AIP

AIRAC AMDT 04/24
Хэвлэгдсэн огноо
27 JUN 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
08 AUG 2024

Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн.

Дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд:

- Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд;

- Аэродромын дотоод зохицуулалтууд;

- Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO;

NOTAM

240340 ZMUBYNYX
(A0596/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/146/4755N10657E001
A) ZMUB B) 2407240600 C) 2407240700
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E.
F) GND G) 120M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1165/24
Сайхандулан Оптик шугам холболтгүй болсон. Тоног төхөөрөмжүүд VSAT шугамаар хэвийн ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-07-24 байдлаар:
158