AIP

AIP AMDT 06/21
Хэвлэгдсэн огноо
26 AUG 2021
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Нислэгийн зургийн серид “Нислэгийн зураг – ICAO 1:500000” нэмэгдсэн;
  2. Буултын хураамжид өөрчлөлт орсон;
  3. Аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн байдалд өөрчлөлт орсон (ZMBH, ZMUL);
  4.  Үйл ажиллагааны цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон; Жижиг засвар; 
  5. Утасны дугаарт өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

A0651/21
180833 ZMUBYNYX
(A0651/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2109201342 C) 2109201352
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1521/21
Интернет оптик шугам дээр засвар үйлчилгээний ажил хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. (Хил хамгаалах, МИАТ, Карго, CYBER, AIS автоматжуулалт интернет холболтгүй болно.)

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-09-19 байдлаар:
891