AIP

AIRAC AMDT 10/22
Хэвлэгдсэн огноо
22 SEP 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
03 NOV 2022

  • Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.
  • Аэродромын саадууд нэмэгдсэн.

NOTAM

021228 ZMUBYNYX
(A0605/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/144/4751N10644E003
A) ZMUB B) 2210032230 C) 2210150000
D) DAILY 2230-0000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI: 475138N1064025E-475310N1064510E-475021N1064832E-474919N1064313E-47513 8N1064025E
F) GND G) 40M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1278/22
DME LDB-102 радионавигацийн станц дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-10-03 байдлаар:
824