ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 19


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Түр зурвас
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Чингис Хаан ОУНБ
Улаанбаатар хотын ОУШНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1998/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-23 00:28
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 hours ago -
ZMUB
Богд-Уулын ТВ13В-н дэд өртөөний 6КВ-н газар кабль шугам гэмтэлтэй. Агаарын шугамаар хэвийн.
дугаар : ШМ1997/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-22 23:59
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 hours ago -
ZMUB
Изинисийн ангарын кабль гэмтэлтэй тул төвийн тэжээл тасарсан.
дугаар : ШМ1987/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-23 19:00
дуусах хугацаа : 2019-10-23 23:59
- 12 hours ago -
ZMUB
VSAT шугам дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Оптик шугамаар хэвийн. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1986/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-24 09:00
дуусах хугацаа : 2019-10-24 17:00
- 14 hours ago -
ZMUB
ХЧРН болон Маркер дээр хэмжилт шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1985/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-23 09:00
дуусах хугацаа : 2019-10-23 17:00
- 14 hours ago -
ZMUB
ОЧРН болон Маркер дээр хэмжилт шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1983/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-23 19:00
дуусах хугацаа : 2019-10-23 23:00
- 17 hours ago -
ZMUB
AIRCON 2100-н FDP1, RDCU1 серверүүд болон SDD1, SDD3, SDD5, FDD2 ажлын байруудад жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ1935/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-15 20:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: DME 2-р комплект гэмтэлтэй. 1-р комплектоор хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1929/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-13 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMUB
Ланжоу шууд утас ажилгүй. IDD дугаараар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1928/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-12 17:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMUB
Глиссадын 1-р комплект алдаа заасан 2-р комплектоор хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1927/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-12 17:15
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMKD
ADS-B оптик холболтгүй болсон. VSAT-аар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1913/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-10 14:27
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
AFTN
AFTN FILE B server алдаа өгсөн. FILE server A-ээр хэвийн ажиллана. ( FILE B server-ийг FILE server A-ээр сольж ажиллуулсан)
дугаар : ШМ1905/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-08 11:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Бие даасан бэлтгэл тэжээл 2-н түлш дамжуулах хоолой гэмтсэн. Бие даасан бэлтгэл тэжээл 1 хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1898/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-05 16:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUB
Бээжин рүү AFTN-ээр AIRCON-оос явуулсан зарим EST-TIME (хилийн тооцоот цаг) мэдээг Бээжин талд хүлээж авахгүй байгаа.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : -
эхлэх хугацаа : 2019-08-20 00:01
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Дорноговь аймгийн Мандах сум
Скай Жет ХХК-д Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт "Мандах нуур" АХЦ 433639N1083906E хээрийн түр зурвас, талбайг бүртгэсэн болно.
дугаар : ШМ1225/19
эхлэх хугацаа : 2019-07-07 10:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMMN
Бие даасан бэлтгэл тэжээлийн удирдлагын хэсэг гэмтэлтэй байгаа тул төвийн тэжээл ирэхэд гараар залгаж байгаа.
дугаар : ШМ0569/19
эхлэх хугацаа : 2019-04-19 08:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMDZ
Гэрэл суултын системийн алсын удирдлагын компьютер гэмтэлтэй.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 months ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1936/16
эхлэх хугацаа : 2016-12-01 00:01
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUH
Аэродромын гэрчилгээний хугацаа дууссан.