AIP

AIRAC AMDT 06/20
Хэвлэгдсэн огноо
30 JUL 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
10 SEP 2020

·        Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;

·        VOLMET-ийн дуудлага өөрчлөгдсөн;

·        Y345 болон B339 НХҮ-ний маршрутын нислэгийн өндрийн чиглэл өөрчлөгдсөн;

·        ZMM808 цэргийн зориулалтын бүсийн хэвтээ болон босоо хязгаар өөрчлөгдсөнтэй холбоотой дараах өөрчлөлтүүд орсон:

-      Маршрутын зургууд өөрчлөгдсөн

-      Чингис Хаан болон Буянт-Ухаа ОУНБ-ын зарим нислэгийн зургуудад өөрчлөлт орсон

·        Ховд НБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад дараах өөрчлөлт орсон:

-      Секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн

-      Өндрийн хязгаарлалт тогтоосон;

·        Буянт-Ухаа ОУНБ-ын Бүс 2-ын саадын мэдээлэл шинэчлэгдсэн ба эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээний дуудлага өөрчлөгдсөн

Өлгий НБ-ын ил хараагаар ойртолт үйлдэх зургийн нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM МЭДЭЭ

A0554/20
220727 ZMUBYNYX
(A0554/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QWHLW/IV/M /W /000/999/4749N10643E001
A) ZMUB B) 2009250900 C) 2009251100
E) BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474852N1064322E.
F) GND G) 40M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1515/20
RCAG 121.5MHZ 124.0MHZ дээр SOFTWARE UPGRADE хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-09-23 байдлаар:
821