AIP

AIRAC AMDT 01/21
Хэвлэгдсэн огноо
11 FEB 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
25 MAR 2021

ZMAT, ZMKD, ZMMN, ZMUB аэродромуудын зурагт өөрчлөлт орсон;

ZMCK-ийн хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт нислэгийн журмуудын RVR өөрчлөгдсөн;

- RWY 11/29 ANIKU 1A/1B;

- RWY 11/29 MODOT 1A/1B;

- RWY 11/29 POMAZ 1A/1B;

- RWY 11/29 VIZOT 1A/1B;

- RNAV(GNSS) RWY 11/29 ANIKU 1C/1D;

- RNAV(GNSS) RWY 11/29 MODOT 1C/1D;

- RNAV(GNSS) RWY 11/29 POMAZ 1C/1D;

- RNAV(GNSS) RWY 11/29 VIZOT 1C/1D

ZMMN-инй хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зурагт өөрчлөлт орсон;

- NDB RWY 28 ACFT CAT A/B;

- NDB RWY 28 ACFT CAT C;

ZMUB-ийн дараах хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт нислэгийн журмууд хүчингүй болгосон:

- VOR/DME RWY 32 VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F;

 - NDB RWY 32 VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A;

ZMUB-ийн дараах хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт нислэгийн журмууд нэмэгдсэн:

- VOR/DME RWY 32 BUGAN 2E, ANIKU 2E/2F, SER 2F, TANAN 1F, GEREL 2E, MODOT 2E;

- NDB RWY 32 BUGAN 2A, ANIKU 3A/2B, SER 1B, TANAN 1B, GEREL 2A, MODOT 3A.

NOTAM МЭДЭЭ

A0099/21
011259 ZMUBYNYX
(A0099/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/263/4620N10301E005
A) ZMUB B) 2103100000 C) 2103160830
D) DAILY 0000-0830
E) MOA ZMM802 ACT
F) GND G) 8000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0096/21
Гэрэл дохиоллын системийн STANDBY бэлтгэл тэжээл гэмтэлтэй. Үндсэн тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1297
2021-03-02 байдлаар:
124