AIP

AIRAC AMDT 06/19
Хэвлэгдсэн огноо
26 SEP 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
07 NOV 2019

Доной НБ-д хөөрч буух хучилттай зурвас (ХБХЗ) шинээр ашиглалтад орсонтой холбоотойгоор дараах өөрчлөлт орсон:

-Аэродромын газарзүйн мэдээллүүд өөрчлөгдсөн;

-Хөөрч буух зурвасны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн;

-Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн;

-Перрон, явгалах зам болон өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн байршил ба өндрийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0564/19
170755 ZMUBYNYX
(A0564/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4752N10643E002
A) ZMUB B) 1910172300 C) 1910311300
D) 2300-0100 0900-1300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475222N1064337E
F) GND G) 300M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1998/19
Богд-Уулын ТВ13В-н дэд өртөөний 6КВ-н газар кабль шугам гэмтэлтэй. Агаарын шугамаар хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-10-23 байдлаар:
843