AIP

AIRAC AMDT 03/24
Хэвлэгдсэн огноо
30 MAY 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
11 JUL 2024

  1. Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан;
  3. Алтай нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг өөрчлөгдсөн;
  4. Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн;
  5. Дэглий цагаан нисэх буудлын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн.

NOTAM

141224 ZMUBYNYX
(C0093/24 NOTAMR C0087/24
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2406141224 C) 2406201300
E) RWY 16/34 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0965/24
Зорчигч терминалын байгууламжийн 1 дүгээр зорчигч гүүр засварын ажилтай тул 1 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-06-15 байдлаар:
94