AIP

AIP AMDT 01/19
Хэвлэгдсэн огноо
17 JAN 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
22 NOV 2018

  1. Ховд нисэх буудлын цас цэвэрлэгээний авто машин өөрчлөгдсөн;
  2. Баруун-Урт нисэх буудлын гал унтраах машины марк өөрчлөгдсөн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0021/19
180824 ZMUBYNYX
(A0021/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1902280000 C) 1903132359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/19 WEF 28 FEB 2019 -WITHDRAWAL OF IAP VOR RWY 14 -ADDN OF IAP VOR/DME RWY 14)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0025/19
Гэрэл суултын бие даасан бэлтгэл тэжээл гэмтэлтэй. Төвийн тэжээлээр хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-01-19 байдлаар:
31