AIP

AIRAC AMDT 08/20
Хэвлэгдсэн огноо
24 SEP 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
05 NOV 2020

Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт маршрутын журам (VOR/ DME)-д өөрчлөлт орсон. 

NOTAM МЭДЭЭ

C0336/20
271114 ZMUBYNYX
(C0336/20 NOTAMR C0318/20
Q) ZMUB/QMBCH/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2010271114 C) 2011270200
E) BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 CHANGED TO PCN 27/F/B/1.1/U.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1722/20
AIRCON2100 станц дээр мэдээлэл боловсруулан нэгтгэх, fusion server-ээр дамжуулна. Автоматжуулалтын системд холбох ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүснэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-10-29 байдлаар:
925