AIP

AIRAC AMDT 03/24
Хэвлэгдсэн огноо
30 MAY 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
11 JUL 2024

  1. Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан;
  3. Алтай нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг өөрчлөгдсөн;
  4. Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн;
  5. Дэглий цагаан нисэх буудлын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн.

NOTAM

241022 ZMUBYNYX
(A0450/24 NOTAMR A0435/24
Q) ZMUB/QMXLC/IV/BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2406241022 C) 2406261100
E) TWY F2 CLSD.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1034/24
Richochet нислэгийн ярианы бичлэгийн систем дээр хугацаат техник үйлчилгээг хийнэ. Бичлэгийн системийн B сервер дээр хийгдэнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-06-25 байдлаар:
111