AIP

AIRAC AMDT 04/24
Хэвлэгдсэн огноо
27 JUN 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
08 AUG 2024

Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн.

Дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд:

- Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд;

- Аэродромын дотоод зохицуулалтууд;

- Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO;

NOTAM

200819 ZMUBYNYX
(A0579/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /067/074/4900N08955E002
A) ZMUL B) 2407200900 C) 2410190100
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) 300M AGL G) 500M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1138/24
VOR станц дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухай үед цаг авна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-07-21 байдлаар:
151