AIP

AIRAC AMDT 06/22
Хэвлэгдсэн огноо
02 JUN 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
14 JUL 2022

Буянт-Ухаа аэродромын саадууд шинэчлэгдсэн;

Цаг уурын мэдээллийн хангалт хэсэгт өөрчлөлт орсон;

Жижиг засварууд орсон.

NOTAM

C0105/22
260624 ZMUBYNYX
(C0105/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2206261400 C) 2206271000
E) AD CLSD.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0762/22
Бөмбөгөр: RADAR сайтын UPS-1,2 дээр хэмжилт тохиргооны ажил хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-06-27 байдлаар:
416