NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0554/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-25 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-25 11:00
- 22 hours ago -
474852N1064322E газар зүйн солбицолд төвтэй 500 метрийн радиустай тойрогт тэсэлгээ хийнэ.
BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474852N1064322E.
220727 ZMUBYNYX
(A0554/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QWHLW/IV/M /W /000/999/4749N10643E001
A) ZMUB B) 2009250900 C) 2009251100
E) BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474852N1064322E.
F) GND G) 40M AGL)
BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474852N1064322E.
ZMUBдугаар : A0553/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-24 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-24 05:10
- 22 hours ago -
474951N1064313E газар зүйн солбицолд төвтэй 275 метрийн радиустай тойрогт тэсэлгээ хийнэ.
BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 275M RADIUS CENTRED ON 474951N1064313E.
220707 ZMUBYNYX
(A0553/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QWHLW/IV/M /W /000/999/4749N10643E001
A) ZMUB B) 2009240500 C) 2009240510
E) BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 275M RADIUS CENTRED ON 474951N1064313E.
F) GND G) 60M AGL)
BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 275M RADIUS CENTRED ON 474951N1064313E.
ZMDZдугаар : C0278/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-21 09:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-24 12:00
- 2 days ago -
Хөөрч буух зурвас 11/29 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 11/29 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
210937 ZMUBYNYX
(C0278/20 NOTAMR C0270/20
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2009210938 C) 2009241200
E) RWY 11/29 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 11/29 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMUBдугаар : A0552/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-23 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 09:00
- 2 days ago -
Улаанбаатар VOR/DME UDA 116MHZ/CH107X-н VOR ажиллахгүй.
ULAANBAATAR VOR/DME UDA 116MHZ/CH107X, VOR PART U/S.
210635 ZMUBYNYX
(A0552/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QNVAS/IV/BO /AE/000/999/4752N10644E025
A) ZMUB B) 2009230100 C) 2009230900
E) ULAANBAATAR VOR/DME UDA 116MHZ/CH107X, VOR PART U/S.)
ULAANBAATAR VOR/DME UDA 116MHZ/CH107X, VHF omnidirectional radio range PART U/S.
ZMDZдугаар : C0277/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-21 01:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-21 01:00
- 2 days ago -
ХБЗ 11 талаар агаарын хөлөг буулт үйлдэхгүй.
RWY 11 NOT AVBL FOR ACFT LDG.
210153 ZMUBYNYX
(C0277/20 NOTAMR C0225/20
Q) ZMUB/QMRXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2009210153 C) 2010210100
E) RWY 11 NOT AVBL FOR ACFT LDG.)
runway 11 NOT available FOR aircraft LDG.
ZMTLдугаар : C0276/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-21 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-28 00:00
- 2 days ago -
Явгалах зам 1 болон 2 засварын ажилтай тул хаалттай.
TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO MAINT.
210145 ZMUBYNYX
(C0276/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2009210200 C) 2009280000
E) TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO MAINT.)
taxiway 1 AND taxiway 2 closed DUE to MAINT.
ZMTLдугаар : C0275/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-21 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-28 00:00
- 2 days ago -
ХБЗ 10/28 засварын ажилтай тул хаалттай.
RWY 10/28 CLSD DUE TO MAINT.
210143 ZMUBYNYX
(C0275/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2009210200 C) 2009280000
E) RWY 10/28 CLSD DUE TO MAINT.)
runway 10/28 closed DUE to MAINT.
ZMMNдугаар : C0274/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-21 00:41
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-20 01:00
- 2 days ago -
Явгалах зам С хаалттай.
TWY C CLSD.
210041 ZMUBYNYX
(C0274/20 NOTAMR C0253/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2009210041 C) 2010200100
E) TWY C CLSD. )
taxiway C CLSD.
ZMMNдугаар : C0273/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-17 23:31
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-30 01:00
- 5 days ago -
Явгалах зам А хаалттай.
TWY A CLSD.
172331 ZMUBYNYX
(C0273/20 NOTAMR C0259/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2009172331 C) 2009300100
E) TWY A CLSD.)
taxiway A CLSD.
ZMMNдугаар : C0272/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-17 23:29
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-30 01:00
- 5 days ago -
Перрон 1 хаалттай.
APN 1 CLSD.
172329 ZMUBYNYX
(C0272/20 NOTAMR C0258/20
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2009172329 C) 2009300100
E) APN 1 CLSD.)
apron 1 CLSD.
ZMDZдугаар : C0269/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-16 01:06
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-16 00:01
- 1 week ago -
ХБЗ 11/29 даац PCN27/F/B/Y/U-нь PCN27/F/B/0.8/U болон өөрчлөгдсөн.
BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED TO PCN27/F/B/0.8/U.
160106 ZMUBYNYX
(C0269/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBCH/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2009160106 C) 2010160001
E) BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED TO PCN27/F/B/0.8/U.)
BEARING STRENGTH OF runway 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED to PCN27/F/B/0.8/U.
ZMUBдугаар : A0547/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-15 03:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-31 16:00
- 1 week ago -
УОК-ын шийдвэрээр ОУ-ын тогтмол нислэгүүдийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
150317 ZMUBYNYX
(A0547/20 NOTAMR A0514/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2009150317 C) 2010311600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMBNдугаар : C0261/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 01:22
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-08 03:00
- 2 weeks ago -
Үндсэн явгалах зам болон перроны урд талд түр явгалах зам болон перроныг параллелаар тогтоосон.
TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN
100122 ZMUBYNYX
(C0261/20 NOTAMR C0212/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2009100122 C) 2010080300
E) TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN)
TEMPORARY PARALLEL taxiway AND apron ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN taxiway AND apron
ZMDNдугаар : C0254/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-07 13:42
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 9 дүгээр сарын 1 хүртэл сунгав. AIP AD 1.5-т
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
071342 ZMUBYNYX
(C0254/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2009071342 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 september 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMULдугаар : A0523/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-06 03:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-06 05:00
- 2 weeks ago -
490010N0895907E цэгт төвтэй 3км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 500м хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
060314 ZMUBYNYX
(A0523/20 NOTAMR A0472/20
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2009060314 C) 2010060500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
ZMKDдугаар : A0522/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-06 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-06 02:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 8км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 300м хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 8KM RADIUS CENTRE ARP
060300 ZMUBYNYX
(A0522/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2009060300 C) 2010060200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 8KM RADIUS CENTRE ARP
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 8KM RADIUS CENTRE aerodrome reference point
ZMBNдугаар : C0249/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-04 02:23
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-04 04:00
- 3 weeks ago -
Булган НБ-н перрон засварын ажилтай тул хаалттай.
APRON CLSD DUE TO MAINT.
040223 ZMUBYNYX
(C0249/20 NOTAMR C0202/20
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2009040223 C) 2010040400
E) APRON CLSD DUE TO MAINT. )
APRON closed DUE to MAINT.
ZMBNдугаар : C0248/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-04 02:22
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-04 04:00
- 3 weeks ago -
Булган НБ-н явгалах зам засварын ажилтай тул хаалттай.
TWY CLSD DUE TO MAINT.
040222 ZMUBYNYX
(C0248/20 NOTAMR C0201/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2009040222 C) 2010040400
E) TWY CLSD DUE TO MAINT.)
taxiway closed DUE to MAINT.
ZMGTдугаар : C0246/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-02 09:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-01 00:00
- 3 weeks ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD.
020849 ZMUBYNYX
(C0246/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4300N10120E005
A) ZMGT B) 2009020930 C) 2012010000
E) AD CLSD.)
aerodrome CLSD.
ZMUBдугаар : A0519/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-01 07:57
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-30 10:00
- 3 weeks ago -
"Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын аэродромын орчимд 475309N1064357E-475205N1064416E-475108N1064211E-475224N1064113E координат бүхий талбайд газрын гадаргаас дээш 200м хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI: 475309N1064357E-475205N1064416E-475108N1064211E-475224N1064113E-47530 9N1064357E
010757 ZMUBYNYX
(A0519/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4752N10642E002
A) ZMUB B) 2009010757 C) 2009301000
D) 01 0757-1000 02-30 0200-1000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI: 475309N1064357E-475205N1064416E-475108N1064211E-475224N1064113E-47530 9N1064357E
F) GND G) 200M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION WI: 475309N1064357E-475205N1064416E-475108N1064211E-475224N1064113E-47530 9N1064357E
ZMUBдугаар : A0518/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-01 05:25
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0364 0404 0434 0459 0462 0463 0464 0465 0466 0472 0501 0513 0514 0516 0517 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 04/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIRAC AIP AMDT: 07/20 WEF 08 OCT 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES A : 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
010525 ZMUBYNYX
(A0518/20 NOTAMR A0515/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2009010525 C) 2010010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0364 0404 0434 0459 0462 0463 0464 0465 0466 0472 0501 0513 0514 0516 0517 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 04/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIRAC AIP AMDT: 07/20 WEF 08 OCT 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES A) : 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A): 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0364 0404 0434 0459 0462 0463 0464 0465 0466 0472 0501 0513 0514 0516 0517 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 04/20 PUBLICATION DATE 27 august 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 07/20 effective from 08 october 2020 aeronautical information publication amendment : 03/20 PUBLICATION DATE 27 august 2020 AIC(SERIES A : 06/20 PUBLICATION DATE 13 august 2020 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 effective from 08 october 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
ZMUBдугаар : C0243/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-01 01:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2020 0192 0201 0202 0212 0213 0215 0220 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0233 0237 0238 0239 0240 0241 0242 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 04/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIRAC AIP AMDT: 07/20 WEF 08 OCT 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES C : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
010138 ZMUBYNYX
(C0243/20 NOTAMR C0200/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2009010138 C) 2010010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2020 0192 0201 0202 0212 0213 0215 0220 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0233 0237 0238 0239 0240 0241 0242 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 04/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIRAC AIP AMDT: 07/20 WEF 08 OCT 2020 AIP AMDT : 03/20 PUBLICATION DATE 27 AUG 2020 AIC(SERIES C) : 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 WEF 08 OCT 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C): 02/08, 02/20, 03/20 )
CHECKLIST YEAR=2020 0192 0201 0202 0212 0213 0215 0220 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0233 0237 0238 0239 0240 0241 0242 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 04/20 PUBLICATION DATE 27 august 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 07/20 effective from 08 october 2020 aeronautical information publication amendment : 03/20 PUBLICATION DATE 27 august 2020 AIC(SERIES C : 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT01-20 effective from 08 october 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 03/20, 04/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
ZMUBдугаар : A0513/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-08 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-21 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM-2020.10.08-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 07/20-оор Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт маршрутын нэр VIZOT1A нь VIZOT1G болж өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/20 WEF 08 OCT 2020 NAME OF SID VIZOT1A CHANGED TO VIZOT1G
270852 ZMUBYNYX
(A0513/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2010080000 C) 2010212359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/20 WEF 08 OCT 2020 NAME OF SID VIZOT1A CHANGED TO VIZOT1G)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/20 effective from 08 october 2020 NAME OF standard instrument departure VIZOT1A CHANGED to VIZOT1G
ZMKBдугаар : C0229/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-08 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-21 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM-2020.10.08-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 07/20-оор Ханбумбат НБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх NDB ХБЗ 16 ACFT CAT A/B, C/D зургийн алсын барааны харагдацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/20 WEF 08 OCT 2020 CHANGES TO -INFO OF VISIBLITY OF IAC NDB RWY 16 ACFT CAT A/B, C/D
270845 ZMUBYNYX
(C0229/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2010080000 C) 2010212359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/20 WEF 08 OCT 2020 CHANGES TO -INFO OF VISIBLITY OF IAC NDB RWY 16 ACFT CAT A/B, C/D)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/20 effective from 08 october 2020 CHANGES to -INFO OF VISIBLITY OF IAC non-directional radio beacon runway 16 aircraft category A/B, C/D
ZMTTдугаар : C0228/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-26 07:52
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-30 10:00
- 4 weeks ago -
COVID-19 хамаарч Таван толгой НБ-ын үйл ажиллагааг түр зогсоож байна
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
260752 ZMUBYNYX
(C0228/20 NOTAMR C0193/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2008260752 C) 2009301000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMDZдугаар : C0227/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-24 01:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-24 02:00
- 1 month ago -
ХБЗ 11/29 хязгаарлалттай, өдөрт авах нислэгүүдийн хоорондох хугацаа 1 цагаас багагүй байна.
RWY 11/29 LTD. INTERVAL BTN 2 SUCCESSIVE FLIGHTS SHALL BE AT LEAST 1 HR
240150 ZMUBYNYX
(C0227/20 NOTAMR C0189/20
Q) ZMUB/QMRLT/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2008240150 C) 2009240200
E) RWY 11/29 LTD. INTERVAL BTN 2 SUCCESSIVE FLIGHTS SHALL BE AT LEAST 1 HR))
runway 11/29 LTD. INTERVAL between 2 SUCCESSIVE FLIGHTS SHALL BE AT LEAST 1 hours
ZMDZдугаар : C0226/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-24 01:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-24 02:00
- 1 month ago -
Бүх нислэгт бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN
240140 ZMUBYNYX
(C0226/20 NOTAMR C0183/20
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2008240140 C) 2009240200
E) AD NOT AVBL FOR ALTN)
aerodrome NOT available FOR alternate
ZMUBдугаар : A0501/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-21 23:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-15 12:30
- 1 month ago -
Буянт-Ухаа НБ-ын орчим 475204N1064401E цэгт төвтэй 1,75 км радиуст газрын гадаргаас 100м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 1.75KM RADIUS CENTRED ON 475204N1064401E
211105 ZMUBYNYX
(A0501/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4752N10644E001
A) ZMUB B) 2008212300 C) 2010151230
D) DAILY 2300-0130 0900-1230
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1.75KM RADIUS CENTRED ON 475204N1064401E
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1.75KM RADIUS CENTRED ON 475204N1064401E
ZMKDдугаар : A0466/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 months ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор Ховд НБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн ба өндрийн хязгаарлалт тогтоосон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF IAP: -MSA -ALT LIMITATION
311744 ZMUBYNYX
(A0466/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF IAP: -MSA -ALT LIMITATION)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES OF IAP: -MSA -ALT LIMITATION
ZMUBдугаар : A0465/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 months ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор ZMM808 цэргийн зориулалтын бүсийн хэвтээ болон босоо хязгаар өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF MOA ZMM808 -LATERAL LIMIT -VER LIMIT
311656 ZMUBYNYX
(A0465/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMTT/IV/BO /W /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF MOA ZMM808 -LATERAL LIMIT -VER LIMIT)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES OF military operating area ZMM808 -LATERAL LIMIT -VER LIMIT
ZMUBдугаар : A0464/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 months ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор Y345 болон B339 НХҮ-ний маршрутуудын нислэгийн өндрийн чиглэл өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES TO DIRECTION OF CRUISING LEVEL ON ATS RTE Y345 AND B339
311632 ZMUBYNYX
(A0464/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QARTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES TO DIRECTION OF CRUISING LEVEL ON ATS RTE Y345 AND B339)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES to DIRECTION OF CRUISING LEVEL ON air traffic services route Y345 AND B339
ZMCKдугаар : A0463/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 months ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор VOLMET-ын дуудлага өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGE OF VOLMET CALL SIGN
311610 ZMUBYNYX
(A0463/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMTT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGE OF VOLMET CALL SIGN)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGE OF meteorological information for aircraft in flight CALL SIGN
ZMUBдугаар : A0462/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-23 23:59
- 2 months ago -
Trigger NOTAM 2020.09.10-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/20-иор VOLMET болон SAR-ын дуудлага өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF CALL SIGN -VOLMET -SAR
311606 ZMUBYNYX
(A0462/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2009100000 C) 2009232359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/20 WEF 10 SEP 20 CHANGES OF CALL SIGN -VOLMET -SAR)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/20 effective from 10 september 20 CHANGES OF CALL SIGN -VOLMET -SAR
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 year ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM