AIP

AIRAC AMDT 09/22
Хэвлэгдсэн огноо
25 AUG 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
06 OCT 2022

  • Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн ба жижиг засварууд;
  • Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журмууд, хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт журмууд, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмууд өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд.

NOTAM

231054 ZMUBYNYX
(A0586/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2211030000 C) 2211162359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -CHANGES OF RWY THR ELEV, SID-IAP.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1247/22
НБ-ын төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-09-28 байдлаар:
811