AIP

AIRAC AMDT 03/24
Хэвлэгдсэн огноо
30 MAY 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
11 JUL 2024

  1. Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан;
  3. Алтай нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг өөрчлөгдсөн;
  4. Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн;
  5. Дэглий цагаан нисэх буудлын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн.

NOTAM

170921 ZMUBYNYX
(A0410/24 NOTAMR A0401/24
Q) ZMUB/QMXLC/IV/BO /A /000/999/4808N11439E005
A) ZMCD B) 2406170921 C) 2406181000
E) TWY B CLSD DUE TO MAINT.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0985/24
Хархорин нисэх буудлын төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-06-17 байдлаар:
98