AIP

AIRAC AMDT 03/20
Хэвлэгдсэн огноо
13 FEB 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
26 MAR 2020

  • Нислэгийн зургийн жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  • R378 агаарын зам шинээр нэмэгдсэн;
  • RIPEK үндсэн цэг нэмэгдсэн;

NOTAM МЭДЭЭ

A0195/20
280512 ZMUBYNYX
(A0195/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2003281600 C) 2004291600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0361/20
NDB ARM150MA, Маркер дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-03-29 байдлаар:
249