AIP

AIP AMDT 05/20
Хэвлэгдсэн огноо
19 NOV 2020
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Нислэгийн зургийн серид “Дэлхийн нислэгийн зураг - ICAO 1:1000000” нэмэгдсэн. Зургуудын байнгын засвар өөрчлөлт хэсгийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  2. Дорнод аймгийн Чойбалсан НБ-ын аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан;
  3. Завхан аймгийн Доной НБ-ын цас цэвэрлэх машиныг ашиглалтаас хасаж шинээр цэвэрлэгээний машинууд нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

C0432/20
011016 ZMUBYNYX
(C0432/20 NOTAMR C0431/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2012011016 C) 2101010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2020 0352 0410 0411 0412 0414 0420 0421 0422 0423 0424 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05NOV 2020 AIC (SERIES C): 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 03/20))

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1828/20
MLAT ажиглалтын систем ажиллахгүй.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-12-02 байдлаар:
1133