AIP

AIRAC AMDT 05/22
Хэвлэгдсэн огноо
05 MAY 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
16 JUN 2022

  • Алтай аэродромын саадууд, ХБЗ-ны газардах бүсийн болон агаарын хөлгийн зогсоолын өндөрлөг нэмэгдсэн;
  • Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь, өндөрлөгүүд, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журмууд, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмууд* өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд;

NOTAM

A0244/22
190141 ZMUBYNYX
(A0244/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2205190141 C) 2205222359
E) APP NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0572/22
Чойбалсан нисэх буудлын ADS-B дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Их-өлгий ADS-B, радар хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-05-22 байдлаар:
341