AIP

AIP AMDT 03/21
Хэвлэгдсэн огноо
06 MAY 2021
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсгийн утасны дугааруудад өөрчлөлт орсон;
  • Аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн байдалд өөрчлөлт орсон;
  • Овоот аэродромын гэрчилгээний мэдээлэл хасагдсан;
  • Ховд аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан;
  • Ханбумбат аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан. 

NOTAM МЭДЭЭ

A0240/21
091110 ZMUBYNYX
(A0240/21 NOTAMR A0232/21
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2105091110 C) 2105311600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0583/21
Буянт-Ухаа ОУНБ-ын D-3 гэрэл суултын системийн явгалах замын 6, 7, 8 дугаар хэлхээний муфт шинэчлэх, худаг өндөрлөх ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-05-10 байдлаар:
281