AIP

AIP AMDT 05/23
Хэвлэгдсэн огноо
21 SEP 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. ZMAH, ZMBN, ZMBS, ZMBU ZMDN, ZMDZ, ZMHG, ZMHH, ZMKB, ZMMG, ZMSF, ZMTL, ZMTT, ZMUB, ZMUH, ZMUL, ZMBK - Бусад гэрэлтүүлэг болон цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэр хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  2. ZMCD, ZMDN - Аэродромын газар зүйн болон захиргааны өгөгдөл хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  3. ZMCK - Газрын үйлчилгээ болон байгууламжууд хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  4. ZMTT, ZMUG - Авран туслах, гал унтраах үйлчилгээ хэсэгт өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд.

NOTAM

300147 ZMUBYNYX
(C0234/23 NOTAMR C0229/23
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2309300147 C) 2310011000
E) RWY 11/29 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1495/23
ЯЗ- F-ийн ЯЗ - В - Е хооронд өвс хадах ажил хийгдэнэ. Нислэгт нөлөөлөхгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-09-30 байдлаар:
121