ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 9


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0986/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-17 23:05
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 hours ago -
ZMHH
Хархорин нисэх буудлын холимог тэжээллийн системын ректифайр гэмтсэн, холбооны төхөөрөмж инвертер батерейгаар тэжээгдэн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ0985/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-17 19:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 14 hours ago -
ZMHH
Хархорин нисэх буудлын төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ0981/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-16 01:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMUB
Гэрэл суултын системийн төвийн тэжээлийн ТП3Б-ийн 1-р секцийн 6кВ-ийн кабель гэмтэлтэй. 2-р секцээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0965/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-13 11:00
дуусах хугацаа : 2024-06-18 24:00
- 5 days ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 1 дүгээр зорчигч гүүр засварын ажилтай тул 1 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0963/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-18 22:00
дуусах хугацаа : 2024-06-19 06:00
- 6 days ago -
ZMUB
Бээжин NCC-c AFTN системдээ төлөвлөгөөт техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Энэ үед олон улсын AFTN мэдээ богино хугацаанд тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 2 weeks ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0849/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-29 16:00
дуусах хугацаа : 2024-06-29 16:00
- 3 weeks ago -
ZMDN
Хөөрч буух зурвасны барьцалдалт хэмжигч Т-10 төхөөрөмжинд гэмтэл гарсан тул ажилгүй.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 4 weeks ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.