AIP

AIRAC AMDT 12/22
Хэвлэгдсэн огноо
17 NOV 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
29 DEC 2022

  • Алтиметрийн тохируулгын журмууд хэсэг өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 
  • ZMBH аэродромын ойртолтын болон ХБЗ-ын ирмэгийн гэрлийн мэдээлэл, цахилгааны нөөц тэжээлийн шилжүүлэн залгах хугацаа өөрчлөгдсөн

NOTAM

020844 ZMUBYNYX
(C0295/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2212290000 C) 2301112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 -CORRECTION TO BRG OF STANDART INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE -ADDN TO TWY SHOULDER AND DRAINAGE CANAL INFO)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1647/22
Богд-Уулын S4 controller 120.0Mhz, 126.0Mhz станцууд холболтгүй болсон. Garex, Frequentis, Морин-Уул S4 controller 120.0Mhz, 126.0Mhz -оор хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-12-04 байдлаар:
1064