ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 6


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0056/22
эхлэх хугацаа : 2022-01-19 10:00
дуусах хугацаа : 2022-01-19 17:00
- 12 hours ago -
ZMUB
Морин уулын RCAG 120.0MHZ, RCAG 126.0MHZ, ATIS 125.0MHZ, AVIAT MICROWAVE дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0055/22
эхлэх хугацаа : 2022-01-19 10:00
дуусах хугацаа : 2022-01-19 15:00
- 14 hours ago -
ZMUB
ТП-3Б дэд өртөөний Perkins-50E тэжээлийн үүсгэвэрийн ачаалал шилжүүлэх самбарт техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Дээрх хугацаанд ТП-3Б дэд өртөөний нөөц тэжээлийн үүсгүүр ажиллахгүй. Сэлгэн залгалт хийх бол тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0051/22
эхлэх хугацаа : 2022-01-19 09:00
дуусах хугацаа : 2022-01-19 16:00
- 2 days ago -
ZMCK
Яриа бичлэгийн системийн RECORDER В сервер дээр үзлэг шалгалт хийнэ. Тухайн үед В сервер тасалдана. Бичлэгийн системийн RECORDER А сервер дээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0004/22
эхлэх хугацаа : 2022-01-04 13:41
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Радар антенны мотор 2-ын тос interconnection box-руу нэвтэрч байна. Моторын тосыг нэмж байгаа. Ажиллагаа хэвийн.
дугаар : ШМ0003/22
эхлэх хугацаа : 2022-01-04 11:00
дуусах хугацаа : 2022-03-01 11:00
- 2 weeks ago -
ZMTT
Цаг уурын автомат станц QLC-50 / нөөц / засвар үйлчилгээ хийгдэх тул ашиглахгүй. Үндсэн станц хэвийн.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMUB
НМҮБ-ын eAIS систем гацаж байгаа.