AIP

AIRAC AMDT 07/19
Хэвлэгдсэн огноо
24 OCT 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
05 DEC 2019

  1. Чингис хаан ОУНБ-ын ойртолтын удирдлагын бүсийн радиолокаторын бүрхэлтийн зураг шинэчлэгдсэн мөн жижиг засварууд;
  2. Үйл ажиллагааны цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон;
  3. Нислэгийн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

C0331/19
150721 ZMUBYNYX
(C0331/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 1911151000 C) 1912131000
E) AFIS NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ2157/19
Цаг уурын мэдээлэлийн DD-50, WD-50 тоон дэлгэцүүд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. Тасалдал үүсвэл терминал хэрэглэгчээр хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-11-19 байдлаар:
928