AIP

AIRAC AMDT 10/22
Хэвлэгдсэн огноо
22 SEP 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
03 NOV 2022

  • Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.
  • Аэродромын саадууд нэмэгдсэн.

NOTAM

031530 ZMUBYNYX
(A0609/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/099/4742N10726E009
A) ZMUB B) 2210040000 C) 2210040800
E) MOA ZMM818 ACT.
F) GND G) 3000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1290/22
AFTN терминалыг VPN сүлжээгээр явуулах тохиргоо болон техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухай үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-10-04 байдлаар:
830