AIP

AIRAC AMDT 04/24
Хэвлэгдсэн огноо
27 JUN 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
08 AUG 2024

Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн.

Дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд:

- Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд;

- Аэродромын дотоод зохицуулалтууд;

- Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO;

NOTAM

121201 ZMUBYNYX
(A0557/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407122200 C) 2407122330
E) AD AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1107/24
Их-Өлгий төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-07-12 байдлаар:
154