NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0195/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-14 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-16 09:00
- 13 hours ago -
Курсын радио дохиологчийг унтрааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.
ILS LOC RWY 14 U/S DUE TO MAINT
131131 ZMUBYNYX
(A0195/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QILAS/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2104140100 C) 2104160900
D) 14 16 0100-0900
E) ILS LOC RWY 14 U/S DUE TO MAINT)
instrument landing system localizer runway 14 unserviceable DUE to maintenance
ZMULдугаар : A0189/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-11 03:37
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-05-11 06:00
- 3 days ago -
Өлгий хотоос 485808N0895807E төвтэй хэвтээ чиглэлд 5км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээж 500 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
110337 ZMUBYNYX
(A0189/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2104110337 C) 2105110600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
ZMUBдугаар : A0185/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-20 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-02 23:59
- 5 days ago -
TRIGGER NOTAM- Бүс 2-ын саадууд шинэчлэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/21 WEF 20 MAY 2021 -UPDATES OF ZMUB AREA 2 OBST
090217 ZMUBYNYX
(A0185/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /AE/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2105200000 C) 2106022359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/21 WEF 20 MAY 2021 -UPDATES OF ZMUB AREA 2 OBST )
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/21 effective from 20 may 2021 -UPDATES OF ZMUB AREA 2 obstacle
ZMUBдугаар : A0178/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-06 10:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-30 12:00
- 1 week ago -
Хөөрөлт буултын чиглэл дагууд 475148N1064421Е цэгт төвтэй 1.3 км радиуст газрын гадаргаас дээш 300м-н өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1.3KM RADIUS CENTRED ON 475148N1064421E
060946 ZMUBYNYX
(A0178/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4751N10644E001
A) ZMUB B) 2104061000 C) 2104301200
D) 06-29 1000-1200 2200-2300 30 1000-1200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1.3KM RADIUS CENTRED ON 475148N1064421E
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1.3KM RADIUS CENTRED ON 475148N1064421E
ZMUBдугаар : C0036/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-01 01:44
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-05-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0009 0030 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET:AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET:O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
010144 ZMUBYNYX
(C0036/21 NOTAMR C0024/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2104010144 C) 2105010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0009 0030 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC (SERIES C): 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET:AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET:O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0009 0030 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 01/21 PUBLICATION DATE 14 january 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/21 effective from 25 march 2021 aeronautical information circular (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET:AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET:O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
ZMUBдугаар : A0165/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-01 01:37
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-05-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0077 0117 0119 0160 0162 0163 0164 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC (SERIES A: 02/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET:AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET:O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21
010137 ZMUBYNYX
(A0165/21 NOTAMR A0092/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2104010137 C) 2105010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0077 0117 0119 0160 0162 0163 0164 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC (SERIES A): 02/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET:AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET:O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0077 0117 0119 0160 0162 0163 0164 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 01/21 PUBLICATION DATE 14 january 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/21 effective from 25 march 2021 aeronautical information circular (SERIES A: 02/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET:AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET:O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21
ZMKDдугаар : A0164/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021.09.30-ыг хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
311314 ZMUBYNYX
(A0164/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2103311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 september 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMUBдугаар : A0162/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-31 10:21
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-30 23:59
- 2 weeks ago -
ZMUB: Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр олон улсын хуваарьт нислэгийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
311021 ZMUBYNYX
(A0162/21 NOTAMR A0829/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2103311021 C) 2104302359
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMUBдугаар : A0119/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-25 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-21 23:59
- 1 month ago -
2021 оны 04 дүгээр сарын 22-ны хүчин төгөлдөр болох өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 22 APR 2021:NIL
120118 ZMUBYNYX
(A0119/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2103250000 C) 2104212359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 22 APR 2021:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 22 april 2021:NIL
ZMTTдугаар : C0009/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-26 03:25
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-15 10:00
- 3 months ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
260325 ZMUBYNYX
(C0009/21 NOTAMR C0453/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2101260325 C) 2104151000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
Түүхий NOTAM