AIP

AIRAC AMDT 07/19
Хэвлэгдсэн огноо
24 OCT 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
05 DEC 2019

  1. Чингис хаан ОУНБ-ын ойртолтын удирдлагын бүсийн радиолокаторын бүрхэлтийн зураг шинэчлэгдсэн мөн жижиг засварууд;
  2. Үйл ажиллагааны цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон;
  3. Нислэгийн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

C0347/19
130338 ZMUBYNYX
(C0347/19 NOTAMR C0345/19
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 1912130338 C) 1912140400
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ2284/19
Улаанбаатар RADYNE VSAT дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1068
2019-12-13 байдлаар:
973