AIP

AIRAC AMDT 12/22
Хэвлэгдсэн огноо
17 NOV 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
29 DEC 2022

  • Алтиметрийн тохируулгын журмууд хэсэг өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 
  • ZMBH аэродромын ойртолтын болон ХБЗ-ын ирмэгийн гэрлийн мэдээлэл, цахилгааны нөөц тэжээлийн шилжүүлэн залгах хугацаа өөрчлөгдсөн

NOTAM

090156 ZMUBYNYX
(A0789/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QWPLW/IV/M /W /000/196/4755N10642E002
A) ZMUB B) 2212090300 C) 2212090600
E) PJE WILL TAKE PLACE WI 3KM RADIUS CENTRED ON 475519N1064239E.
F) GND G) 1650M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1669/22
Сайншанд төвийн цахилгаан тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-12-09 байдлаар:
1064