AIP

AIRAC AMDT 06/22
Хэвлэгдсэн огноо
02 JUN 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
14 JUL 2022

Буянт-Ухаа аэродромын саадууд шинэчлэгдсэн;

Цаг уурын мэдээллийн хангалт хэсэгт өөрчлөлт орсон;

Жижиг засварууд орсон.

NOTAM

A0328/22
020034 ZMUBYNYX
(A0328/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QATCH/IV/NBO/E /103/202/4622N09613E044
A) ZMUB B) 2207040200 C) 2208010200
E) ALTAI TMA AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED TO CLASS G.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0778/22
Нислэгийн цаг уурын төвийн БУОУНБ дахь нислэгийн цаг уурын урьдчилсан мэдээний үйлчилгээг ЧХОУНБ дахь урьдчилсан мэдээний үйлчилгээний нэгжээс үзүүлнэ. Холбоо барих утасны дугаар: 71287279, 71287419

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-07-03 байдлаар:
437