AIP

AIRAC AMDT 10/22
Хэвлэгдсэн огноо
22 SEP 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
03 NOV 2022

  • Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.
  • Аэродромын саадууд нэмэгдсэн.

NOTAM

290015 ZMUBYNYX
(A0598/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2209290500 C) 2209290530
E) PROCEDURAL ATC SERVICE SHALL BE PROVIDED IN ULAANBAATAR FIR DUE TO MAINT ON RADAR AUTOMATED SYSTEM)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1255/22
Төвийн тэжээл хязгаарлалттай. Бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-09-29 байдлаар:
812