AIP

AIRAC AMDT 03/19
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAY 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
20 JUN 2019

1. GEN 2.5 Радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтад SER дуудлагатай VOR/DME нэмэгдсэн;

2. GEN 3.2 Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон;

3. Агаарын замуудыг тогтоосонтой холбогдуулан дараах өөрчлөлтүүд орсон: 

  • KABOZ, POMAZ болон SER VOR/DME үндсэн цэгүүд нэмэгдэж HASUT үндсэн цэг хасагдсан;
  • Төв болон Дорнод секторын хилийн цэг өөрчлөгдсөн;
  • НХҮ-ний дээд болон доод агаарын замуудад өөрчлөлт орсон.

4. Алтай НБ-ын мэдээлэлд дараах өөрчлөлтүүд орсон:

  • Нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч (PAPI) систем нэмэгдсэн;
  • Ойртолтын болон ХБЗ-ны гэрэлтүүлгийн мэдээлэл нэмэгдсэн;
  • Аэродромын зурагт өөрчлөлт орсон;
  • Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургууд нэмэгдсэн.

5. Чойбалсан, Гурвансайхан, Мөрөн НБ-уудын ХБЗ-ны босго болон төгсгөлийн гэрлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсноор аэродромын зургууд өөрчлөгдсөн;

6. Чингис хаан ОУНБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг (ICAO ILS ХБЗ 14 ACFT CAT A/ B, C/D) өөрчлөгдсөн;

NOTAM МЭДЭЭ

A0204/19
230826 ZMUBYNYX
(A0204/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QWLLW/IV/M /W /000/999/4741N10758E054
A) ZMUB B) 1905260000 C) 1905270400
D) 26 27 0000-0400
E) ASCENT OF FREE BALLOON WILL TAKE PLACE WITHIN 97KM RADIUS CENTRED ON 474136N1075831E
F) GND G) 33000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0861/19
Хэнгэрэгтэй RCAG 128.0MHz дээр Хатга цэгээс Булаг цэгийн хооронд агаарын хөлөгт үе үе шуугиан орж байна. Тоног төхөөрөмжүүд хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-05-25 байдлаар:
307