AIP

AIRAC AMDT 01/22
Хэвлэгдсэн огноо
16 DEC 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
27 JAN 2022

  • Дэлүүн болдог аэродромын мэдээллүүд AIPаас хасагдсан;
  • Доной aэродромын нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM

C0016/22
270743 ZMUBYNYX
(C0016/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E003
A) ZMDZ B) 2201270743 C) 2202100200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP
F) GND G) 20M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0085/22
Улаанбаатар AVIMET сервер (AWOS) дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухай үед нь цаг авна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-01-28 байдлаар:
42