AIP

AIP AMDT 05/18
Хэвлэгдсэн огноо
22 NOV 2018
Хүчин төгөлдөр огноо
22 NOV 2018

AIP AMDT 05/18

  1. Чойбалсан, Доной, Овоот, Ховд нисэх буудлуудын аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.
  2. Зарим нисэх буудлуудын цаг уурын мэдээллээр хангагдаж буй НХҮ-ний нэгжид өөрчлөлт орсон.

AIP SUP 02/18 - НАР МАНДАХ/НАР ЖАРГАХ - 2019

AIC Series C 02/18 - Бүртгэлтэй аэродром, нислэгийн зурвас, талбайн мэдээлэл

NOTAM МЭДЭЭ

A0701/18
140612 ZMUBYNYX
(A0701/18 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/202/4738N10649E054
A) ZMUB B) 1812160100 C) 1812160900
E) FLT INSPECTION WILL TAKE PLACE WITHIN 100KM RADIUS CENTRED ON 473841N1064909E
F) GND G) 6150M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ2296/18
Сайншанд: ADS-B унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2017 он:
1000
2018-12-14 байдлаар:
1040