AIP

AIRAC AMDT 04/19
Хэвлэгдсэн огноо
04 JUL 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
15 AUG 2019

  1. Нислэгийн зургийн жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Чойбалсан НБ-д хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх RNAV (GNSS) зургууд шинээр нэмэгдсэн;
  3. Гурвансайхан НБ-ын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч (PAPI) системийн байршил өөрчлөгдсөн;
  4. Чингис хаан ОУНБ-ын аэродромын бүсэд байрлах авиакомпаниудын ангар луу орох явгалах замуудын мэдээлэл нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

C0270/19
200544 ZMUBYNYX
(C0270/19 NOTAMR C0267/19
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1909200544 C) 1910040748
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1791/19
Бөмбөгөр: RADAR сайтын 1-р суваг гэмтэлтэй. 2-р сувагаар хэвийн ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-09-21 байдлаар:
759