AIP

AIRAC AMDT 04/19
Хэвлэгдсэн огноо
04 JUL 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
15 AUG 2019

  1. Нислэгийн зургийн жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Чойбалсан НБ-д хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх RNAV (GNSS) зургууд шинээр нэмэгдсэн;
  3. Гурвансайхан НБ-ын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч (PAPI) системийн байршил өөрчлөгдсөн;
  4. Чингис хаан ОУНБ-ын аэродромын бүсэд байрлах авиакомпаниудын ангар луу орох явгалах замуудын мэдээлэл нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

C0163/19
200053 ZMUBYNYX
(C0163/19 NOTAMR C0152/19
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 1907200053 C) 1908010100
E) TWY A AND TWY B CLSD DUE TO MAINT)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1304/19
Үндсэн зурвасны явгалах замын өргөтгөлийн ажил хийгдэнэ. Нислэгт нөлөөлөхгүй.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-07-20 байдлаар:
445