AIP

AIRAC AMDT 12/22
Хэвлэгдсэн огноо
17 NOV 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
29 DEC 2022

  • Алтиметрийн тохируулгын журмууд хэсэг өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 
  • ZMBH аэродромын ойртолтын болон ХБЗ-ын ирмэгийн гэрлийн мэдээлэл, цахилгааны нөөц тэжээлийн шилжүүлэн залгах хугацаа өөрчлөгдсөн

NOTAM

080333 ZMUBYNYX
(C0299/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2212090856 C) 2212090901
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1667/22
RCAG 121.5MHz ажилгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-12-08 байдлаар:
1063