AIP

AIRAC AMDT 12/22
Хэвлэгдсэн огноо
17 NOV 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
29 DEC 2022

  • Алтиметрийн тохируулгын журмууд хэсэг өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 
  • ZMBH аэродромын ойртолтын болон ХБЗ-ын ирмэгийн гэрлийн мэдээлэл, цахилгааны нөөц тэжээлийн шилжүүлэн залгах хугацаа өөрчлөгдсөн

NOTAM

091206 ZMUBYNYX
(A0793/22 NOTAMR A0792/22
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2212091206 C) 2212091700
E) AD AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1771/22
Optic-шугам тасалдана. VSAT-шугам хэвийн ажилтай. /MobiCom-техник үйлчилгээ хийнэ./

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-12-09 байдлаар:
1065