯЗ-ын гэрэл: Хажуугийн хязгаар

Зогс тэмдэгт

-

4Тайлбар

ЯЗ A, B, C, D-ийн агаарын хөлгийн хүлээх байрлалын харалдаа болон ЯЗ E-ийн B загварын хүлээх байрлалын харалдаа хэрэглэлээр буулт үйлдэх системийн нөлөөллийн болон хориотой бүсийн тэмдэглэгээ бий. Эдгээр тэмдэглэгээ болон агаарын хөлгийн тусгаарлах талбайн мэдээллийг Аэродромын зурагт үзүүлсэн.

ZMUB AD 2.10  Аэродромын саадууд

1.  Бүс 2-ын саадууд

Бүс 2-ын саадуудыг дараах холбоосоор орж авна уу:

https://ais.mn/files/aip/eAIP/AREA2/ZMUBAREA2_0221.pdf

2.  Бүс 3-ын саадууд

Саадын таних тэмдэг/ дугаар

Саадын төрөл

Саадын байрлал

Өндөр/Харьцангуй өндөр

Тэмдэглэгээ
Төрөл, өнгө

Тайлбар

abcdef
ZMUBOB3-1Гэрэл
475113.4N 1064525.9E
1290.3/ 22.9 MГЭРЭЛТҮҮЛЭГТЭЙ 
ZMUBOB3-2Гэрэл
475113.4N 1064533.0E
1292.6/ 22.5 MГЭРЭЛТҮҮЛЭГТЭЙ
ZMUBOB3-3Антенн
475112.5N 1064536.8E
1283.6/ 13.4 MТЭМДЭГЛЭГЭЭТЭЙ
ZMUBOB3-4Мод
475112.6N 1064537.2E
1282.8/ 13.0 M 
ZMUBOB3-5Мод
475112.6N 1064537.9E
1282.3/ 11.9 M 
ZMUBOB3-6Мод
475112.6N 1064538.2E
1283.0/ 12.5 M 
ZMUBOB3-7Мод
475112.7N 1064538.5E
1283.5/ 12.9 M 
ZMUBOB3-8Барилга
475109.4N 1064545.2E
1299.7/ 22.3 M 
ZMUBOB3-9Барилга
475108.7N 1064546.2E
1299.6/ 22.2 M 
ZMUBOB3-10Гэрэл
475111.2N 1064540.1E
1301.9/ 30.4 MГЭРЭЛТҮҮЛЭГТЭЙ
ZMUBOB3-11Гэрэл
475109.0N 1064543.2E
1303.1/ 30.4 MГЭРЭЛТҮҮЛЭГТЭЙ
ZMUBOB3-12Гэрэл
475107.7N 1064545.6E
1304.6/ 30.5 MГЭРЭЛТҮҮЛЭГТЭЙ
ZMUBOB3-13Гэрэл
475103.3N 1064554.5E
1307.4/ 30.2 MГЭРЭЛТҮҮЛЭГТЭЙ
ZMUBOB3-16Барилга
475031.8N 1064640.6E
1319.7/ 15.1 M  
ZMUBOB3-17Антенн
475029.5N 1064643.2E
1316.9/ 10.4 M 
ZMUBOB3-18Салхины хурд, чиг заагч
475101.5N 1064508.8E
1276.0/ 7.6 M 
ZMUBOB3-19Барилга
475030.5N 1064641.4E
1309.7/ 3.9 M 
ZMUBOB3-20Барилга
475113.6N 1064538.7E
1277.9/ 7.5 M 
ZMUBOB3-21Барилга
475113.2N 1064524.3E
1278.3/ 10.7 M 
ZMUBOB3-22Барилга
475113.5N 1064533.1E
1276.2/ 7.4 M 
ZMUBOB3-23Барилга
475113.4N 1064536.5E
1280.2/ 9.6 M 
ZMUBOB3-24Барилга
475113.6N 1064537.5E
1293.9/ 23.4 M 
ZMUBOB3-25Хаалга
475111.6N 1064538.3E
1279.7/ 9.0 M 
ZMUBOB3-26Хаалга
475109.8N 1064540.5E
1280.1/ 8.7 M 
ZMUBOB3-27Хаалга
475109.4N 1064543.6E
1280.1/ 7.6 M 
ZMUBOB3-28Хаалга
475108.0N 1064545.6E
1282.6/ 8.8 M 
ZMUBOB3-29Барилга
475059.8N 1064557.2E
1288.1/ 8.5 M 
ZMUBOB3-30Барилга
475057.5N 1064559.4E
1307.6/ 26.7 M 
ZMUBOB3-31Барилга
475054.5N 1064603.3E
1301.2/ 20.4 M 
ZMUBOB3-32Барилга
475051.1N 1064607.3E
1306.4/ 20.5 M 
ZMUBOB3-33Барилга
475048.7N 1064609.6E
1294.0/ 6.4 M  
ZMUBOB3-34Барилга
475038.7N 1064632.8E
1313.6/ 14.6 M 
ZMUBOB3-35Барилга
475033.8N 1064638.0E
1319.5/ 16.6 M 
ZMUBOB3-36Барилга
475032.6N 1064640.5E
1318.5/ 13.3 M 
ZMUBOB3-37Барилга
475029.9N 1064642.9E
1315.9/ 9.4 M 

ZMUB AD 2.11  Цаг уурын мэдээллийн хангалт

1Хариуцах цаг уурын байгууллагаНислэгийн цаг уурын төв
2

Үйлчилгээний цагийн хуваарь

Бусад цагт мэдээллээр хангах цаг уурын байгууллага

H24

3

TAF мэдээ бэлтгэх байгууллагын нэр

Хүчинтэй байх хугацаа

Нислэгийн цаг уурын төв

9, 30ц

4

Аэродром орчмын хандлагын урьдчилсан мэдээ

Гаргах хугацааны давтамж

TREND
2h

5Нислэгийн өмнөх мэдээлэл/Зөвлөгөө

Аман зөвлөгөө, утсаар, дэлгэц, бусад хэрэгслээр, нисэх баг өөрсдөө цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцах

6

Нислэгийн баримт бичиг

Ашиглагдаж буй хэл(үүд)

Зурган, хүснэгт хэлбэрээр, товчилсон тэмдэглэгээгээр

Англи

7Нислэгийн өмнөх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөхөд ашиглагдах зураг ба бусад мэдээлэлГазар болон өндрийн зургууд, прогноз зургууд, онцгой үзэгдлийн зураг, өндрийн салхи/температурын зургууд, цаг агаарын бодит ажиглалтын системийн мэдээ
8Мэдээллээр хангах нэмэлт тоног төхөөрөмж

Цаг уурын Допплер радар, хиймэл дагуулын өгөгдөл, Бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн системийн бүтээгдэхүүн

9Мэдээллээр хангагдаж буй HХҮ-ний нэгжүүд

TWR, APP, ACC

10Уур амьсгалын мэдээлэлУур амьсгалын ажиглалт, уур амьсгалын тодорхойлолт
11Нэмэлт мэдээлэл (үйлчилгээний хязгаарлалт, г.м)

Аэродром, чиглэл, суулт ба хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээнүүд, AIRMET, SIGMET, аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ

Утас:976-71285024

Утас:976-71283039

Утас:976-71287279

Утас:976-71287419

ZMUB AD 2.12  Хөөрч буух зурвасны бодит үзүүлэлтүүд

ХБЗ-ны дугаарын тэмдэглэгээ

Бодит чиглэл

ХБЗ-ны хэмжээсүүд (м)

ХБЗ ба ТЗ-ны даац ба гадаргуу

Босго ба ХБЗ-ны төгсгөлийн солбицлууд,

Босгоны геоидын долгион

Нарийвчлалтай ойртолтын тоноглолтой ХБЗ-ны газардах бүсийн хамгийн өндөр цэг ба босгоны өндөр
123456

14

138.12°

3100 x 45

PCN 55/F/A/X/U

асфальтбетон

475110.25N 1064512.72E

1265m

32

318.14°

3100 x 45

PCN 55/F/A/X/U

асфальтбетон

474955.50N 1064652.25E

1330m

15

146.26°

2005 x 50

CBR 53

хайрга

475101.49N 1064504.17E

1268m

33

326.27°

2005 x 50

CBR 53

хайрга

475007.53N 1064557.69E

1305m

ХБЗ, ТЗ-ны налуу

ТЗ-ны хэмжээсүүд (м)

СЧЗ-ны хэмжээсүүд (м)Нислэгийн зурвасны хэмжээсүүд (м)Саадаас чөлөөтэй бүсТАЗ (м)Тайлбар
78910111213
2.1% / 2.5%

60 x 45

-

3330 x 300

-

170 x 90

 
2.1% / 1.5%

50 x 45

350 x 150

3330 x 300

-

220 x 90

 
1.9%

-

-

2125 x 150

-

150 x 100

 
1.9%

-

450 x 150

2125 x 150

-

240 x 100

 

ZMUB AD 2.13  Зарлагдсан зайнууд

ХБЗ-ны дугаарын тэмдэглэгээ

ХБУ (м)

ХБАЗ (м)

ХЗБЗ (м)

ББЗ (м)

Тайлбар

123456

14

NU

NU

NU

3100

NIL

32

3100

3450

3150

3100

NIL

15

NU

NU

NU

2005

NIL

33

2005

2455

2005

2005

NIL

ZMUB AD 2.14  Ойртолтын болон ХБЗ-ны гэрэлтүүлэг

ХБЗ-ны дугаар

Ойртолтын гэрэл, төрөл, урт, эрчим

Босгоны гэрэл, өнгө, WBAR

VASIS

(MEHT)

PAPI

Газардах бүс, гэрлийн урт
12345

14

PALS CAT I

900m

ӨЭГ

ногоон

PAPI

2.67°

Зүүн талд

(15m)

-

32

-

-

-

-

ХБЗ-ны тэнхлэгийн гэрлийн урт, хоорондох зай, өнгө, эрчим

ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрлийн урт, хоорондох зай, өнгө, эрчим

ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрлийн өнгө

WBAR

ТЗ-ны гэрлийн урт

өнгө

Тайлбар
678910

-

3103m

60m

цагаан

ӨЭГ

-

NIL

-

3103m

60m

цагаан

ӨЭГ

улаан

-

NIL

ZMUB AD 2.15  Бусад гэрэлтүүлэг болон цахилгааны нөөц тэжээл

1АГД/ЯГД-ны байршил, үзүүлэлтүүд ба ажиллах цагийн хуваарь

Цамхагын гэрлэн дохиолол: Цамхаг дээр, цагаан

HO

2

Буултын чиглэл заагчийн байршил ба гэрэлтүүлэг

Анемометрийн байршил ба гэрэлтүүлэг

Аэродромын зургийг хар

3ЯЗ-ын хажуугийн хязгаарын ба тэнхлэгийн гэрэлтүүлэг

Хажуугийн: ЯЗ-A, B, C, D, E, F

Тэнхлэгийн шугам: -

4Цахилгааны нөөц тэжээл/шилжүүлэн залгах хугацааАэродром дахь бүх гэрлүүдэд цахилгааны нөөц тэжээл бий.
Шилжүүлэн залгах хугацаа: 15 сек
5Тайлбар

NIL

ZMUB AD 2.16  Нисдэг тэрэгний буултын бүс

1

Газардах болон хөөрөх бүс эсхүл ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн босгоны солбицлууд

Геоидын долгион

-

2Газардах болон хөөрөх бүс ба/эсхүл ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн өндөр (м)

-

3Газардах болон хөөрөх бүс ба ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн хэмжээсүүд, гадаргуу, даац, тэмдэглэгээ

-

4Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн бодит чиглэл

-

5Зарлагдсан зайнууд

-

6Ойртолтын ба ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн гэрэлтүүлэг

-

7Тайлбар

ХБЗ-ыг ашиглана

ZMUB AD 2.17  НХҮ-ний агаарын зай

1Нэр ба хэвтээ хязгаар

БУЯНТ-УХАА CTR

474556N 1064025E -

475659N 1062516E -

480417N 1063703E -

474703N 1070033E -

474326N 1065439E -

474556N 1064025E

2

Босоо хязгаар

Газар-2100м

3Агаарын зайн ангилал

C

4

НХҮ-ний нэгжийн дуудлага

Хэл(үүд)

Буянт-Ухаа цамхаг

Монгол, Англи

5

Шилжих үнэмлэхүй өндөр

TA 3000m

3300m (QNH≥1031hPa)

6

Тайлбар

NIL

ZMUB AD 2.18  НХҮ-ний холбооны тоног төхөөрөмжүүд

Үйлчилгээний нэр

Дуудлага

Давтамж

Цагийн хуваарь

Тайлбар

12345

Ойртолтын нислэгийн удирдлагын үйлчилгээ

Улаанбаатар ойртолт

120MHz

H24

 

Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага

Буянт-Ухаа цамхаг

132MHz

H24

 

Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ

Арцат

5715kHz

H24

2435kHz (HN)

Туул

5505kHz

H24

2435kHz (HN)

Эрэн хайх, авран туслах

UBRCC

121.5MHz

5680kHz

H24

 

Аэродромын мэдээллийн автомат үйлчилгээ

Буянт-Ухаа мэдээлэл

125MHz

H24

 

ZMUB AD 2.19  Радио навигацийн болон буултын тоног төхөөрөмжүүд

Тоног төхөөрөмжийн төрөл, соронзон хазайлт, ILS/MLS-ийн категори

Дэмжигдсэн үйл ажиллагааны төрөл (VOR/ILS/MLS-ийн хувьд хазайлтыг өгнө)

Дуудлага

Давтамж

Цагийн хуваарь

Дамжуулах антенны байрлалын солбицлууд

DME дамжуулагч антенны өндөрлөг

Тайлбар

1234567

VOR/DME

(5°W/ 2020)

UDA

116MHz

1194MHz

CH 107X

H24

475204.0N 1064401.0E

1290m

 

NDB

(5°W/ 2020)

DA

520kHz

H24

475242.9N 1064309.2E

-

 

NDB

(5°W/ 2020)

IM450kHzH24
475137.0N 1064437.1E
- 

Outer marker

-

75MHz

H24

475244.3N 1064308.4E

-

 

Middle marker

-

75MHz

H24

475138.5N 1064436.2E

-

 

ILS 14

(5°W/ 2020)

LOC

IDA

110.3MHz

H24

474946.8N 1064703.8E

-

 

ILS 14

(5°W/ 2020)

GP

-

335MHz

H24

475101.0N 1064515.9E

-

 

ILS/DME

IDA

1001MHz

CH 40X

H24

475100.6N 1064515.6E

1290m

 

ZMUB AD 2.20  Аэродромын дотоод зохицуулалтууд

1.  АЭРОДРОМ АШИГЛАХ ХЯЗГААРЛАЛТУУД
1.1 4E ангиллын агаарын хөлгийг тус нисэх буудал дээр жингийн хязгаарлалттай хүлээж авна;
1.2 Агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл байдал үүссэн, зайлшгүй буулт хийх тохиолдолд бэлэн байдлыг хангаж аэродромыг ашиглана;
1.3 Буянт-Ухаа ОУНБ-д арилжааны нислэг үйлдэхгүй;
1.4 Буянт-Ухаа аэродромыг олон улс, орон нутгийн нислэгийн нөөц нисэх буудал, ерөнхий зориулалт, нисэхийн сургалт, захиалгат, онцгой, тусгай үүргийн нислэг, агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ болон онцгой байдлын үйл ажиллагаанд ашиглана.

ZMUB AD 2.21  Дуу чимээг багасгах журмууд

Байхгүй

ZMUB AD 2.22  Нислэгийн журмууд

1.  Ил харааны нислэгийн журам
1.1 Тус аэродромд ИХНД-ээр нислэг үйлдэхдээ ENR 1.1, ENR 1.2 болон ENR 1.7-г баримтлана.
1.2 ХБЗ 32-оор ИХНД-ээр ойртолт үйлдэхдээ ил харааны цаг уурын нөхцлүүдэд гүйцэтгэнэ.
1.3 Зөвхөн А категорийн агаарын хөлөг ХБЗ 14-өөр ил харааны цаг уурын нөхцлүүдэд ИХНД-ээр нисэн гарахыг зөвшөөрнө.
2.  Хэрэглэлийн нислэгийн журам
2.1 Тус аэродромд ХНД-ээр нислэг үйлдэхдээ доор дурдсан заалтуудыг баримтлана:

ENR 1.1, ENR 1.3 болон ENR 1.7;

AD 2-ZMUB-13-1, AD 2-ZMUB-13-3, AD 2-ZMUB-13-5, AD 2-ZMUB-13-7 болон AD 2-ZMUB-13-9 хуудсуудад үзүүлсэн Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургууд;

AD 2-ZMUB-9-1, AD 2-ZMUB-9-3 хуудсанд үзүүлсэн Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг.

3.  Буулт
3.1 В, C, D категорийн агаарын хөлөг ХБЗ 14-өөр Дугуйгаар газар шүргээд хөөрөх (Touch and Go) нислэгүүд үйлдэхийг зөвшөөрөхгүй.
3.2 ХБЗ 14-өөр буулт үйлдэхэд арын салхи зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд А категорийн агаарын хөлөг ХБЗ 14-өөр хэрэглэлээр ойртолт үйлдсэний дараа ил харааны тойрог нислэг гүйцэтгэж ХБЗ 32-оор бууна.

ZMUB AD 2.23  Нэмэлт мэдээлэл

1.  Түлш асгах бүс

Буянт-Ухаа ОУНБ-ын түлш асгах бүсийн мэдээллийг доорх зургаар үзүүлэв.


2.  Аэродром орчим дах шувуудын бөөгнөрөл
2.1 Тус аэродром нь өндөр уул, ой, хээр, голын хөндий, карьер болон цэвэрлэх байгууламжийн усан сан, бургасан шугуй, хот суурин газар, хогийн төвлөрсөн цэг зэрэг байгалийн болон үүсмэл төрөл бүрийн экосистемийн заагт байх тул шувуудын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой харьцангуй их байдаг онцлогтой. Аэродром орчимд бүртгэгдсэн шувуудын 70 орчим хувь нь нүүдлийн шувууд байна.
2.2 Өвөгт тогируу, Улаанхушуут жунгаа, Хар хэрээ, Дагуур ятуу зэрэг шувууд аэродромд үе үе ирж агаарын хөлөгт ноцтой аюул учруулах эрсдэл өндөртөй байдаг.
  1. Аэродромд Өвөгт тогируу 2-4, Улаанхушуут жунгаа 1-6, Хар хэрээ 1-2 тоогоор, Дагуур ятуу гол төлөв 11-3 саруудад 2-8 (заримдаа 8-12) тоогоор хааяа орж ирдэг.

  2. Улаанхушуут жунгаа шувуудын нисэх идэвхи нөөлөг салхитай үед нэмэгддэг.

  3. Шоорон эвэртболжмор, Монгол болжмор, Шархөмсөгт хөмрөг зэрэг жижиг шувууд аэродромд жилийн турш түгээмэл тохиолдох боловч цас багатай жил 10-3 сарын хооронд харьцангуй олон тоогоор сүрэглэн (200-500) байршиж, гол төлөв 2-50м өндөрт нисдэг.

  4. Хондлойцагаан ураацай, Асрын Алтан хараацай зэрэг шувууд тус аэродромд 7 сараас 8 сарын дунд үед 50-100 тоогоор гол төлөв 2-50м өндөрт нисдэг.

2.3 Агаарын хөлгийн хөөрөлт болон ойртолтын бүсийн хувьд Хондон ангир, Нугас, Хөх дэглий, Өвөгт тогоруу, Сохор элээ, Нөмрөг тас, Хөхвөр тагтаа, Хэрээ зэрэг шувууд агаарын хөлөгтөй мөргөлдөх эрсдэл өндөртэй. Эдгээр шувуудын тоо толгой нисэлтийн эрчимжилт нь дараах хугацаанд хамгийн өндөр байна.
  1. 5-7 сар хүртэл Сохор элээ Туул голын хөндийд улиас модон дээр үүрлэх бөгөөд гол төлөв 3-20 тоогоор, 100-400м өндөрт нисдэг. 8-9 сард Эмээлтийн хогийн цэгт (Area 4) хамгийн их буюу 700-1800 орчим тоогоор сүрэглэн 400м болон түүнээс дээш өндөрт нисдэг.

  2. Ангир, Нугас, Хөх дэглий зэрэг шувууд нь усан сангуудын орчимд (Area 1,2,3) 4 сараас 10 сарын сүүлч хүртэл байршина. Ойролцоогоор 100 орчим нугас, 300 гаруй ангир энэ орчимд өвөлждөг.

  3. Өвөгт тогируу 8 сарын дундаас 9 сарын эхэн үед аэродромын орчмоор 10-20 орчим тоогоор үе үе сүрэглэн нисч өнгөрдөг.

  4. Алагтуу, Турлиах хэрээ зэрэг шувууд 9-10 сард 200-3000, Хондон ангир 10-11 саруудад 6-160, Хар хэрээ 11-3 саруудад 10-200 тоогоор өглөө нар мандах цагаар баруун зүгт, орой нар шингэх цагаар зүүн зүгт голын хөндий даган гол төлөв 50-300м өндөрт нисдэг.

  5. Улаанхушуут жунгаа 11-3 сар хүртэл 30-200 тоогоор сүрэглэн голын хөндийд хооллох ба ихэвчлэн 50-100м өндөрт нисдэг.

  6. ХБЗ-ны 14 талын төгсгөл орчимд Хөхвөр тагтаа гол төлөв өглөө нар мандах үеэр 3-10 заримдаа 20-30 тоогоор 20-50м өндөрт нисдэг.

2.4 Буянт-Ухаа Олон Улсын Нисэх Буудлын орчимд бүртгэгдсэн шувуудын мэдээллийг AD 2-ZMUB-1-21-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв. Ойртолтын бүстэй ойр үүссэн шувуудын бөөгнөрлийн бүсүүдийг харуулсан зургийг AD 2-ZMUB-15-1 “Аэродром орчим дах шувуудын бөөгнөрөл”-д үзүүлэв.

ZMUB AD 2.24  Аэродромд хамааралтай зургууд

Хуудас/Page

Аэродромын зураг-ICAO

AD 2-ZMUB-2-1

Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO

AD 2-ZMUB-3-1

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (VOR/DME ХБЗ 32 BUGAN 2E, ANIKU 2E/2F, SER 2F, TANAN 1F, GEREL 2E, MODOT 2E)

AD 2-ZMUB-9-1

Шилжүүлгийн хүснэгт (SID) (VOR/DME RWY 32 BUGAN 2E, ANIKU 2E/2F, SER 2F, TANAN 1F, GEREL 2E, MODOT 2E)

AD 2-ZMUB-9-2

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (NDB RWY 32 BUGAN 2A, ANIKU 3A/2B, SER 1B, TANAN 1B, GEREL 2A, MODOT 3A)

AD 2-ZMUB-9-3

Шилжүүлгийн хүснэгт (SID) (NDB RWY 32 BUGAN 2A, ANIKU 3A/2B, SER 1B, TANAN 1B, GEREL 2A, MODOT 3A)

AD 2-ZMUB-9-4

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (VOR/DME ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-1

Шилжүүлгийн хүснэгт (VOR/DME ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-2

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (NDB ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-3

Шилжүүлгийн хүснэгт (NDB ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-4

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (NDB/DME ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-5

Шилжүүлгийн хүснэгт (NDB/DME ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-6

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (ILS ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-7

Шилжүүлгийн хүснэгт (ILS ХБЗ 14 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMUB-13-8

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (RNAV (GNSS) ХБЗ 14 ACFT CAT A/B/C/D)

AD 2-ZMUB-13-9

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (RNAV (GNSS) ХБЗ 14 ACFT CAT A/B/C/D)

AD 2-ZMUB-13-10

Аэродром орчим дах шувуудын бөөгнөрөл

AD 2-ZMUB-15-1