AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

030231 ZMUBYNYX
(A0046/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302030900 C) 2302031130
E) AD AVBL FOR FLT AA502.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0123/23
Цээл RCAG 122.5MHz радио станц нислэгт ашиглахгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-02-03 байдлаар:
18