AIP

AIRAC AMDT 04/20
Хэвлэгдсэн огноо
23 APR 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
18 JUN 2020

МУ-ын Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлд (НМЭ) AIRAC AMDT 04/20 өөрчлөлтөөр МУ-ын Засгийн газрын 455 дугаар тогтоолын дагуу Буянт-Ухаад байрладаг олон улсын нисэх буудлыг Буянт-Ухаа ОУНБ гэж өөрчлөн холбогдох өөрчлөлтүүд тусгагдаж, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хөшигийн хөндийд байгуулагдсан “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын мэдээллүүд шинээр орлоо.


AIRAC AMDT 04/20-оор гарсан мэдээллийн товч агуулга:

  • НМЭ-ийн AD 2 хэсэгт “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын мэдээллүүд шинээр орж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд болон үйлчилгээнүүд тусгагдсан;
  • Буянт-ухаа олон улсын нисэх буудлын мэдээлэлд нэршил болон НХҮ-ний холбооны тоног төхөөрөмжийн дуудлага, үйл ажиллагааны зохицуулалттай холбоотой өөрчлөлтүүд орсон;
  • Ховд нисэх буудлын ХБЗ, ЯЗ, перроны даацын өөрчлөлт;

NOTAM МЭДЭЭ

A0332/20
(A0332/20 NOTAMR A0278/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2005301221 C) 2006301600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0787/20
Холын чиглүүлэх станц /NDB/ болон Маркер дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах бол тухайн үед нь мэдэглэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-05-31 байдлаар:
452