AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

250124 ZMUBYNYX
(C0016/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2301250230 C) 2302250100
E) AFIS NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0090/23
Ховдын RCAG 124.0MHz станцын 1-р хүлээн авагч гэмтэлтэй 2-р хүлээн авагч хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-01-30 байдлаар:
12