AIP

AIRAC AMDT 06/23
Хэвлэгдсэн огноо
19 OCT 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
30 NOV 2023

Нислэгийн зурагт дараах өөрчлөлт орсон.

Үүнд:

- Өндрийн тоот;

- Шилжүүлгийн хүснэгт;

- Жижиг засварууд.

NOTAM

290338 ZMUBYNYX
(A0866/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFTAS/I /BO /A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2311290400 C) 2311290500
E) TRANSMISSOMETER RWY 11 U/S.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1842/23
Их-Өлгий радиолокаторын станцад сүүлийн хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Энэ үед ADS-B ээр хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-11-29 байдлаар:
150