NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0564/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-17 23:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-10-31 13:00
- 5 days ago -
ЧХОУНБ-ын 4752N10643E цэгт төвтэй 2,6км радиуст газрын гадаргаас дээш 300м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475222N1064337E
170755 ZMUBYNYX
(A0564/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4752N10643E002
A) ZMUB B) 1910172300 C) 1910311300
D) 2300-0100 0900-1300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475222N1064337E
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475222N1064337E
ZMBUдугаар : C0292/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-11 23:54
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-10-31 00:00
- 2 weeks ago -
Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
112354 ZMUBYNYX
(C0292/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNXX/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 1910112354 C) 1910310000
E) APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
apron available FOR helicopter landing AND take-off
ZMATдугаар : C0288/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-10 07:02
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-10 08:00
- 2 weeks ago -
Алтай НБ-ын аэродромын хяналтын цэгээс 3 км-ийн радиуст газрын гадаргаас 100 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 3KM CENTRE ARP
100702 ZMUBYNYX
(C0288/19 NOTAMR C0264/19
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E002
A) ZMAT B) 1910100702 C) 1911100800
E) AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 3KM CENTRE ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within RADIUS 3KM CENTRE aerodrome reference point
ZMULдугаар : A0531/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-04 10:03
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-04 10:00
- 3 weeks ago -
Аэродром дээр шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2.2KM RADIUS CENTRED ON 485905N0895647E
041003 ZMUBYNYX
(A0531/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E003
A) ZMUL B) 1910041003 C) 1911041000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.2KM RADIUS CENTRED ON 485905N0895647E
F) GND G) 250M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2.2KM RADIUS CENTRED ON 485905N0895647E
ZMHHдугаар : C0279/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-04 06:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-04 07:48
- 3 weeks ago -
Цаг уурын ажиглалтын автомат систем ажилгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL
040633 ZMUBYNYX
(C0279/19 NOTAMR C0270/19
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1910040633 C) 1911040748
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL )
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT available
ZMUHдугаар : C0277/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-01 13:52
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-02 02:00
- 3 weeks ago -
Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
011352 ZMUBYNYX
(C0277/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNXX/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 1910011352 C) 1911020200
E) APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
apron available FOR helicopter landing AND take-off
ZMUBдугаар : C0276/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-01 00:23
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2018 0325 YEAR=2019 0056 0140 0240 0241 0247 0248 0250 0262 0264 0270 0271 0272 0273 0274 0275 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 01/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019 AIRAC AIP AMDT: 06/19 WEF 07 NOV 2019 AIP AMDT : 06/19 PUBLICATION DATE 26 SEP 2019 AIC(SERIES C : 02/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019
010023 ZMUBYNYX
(C0276/19 NOTAMR C0253/19
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1910010023 C) 1911010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2018 0325 YEAR=2019 0056 0140 0240 0241 0247 0248 0250 0262 0264 0270 0271 0272 0273 0274 0275 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 01/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019 AIRAC AIP AMDT: 06/19 WEF 07 NOV 2019 AIP AMDT : 06/19 PUBLICATION DATE 26 SEP 2019 AIC(SERIES C) : 02/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019)
CHECKLIST YEAR=2018 0325 YEAR=2019 0056 0140 0240 0241 0247 0248 0250 0262 0264 0270 0271 0272 0273 0274 0275 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 01/19 PUBLICATION DATE 14 march 2019 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/19 effective from 07 november 2019 aeronautical information publication amendment : 06/19 PUBLICATION DATE 26 september 2019 AIC(SERIES C : 02/19 PUBLICATION DATE 14 march 2019
ZMUBдугаар : A0529/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-01 00:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0402 0443 0503 0523 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 01/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019 AIRAC AIP AMDT: 06/19 WEF 07 NOV 2019 AIP AMDT : 06/19 PUBLICATION DATE 26 SEP 2019 AIC(SERIES A : 01/19 PUBLICATION DATE 17 JAN 2019
010019 ZMUBYNYX
(A0529/19 NOTAMR A0451/19
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1910010019 C) 1911010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 0402 0443 0503 0523 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 01/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019 AIRAC AIP AMDT: 06/19 WEF 07 NOV 2019 AIP AMDT : 06/19 PUBLICATION DATE 26 SEP 2019 AIC(SERIES A) : 01/19 PUBLICATION DATE 17 JAN 2019)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0402 0443 0503 0523 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 01/19 PUBLICATION DATE 14 march 2019 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/19 effective from 07 november 2019 aeronautical information publication amendment : 06/19 PUBLICATION DATE 26 september 2019 AIC(SERIES A : 01/19 PUBLICATION DATE 17 january 2019
ZMBUдугаар : C0274/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-09-30 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-10-31 00:00
- 3 weeks ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL
300329 ZMUBYNYX
(C0274/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 1909300400 C) 1910310000
E) AFIS NOT AVBL)
aerodrome flight information service NOT available
ZMUHдугаар : C0273/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-09-30 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-02 02:00
- 3 weeks ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL
300113 ZMUBYNYX
(C0273/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 1909300200 C) 1911020200
E) AFIS NOT AVBL )
aerodrome flight information service NOT available
ZMDNдугаар : C0271/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-11-07 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-20 23:59
- 4 weeks ago -
2019.11.07-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 06/19 -оор Доной НБ-д хөөрч буух хучилттай зурвас шинээр ашиглалтад орсонтой холбоотойгоор дараах өөрчлөлтүүд орсон: -Аэродромын газарзүйн мэдээллүүд өөрчлөгдсөн -Хөөрч буух зурвасны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн -Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн -Перроны мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/19 WEF 07 NOV 2019 FLW CHANGES TO -AD GEOGRAPHICAL INFO -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -APN DATA
270235 ZMUBYNYX
(C0271/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 1911070000 C) 1911202359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/19 WEF 07 NOV 2019 FLW CHANGES TO -AD GEOGRAPHICAL INFO -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -APN DATA)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/19 effective from 07 november 2019 follow CHANGES to -AD GEOGRAPHICAL information -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -APN DATA
ZMDNдугаар : C0241/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-08-27 09:26
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
ЯЗ А болон В-г ашиглалтаас хасав. Шинээр ашиглалтад орж байгаа ЯЗ-тай холбоотой мэдээллийг 2019.11.07-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AMDT-аар гаргахаар төлөвлөсөн.
TWY A AND TWY B WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24 RMK/NEW TWY INFO WILL PUBLISH BY AIRAC AIP AMDT WEF 07 NOV 2019
270926 ZMUBYNYX
(C0241/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXAW/IV/M /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 1908270926 C) PERM
E) TWY A AND TWY B WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24 RMK/NEW TWY INFO WILL PUBLISH BY AIRAC AIP AMDT WEF 07 NOV 2019)
taxiway A AND taxiway B WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.8 aerodrome 2.12 aerodrome 2.13 aerodrome 2.24 RMK/NEW taxiway information WILL PUBLISH BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment effective from 07 november 2019
ZMDNдугаар : C0240/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-08-27 09:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
ХБШЗ 16/34-ыг ашиглалтаас хасав. Шинээр ашиглалтад орж байгаа ХБХЗ-тай холбоотой мэдээллийг 2019.11.07-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AMDT-аар гаргахаар төлөвлөсөн.
RWY 16/34 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24 RMK/NEW RWY INFO WILL PUBLISH BY AIRAC AIP AMDT WEF 07 NOV 2019
270922 ZMUBYNYX
(C0240/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRAW/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 1908270922 C) PERM
E) RWY 16/34 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24 RMK/NEW RWY INFO WILL PUBLISH BY AIRAC AIP AMDT WEF 07 NOV 2019)
runway 16/34 WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.8 aerodrome 2.12 aerodrome 2.13 aerodrome 2.24 RMK/NEW runway information WILL PUBLISH BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment effective from 07 november 2019
ZMAHдугаар : C0140/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-30 16:00
- 4 months ago -
Аэродромын түр зөвшөөрөл сунгав.
VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 JUL 2020
010825 ZMUBYNYX
(C0140/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1907301600 C) 2007301600
E) VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 JUL 2020)
VALIDITY OF aerodrome temporary PERMIT EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 july 2020
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 months ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
ZMMGдугаар : C0056/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-03-25 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-25 16:00
- 7 months ago -
Аэродромын түр зөвшөөрлийг сунгав.
VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 25 MAR 2020
250207 ZMUBYNYX
(C0056/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 1903251600 C) 2003251600
E) VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 25 MAR 2020)
VALIDITY OF aerodrome temporary PERMIT EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 25 march 2020
ZMBUдугаар : C0325/18
эхлэх хугацаа (UTC) : 2018-11-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-29 16:00
- 11 months ago -
Аэродромын түр зөвшөөрлийг сунгав.
VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 29 NOV 2019 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
210228 ZMUBYNYX
(C0325/18 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 1811291600 C) 1911291600
E) VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 29 NOV 2019 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome temporary PERMIT EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 29 november 2019 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
Түүхий NOTAM