AIP

AIRAC AMDT 12/22
Хэвлэгдсэн огноо
17 NOV 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
29 DEC 2022

  • Алтиметрийн тохируулгын журмууд хэсэг өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 
  • ZMBH аэродромын ойртолтын болон ХБЗ-ын ирмэгийн гэрлийн мэдээлэл, цахилгааны нөөц тэжээлийн шилжүүлэн залгах хугацаа өөрчлөгдсөн

NOTAM

300826 ZMUBYNYX
(C0289/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1637/22
Мөнх-Өлзийт оптик шугамыг VPN газар шугамд холбох ажил хийгдэнэ. Энэ үед VSAT шугамаар хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-11-30 байдлаар:
1057