NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0043/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-20 06:41
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-20 09:15
- 51 minutes ago -
Маркер ажилгүй
ILS MM RWY 14 U/S
200641 ZMUBYNYX
(A0043/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QIMAS/I /BO /A /000/999/4751N10644E005
A) ZMUB B) 2001200641 C) 2001200915
E) ILS MM RWY 14 U/S)
instrument landing system middle marker runway 14 unserviceable
ZMUBдугаар : A0042/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-20 06:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-20 09:15
- 55 minutes ago -
УБ NDB ажилгүй
ULAANBAATAR NDB IM 450 KHZ U/S
200635 ZMUBYNYX
(A0042/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /A /000/999/4751N10644E025
A) ZMUB B) 2001200635 C) 2001200915
E) ULAANBAATAR NDB IM 450 KHZ U/S)
ULAANBAATAR non-directional radio beacon inner marker 450 kilohertz unserviceable
ZMUGдугаар : C0018/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-02-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-11 23:59
- 3 hours ago -
Дэглий цагаан НБ-ын мэдээлэлд дараах өөрчлөлтүүд орсон. -Шилжих үнэмлэхүй өндөр -Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зургууд болон Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зурагт өөрчлөлт орсон. -Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг RNAV /GNSS/ шинээр нэмэгдсэн. -Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг RNAV /GNSS/ шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 CHANGES TO INFO -TA AND TRL CHANGED -SID AND IAC -ADDN OF NEW IAC RNAV (GNSS -ADDN OF NEW STAR RNAV (GNSS
200453 ZMUBYNYX
(C0018/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2002270000 C) 2003112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 CHANGES TO INFO -TA AND TRL CHANGED -SID AND IAC -ADDN OF NEW IAC RNAV (GNSS) -ADDN OF NEW STAR RNAV (GNSS) )
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/20 effective from 27 february 20 CHANGES to INFO -TA AND transition level CHANGED -SID AND IAC -ADDN OF NEW IAC area navigation (GNSS -ADDN OF NEW standard instrument arrival area navigation (GNSS
ZMUGдугаар : C0017/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-02-27 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-11 23:59
- 3 hours ago -
Дэглий цагаан НБ-ын RAIM-тэй холбоотой NOTAM -ийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 OFFERS NOTAM SERVICES RELATED TO RAIM
200417 ZMUBYNYX
(C0017/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QGATT/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2002270001 C) 2003112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 OFFERS NOTAM SERVICES RELATED TO RAIM)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/20 effective from 27 february 20 OFFERS NOTAM SERVICES RELATED to receiver autonomous integrity monitoring
ZMMNдугаар : C0016/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-02-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-11 23:59
- 3 hours ago -
Мөрөн НБ-ын ХБШЗ 10/28, ЯЗ 1,2 -г ашиглалтаас хассан. Мөн ЯЗ-ын хажуугийн хязгаарын гэрлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 -WITHDRAWAL OF GRVL RWY 10/28,TWY 1 AND 2 -CHANGES TO INFO OF TWY EDGE LGT
00404 ZMUBYNYX
(C0016/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2002270000 C) 2003112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 -WITHDRAWAL OF GRVL RWY 10/28,TWY 1 AND 2 -CHANGES TO INFO OF TWY EDGE LGT)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/20 effective from 27 february 20 -WITHDRAWAL OF gravel runway 10/28,TWY 1 AND 2 -CHANGES to information OF taxiway EDGE lighting
ZMCDдугаар : A0040/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-02-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-11 23:59
- 3 hours ago -
Чойбалсан НБ-ын ХБШЗ 12/30, ЯЗ 1,2 -г ашиглалтаас хассан. Мөн ЯЗ-ын хажуугийн хязгаарын гэрлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 -WITHDRAWAL OF GRVL RWY 12/30, TWY 1,2 C,D AND E -CHANGES TO THE INFO OF TWY EDGE LIGHTS
200346 ZMUBYNYX
(A0040/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2002270000 C) 2003112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 -WITHDRAWAL OF GRVL RWY 12/30, TWY 1,2 C,D AND E -CHANGES TO THE INFO OF TWY EDGE LIGHTS )
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/20 effective from 27 february 20 -WITHDRAWAL OF gravel runway 12/30, taxiway 1,2 C,D AND E -CHANGES to THE information OF taxiway EDGE LIGHTS
ZMUBдугаар : A0045/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-02-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-11 23:59
- 3 hours ago -
MUR дуудлагатай KHENGER VOR/DME -г ашиглалтаас хассан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 WITHDRAWAL OF KHENGER VOR/DME WITH IDENT MUR
200310 ZMUBYNYX
(A0045/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QNMTT/IV/BO /E /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2002270000 C) 2003112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/20 WEF 27 FEB 20 WITHDRAWAL OF KHENGER VOR/DME WITH IDENT MUR)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/20 effective from 27 february 20 WITHDRAWAL OF KHENGER VOR/DME WITH identification MUR
ZMUBдугаар : A0021/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 week ago -
Хэнгэрэгтэйн KHENGER VOR/DME ашиглалтаас хасагдана.
KHENGER VOR/DME MUR 116.2MHZ/CH109X WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA GEN 2.5 ENR 4.1
100730 ZMUBYNYX
(A0021/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QNMAW/IV/BO /E /000/999/4941N10023E025
A) ZMUB B) 2001300300 C) PERM
E) KHENGER VOR/DME MUR 116.2MHZ/CH109X WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA GEN 2.5 ENR 4.1)
KHENGER VOR/DME MUR 116.2MHZ/CH109X WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA general 2.5 en route 4.1
ZMULдугаар : A0005/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-05 10:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-02-05 10:00
- 2 weeks ago -
490010N0895846E төв цэгтэй 2 км радиуст газрын гадаргаас дээш 250 м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895846E
050739 ZMUBYNYX
(A0005/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08958E002
A) ZMUL B) 2001051000 C) 2002051000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895846E
F) GND G) 250M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895846E
ZMUBдугаар : C0001/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-01 00:26
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-02-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0056 0140 0334 0356 0360 0362 0363 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIRAC AIP AMDT: 01/20 WEF 02 JAN 2020 AIP AMDT : 07/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIC(SERIES C : 02/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019
010026 ZMUBYNYX
(C0001/20 NOTAMR C0335/19
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2001010026 C) 2002010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0056 0140 0334 0356 0360 0362 0363 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIRAC AIP AMDT: 01/20 WEF 02 JAN 2020 AIP AMDT : 07/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIC(SERIES C) : 02/19 PUBLICATION DATE 14 MAR 2019)
CHECKLIST YEAR=2019 0056 0140 0334 0356 0360 0362 0363 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 03/19 PUBLICATION DATE 19 december 2019 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/20 effective from 02 january 2020 aeronautical information publication amendment : 07/19 PUBLICATION DATE 19 december 2019 AIC(SERIES C : 02/19 PUBLICATION DATE 14 march 2019
ZMUBдугаар : A0001/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-01 00:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-02-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0582 0639 0640 0646 0647 0648 0650 0667 0675 0676 0677 0678 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIRAC AIP AMDT: 01/20 WEF 02 JAN 2020 AIP AMDT : 07/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIC(SERIES A : 01/19 PUBLICATION DATE 17 JAN 2019
010014 ZMUBYNYX
(A0001/20 NOTAMR A0641/19
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2001010014 C) 2002010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 0582 0639 0640 0646 0647 0648 0650 0667 0675 0676 0677 0678 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 03/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIRAC AIP AMDT: 01/20 WEF 02 JAN 2020 AIP AMDT : 07/19 PUBLICATION DATE 19 DEC 2019 AIC(SERIES A) : 01/19 PUBLICATION DATE 17 JAN 2019)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0582 0639 0640 0646 0647 0648 0650 0667 0675 0676 0677 0678 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 03/19 PUBLICATION DATE 19 december 2019 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/20 effective from 02 january 2020 aeronautical information publication amendment : 07/19 PUBLICATION DATE 19 december 2019 AIC(SERIES A : 01/19 PUBLICATION DATE 17 january 2019
ZMMNдугаар : C0363/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-02-05 23:59
- 3 weeks ago -
AIP SUP 02/17 цуцлагдана.
AIP SUP 02/17 CNL
300541 ZMUBYNYX
(C0363/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2001300000 C) 2002052359
E) AIP SUP 02/17 CNL)
aeronautical information publication supplement 02/17 cancelled
ZMCDдугаар : A0678/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-02-05 23:59
- 3 weeks ago -
AIP SUP 01/15 цуцлагдана.
AIP SUP 01/15 CNL
300533 ZMUBYNYX
(A0678/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2001300000 C) 2002052359
E) AIP SUP 01/15 CNL)
aeronautical information publication supplement 01/15 cancelled
ZMCDдугаар : A0677/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Явгалах зам 1 болон 2 ашиглалтаас хасагдана.
TWY 1 AND TWY 2 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.24
300531 ZMUBYNYX
(A0677/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXAW/IV/M /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2001300000 C) PERM
E) TWY 1 AND TWY 2 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.24)
taxiway 1 AND taxiway 2 WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.8 aerodrome 2.24
ZMCDдугаар : A0676/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Явгалах зам C, D болон E ашиглалтаас хасагдана.
TWY C TWY D AND TWY E WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.24
300528 ZMUBYNYX
(A0676/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXAW/IV/M /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2001300000 C) PERM
E) TWY C TWY D AND TWY E WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.24)
taxiway C taxiway D AND taxiway E WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.8 aerodrome 2.24
ZMCDдугаар : A0675/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
ХБШЗ 12/30 ашиглалтаас хасагдана.
GRAVEL RWY 12/30 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24
300521 ZMUBYNYX
(A0675/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRAW/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2001300000 C) PERM
E) GRAVEL RWY 12/30 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24)
GRAVEL runway 12/30 WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.12 aerodrome 2.13 aerodrome 2.24
ZMMNдугаар : C0362/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
ХБШЗ 10/28 ашиглалтаас хасагдана.
GRAVEL RWY 10/28 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24
300518 ZMUBYNYX
(C0362/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRAW/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2001300000 C) PERM
E) GRAVEL RWY 10/28 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.12 AD 2.13 AD 2.24)
GRAVEL runway 10/28 WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.12 aerodrome 2.13 aerodrome 2.24
ZMMNдугаар : C0360/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Явгалах зам 1 болон 2 ашиглалтаас хасагдана.
TWY 1 AND TWY 2 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.24
300459 ZMUBYNYX
(C0360/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXAW/IV/M /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2001300000 C) PERM
E) TWY 1 AND TWY 2 WITHDRAWN REF AIP MONGOLIA AD 2.8 AD 2.24)
taxiway 1 AND taxiway 2 WITHDRAWN reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.8 aerodrome 2.24
ZMUBдугаар : A0667/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-29 23:59
- 1 month ago -
AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 30 JAN 2020: NIL
190814 ZMUBYNYX
(A0667/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2001020000 C) 2001292359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 30 JAN 2020: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 30 january 2020: NIL
ZMUBдугаар : A0647/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-04 09:25
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
'Чингис хаан' ОУНБ-ын Бүс 2 -т хамаарах аянга зайлуулагч саадын мэдээлэл.
LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M REF AIP MONGOLIA AD 2.10
040925 ZMUBYNYX
(A0647/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBCE/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1912040925 C) PERM
E) LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M REF AIP MONGOLIA AD 2.10)
LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.10
ZMUBдугаар : A0646/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-04 08:57
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
'Чингис хаан' ОУНБ-ын Бүс 2 -т хамаарах саадын мэдээлэл.
HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M REF AIP MONGOLIA AD 2.10
040857 ZMUBYNYX
(A0646/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBCE/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1912040857 C) PERM
E) HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M REF AIP MONGOLIA AD 2.10)
HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.10
ZMAHдугаар : C0140/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-30 16:00
- 7 months ago -
Аэродромын түр зөвшөөрөл сунгав.
VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 JUL 2020
010825 ZMUBYNYX
(C0140/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1907301600 C) 2007301600
E) VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 JUL 2020)
VALIDITY OF aerodrome temporary PERMIT EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 july 2020
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 7 months ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
ZMMGдугаар : C0056/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-03-25 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-25 16:00
- 10 months ago -
Аэродромын түр зөвшөөрлийг сунгав.
VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 25 MAR 2020
250207 ZMUBYNYX
(C0056/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 1903251600 C) 2003251600
E) VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 25 MAR 2020)
VALIDITY OF aerodrome temporary PERMIT EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 25 march 2020
Түүхий NOTAM