AIP

AIRAC AMDT 03/24
Хэвлэгдсэн огноо
30 MAY 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
11 JUL 2024

  1. Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан;
  3. Алтай нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг өөрчлөгдсөн;
  4. Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн;
  5. Дэглий цагаан нисэх буудлын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн.

NOTAM

120749 ZMUBYNYX
(A0395/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2406122100 C) 2406122330
E) AD AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0963/24
Бээжин NCC-c AFTN системдээ төлөвлөгөөт техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Энэ үед олон улсын AFTN мэдээ богино хугацаанд тасалдал үүснэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-06-12 байдлаар:
91