AIP

AIRAC AMDT 02/20
Хэвлэгдсэн огноо
16 JAN 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
27 FEB 2020

  1. MUR дуудлагатай KHENGER VOR/DME-г ашиглалтаас хассан;
  2. Дэглий цагаан НБ-д RAIM-тэй холбоотой NOTAM-ийн үйлчилгээг үзүүлнэ;
  3. Чойбалсан НБ-ын ХБШЗ 12/30, ЯЗ 1,2,C,D,E болон Мөрөн НБ-ын ХБШЗ 10/28, ЯЗ 1,2-г ашиглалтаас хассан. Мөн ЯЗ-ын хажуугийн хязгаарын гэрлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  4. Дэглий цагаан НБ-ын мэдээлэлд дараах өөрчлөлтүүд орсон:

- Шилжих үнэмлэхүй өндөр, шилжих цуваа өөрчлөгдсөн;

- Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зургууд болон Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зурагт өөрчлөлт орсон;

- Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг RNAV (GNSS) шинээр нэмэгдсэн;

- Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг RNAV (GNSS) шинээр нэмэгдсэн;

NOTAM МЭДЭЭ

C0021/20
230855 ZMUBYNYX
(C0021/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4300N10120E002
A) ZMGT B) 2001230900 C) 2001270300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 3KM CENTRE ARP
F) GND G) 100M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0078/20
AVIMET сервер дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-01-25 байдлаар:
78