NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0486/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-17 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-21 05:00
- 2 days ago -
ZMM804 бүс идэвхжинэ
MOA ZMM804 ACT
131125 ZMUBYNYX
(A0486/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/260/4905N10353E005
A) ZMUB B) 2008170200 C) 2008210500
D) DAILY 0200-0500
E) MOA ZMM804 ACT
F) GND G) 7900M AMSL)
military operating area ZMM804 actived
ZMGTдугаар : C0215/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-12 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-12 02:00
- 3 days ago -
Цаг уурын автомат системийн гэрчилгээний хугацаа дууссан тул ажилгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
120117 ZMUBYNYX
(C0215/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4300N10120E005
A) ZMGT B) 2008120200 C) 2009120200
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL. )
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMUHдугаар : C0213/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-10 07:49
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-10 23:59
- 5 days ago -
Шинэ хөөрч буух зурвасны ажил хийгдэх тул ХБЗ 06/24 хаалттай. Энэ хугацаанд перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 06/24 CLSD. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
100749 ZMUBYNYX
(C0213/20 NOTAMR C0197/20
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2008100749 C) 2010102359
E) RWY 06/24 CLSD. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 06/24 CLSD. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMBNдугаар : C0212/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-09 04:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-10 03:00
- 6 days ago -
Үндсэн явгалах зам болон перроны урд талд шороон гадаргууд түр явгалах зам болон перроныг параллелаар тогтоосон.
TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN
090433 ZMUBYNYX
(C0212/20 NOTAMR C0175/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2008090433 C) 2009100300
E) TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN)
TEMPORARY PARALLEL taxiway AND apron ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN taxiway AND apron
ZMULдугаар : A0472/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-06 03:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-06 05:00
- 1 week ago -
490010N895907E цэгт төвтэй 3км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 500м хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
060319 ZMUBYNYX
(A0472/20 NOTAMR A0418/20
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2008060319 C) 2009060500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
ZMBNдугаар : C0202/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-05 07:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-04 04:00
- 1 week ago -
Перрон засварын ажилтай тул хаалттай.
APRON CLSD DUE TO MAINT.
050713 ZMUBYNYX
(C0202/20 NOTAMR C0173/20
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2008050713 C) 2009040400
E) APRON CLSD DUE TO MAINT.)
APRON closed DUE to MAINT.
ZMBNдугаар : C0201/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-05 07:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-04 04:00
- 1 week ago -
Явгалах зам засварын ажилтай тул хаалттай.
TWY CLSD DUE TO MAINT.
050711 ZMUBYNYX
(C0201/20 NOTAMR C0172/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2008050711 C) 2009040400
E) TWY CLSD DUE TO MAINT.)
taxiway closed DUE to MAINT.
ZMUBдугаар : C0200/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-03 04:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2020 0110 0172 0173 0175 0177 0178 0182 0183 0189 0191 0192 0193 0195 0196 0197 0198 0199 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIRAC AIP AMDT: 06/20 WEF 10 SEP 2020 AIP AMDT : 02/20 PUBLICATION DATE 02 JUL 2020 AIC(SERIES C : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM20 WEF 10 SEP 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
030446 ZMUBYNYX
(C0200/20 NOTAMR C0194/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2008030446 C) 2009010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2020 0110 0172 0173 0175 0177 0178 0182 0183 0189 0191 0192 0193 0195 0196 0197 0198 0199 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIRAC AIP AMDT: 06/20 WEF 10 SEP 2020 AIP AMDT : 02/20 PUBLICATION DATE 02 JUL 2020 AIC(SERIES C) : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM20 WEF 10 SEP 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C): 02/08, 02/20, 03/20)
CHECKLIST YEAR=2020 0110 0172 0173 0175 0177 0178 0182 0183 0189 0191 0192 0193 0195 0196 0197 0198 0199 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication amendment : 02/20 PUBLICATION DATE 02 july 2020 AIC(SERIES C : 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM20 effective from 10 september 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 03/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
ZMTLдугаар : C0199/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-03 04:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-31 00:00
- 2 weeks ago -
ЯЗ 1 болон ЯЗ 2 засварын ажилтай тул хаалттай.
TWY-1 AND TWY-2 CLSD DUE TO MAINT.
030411 ZMUBYNYX
(C0199/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2008030411 C) 2008310000
E) TWY-1 AND TWY-2 CLSD DUE TO MAINT.)
TWY-1 AND TWY-2 closed DUE to MAINT.
ZMTLдугаар : C0198/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-03 04:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-31 00:00
- 2 weeks ago -
ХБЗ 10/28 засварын ажилтай тул хаалттай. Энэ хугацаанд перрон дээр нисдэг тэрэг авна
RWY 10/28 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
030410 ZMUBYNYX
(C0198/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2008030410 C) 2008310000
E) RWY 10/28 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
runway 10/28 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND take-off
ZMMNдугаар : C0196/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-01 00:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-01 01:00
- 2 weeks ago -
Перрон хаалттай.
APN 1 CLSD
010056 ZMUBYNYX
(C0196/20 NOTAMR C0168/20
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2008010056 C) 2009010100
E) APN 1 CLSD)
apron 1 closed
ZMMNдугаар : C0195/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-01 00:55
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-01 01:00
- 2 weeks ago -
ЯЗ A хаалттай.
TWY A CLSD
010055 ZMUBYNYX
(C0195/20 NOTAMR C0167/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2008010055 C) 2009010100
E) TWY A CLSD)
taxiway A closed
ZMUBдугаар : A0468/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-01 00:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0362 0364 0404 0418 0422 0434 0459 0460 0462 0463 0464 0465 0466 0467 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIRAC AIP AMDT: 06/20 WEF 10 SEP 2020 AIP AMDT : 02/20 PUBLICATION DATE 02 JUL 2020 AIC(SERIES A : 05/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM20 WEF 10 SEP 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 04/20, 05/20
010030 ZMUBYNYX
(A0468/20 NOTAMR A0407/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2008010030 C) 2009010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0362 0364 0404 0418 0422 0434 0459 0460 0462 0463 0464 0465 0466 0467 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIRAC AIP AMDT: 06/20 WEF 10 SEP 2020 AIP AMDT : 02/20 PUBLICATION DATE 02 JUL 2020 AIC(SERIES A) : 05/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM20 WEF 10 SEP 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A): 02/17, 04/17, 03/20, 04/20, 05/20)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0362 0364 0404 0418 0422 0434 0459 0460 0462 0463 0464 0465 0466 0467 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication amendment : 02/20 PUBLICATION DATE 02 july 2020 AIC(SERIES A : 05/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM20 effective from 10 september 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 03/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 04/20, 05/20
ZMKDдугаар : A0466/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 weeks ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор Ховд НБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн ба өндрийн хязгаарлалт тогтоосон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF IAP: -MSA -ALT LIMITATION
311744 ZMUBYNYX
(A0466/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF IAP: -MSA -ALT LIMITATION)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES OF IAP: -MSA -ALT LIMITATION
ZMUBдугаар : A0465/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 weeks ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор ZMM808 цэргийн зориулалтын бүсийн хэвтээ болон босоо хязгаар өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF MOA ZMM808 -LATERAL LIMIT -VER LIMIT
311656 ZMUBYNYX
(A0465/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMTT/IV/BO /W /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF MOA ZMM808 -LATERAL LIMIT -VER LIMIT)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES OF military operating area ZMM808 -LATERAL LIMIT -VER LIMIT
ZMUBдугаар : A0464/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 weeks ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор Y345 болон B339 НХҮ-ний маршрутуудын нислэгийн өндрийн чиглэл өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES TO DIRECTION OF CRUISING LEVEL ON ATS RTE Y345 AND B339
311632 ZMUBYNYX
(A0464/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QARTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES TO DIRECTION OF CRUISING LEVEL ON ATS RTE Y345 AND B339)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES to DIRECTION OF CRUISING LEVEL ON air traffic services route Y345 AND B339
ZMCKдугаар : A0463/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 weeks ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор VOLMET-ын дуудлага өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGE OF VOLMET CALL SIGN
311610 ZMUBYNYX
(A0463/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMTT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGE OF VOLMET CALL SIGN)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGE OF meteorological information for aircraft in flight CALL SIGN
ZMUBдугаар : A0462/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 weeks ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор VOLMET болон SAR-ын дуудлага өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF CALL SIGN -VOLMET -SAR
311606 ZMUBYNYX
(A0462/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF CALL SIGN -VOLMET -SAR)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES OF CALL SIGN -VOLMET -SAR
ZMTTдугаар : C0193/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-30 15:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-31 10:00
- 2 weeks ago -
COVID-19 Хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
301556 ZMUBYNYX
(C0193/20 NOTAMR C0119/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2007301556 C) 2008311000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMUBдугаар : A0460/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-30 09:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-31 16:00
- 2 weeks ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр олон улсын тогтмол нислэгийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
300907 ZMUBYNYX
(A0460/20 NOTAMR A0435/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2007300907 C) 2008311600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMBHдугаар : C0192/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 7 дугаар сарын 31 хүртэл сунгав. НМЭ лавлагаа AD 1.5.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 JUL 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
300841 ZMUBYNYX
(C0192/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2007301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 JUL 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 july 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMULдугаар : A0459/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 7 дугаар сарын 31 хүртэл сунгав. НМЭ лавлагаа AD 1.5.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 JUL 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
300838 ZMUBYNYX
(A0459/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2007301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 JUL 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 july 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMDZдугаар : C0189/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-29 12:58
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-24 02:00
- 2 weeks ago -
ХБЗ 11/29 дээр өдөрт 2 нислэг авах боломжтой.2 нислэгийн хоорондох нислэгийн цаг нь 1 цагаас багагүй байна.
RWY 11/29 LTD.AVBL FOR 2 FLIGHTS PER DAY.INTERVAL BTN 2 SUCCESSIVE FLIGHTS SHALL BE AT LEAST 1 HR.
291258 ZMUBYNYX
(C0189/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLT/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2007291258 C) 2008240200
E) RWY 11/29 LTD.AVBL FOR 2 FLIGHTS PER DAY.INTERVAL BTN 2 SUCCESSIVE FLIGHTS SHALL BE AT LEAST 1 HR.)
runway 11/29 LTD.AVBL FOR 2 FLIGHTS performance DAY.INTERVAL between 2 SUCCESSIVE FLIGHTS SHALL BE AT LEAST 1 HR.
ZMDZдугаар : C0183/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-24 12:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-24 02:00
- 3 weeks ago -
Бүх нислэгт бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN
241250 ZMUBYNYX
(C0183/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2007241250 C) 2008240200
E) AD NOT AVBL FOR ALTN)
aerodrome NOT available FOR alternate
ZMATдугаар : C0182/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-21 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-21 01:00
- 4 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км радиуст шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP
210047 ZMUBYNYX
(C0182/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E002
A) ZMAT B) 2007210100 C) 2008210100
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRE aerodrome reference point
ZMDZдугаар : C0178/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-15 23:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-16 00:01
- 1 month ago -
ХБЗ 11/29 даац PCN27/F/B/Y/U-г PCN27/F/B/0.8/U болгон өөрчлөгдсөн.
BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED TO PCN27/F/B/0.8/U
152319 ZMUBYNYX
(C0178/20 NOTAMR C0078/20
Q) ZMUB/QMBCH/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2007152319 C) 2008160001
E) BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED TO PCN27/F/B/0.8/U)
BEARING STRENGTH OF runway 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED to PCN27/F/B/0.8/U
ZMUBдугаар : A0434/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Буянт-Ухаа олон улсын нисэх буудлын Эрэн хайх авран туслах үйлчилгээний BURCC дуудлагыг UBRCC болгон өөрчилсөн.
SAR CALL SIGN BURCC CHANGED TO UBRCC. REF AIP MONGOLIA ENR 6, AD 2.18
131501 ZMUBYNYX
(A0434/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2007160000 C) PERM
E) SAR CALL SIGN BURCC CHANGED TO UBRCC. REF AIP MONGOLIA ENR 6, AD 2.18)
search and rescue CALL SIGN BURCC CHANGED to UBRCC. reference to aeronautical information publication MONGOLIA en route 6, aerodrome 2.18
ZMUBдугаар : A0404/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2020 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
301246 ZMUBYNYX
(A0404/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2006301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2020 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 november 2020 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0364/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-16 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-16 00:00
- 2 months ago -
Агаарын хөлгийн мөстөлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
ACFT DE-ICING NOT AVBL.
161554 ZMUBYNYX
(A0364/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2006161600 C) 2009160000
E) ACFT DE-ICING NOT AVBL.)
aircraft DE-ICING NOT AVBL.
ZMDZдугаар : C0110/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-05-21 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-21 01:00
- 3 months ago -
ХБЗ 11 талаараа агаарын хөлөг буулт үйлдэхгүй.
RWY 11 NOT AVBL FOR ACFT LDG
210052 ZMUBYNYX
(C0110/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2005210100 C) 2008210100
E) RWY 11 NOT AVBL FOR ACFT LDG)
runway 11 NOT available FOR aircraft landing
ZMUBдугаар : A0647/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-04 09:25
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 8 months ago -
Бүс 2 -т хамаарах аянга зайлуулагч саадын мэдээлэл.
LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M REF AIP MONGOLIA AD 2.10
040925 ZMUBYNYX
(A0647/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBCE/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1912040925 C) PERM
E) LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M REF AIP MONGOLIA AD 2.10)
LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.10
ZMUBдугаар : A0646/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-04 08:57
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 8 months ago -
Бүс 2 -т хамаарах саадын мэдээлэл.
HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M REF AIP MONGOLIA AD 2.10
040857 ZMUBYNYX
(A0646/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBCE/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1912040857 C) PERM
E) HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M REF AIP MONGOLIA AD 2.10)
HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.10
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 year ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM