AIP

AIRAC AMDT 04/19
Хэвлэгдсэн огноо
04 JUL 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
15 AUG 2019

  1. Нислэгийн зургийн жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Чойбалсан НБ-д хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх RNAV (GNSS) зургууд шинээр нэмэгдсэн;
  3. Гурвансайхан НБ-ын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч (PAPI) системийн байршил өөрчлөгдсөн;
  4. Чингис хаан ОУНБ-ын аэродромын бүсэд байрлах авиакомпаниудын ангар луу орох явгалах замуудын мэдээлэл нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

C0268/19
170737 ZMUBYNYX
(C0268/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1909180000 C) 1909300800
E) AD NOT AVBL FOR ALTN )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1772/19
Мөнх-Өлзийт: Төвийн тэжээл тасарсан тул 7777 /тестрансфондер/ илрэлтгүй болсон. PLOT илрэлт хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-09-18 байдлаар:
750