NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0434/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 15 hours ago -
Буянт-Ухаа олон улсын нисэх буудлын Эрэн хайх авран туслах үйлчилгээний BURCC дуудлагыг UBRCC болгон өөрчилсөн.
SAR CALL SIGN BURCC CHANGED TO UBRCC. REF AIP MONGOLIA ENR 6, AD 2.18
131501 ZMUBYNYX
(A0434/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2007160000 C) PERM
E) SAR CALL SIGN BURCC CHANGED TO UBRCC. REF AIP MONGOLIA ENR 6, AD 2.18)
search and rescue CALL SIGN BURCC CHANGED to UBRCC. reference to aeronautical information publication MONGOLIA en route 6, aerodrome 2.18
ZMGTдугаар : C0177/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-11 10:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-11 03:00
- 3 days ago -
MILOS-520 цаг уурын автомат станцын гэрчилгээ сунгагдаагүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL
111045 ZMUBYNYX
(C0177/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4300N10120E005
A) ZMGT B) 2007111045 C) 2008110300
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT available
ZMBNдугаар : C0175/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-10 01:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-10 03:00
- 4 days ago -
Үндсэн ЯЗ болон перроны урд талд шороон гадаргуунд түр ЯЗ болон перроныг параллелаар тогтоосон.
TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN
100145 ZMUBYNYX
(C0175/20 NOTAMR C0140/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2007100145 C) 2008100300
E) TEMPORARY PARALLEL TWY AND APN ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN TWY AND APN)
TEMPORARY PARALLEL taxiway AND apron ESTABLISHED IN SOUTH OF MAIN taxiway AND apron
ZMUBдугаар : A0422/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-12 23:59
- 1 week ago -
2020оны 08дугаар сарын 13-ны хүчин төгөлдөр болох өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй
AIRAC EFFECTIVE DATE 13 AUG 2020:NIL
070153 ZMUBYNYX
(A0422/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2007160000 C) 2008122359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 13 AUG 2020:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 13 august 2020:NIL
ZMULдугаар : A0418/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-06 03:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-06 05:00
- 1 week ago -
49°00'10"N089°59'07"E цэгт төвтэй 3км радиуст газрын гадаргаас дээш 500м хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
060346 ZMUBYNYX
(A0418/20 NOTAMR A0343/20
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2007060345 C) 2008060500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E
ZMBNдугаар : C0173/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-06 03:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-06 04:00
- 1 week ago -
Перроны гадаргуу шаардлага хангахгүй байгаа тул их засвар хийх хаалттай.
APRON CLSD DUE TO MAINT
060336 ZMUBYNYX
(C0173/20 NOTAMR C0139/20
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2007060336 C) 2008060400
E) APRON CLSD DUE TO MAINT)
APRON closed DUE to maintenance
ZMBNдугаар : C0172/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-06 03:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-06 04:00
- 1 week ago -
ЯЗ-ын гадаргуу шаардлага хангахгүй байгаа тул их засвар хийх хаалттай.
TWY CLSD DUE TO MAINT
060335 ZMUBYNYX
(C0172/20 NOTAMR C0138/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2007060335 C) 2008060400
E) TWY CLSD DUE TO MAINT)
taxiway closed DUE to maintenance
ZMUBдугаар : C0170/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-01 01:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0140 YEAR=2020 0078 0110 0119 0125 0135 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0160 0167 0168 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 02/20 PUBLICATION DATE 07 MAY 2020 AIRAC AIP AMDT: 05/20 WEF 16 JUL 2020 AIP AMDT : 01/20 PUBLICATION DATE 04 JUN 2020 AIC(SERIES C : 01/20 PUBLICATION DATE 16 JAN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM-AIRAC-AMDT04-20 WEF 18 JUN 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/16, 01/20
010117 ZMUBYNYX
(C0170/20 NOTAMR C0169/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2007010117 C) 2008010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0140 YEAR=2020 0078 0110 0119 0125 0135 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0160 0167 0168 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 02/20 PUBLICATION DATE 07 MAY 2020 AIRAC AIP AMDT: 05/20 WEF 16 JUL 2020 AIP AMDT : 01/20 PUBLICATION DATE 04 JUN 2020 AIC(SERIES C) : 01/20 PUBLICATION DATE 16 JAN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM-AIRAC-AMDT04-20 WEF 18 JUN 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES C): 02/08, 02/16, 01/20)
CHECKLIST YEAR=2019 0140 YEAR=2020 0078 0110 0119 0125 0135 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0160 0167 0168 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 02/20 PUBLICATION DATE 07 may 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/20 effective from 16 july 2020 aeronautical information publication amendment : 01/20 PUBLICATION DATE 04 june 2020 AIC(SERIES C : 01/20 PUBLICATION DATE 16 january 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM-AIRAC-AMDT04-20 effective from 18 june 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES C: 02/08, 02/16, 01/20
ZMUBдугаар : A0407/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-01 01:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0253 0255 0287 0288 0290 0292 0294 0296 0343 0354 0355 0356 0357 0362 0364 0367 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0404 0405 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 02/20 PUBLICATION DATE 07 MAY 2020 AIRAC AIP AMDT: 05/20 WEF 16 JUL 2020 AIP AMDT : 01/20 PUBLICATION DATE 04 JUN 2020 AIC(SERIES A : 03/20 PUBLICATION DATE 13 FEB 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM-AIRAC-AMDT04-20 WEF 18 JUN 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A: 04/16, 02/17, 04/17, 01/18, 03/18, 01/20, 02/20, 03/20
010114 ZMUBYNYX
(A0407/20 NOTAMR A0406/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2007010114 C) 2008010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0253 0255 0287 0288 0290 0292 0294 0296 0343 0354 0355 0356 0357 0362 0364 0367 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0404 0405 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP SUP : 02/20 PUBLICATION DATE 07 MAY 2020 AIRAC AIP AMDT: 05/20 WEF 16 JUL 2020 AIP AMDT : 01/20 PUBLICATION DATE 04 JUN 2020 AIC(SERIES A) : 03/20 PUBLICATION DATE 13 FEB 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM-AIRAC-AMDT04-20 WEF 18 JUN 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC(SERIES A): 04/16, 02/17, 04/17, 01/18, 03/18, 01/20, 02/20, 03/20 )
CHECKLIST YEAR=2019 0246 0646 0647 YEAR=2020 0253 0255 0287 0288 0290 0292 0294 0296 0343 0354 0355 0356 0357 0362 0364 0367 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0404 0405 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication supplement : 02/20 PUBLICATION DATE 07 may 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/20 effective from 16 july 2020 aeronautical information publication amendment : 01/20 PUBLICATION DATE 04 june 2020 AIC(SERIES A : 03/20 PUBLICATION DATE 13 february 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM-AIRAC-AMDT04-20 effective from 18 june 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: AIC(SERIES A: 04/16, 02/17, 04/17, 01/18, 03/18, 01/20, 02/20, 03/20
ZMUBдугаар : A0405/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-30 12:58
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-14 16:00
- 2 weeks ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр олон улсын тогтмол, хуваарьт нислэгүүдийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION
301258 ZMUBYNYX
(A0405/20 NOTAMR A0332/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2006301258 C) 2007141600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION
ZMUBдугаар : A0404/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2020 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
301246 ZMUBYNYX
(A0404/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2006301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2020 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 november 2020 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMMNдугаар : C0168/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-30 10:05
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-01 01:00
- 2 weeks ago -
Перрон 1 хаалттай.
APN 1 CLSD
301005 ZMUBYNYX
(C0168/20 NOTAMR C0148/20
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2006301005 C) 2008010100
E) APN 1 CLSD)
apron 1 closed
ZMMNдугаар : C0167/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-30 10:03
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-01 01:00
- 2 weeks ago -
ЯЗ А хаалттай.
TWY A CLSD
301003 ZMUBYNYX
(C0167/20 NOTAMR C0147/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2006301003 C) 2008010100
E) TWY A CLSD)
taxiway A closed
ZMUGдугаар : C0160/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-25 14:32
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл сунгасан
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 24 JUN 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
251432 ZMUBYNYX
(C0160/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2006251432 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 24 JUN 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 24 june 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMCKдугаар : A0367/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор Чингис хаан ОУНБ-ын хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зургуудын нэрлэгээ өөрчлөгдөж шинэчлэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF STAR
180038 ZMUBYNYX
(A0367/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPATT/I /BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF STAR)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 CHANGES OF standard instrument arrival
ZMUBдугаар : A0364/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-16 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-16 00:00
- 4 weeks ago -
Агаарын хөлгийн мөстөлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
ACFT DE-ICING NOT AVBL.
161554 ZMUBYNYX
(A0364/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2006161600 C) 2009160000
E) ACFT DE-ICING NOT AVBL.)
aircraft DE-ICING NOT AVBL.
ZMCKдугаар : A0362/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-17 23:59
- 4 weeks ago -
COVID -19 цар тахлаас шалтгаалан Чингис хаан ОУНБ /ZMCK/-ын үйл ажиллагааг 3 сараар хойшлуулсан. Үйл ажиллагаа эхлэх өдрийг НМЭ-ийн нэмэлтээр зарлан мэдээлэх болно.
OPERATION OF NEW INTL AP HAS BEEN DELAYED FOR 3 MONTHS DUE TO COVID-19. CONFIRMED OPERATIONAL DAY WILL BE PUBLISHED BY AIP SUP.
160812 ZMUBYNYX
(A0362/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2006180000 C) 2009172359
E) OPERATION OF NEW INTL AP HAS BEEN DELAYED FOR 3 MONTHS DUE TO COVID-19. CONFIRMED OPERATIONAL DAY WILL BE PUBLISHED BY AIP SUP.)
OPERATION OF NEW international airport HAS BEEN DELAYED FOR 3 MONTHS DUE to COVID-19. CONFIRMED OPERATIONAL DAY WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information publication SUP.
ZMUBдугаар : A0357/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг RWY 32 хүчингүй болсон. Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг NDB RWY 32 шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 -WITHDRAWAL OF SID RWY 32 -INSTL OF NEW SID NDB RWY 32
121525 ZMUBYNYX
(A0357/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 -WITHDRAWAL OF SID RWY 32 -INSTL OF NEW SID NDB RWY 32)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 -WITHDRAWAL OF standard instrument departure runway 32 -INSTL OF NEW standard instrument departure non-directional radio beacon runway 32
ZMKDдугаар : A0356/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зургууд шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 INSTL OF NEW SID
121523 ZMUBYNYX
(A0356/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 INSTL OF NEW SID)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 installed OF NEW standard instrument departure
ZMCDдугаар : A0355/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг шинээр нэмэгдсэн.Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудын нэр өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 -INSTL OF NEW IAP -CHANGES OF IAP IDENT
121517 ZMUBYNYX
(A0355/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 -INSTL OF NEW IAP -CHANGES OF IAP IDENT)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 -INSTL OF NEW instrument approach procedure -CHANGES OF instrument approach procedure identification
ZMUBдугаар : A0354/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор OG дуудлагатай Арвайхээр NDB болон UH дуудлагатай Өндөрхаан NDB - ийн соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF MAG VAR FOR ARVAIKHEER NDB OG AND UNDURKHAAN NDB UH
121516 ZMUBYNYX
(A0354/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF MAG VAR FOR ARVAIKHEER NDB OG AND UNDURKHAAN NDB UH)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 CHANGES OF magnetic visual-aural radio range FOR ARVAIKHEER non-directional radio beacon OG AND UNDURKHAAN non-directional radio beacon UH
ZMMNдугаар : C0146/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх NDB RWY 28(1) ACFT CAT A/B, NDB RWY 28(2) ACFT CAT A/B зургууд хүчингүй болсон.Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх NDB RWY 28 ACFT CAT A/B, NDB RWY 28 ACFT CAT C зургууд шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 WITHDRAWAL OF IAP: -NDB RWY 28(1 ACFT CAT A/B -NDB RWY 28(2 ACFT CAT A/B INSTL OF NEW IAP: -NDB RWY 28 ACFT CAT A/B -NDB RWY 28 ACFT CAT C
121420 ZMUBYNYX
(C0146/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 WITHDRAWAL OF IAP: -NDB RWY 28(1) ACFT CAT A/B -NDB RWY 28(2) ACFT CAT A/B INSTL OF NEW IAP: -NDB RWY 28 ACFT CAT A/B -NDB RWY 28 ACFT CAT C)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 WITHDRAWAL OF IAP: -NDB runway 28(1 aircraft category A/B -NDB runway 28(2 aircraft category A/B installed OF NEW IAP: -NDB runway 28 aircraft category A/B -NDB runway 28 aircraft category C
ZMKBдугаар : C0145/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор ХБЗ 16 талын ойртолтын гэрлийн систем шинээр суурилуулагдсан.Мөн хөөрч буух зурвасны хажуугийн гэрлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 -INSTL OF ALS -CHANGES OF REDL
121417 ZMUBYNYX
(C0145/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QLATT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 -INSTL OF ALS -CHANGES OF REDL)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 -INSTL OF approach lighting system -CHANGES OF runway edge light
ZMATдугаар : C0144/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 INSTL OF NEW SID
121415 ZMUBYNYX
(C0144/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 INSTL OF NEW SID)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 installed OF NEW standard instrument departure
ZMUHдугаар : C0143/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд: Соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдсэн, жилийн дундаж өөрчлөлт нэмэгдсэн, UH дуудлагатай NDB-ийн соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдсэн, ХБЗ-ны бодит чиглэл болон налуугийн утга шинэчлэгдсэн, ХБЗ-ны босгоны солбицлууд болон өндөр өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF: - MAG VAR AND ANNUAL CHANGE - MAG VAR FOR UNDURKHAAN NDB UH - RWY TRUE BRG AND SLOPE - THR COORD AND ELEV
121412 ZMUBYNYX
(C0143/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF: - MAG VAR AND ANNUAL CHANGE - MAG VAR FOR UNDURKHAAN NDB UH - RWY TRUE BRG AND SLOPE - THR COORD AND ELEV)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 CHANGES OF: - magnetic visual-aural radio range AND ANNUAL CHANGE - magnetic visual-aural radio range FOR UNDURKHAAN non-directional radio beacon UH - runway TRUE bearing AND SLOPE - threshold coordinates AND elevation
ZMAHдугаар : C0142/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM 2020.07.16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/20-оор дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд: Соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдсэн, жилийн дундаж өөрчлөлт нэмэгдсэн, OG дуудлагатай NDB-ийн соронзон хазайлтын мэдээлэл шинэчлэгдсэн. ХБЗ-ны бодит чиглэл болон налуугийн утга шинэчлэгдсэн,босгоны солбицлууд болон өндөр өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF: - MAG VAR AND ANNUAL CHANGE - MAG VAR FOR ARVAIKHEER NDB OG - RWY TRUE BRG AND SLOPE - THR COORD AND ELEV
121410 ZMUBYNYX
(C0142/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2007160000 C) 2007292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/20 WEF 16 JUL 2020 CHANGES OF: - MAG VAR AND ANNUAL CHANGE - MAG VAR FOR ARVAIKHEER NDB OG - RWY TRUE BRG AND SLOPE - THR COORD AND ELEV)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/20 effective from 16 july 2020 CHANGES OF: - magnetic visual-aural radio range AND ANNUAL CHANGE - magnetic visual-aural radio range FOR ARVAIKHEER non-directional radio beacon OG - runway TRUE bearing AND SLOPE - threshold coordinates AND elevation
ZMDZдугаар : C0135/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-02 05:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-29 16:00
- 1 month ago -
Гурвансайхан нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2020 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгаж, гэрчилгээ олгов.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 JUL 2020
020556 ZMUBYNYX
(C0135/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2006020556 C) 2007291600
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 JUL 2020)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 july 2020
ZMMNдугаар : C0125/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-05-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Мөрөн нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгаж гэрчилгээ олгов.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 MAY 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
291354 ZMUBYNYX
(C0125/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2005301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 MAY 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5))
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 may 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMTTдугаар : C0119/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-06-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-30 16:00
- 2 months ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION
280957 ZMUBYNYX
(C0119/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2006010000 C) 2007301600
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION
ZMDZдугаар : C0110/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-05-21 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-08-21 01:00
- 2 months ago -
ХБЗ 11 талаараа агаарын хөлөг буулт үйлдэхгүй.
RWY 11 NOT AVBL FOR ACFT LDG
210052 ZMUBYNYX
(C0110/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2005210100 C) 2008210100
E) RWY 11 NOT AVBL FOR ACFT LDG)
runway 11 NOT available FOR aircraft landing
ZMDZдугаар : C0078/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-04-16 03:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-16 00:01
- 3 months ago -
ХБЗ 11/29 даац өөрчлөгдсөн.
BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED TO PCN27/F/B/0.8/U
160312 ZMUBYNYX
(C0078/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBCH/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2004160312 C) 2007160001
E) BEARING STRENGTH OF RWY 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED TO PCN27/F/B/0.8/U)
BEARING STRENGTH OF runway 11/29 PCN27/F/B/Y/U CHANGED to PCN27/F/B/0.8/U
ZMUBдугаар : A0647/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-04 09:25
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 7 months ago -
Бүс 2 -т хамаарах аянга зайлуулагч саадын мэдээлэл.
LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M REF AIP MONGOLIA AD 2.10
040925 ZMUBYNYX
(A0647/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBCE/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1912040925 C) PERM
E) LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M REF AIP MONGOLIA AD 2.10)
LIGHTNING ARRESTOR ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474941.5N 1064648.3E HEIGHT: 19.1M 2. 474942.9N 1064658.3E HEIGHT: 20.2M reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.10
ZMUBдугаар : A0646/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-04 08:57
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 7 months ago -
Бүс 2 -т хамаарах саадын мэдээлэл.
HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M REF AIP MONGOLIA AD 2.10
040857 ZMUBYNYX
(A0646/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBCE/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1912040857 C) PERM
E) HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M REF AIP MONGOLIA AD 2.10)
HIGHWAY LIGHT POLES ERECTED AT THE POSITIONS: 1. 474939.6N 1064650.6E 2. 474940.2N 1064652.6E 3. 474938.1N 1064655.9E 4. 474940.9N 1064700.8E HEIGHT 20.72M reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.10
ZMAHдугаар : C0140/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-07-30 16:00
- 1 year ago -
Аэродромын түр зөвшөөрөл сунгав.
VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 JUL 2020
010825 ZMUBYNYX
(C0140/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1907301600 C) 2007301600
E) VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 JUL 2020)
VALIDITY OF aerodrome temporary PERMIT EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 july 2020
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 year ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM