AIP

AIRAC AMDT 08/22
Хэвлэгдсэн огноо
28 JUL 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
06 OCT 2022

Бүсийн удирдлагын төв, НХҮ-ний нислэгийн зам болон үндсэн цэгүүд шинэчлэгдсэн ба жижиг засварууд

NOTAM

121102 ZMUBYNYX
(A0447/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAN/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2208121300 C) 2208122200
E) AD AVBL NGT OPS.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0778/22
Нислэгийн цаг уурын төвийн БУОУНБ дахь нислэгийн цаг уурын урьдчилсан мэдээний үйлчилгээг ЧХОУНБ дахь урьдчилсан мэдээний үйлчилгээний нэгжээс үзүүлнэ. Холбоо барих утасны дугаар: 71287279, 71287419

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-08-13 байдлаар:
620