AIP

AIRAC AMDT 07/19
Хэвлэгдсэн огноо
24 OCT 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
05 DEC 2019

  1. Чингис хаан ОУНБ-ын ойртолтын удирдлагын бүсийн радиолокаторын бүрхэлтийн зураг шинэчлэгдсэн мөн жижиг засварууд;
  2. Үйл ажиллагааны цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон;
  3. Нислэгийн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

A0630/19
210944 ZMUBYNYX
(A0630/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1912190000 C) PERM
E) ALL TEL NR 976-11-28XXXX CHANGED TO 976-7128XXXX AIP MONGOLIA)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ2172/19
ТП 1В-н бэлтгэл тэжээл дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Сэлгэн залгалт хийгдэх үед НААХЗА болон НЖБА-ны ажлын байруудад тасалдал үүснэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-11-22 байдлаар:
935