NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0019/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-19 00:41
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-02 01:00
- 3 days ago -
Нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч систем ажилгүй.
PAPI FOR RWY 14 U/S
190041 ZMUBYNYX
(A0019/21 NOTAMR A0005/21
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2101190041 C) 2102020100
E) PAPI FOR RWY 14 U/S)
precision approach path indicator FOR runway 14 unserviceable
ZMUBдугаар : A0014/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-28 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-24 23:59
- 1 week ago -
2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 25 FEB 2021:NIL.
141348 ZMUBYNYX
(A0014/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2101280000 C) 2102242359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 25 FEB 2021:NIL.)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 25 february 2021:NIL.
ZMKBдугаар : C0006/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-13 20:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-28 00:01
- 1 week ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100 м-ийн өндөр шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP.
132014 ZMUBYNYX
(C0006/21 NOTAMR C0005/21
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E003
A) ZMKB B) 2101132014 C) 2101280001
E) AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within RADIUS 5KM CENTRE ARP.
ZMUBдугаар : A0011/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-13 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 week ago -
"Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын NDB ашигласан хэрэглэлээр нисэн гарах нислэгийн журмын VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A гаралтууд хүчингүй болсон.
SID NDB RWY 32 VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A WITHDRAWN.
121315 ZMUBYNYX
(A0011/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDAW/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2101130000 C) PERM
E) SID NDB RWY 32 VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A WITHDRAWN.)
standard instrument departure non-directional radio beacon runway 32 VIZOT 1G, service 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A WITHDRAWN.
ZMUBдугаар : A0010/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-13 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 week ago -
"Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын VOR/DME ашигласан хэрэглэлээр нисэн гарах нислэгийн журмын VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F гаралтууд хүчингүй болсон.
SID VOR/DME RWY 32 VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F WITHDRAWN.
121310 ZMUBYNYX
(A0010/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDAW/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2101130000 C) PERM
E) SID VOR/DME RWY 32 VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F WITHDRAWN. )
standard instrument departure VOR/DME runway 32 VIZOT 1E, service 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F WITHDRAWN.
ZMULдугаар : A0007/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-11 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-11 06:00
- 2 weeks ago -
490010N0895907E цэгт төвтэй 3км радиуст газрын гадрагаас дээш 500м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
110521 ZMUBYNYX
(A0007/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2101110600 C) 2102110600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
ZMUBдугаар : C0001/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-01 03:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2020 0423 0424 0434 0437 0439 0453 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIC (SERIES C: 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
010350 ZMUBYNYX
(C0001/21 NOTAMR C0432/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2101010350 C) 2102010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2020 0423 0424 0434 0437 0439 0453 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIC (SERIES C): 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 03/20)
CHECKLIST YEAR=2020 0423 0424 0434 0437 0439 0453 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/20 effective from 05 november 2020 aeronautical information circular (SERIES C: 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 effective from 19 november 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
ZMUBдугаар : A0001/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-01 03:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0695 0753 0757 0776 0829 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIC (SERIES A: 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
010340 ZMUBYNYX
(A0001/21 NOTAMR A0715/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2101010340 C) 2102010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0695 0753 0757 0776 0829 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIC (SERIES A): 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0695 0753 0757 0776 0829 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/20 effective from 05 november 2020 aeronautical information circular (SERIES A: 06/20 PUBLICATION DATE 13 august 2020 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 effective from 19 november 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
ZMUBдугаар : A0829/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-31 11:21
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-31 15:59
- 3 weeks ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр олон улсын хуваарьт нислэгийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
311121 ZMUBYNYX
(A0829/20 NOTAMR A0611/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2012311121 C) 2103311559
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMTTдугаар : C0453/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-28 05:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-01 10:00
- 4 weeks ago -
COVID-19 ХОРИО ЦЭЭРИЙН УЛМААС АЭРОДРОМ ХААЛТТАЙ.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
280540 ZMUBYNYX
(C0453/20 NOTAMR C0410/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2012280540 C) 2102011000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMUBдугаар : A0757/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-31 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-27 23:59
- 1 month ago -
2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ний хүчин төгөлдөр болох өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 28 JAN 2021:NIL
170134 ZMUBYNYX
(A0757/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2012310000 C) 2101272359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 28 JAN 2021:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 28 january 2021:NIL
ZMUBдугаар : A0695/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2021.12.01 хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
300206 ZMUBYNYX
(A0695/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 november 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 years ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM