AIP

AIRAC AMDT 06/20
Хэвлэгдсэн огноо
30 JUL 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
10 SEP 2020

·        Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;

·        VOLMET-ийн дуудлага өөрчлөгдсөн;

·        Y345 болон B339 НХҮ-ний маршрутын нислэгийн өндрийн чиглэл өөрчлөгдсөн;

·        ZMM808 цэргийн зориулалтын бүсийн хэвтээ болон босоо хязгаар өөрчлөгдсөнтэй холбоотой дараах өөрчлөлтүүд орсон:

-      Маршрутын зургууд өөрчлөгдсөн

-      Чингис Хаан болон Буянт-Ухаа ОУНБ-ын зарим нислэгийн зургуудад өөрчлөлт орсон

·        Ховд НБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад дараах өөрчлөлт орсон:

-      Секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн

-      Өндрийн хязгаарлалт тогтоосон;

·        Буянт-Ухаа ОУНБ-ын Бүс 2-ын саадын мэдээлэл шинэчлэгдсэн ба эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээний дуудлага өөрчлөгдсөн

Өлгий НБ-ын ил хараагаар ойртолт үйлдэх зургийн нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM МЭДЭЭ

A0486/20
131125 ZMUBYNYX
(A0486/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/260/4905N10353E005
A) ZMUB B) 2008170200 C) 2008210500
D) DAILY 0200-0500
E) MOA ZMM804 ACT
F) GND G) 7900M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1264/20
Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-08-15 байдлаар:
695