AIP

AIRAC AMDT 01/22
Хэвлэгдсэн огноо
16 DEC 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
27 JAN 2022

  • Дэлүүн болдог аэродромын мэдээллүүд AIPаас хасагдсан;
  • Доной aэродромын нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM

A0019/22
200823 ZMUBYNYX
(A0019/22 NOTAMR A0018/22
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2201200823 C) 2202041100
E) ZMUB AD OPERATION HOUR 00:00-09:00 AND NON-SCHEDULED DOMESTIC FLIGHT REQUEST SHALL BE SUBMITTED NOT LATER THAN 3 HOURS BEFORE THE BEGINNING OF FLIGHT OPERATION TO THE FOLLOWING ADDRESSES: -AIRPORT(UNDERSCORE)OPERATION(A)MCAA.GOV.MN TEL: (976)71283047 -TPU(A)MCAA.GOV.MN TEL: (976)71281602 -FPD(A)MCAA.GOV.MN TEL: (976)71283106)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0062/22
AFTN COM-A сервер дээр техник үйлчилгээ хийнэ. COM-B серверээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-01-21 байдлаар:
30