AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

080304 ZMUBYNYX
(A0055/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/M /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2302201600 C) 2302231600
E) PUBLIC HOLIDAYS ON 21,22 AND 23 FEB 2023.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0147/23
Мандалговь нисэх буудлын RCAG 126.5 MHz, 127.0 MHz, HF 5715kHz, VHF 130.0 MHz, MCAA VSAT, VPN тоног төхөөрөмжүүд дээр тус бүр улирлын хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-02-08 байдлаар:
18