AIP

AIRAC AMDT 08/18
Хэвлэгдсэн огноо
27 SEP 2018
Хүчин төгөлдөр огноо
08 NOV 2018

  1. Арвайхээр, Баянхонгор, Өндөрхаан НБуудын хэрэглэлийн нислэгийн журмууд хүчингүй болж, зөвшөөрөгдсөн нислэгийн төрөл өөрчлөгдсөн;
  2. Өлгий НБ-д ил хараагаар ойртолт үйлдэх NON-ICAO журам шинээр нэмэгдэж, шилжих үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0609/18
220833 ZMUBYNYX
(A0609/18 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/125/4738N10649E033
A) ZMUB B) 1810230100 C) 1810231000
E) FLT INSPECTION WILL TAKE PLACE WITHIN 60KM RADIUS CENTRED ON 473841N1064909E
F) GND G) 3800M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ2007/18
Далан: POINT-TO-POINT VSAT шугам унтрааж, техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед RADYANE VSAT шугамаар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2017 он:
1000
2018-10-22 байдлаар:
911