AIP

AIRAC AMDT 02/24
Хэвлэгдсэн огноо
04 APR 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
16 MAY 2024

  1. Мандалговь аэродромын апроны даац болон гадаргууны мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  2. Баян-Өлгий аэродромын ХБЗ 13/31, ЯЗ 1 болон апроны даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.

NOTAM

170955 ZMUBYNYX
(C0069/24 NOTAMR C0068/24
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2405170954 C) 2405241000
E) RWY 16/34 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0794/24
Чиглүүлэгч радио дохиологч /АРМ-150/ дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-05-18 байдлаар:
71