AIP

AIRAC AMDT 02/20
Хэвлэгдсэн огноо
16 JAN 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
27 FEB 2020

  1. MUR дуудлагатай KHENGER VOR/DME-г ашиглалтаас хассан;
  2. Дэглий цагаан НБ-д RAIM-тэй холбоотой NOTAM-ийн үйлчилгээг үзүүлнэ;
  3. Чойбалсан НБ-ын ХБШЗ 12/30, ЯЗ 1,2,C,D,E болон Мөрөн НБ-ын ХБШЗ 10/28, ЯЗ 1,2-г ашиглалтаас хассан. Мөн ЯЗ-ын хажуугийн хязгаарын гэрлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  4. Дэглий цагаан НБ-ын мэдээлэлд дараах өөрчлөлтүүд орсон:

- Шилжих үнэмлэхүй өндөр, шилжих цуваа өөрчлөгдсөн;

- Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зургууд болон Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зурагт өөрчлөлт орсон;

- Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг RNAV (GNSS) шинээр нэмэгдсэн;

- Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг RNAV (GNSS) шинээр нэмэгдсэн;

NOTAM МЭДЭЭ

A0111/20
160851 ZMUBYNYX
(A0111/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/263/4620N10301E005
A) ZMUB B) 2002190100 C) 2002200600
D) DAILY 0100-0600
E) MOA ZMM802 ACT
F) GND G) 8000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0167/20
VAISALA-ийн CL31, FD12P, MITRAS станцууд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-02-17 байдлаар:
141