AIP

AIRAC AMDT 01/24
Хэвлэгдсэн огноо
14 DEC 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
25 JAN 2024

  1. ZMAT - Аэродромын зурагт саадын мэдээлэл нэмэгдсэн; Жижиг засварууд;
  2. ZMKD - Ойртолтын болон ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг хэсэгт өөрчлөлт орсон;
  3. ZMKD - Аэродромын зурагт дараах өөрчлөлт орсон. Үүнд: - ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг; - Жижиг засварууд;
  4. ZMUB - Аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  5. ZMUG - Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх нислэгийн журамд замын цэгийн зайн мэдээллийг залруулсан.

NOTAM

210315 ZMUBYNYX
(A0071/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/152/4749N10650E001
A) ZMUB B) 2402220001 C) 2402220400
E) UA (DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 474808N1064735E-474901N1064715E-474957N1064847E-474850N1065239E-47480 8N1064735E. DIRECTION:4KM FM ZMUB ARP 140 DEG WT:720GRAM MARK:DJI AIR 3.
F) GND G) 300M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0312/24
Цээл /Говь-Алтай/: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-02-21 байдлаар:
23