AIP

AIRAC AMDT 04/24
Хэвлэгдсэн огноо
27 JUN 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
08 AUG 2024

Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн.

Дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд:

- Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд;

- Аэродромын дотоод зохицуулалтууд;

- Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO;

NOTAM

090954 ZMUBYNYX
(A0544/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QRTXX/IV/NBO/W /000/158/4557N10329E117
A) ZMUB B) 2407132200 C) 2407141230
E) TEMPO RESTRICTED AREA ESTABLISHED WI 5KM EITHER SIDE OF A LINE 461003N1004210E-455157N1043251E-454411N1061610E.
F) GND G) 4800M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1106/24
AWOS310 цаг уурын автомат станцыг унтрааж шинээр солих ажил хийгдэж дууссан. Баталгаажуулалт хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй. MAWS301 станцаар хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-07-13 байдлаар:
152