ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 7


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0135/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-04 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 50 minutes ago -
Сайншанд
Сайншанд ӨУӨЦ-ийн төвийн тэжээл тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр цахилгаан хангалт хийгдэж байна.
дугаар : ШМ0131/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-04 00:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 13 hours ago -
ZMCK
Цамхагын 40КВА UPS1 гэмтэлтэй. UPS2 нь хэвийн горимд ажиллана
дугаар : ШМ0128/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-03 19:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 19 hours ago -
ZMBH
Ойрын чиглүүлэх станцын ачаалал шилжүүлэх самбарын бие даасан бэлтгэл тэжээл контактор гэмтэлтэй . Төвийн тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0127/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-02 16:00
дуусах хугацаа : 2023-02-07 16:00
- 24 hours ago -
ZMAT
Цээл: RCAG 122.5MHz радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1720/22
эхлэх хугацаа : 2022-12-31 10:30
дуусах хугацаа : 2023-03-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.