AIP

AIP AMDT 03/23
Хэвлэгдсэн огноо
01 JUN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Ханбумбат, Ховд болон Өлгий аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  2.  Мөрөн нисэх буудлын дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд: - Аэродромын газар зүйн болон захиргааны өгөгдөл; - Авран туслах, гал унтраах үйлчилгээ; - Жижиг засварууд;
  3. Жижиг засварууд.

NOTAM

100230 ZMUBYNYX
(C0138/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2306100300 C) 2306110300
E) FUEL NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0862/23
Мөнх-Өлзийт: Transponder 7777 илрэлтгүй. Шалгаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-06-10 байдлаар:
68