AIP

AIRAC AMDT 04/21
Хэвлэгдсэн огноо
03 JUN 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
15 JUL 2021

  • Гурвансайхан аэродромын ХБЗ-ын даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;
  • Ховд, Дэглий цагаан аэродромуудын явгалах замын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  • Өлгий аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд.

NOTAM МЭДЭЭ

A0318/21
170901 ZMUBYNYX
(A0318/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107040340 C) PERM
E) COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA INTL AP.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0831/21
AWOS330 цаг уурын автомат станцын порт сервер гэмтэлтэй. WID511, WID513 тоон дэлгэцээр хэвийн ажилтай.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-06-18 байдлаар:
394