AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

030352 ZMUBYNYX
(A0048/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302041300 C) 2302042359
D) 1300-1500 2200-2359
E) AD AVBL FOR FLIGHT EZNIS AIRWAYS.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0130/23
Цамхагын 40кВа UPS зэрэгцээ ажиллагааны алдаа өгч Bypass горимд шилжсэн төвийн тэжээлээр ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-02-03 байдлаар:
17