AIP

AIRAC AMDT 05/21
Хэвлэгдсэн огноо
01 JUL 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
12 AUG 2021

  • ZMCK-ийн ХБЗ, ЯЗ тэмдэглэгээнүүд болон бусад тэмдэглэгээнүүд нэмэгдсэн;
  • ZMCK-ийн Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журмуудад өөрчлөлт орсон;
  • ZMKD-ийн ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрлийн байрлалтай холбоотой тайлбар нэмэгдсэн;
  • ZMUL-ийн Ил хараагаар ойртолт үйлдэх журамд өөрчлөлт орсон.


NOTAM МЭДЭЭ

A0392/21
230319 ZMUBYNYX
(A0392/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107230319 C) PERM
E) AD AVBL FROM SR TO SS FOR DOMESTIC STATE, SAR, HOSP, TECH, GENERAL AVIATION FLIGHTS. REF/ AIP MONGOLIA ZMUB AD 2.3)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1073/21
ХЧС-ын төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-07-24 байдлаар:
483