AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

030704 ZMUBYNYX
(A0051/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAR/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2302030703 C) 2302031000
E) FUEL AVAILABILITY AVBL FOR FLT AA502.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0127/23
Цээл RCAG 122.5MHz радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-02-03 байдлаар:
21