AIP

AIRAC AMDT 11/22
Хэвлэгдсэн огноо
20 OCT 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
01 DEC 2022

Ил харааны илтгэх цэгүүдийн мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.

NOTAM

271344 ZMUBYNYX
(A0758/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2211271400 C) 2212061600
E) ACFT DE-ICING NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1627/22
Хэнгэрэгтэй Хөвсгөл аймгийн Мэдээлэл Холбох Сүлжээ хоорондох холбооны төхөөрөмж унтралт ихсэж оптик шугам тасалдал үүссэн. VSAT-аар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-11-27 байдлаар:
1033