AIP

AIRAC AMDT 02/19
Хэвлэгдсэн огноо
14 FEB 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
28 MAR 2019

AIRAC AIP AMDT 02/19

  1. Зургийн таних тэмдгүүд нэмэгдсэн;
  2. Чингис хаан, Мөрөн болон Ховд НБ-уудын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх RNAV (GNSS) зурагт өндрийн хязгаарлалтууд тогтоосон;
  3. Өлгий НБ-ын ил хараагаар ойртолт үйлдэх RNAV (GNSS) зурагт дараах өөрчлөлтүүд орсон:

- Ил хараагаар ойртолт үйлдэх зургийн нэр өөрчлөгдсөн;

- RNP хоёрдугаар тойрогт гарах журам, өндрийн тоот болон

UL13M цэг нэмэгдсэн;

- Секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр болон нисэхийн

өгөгдлийн хүснэгт хасагдсан. 


AIP AMDT 02/19

  1. Нислэг үйлдэх тухай хүсэлт "B" маягтад өөрчлөлт орсон; 
  2. Баянхонгор нисэх буудлын аэродром гэрчилгээжсэн.


NOTAM МЭДЭЭ

C0032/19
231355 ZMUBYNYX
(C0032/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 1902231400 C) 1902250900
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0225/19
Холимог тэжээлийн шулуутгагч гэмтэлтэй. Энэ үед холимог тэжээлийн нарны болон бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-02-24 байдлаар:
102