AIP

AIP AMDT 05/19
Хэвлэгдсэн огноо
06 JUN 2019
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Нислэг үйлдэхэд шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэл болон нислэг үйлдэх тухай хүсэлт "B" маягтад өөрчлөлт орсон;
  2. Мөрөн, Ханбумбат болон Овоот нисэх буудлуудын аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.


NOTAM МЭДЭЭ

C0132/19
260144 ZMUBYNYX
(C0132/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1906260144 C) 1907260000
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1150/19
Дархан: DME дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-06-27 байдлаар:
373