AIP

AIRAC AMDT 06/23
Хэвлэгдсэн огноо
19 OCT 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
30 NOV 2023

Нислэгийн зурагт дараах өөрчлөлт орсон.

Үүнд:

- Өндрийн тоот;

- Шилжүүлгийн хүснэгт;

- Жижиг засварууд.

NOTAM

050033 ZMUBYNYX
(A0870/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2312050900 C) 2312061430
D) 05 06 0900-1430
E) AD AVBL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1872/23
Нисэх буудлын DME станцын 2-р комплектын монитор модуль гэмтсэн. 1-р комплект хэвийн ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-12-05 байдлаар:
150