AIP

AIP AMDT 05/23
Хэвлэгдсэн огноо
21 SEP 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. ZMAH, ZMBN, ZMBS, ZMBU ZMDN, ZMDZ, ZMHG, ZMHH, ZMKB, ZMMG, ZMSF, ZMTL, ZMTT, ZMUB, ZMUH, ZMUL, ZMBK - Бусад гэрэлтүүлэг болон цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэр хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  2. ZMCD, ZMDN - Аэродромын газар зүйн болон захиргааны өгөгдөл хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  3. ZMCK - Газрын үйлчилгээ болон байгууламжууд хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  4. ZMTT, ZMUG - Авран туслах, гал унтраах үйлчилгээ хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд.

NOTAM

(A0748/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/044/049/4751N10644E001
A) ZMUB B) 2310032230 C) 2311011100
D) DAILY 2230-0000 0930-1100
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1.5KM RADIUS CENTRED ON 475156N1064411E WEIGHT GRAM FLOCK SIZE BODY LENGTH CM ROOK 280-340 46000-56000 44-46 DAURIAN JACKDAW 110-275 46000-56000 34-36
F) 4M AGL G) 150M AGL

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1519/23
Skynet Works-н Биокомбинат ЧХОУНБ хоорондох шилэн кабельд алдаа өгсөн. Тоног төхөөрөмжүүд ИНЕГ-ын шилэн кабелиар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-10-04 байдлаар:
131