AIP

AIRAC AMDT 02/24
Хэвлэгдсэн огноо
04 APR 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
16 MAY 2024

  1. Мандалговь аэродромын апроны даац болон гадаргууны мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  2. Баян-Өлгий аэродромын ХБЗ 13/31, ЯЗ 1 болон апроны даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.

NOTAM

150305 ZMUBYNYX
(C0047/24 NOTAMR C0013/24
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2404150304 C) 2405150900
E) RWY 17/35 CLSD.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0576/24
Төв аймаг сэргэлэн сум дахь 2квт станцын төвийн тэжээл тасарсан . Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-04-15 байдлаар:
51