AIP

AIRAC AMDT 10/22
Хэвлэгдсэн огноо
22 SEP 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
03 NOV 2022

  • Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.
  • Аэродромын саадууд нэмэгдсэн.

NOTAM

010226 ZMUBYNYX
(C0225/22 NOTAMR C0205/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2210010226 C) 2211010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0123 0124 0174 0175 0188 0195 0198 0206 0208 0209 0210 0212 0214 0216 0219 0220 0221 0222 0224 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 10/22 WEF 03 NOV 2022 AIP AMDT: 08/22 22 SEP 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT10-22 WEF 03 NOV 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 02/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1271/22
Бор-Өндөр: Радиолокаторын 7777 хяналтын транспондер илрэлтгүй болов. 7777 байрладаг 408-р цамхагт төвийн тэжээлгүй болсон. Станц төвийн тэжээлтэй, агаарын хөлгүүд хэвийн илэрч байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-10-02 байдлаар:
817