AIP

AIRAC AMDT 01/22
Хэвлэгдсэн огноо
16 DEC 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
27 JAN 2022

  • Дэлүүн болдог аэродромын мэдээллүүд AIPаас хасагдсан;
  • Доной aэродромын нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM

C0010/22
170826 ZMUBYNYX
(C0010/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2201172200 C) 2201192200
E) RWY 15/33 CLSD.RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0059/22
AIRCON2100 станцын FDP2, SDD2, SDD4, SDD6, FDD3, DRF2 ажлын байрууд дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Нөөцөөр хэвийн. Тасалдал үүсэхгүй

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-01-19 байдлаар:
27