AIP

AIP AMDT 05/20
Хэвлэгдсэн огноо
19 NOV 2020
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Нислэгийн зургийн серид “Дэлхийн нислэгийн зураг - ICAO 1:1000000” нэмэгдсэн. Зургуудын байнгын засвар өөрчлөлт хэсгийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон;
  2. Дорнод аймгийн Чойбалсан НБ-ын аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан;
  3. Завхан аймгийн Доной НБ-ын цас цэвэрлэх машиныг ашиглалтаас хасаж шинээр цэвэрлэгээний машинууд нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0019/21
190041 ZMUBYNYX
(A0019/21 NOTAMR A0005/21
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2101190041 C) 2102020100
E) PAPI FOR RWY 14 U/S)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0081/21
Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1376
2021-01-22 байдлаар:
32