AIP

AIRAC AMDT 02/21
Хэвлэгдсэн огноо
08 APR 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
20 MAY 2021

ZMUB аэродромын бүс 2-ын саадууд шинэчлэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0195/21
131131 ZMUBYNYX
(A0195/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QILAS/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2104140100 C) 2104160900
D) 14 16 0100-0900
E) ILS LOC RWY 14 U/S DUE TO MAINT)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0377/21
Холын холбоо (ROHDE SCHWARZ XK-2100L HF-5505Khz) нөөц станц гэмтэлтэй. Үндсэн станцаар хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-04-14 байдлаар:
231