AIP

AIRAC AMDT 02/23
Хэвлэгдсэн огноо
06 APR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
18 MAY 2023

  • Нислэгийн мэдээллийн төв – Туулын мэдээлэл хасагдсан;
  • Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 

NOTAM

310831 ZMUBYNYX
(A0367/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QWPLW/IV/M /W /000/099/4754N10654E003
A) ZMUB B) 2306010300 C) 2306010430
E) PJE WILL TAKE PLACE WI 5KM RADIUS CENTRED ON 475408N1065458E
F) GND G) 3000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0826/23
Цаг-Уурын автомат станцыг нөөц шугамтай болгох ажил хийгдэнэ. Энэ үед цаг уурын автомат станцууд дээр тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-05-31 байдлаар:
83