AIP

AIRAC AMDT 05/22
Хэвлэгдсэн огноо
05 MAY 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
16 JUN 2022

  • Алтай аэродромын саадууд, ХБЗ-ны газардах бүсийн болон агаарын хөлгийн зогсоолын өндөрлөг нэмэгдсэн;
  • Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь, өндөрлөгүүд, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журмууд, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмууд* өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд;

NOTAM

A0252/22
200908 ZMUBYNYX
(A0252/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205210000 C) 2205211000
E) RWY 15/33 CLSD. )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0568/22
Бор-Өндөр: RADAR SITE-ийн тоног төхөөрөмжүүдийг унтрааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-05-21 байдлаар:
339