ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 7


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0965/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-13 11:00
дуусах хугацаа : 2024-06-18 24:00
- 3 days ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 1 дүгээр зорчигч гүүр засварын ажилтай тул 1 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0963/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-18 22:00
дуусах хугацаа : 2024-06-19 06:00
- 3 days ago -
ZMUB
Бээжин NCC-c AFTN системдээ төлөвлөгөөт техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Энэ үед олон улсын AFTN мэдээ богино хугацаанд тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 2 weeks ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0849/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-29 16:00
дуусах хугацаа : 2024-06-29 16:00
- 2 weeks ago -
ZMDN
Хөөрч буух зурвасны барьцалдалт хэмжигч Т-10 төхөөрөмжинд гэмтэл гарсан тул ажилгүй.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 4 weeks ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ0804/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-19 13:00
дуусах хугацаа : 2024-06-19 13:00
- 4 weeks ago -
ZMCK
"Чингис Хаан" Олон улсын нисэх буудлын агаарын хөлгийн зогсоол 2-ын тасархай шулуунаар тэмдэглэгдсэн зогсоолын нэмэлт хөтлөх шар шугамыг зөвхөн А330 маягийн агаарын хөлөгт ашиглах ба нисэх буудлын зааварчилгаагаар ашиглана. Бусад агаарын хөлгийг үндсэн тэмдэглэгээгээр хүлээн авна.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 10 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.