AIP

AIRAC AMDT 02/23
Хэвлэгдсэн огноо
06 APR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
18 MAY 2023

  • Нислэгийн мэдээллийн төв – Туулын мэдээлэл хасагдсан;
  • Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 

NOTAM

020731 ZMUBYNYX
(A0375/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2306042200 C) 2306042330
E) AD AVBL FOR FLT MT0406 AND MGW3010)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0842/23
Цээл ADSB дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Алтай ADSB-р хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-06-05 байдлаар:
66