AIP

AIRAC AMDT 08/21
Хэвлэгдсэн огноо
18 NOV 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
30 DEC 2021

  • Арвайхээр аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон ;
  • Чингис хаан аэродромын ангар перрон 1 болон ЯЗ-F1-ын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн;

NOTAM

C0368/21
010132 ZMUBYNYX
(C0368/21 NOTAMR C0320/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2112010132 C) 2201010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0287 0303 0304 0305 0306 0307 0330 0352 0364 0365 0366 0367 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT : 07/21 PUBLICATION DATE 18 NOV 2021 AIRAC AIP AMDT: 08/21 WEF 30 DEC 2021 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT10-21 PUB 18 NOV 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 01/20, 08/20 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 01/21, 02/21)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1919/21
DME- 435RPM дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2020 он:
1298
2021-12-01 байдлаар:
1346