AIP

AIRAC AMDT 04/19
Хэвлэгдсэн огноо
04 JUL 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
15 AUG 2019

  1. Нислэгийн зургийн жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Чойбалсан НБ-д хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх RNAV (GNSS) зургууд шинээр нэмэгдсэн;
  3. Гурвансайхан НБ-ын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч (PAPI) системийн байршил өөрчлөгдсөн;
  4. Чингис хаан ОУНБ-ын аэродромын бүсэд байрлах авиакомпаниудын ангар луу орох явгалах замуудын мэдээлэл нэмэгдсэн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0402/19
220559 ZMUBYNYX
(A0402/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4751N10644E001
A) ZMUB B) 1908222300 C) 1910151200
D) DAILY 2300-0100 0900-1200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1.2KM RADIUS CENTRED ON 475151N1064418E
F) GND G) 100M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1595/19
Төвийн тэжээл хязгаарлалт хийнэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-08-23 байдлаар:
610