AIP

AIRAC AMDT 02/24
Хэвлэгдсэн огноо
04 APR 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
16 MAY 2024

  1. Мандалговь аэродромын апроны даац болон гадаргууны мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  2. Баян-Өлгий аэродромын ХБЗ 13/31, ЯЗ 1 болон апроны даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.

NOTAM

260923 ZMUBYNYX
(A0335/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4751N10646E060
A) ZMUB B) 2405270400 C) 2405270900
E) PROCEDURAL ATC SER SHALL BE PROVIDED IN ULAANBAATAR APP.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0838/24
Чиглүүлэгч радио дохиологч дээр хугацаат техник үйлчилгээ газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-05-26 байдлаар:
71