AIP

AIRAC AMDT 01/22
Хэвлэгдсэн огноо
16 DEC 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
27 JAN 2022

  • Дэлүүн болдог аэродромын мэдээллүүд AIPаас хасагдсан;
  • Доной aэродромын нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM

A0021/22
230119 ZMUBYNYX
(A0021/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2201230119 C) 2201252359
E) APP NOT AVBL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0004/22
Их-Өлгий: Радар антенны мотор 2-ын тос interconnection box-руу нэвтэрч байна. Моторын тосыг нэмж байгаа. Ажиллагаа хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-01-24 байдлаар:
34