AIP

AIRAC AMDT 10/22
Хэвлэгдсэн огноо
22 SEP 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
03 NOV 2022

  • Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.
  • Аэродромын саадууд нэмэгдсэн.

NOTAM

051529 ZMUBYNYX
(A0623/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2210052330 C) 2210052345
E) PROCEDURAL ATC SERVICE SHALL BE PROVIDED IN ULAANBAATAR FIR DUE TO MAINT ON RADAR AUTOMATED SYSTEM.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1308/22
Удирдлага хяналтын төвийн UPS-1 -ийг maintenance bypass горимд шилжүүлж, ажиллагаанаас гарган, UPS-1-ийн хэрэглэгчийн ачааллыг UPS-3-т шилжүүлсэн. UPS-2, UPS-3-аар агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-10-06 байдлаар:
844