AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

030352 ZMUBYNYX
(A0048/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302041300 C) 2302042359
D) 1300-1500 2200-2359
E) AD AVBL FOR FLIGHT EZNIS AIRWAYS.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0131/23
Цамхагын 40КВА UPS1 гэмтэлтэй. UPS2 нь хэвийн горимд ажиллана

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-02-04 байдлаар:
17