AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

280647 ZMUBYNYX
(A0187/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/263/4756N11438E008
A) ZMUB B) 2303290600 C) 2303310600
D) 29 0600-1300 30, 31 0100-0600
E) MOA ZMM805 ACT.
F) GND G) 8000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0474/23
Локалайзер,Глиссад,ILS/DME дээр тус тус газрын хэмжилт,шалгалт,тохируулга хийнэ.Тасалдал үүсэх бол тухйан үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-30 байдлаар:
59