AIP

AIRAC AMDT 05/20
Хэвлэгдсэн огноо
04 JUN 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
16 JUL 2020

  • Арвайхээр болон Өндөрхаан НБ-уудын мэдээлэлд дараах өөрчлөлтүүд орсон:

- Соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдэж, жилийн дундаж

өөрчлөлт нэмэгдсэн;

- OG дуудлагатай Арвайхээр NDB болон UH дуудлагатай Өндөрхаан

NDB – ийн    соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдсэн;

- ХБЗ-ны бодит чиглэл, босгоны солбицлууд болон босгоны өндөр

өөрчлөгдсөн;

- ХБЗ-ны налуугийн утга шинэчлэгдсэн;

- Аэродромын зураг шинэчлэгдсэн.

  • Алтай НБ-д хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг шинээр нэмэгдэж хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургууд болон аэродром орчим дахь шувуудын бөөгнөрөл зурагт жижиг засварууд орсон;
  • Чойбалсан НБ-д хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх NDB Y RWY 30 зураг шинээр нэмэгдэж, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад жижиг засварууд орсон;
  • Чингис хаан ОУНБ-ын хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зургууд өөрчлөгдсөн;
  • Ханбумбат НБ-ын ойртолтын гэрлийн мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн;
  • Ховд НБ-д хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зургууд шинээр нэмэгдэж, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад жижиг засварууд орсон;
  • Мөрөн НБ-д хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх NDB RWY 28(1) ACFT CAT A/B, NDB RWY28(2) ACFT CAT A/B зургууд хүчингүй болж хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх NDB RWY 28 ACFT CAT A/B, NDB RWY 28 ACFT CAT C зургууд шинээр нэмэгдсэн ба хэрэглэлээр нисэн гарах болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад жижиг засварууд орсон;
  • Буянт-Ухаа ОУНБ-д хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт RWY 32 зураг хүчингүй болж, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт NDB RWY 32 зураг шинээр нэмэгдсэн.


NOTAM МЭДЭЭ

A0434/20
131501 ZMUBYNYX
(A0434/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2007160000 C) PERM
E) SAR CALL SIGN BURCC CHANGED TO UBRCC. REF AIP MONGOLIA ENR 6, AD 2.18)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1082/20
Дархан DME алсын удирдлага ажилгүй болсон. Станц хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-07-14 байдлаар:
600