ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0477/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-31 14:00
дуусах хугацаа : 2023-03-31 20:00
- 3 hours ago -
ZMDN
Нисэх буудлын VHF, HF, IP VSAT тоног төхөөрөмжүүд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0476/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-31 08:00
дуусах хугацаа : 2023-03-31 18:00
- 15 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий : Оптик шугам, IP VSAT, RCAG 121.5MHz, 126.5MHz дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0475/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-31 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-31 17:00
- 15 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. ADS-B-хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0474/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-31 09:00
дуусах хугацаа : 2023-03-31 17:00
- 17 hours ago -
ZMCK
Локалайзер, Глиссад, ILS/DME дээр тус тус газрын хэмжилт, шалгалт, тохируулга хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0464/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 12:00
дуусах хугацаа : 2023-04-03 10:00
- 2 days ago -
ZMAT
Гал унтраах машин засвар үйлчилгээтэй. Энэ үед аймгийн онцгой байдлын газартай хамтран ажиллана.
дугаар : ШМ0410/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-24 14:23
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 7 days ago -
Цээл
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0393/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-21 16:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 1 week ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0276/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-05-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/ ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0211/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-16 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Далан
Далан олон улсын өнгөрөлтийн цэг дэх нөөц Киппор дизель ашиглалтын явцад гэмтсэн. Үндсэн LP-4 бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.