NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMDZдугаар : C0336/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-27 11:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-27 02:00
- 1 day ago -
ХБЗ 11/29-н даац PCN 27/F/B/1.1/U болж өөрчлөгдсөн.
BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 CHANGED TO PCN 27/F/B/1.1/U.
271114 ZMUBYNYX
(C0336/20 NOTAMR C0318/20
Q) ZMUB/QMBCH/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2010271114 C) 2011270200
E) BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 CHANGED TO PCN 27/F/B/1.1/U.)
BEARING STRENGTH OF runway 11/29 CHANGED to pavement classification number 27/F/B/1.1/U.
ZMHHдугаар : C0335/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-27 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-30 03:00
- 2 days ago -
ХБЗ 01/19 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 01/19 CLSD. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
270245 ZMUBYNYX
(C0335/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2010270300 C) 2010300300
E) RWY 01/19 CLSD. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 01/19 CLSD. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMTTдугаар : C0334/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-26 08:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-01 10:00
- 2 days ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
260836 ZMUBYNYX
(C0334/20 NOTAMR C0292/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2010260836 C) 2012011000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMCKдугаар : A0599/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-26 03:09
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-02 03:09
- 3 days ago -
AIP-н нэмэлт 04/20-оор гарсан мэдээ нь 2020.10.22-нд хэвлэгдсэн AIP-н өөрчлөлт 04/20-д орсон тул цуцлав.
AIP SUP 04/20 CNL. INFO INCORPORATED INTO AIP BY AIP AMDT 04/20 WEF 22 OCT 2020.
260309 ZMUBYNYX
(A0599/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2010260309 C) 2011020309
E) AIP SUP 04/20 CNL. INFO INCORPORATED INTO AIP BY AIP AMDT 04/20 WEF 22 OCT 2020.))
aeronautical information publication supplement 04/20 CNL. information INCORPORATED INTO aeronautical information publication BY aeronautical information publication amendment 04/20 effective from 22 october 2020.
ZMBNдугаар : C0333/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-22 04:42
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-05 03:00
- 7 days ago -
Үндсэн явгалах зам болон перроны урд талд түр явгалах зам болон перроныг параллелаар тогтоосон.
TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN
220442 ZMUBYNYX
(C0333/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2010220442 C) 2011050300
E) TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN)
TEMPORARY PARALLEL taxiway AND apron ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN taxiway AND apron
ZMBNдугаар : C0332/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-22 04:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-05 03:00
- 7 days ago -
Перрон хаалттай.
APRON CLSD
220439 ZMUBYNYX
(C0332/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2010220439 C) 2011050300
E) APRON CLSD)
APRON closed
ZMBNдугаар : C0331/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-22 04:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-05 03:00
- 7 days ago -
ЯЗ хаалттай.
TWY CLSD
220438 ZMUBYNYX
(C0331/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2010220438 C) 2011050300
E) TWY CLSD)
taxiway closed
ZMUBдугаар : A0595/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-05 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-02 23:59
- 7 days ago -
2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны хүчин төгөлдөр болох өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 03 DEC 2020:NIL
220144 ZMUBYNYX
(A0595/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2011050000 C) 2012022359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 03 DEC 2020:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 03 december 2020:NIL
ZMBHдугаар : C0324/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-21 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-20 02:00
- 1 week ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 2км-н радиуст газрын гадаргаас дээш 100 метрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRE ARP.
210029 ZMUBYNYX
(C0324/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E002
A) ZMBH B) 2010210100 C) 2011200200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMDZдугаар : C0319/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-16 13:15
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 12 OCT 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
161315 ZMUBYNYX
(C0319/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2010161315 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 12 OCT 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 12 october 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMKBдугаар : C0310/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-07 06:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-07 00:01
- 3 weeks ago -
Аэродром хяналтын цэгээс 5км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP
070613 ZMUBYNYX
(C0310/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E003
A) ZMKB B) 2010070613 C) 2011070001
E) AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within RADIUS 5KM CENTRE aerodrome reference point
ZMULдугаар : A0579/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-06 04:51
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-06 05:00
- 3 weeks ago -
490010N0598907E цэгт төвтэй 3км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 500м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
060451 ZMUBYNYX
(A0579/20 NOTAMR A0523/20
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2010060451 C) 2011060500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
ZMUBдугаар : C0299/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-01 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2020 0229 0248 0249 0254 0261 0269 0274 0277 0281 0282 0288 0289 0292 0297 0298 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 05/20 PUBLICATION DATE 10 SEP 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES C : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
010230 ZMUBYNYX
(C0299/20 NOTAMR C0243/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2010010230 C) 2011010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2020 0229 0248 0249 0254 0261 0269 0274 0277 0281 0282 0288 0289 0292 0297 0298 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 05/20 PUBLICATION DATE 10 SEP 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES C) : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C): 02/08, 02/20, 03/20)
CHECKLIST YEAR=2020 0229 0248 0249 0254 0261 0269 0274 0277 0281 0282 0288 0289 0292 0297 0298 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 05/20 PUBLICATION DATE 10 september 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/20 effective from 05 november 2020 aeronautical information publication amendment : 03/20 PUBLICATION DATE 27 august 2020 AIC(SERIES C : 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 effective from 08 october 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
ZMUBдугаар : A0572/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-01 02:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0501 0513 0522 0523 0547 0559 0560 0569 0570 0571 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 05/20 PUBLICATION DATE 10 SEP 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES A : 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
010220 ZMUBYNYX
(A0572/20 NOTAMR A0518/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2010010220 C) 2011010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0501 0513 0522 0523 0547 0559 0560 0569 0570 0571 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 05/20 PUBLICATION DATE 10 SEP 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES A) : 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A): 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0501 0513 0522 0523 0547 0559 0560 0569 0570 0571 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 05/20 PUBLICATION DATE 10 september 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/20 effective from 05 november 2020 aeronautical information publication amendment : 03/20 PUBLICATION DATE 27 august 2020 AIC(SERIES A : 06/20 PUBLICATION DATE 13 august 2020 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 effective from 08 october 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
ZMKDдугаар : A0571/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-01 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 4-р сарын 01-ны өдөр хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
010132 ZMUBYNYX
(A0571/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2010010200 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 april 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMCKдугаар : A0569/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-31 23:59 EST
- 1 month ago -
СОVID-19 тэй холбогдуулан ЧХОУНБ-ын үйл ажиллагаа тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон.
OPERATION OF CHINGGIS KHAAN INTL AP HAS BEEN DELAYED DUE TO COVID-19. CONFIRMED OPERATIONAL DAY WILL BE PUBLISHED BY AIP SUP. REF AIP SUP 03/20
290816 ZMUBYNYX
(A0569/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2010010000 C) 2010312359 EST
E) OPERATION OF CHINGGIS KHAAN INTL AP HAS BEEN DELAYED DUE TO COVID-19. CONFIRMED OPERATIONAL DAY WILL BE PUBLISHED BY AIP SUP. REF AIP SUP 03/20)
OPERATION OF CHINGGIS KHAAN international airport HAS BEEN DELAYED DUE to COVID-19. CONFIRMED OPERATIONAL DAY WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information publication SUP. reference to aeronautical information publication supplement 03/20
ZMUBдугаар : A0559/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-05 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-18 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-2020.11.05-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 08/20-оор Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт маршрутын журам VOR/DME RWY 32-ын SER1E гаралтын тайлбар хэсэгт өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/20 WEF 05 NOV 2020 CHANGE TO TEXTUAL DESCRIPTION FOR SER 1E OF SID VOR/DME RWY 32
240915 ZMUBYNYX
(A0559/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011050000 C) 2011182359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/20 WEF 05 NOV 2020 CHANGE TO TEXTUAL DESCRIPTION FOR SER 1E OF SID VOR/DME RWY 32 )
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/20 effective from 05 november 2020 CHANGE to TEXTUAL DESCRIPTION FOR service 1E OF standard instrument departure VOR/DME runway 32
ZMUBдугаар : A0547/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-15 03:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-31 16:00
- 1 month ago -
УОК-ын шийдвэрээр ОУ-ын тогтмол нислэгүүдийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
150317 ZMUBYNYX
(A0547/20 NOTAMR A0514/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2009150317 C) 2010311600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMDNдугаар : C0254/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-07 13:42
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 9 дүгээр сарын 1 хүртэл сунгав. AIP AD 1.5-т
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
071342 ZMUBYNYX
(C0254/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2009071342 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 september 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 year ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM