AIP

AIRAC AMDT 02/23
Хэвлэгдсэн огноо
06 APR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
18 MAY 2023

  • Нислэгийн мэдээллийн төв – Туулын мэдээлэл хасагдсан;
  • Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 

NOTAM

301522 ZMUBYNYX
(A0362/23 NOTAMR A0360/23
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4738N10649E003
A) ZMCK B) 2305301522 C) 2306290600
D) DAILY 2000-0600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-1600 100-200 MALLARD 900-1600 100-200
F) 10M AGL G) 50M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0826/23
Цаг-Уурын автомат станцыг нөөц шугамтай болгох ажил хийгдэнэ. Энэ үед цаг уурын автомат станцууд дээр тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-05-31 байдлаар:
81