AIP

AIRAC AMDT 01/24
Хэвлэгдсэн огноо
14 DEC 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
25 JAN 2024

  1. ZMAT - Аэродромын зурагт саадын мэдээлэл нэмэгдсэн; Жижиг засварууд;
  2. ZMKD - Ойртолтын болон ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг хэсэгт өөрчлөлт орсон;
  3. ZMKD - Аэродромын зурагт дараах өөрчлөлт орсон. Үүнд: - ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг; - Жижиг засварууд;
  4. ZMUB - Аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  5. ZMUG - Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх нислэгийн журамд замын цэгийн зайн мэдээллийг залруулсан.

NOTAM

ZMUBYNYX 010330
(C0034/24 NOTAMR C0021/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2403010330 C) 2404010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0013 0031 0033 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23 )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0350/24
RCAG 122.5 нөөц хүлээн авагч гэмтэлтэй. Үндсэн хүлээн авагчаараа хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-03-01 байдлаар:
23