AIP

AIP AMDT 05/20
Хэвлэгдсэн огноо
19 NOV 2020
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Нислэгийн зургийн серид “Дэлхийн нислэгийн зураг - ICAO 1:1000000” нэмэгдсэн. Зургуудын байнгын засвар өөрчлөлт хэсгийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  2. Дорнод аймгийн Чойбалсан НБ-ын аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан;
  3. Завхан аймгийн Доной НБ-ын цас цэвэрлэх машиныг ашиглалтаас хасаж шинээр цэвэрлэгээний машинууд нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

C0410/20
270341 ZMUBYNYX
(C0410/20 NOTAMR C0334/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2011270341 C) 2101011000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1819/20
AFTN терминалын HARD DISK гэмтэлтэй. METAR болон AFTN мэдээ дамжихгүй.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-11-29 байдлаар:
1087