AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

270754 ZMUBYNYX
(A0034/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2301281700 C) 2301281900
E) AD AVBL FOR FLT EZA908.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0090/23
Ховдын RCAG 124.0MHz станцын 1-р хүлээн авагч гэмтэлтэй 2-р хүлээн авагч хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-01-28 байдлаар:
13