ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1828/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-11 15:10
дуусах хугацаа : 2020-12-11 00:00
- 2 days ago -
ZMCK
MLAT ажиглалтын систем ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1819/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-23 10:02
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMBN
AFTN терминалын HARD DISK гэмтэлтэй. METAR болон AFTN мэдээ дамжихгүй.
дугаар : ШМ1816/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-22 09:05
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMCD
RCAG 121.5MHz-ийн 2-р нэвтрүүлэгч гэмтэлтэй. 1-р нэвтрүүлэгчээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1811/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-20 12:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMCD
Ачаалал шилжүүлэх самбар гэмтэлтэй. Бэлтгэл тэжээл гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1807/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-17 19:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUB
ТП3Б-(Курс, Богд-Уул)-ээс гарсан ТП1Б-ээс явсан 6КВт-ийн цахилгааны кабель гэмтэлтэй. ТП7Б-ийн кабелиар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1406/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-06 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
ZMKD
CAT 90 бие даасан бэлтгэл тэжээлийн автомат удирдлагын самбар дээр гэмтэл гарсан. Сэлгэн засалт гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1011/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-01 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
ZMUB
AWOS цаг уурын автомат станцын B серверийн hard disk гэмтэлтэй. A серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч, тосыг нэмж байгаа.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.