NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : C0432/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-01 10:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-01 07:00 EST
- 10 hours ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2020 0352 0410 0411 0412 0414 0420 0421 0422 0423 0424 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05NOV 2020 AIC (SERIES C: 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
011016 ZMUBYNYX
(C0432/20 NOTAMR C0431/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2012011016 C) 2101010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2020 0352 0410 0411 0412 0414 0420 0421 0422 0423 0424 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05NOV 2020 AIC (SERIES C): 03/20 PUBLICATION DATE 20 JUL 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 03/20))
CHECKLIST YEAR=2020 0352 0410 0411 0412 0414 0420 0421 0422 0423 0424 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/20 effective from 05NOV 2020 aeronautical information circular (SERIES C: 03/20 PUBLICATION DATE 20 july 2020 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 effective from 19 november 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 03/20
ZMUBдугаар : A0715/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-01 10:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-01 07:00 EST
- 10 hours ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0595 0607 0611 0625 0677 0690 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0714 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIC (SERIES A: 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
011011 ZMUBYNYX
(A0715/20 NOTAMR A0712/20
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2012011011 C) 2101010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0595 0607 0611 0625 0677 0690 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0714 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP AMDT: 08/20 WEF 05 NOV 2020 AIC (SERIES A): 06/20 PUBLICATION DATE 13 AUG 2020 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 WEF 19 NOV 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 WEF 10 SEP 2020 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20))
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0595 0607 0611 0625 0677 0690 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0714 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 05/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/20 effective from 05 november 2020 aeronautical information circular (SERIES A: 06/20 PUBLICATION DATE 13 august 2020 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-20 effective from 19 november 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM20 effective from 10 september 2020 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 02/17, 04/17, 03/20, 05/20, 06/20
ZMUHдугаар : C0424/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-01 01:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-02 01:00
- 19 hours ago -
Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL
010110 ZMUBYNYX
(C0424/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2012010110 C) 2101020100
E) AFIS NOT AVBL)
aerodrome flight information service NOT available
ZMUHдугаар : C0423/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-01 01:09
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-02 01:00
- 19 hours ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD
010109 ZMUBYNYX
(C0423/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2012010109 C) 2101020100
E) AD CLSD )
aerodrome closed
ZMMGдугаар : C0422/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-01 00:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 22:00
- 20 hours ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу аэродром хуваарьт нислэгт хаалттай.
AD CLSD FOR SKED FLT.
010035 ZMUBYNYX
(C0422/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2012010035 C) 2012102200
E) AD CLSD FOR SKED FLT.)
aerodrome closed FOR schedule FLT.
ZMBUдугаар : C0421/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-01 00:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 22:00
- 20 hours ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу аэродром хуваарьт нислэгт хаалттай.
AD CLSD FOR SKED FLT.
010034 ZMUBYNYX
(C0421/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2012010034 C) 2012102200
E) AD CLSD FOR SKED FLT.)
aerodrome closed FOR schedule FLT.
ZMBHдугаар : C0420/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 22:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 22:00
- 22 hours ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу аэродром хуваарьт нислэгт хаалттай.
AD CLSD FOR SKED FLT.
302207 ZMUBYNYX
(C0420/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2011302207 C) 2012102200
E) AD CLSD FOR SKED FLT.)
aerodrome closed FOR schedule FLT.
ZMBNдугаар : C0414/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 22:00
- 1 day ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу аэродром хуваарьт нислэгт хаалттай.
AD CLSD FOR SKED FLT.
301416 ZMUBYNYX
(C0414/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2011302200 C) 2012102200
E) AD CLSD FOR SKED FLT.)
aerodrome closed FOR schedule FLT.
ZMCKдугаар : A0706/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:21
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
Агаар газрын холбооны 129MHz ажиллахгүй.
A/G FAC ULAANBAATAR TWR 129MHZ U/S.
300721 ZMUBYNYX
(A0706/20 NOTAMR A0675/20
Q) ZMUB/QCAAS/IV/B /AE/000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2011300721 C) 2012101600
E) A/G FAC ULAANBAATAR TWR 129MHZ U/S.)
air-to-ground facilities ULAANBAATAR aerodrome control tower 129MHZ U/S.
ZMCKдугаар : A0705/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
ХБЗ 29 талын PAPI ажиллахгүй.
PAPI FOR RWY 29 U/S.
300719 ZMUBYNYX
(A0705/20 NOTAMR A0673/20
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2011300719 C) 2012101600
E) PAPI FOR RWY 29 U/S.)
precision approach path indicator FOR runway 29 U/S.
ZMCKдугаар : A0704/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
ХБЗ 11 талын PAPI ажиллахгүй.
PAPI FOR RWY 11 U/S.
300717 ZMUBYNYX
(A0704/20 NOTAMR A0672/20
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2011300717 C) 2012101600
E) PAPI FOR RWY 11 U/S.)
precision approach path indicator FOR runway 11 U/S.
ZMCKдугаар : A0703/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
ATIS-Автомат мэдээллийн үйлчилгээ 123.7 MHz ажиллахгүй.
ATIS 123.7MHZ U/S.
300714 ZMUBYNYX
(A0703/20 NOTAMR A0671/20
Q) ZMUB/QSAAS/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2011300714 C) 2012101600
E) ATIS 123.7MHZ U/S.)
automatic terminal information service 123.7MHZ U/S.
ZMCKдугаар : A0702/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
SERGELEN ILS DME CDA 109.9MHZ/CH36X ажиллахгүй.
SERGELEN ILS DME CDA 109.9MHZ/CH36X U/S.
300712 ZMUBYNYX
(A0702/20 NOTAMR A0670/20
Q) ZMUB/QIDAS/I /NBO/A /000/999/4738N10650E005
A) ZMCK B) 2011300712 C) 2012101600
E) SERGELEN ILS DME CDA 109.9MHZ/CH36X U/S.)
SERGELEN instrument landing system distance measuring equipment CDA 109.9MHZ/CH36X U/S.
ZMCKдугаар : A0701/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
ХБЗ 29 талын курс ажиллахгүй.
ILS LOC FOR RWY 29 U/S.
300710 ZMUBYNYX
(A0701/20 NOTAMR A0669/20
Q) ZMUB/QILAS/I /NBO/A /000/999/4738N10650E005
A) ZMCK B) 2011300710 C) 2012101600
E) ILS LOC FOR RWY 29 U/S.)
instrument landing system localizer FOR runway 29 U/S.
ZMCKдугаар : A0700/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:08
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
ХБЗ 29 талын глиссад ажиллахгүй.
ILS GP FOR RWY 29 U/S.
300708 ZMUBYNYX
(A0700/20 NOTAMR A0668/20
Q) ZMUB/QIGAS/I /NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2011300708 C) 2012101600
E) ILS GP FOR RWY 29 U/S.)
instrument landing system glide path FOR runway 29 U/S.
ZMCKдугаар : A0699/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 07:04
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 16:00
- 2 days ago -
SERGELEN VOR/DME SER 116.9MHZ/CH116X ажиллахгүй.
SERGELEN VOR/DME SER 116.9MHZ/CH116X U/S.
300704 ZMUBYNYX
(A0699/20 NOTAMR A0667/20
Q) ZMUB/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/4738N10649E025
A) ZMCK B) 2011300704 C) 2012101600
E) SERGELEN VOR/DME SER 116.9MHZ/CH116X U/S.)
SERGELEN VOR/DME service 116.9MHZ/CH116X U/S.
ZMUBдугаар : A0698/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 05:52
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-10 22:00
- 2 days ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу орон нутгийн хуваарьт нислэгт аэродром хаалттай.
AD CLSD FOR DOM SKED FLT.
300552 ZMUBYNYX
(A0698/20 NOTAMR A0656/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011300552 C) 2012102200
E) AD CLSD FOR DOM SKED FLT.)
aerodrome closed FOR domestic schedule FLT.
ZMUBдугаар : A0697/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 05:22
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-15 08:00
- 2 days ago -
Явгалах зам 1,2 цастай тул хаалттай.
TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO SNOW.
300522 ZMUBYNYX
(A0697/20 NOTAMR A0685/20
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011300522 C) 2012150800
E) TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO SNOW.)
taxiway 1 AND taxiway 2 closed DUE to SNOW.
ZMUBдугаар : A0696/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 05:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-15 08:00
- 2 days ago -
ХБЗ 15/33 цастай тул хаалттай.
RWY 15/33 CLSD DUE TO SNOW.
300520 ZMUBYNYX
(A0696/20 NOTAMR A0684/20
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011300520 C) 2012150800
E) RWY 15/33 CLSD DUE TO SNOW. )
runway 15/33 closed DUE to SNOW.
ZMATдугаар : C0412/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 03:37
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-14 04:00
- 2 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш100 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
300337 ZMUBYNYX
(C0412/20 NOTAMR C0338/20
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E002
A) ZMAT B) 2011300337 C) 2012140400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMUGдугаар : C0411/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 02:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-07 03:00
- 2 days ago -
Үрэлтийн коэффициент хэмжигч төхөөрөмж ажилгүй.
FRICTION MEASURING DEVICE U/S
300259 ZMUBYNYX
(C0411/20 NOTAMR C0337/20
Q) ZMUB/QFBAS/IV/M /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2011300259 C) 2012070300
E) FRICTION MEASURING DEVICE U/S)
FRICTION MEASURING DEVICE unserviceable
ZMUBдугаар : A0695/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 days ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2021.12.01 хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
300206 ZMUBYNYX
(A0695/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 november 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMTTдугаар : C0410/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-27 03:41
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-01 10:00
- 5 days ago -
COVID-19 ХОРИО ЦЭЭРИЙН УЛМААС АЭРОДРОМ ХААЛТТАЙ.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
270341 ZMUBYNYX
(C0410/20 NOTAMR C0334/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2011270341 C) 2101011000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMUBдугаар : A0690/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-25 23:06
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-03 01:00
- 6 days ago -
ХБЗ 14 талын PAPI ажиллахгүй.
PAPI FOR RWY 14 U/S.
252306 ZMUBYNYX
(A0690/20 NOTAMR A0674/20
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2011252306 C) 2012030100
E) PAPI FOR RWY 14 U/S.)
precision approach path indicator FOR runway 14 U/S.
ZMUBдугаар : A0677/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-03 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-30 23:59
- 2 weeks ago -
2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний хүчин төгөлдөр болох өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 31 DEC 2020:NIL
190317 ZMUBYNYX
(A0677/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2012030000 C) 2012302359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 31 DEC 2020:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 31 december 2020:NIL
ZMKBдугаар : C0352/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-06 23:25
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-07 06:00
- 4 weeks ago -
Аеродромын хяналтын цэгээс 5км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP.
062325 ZMUBYNYX
(C0352/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E003
A) ZMKB B) 2011062325 C) 2012070600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within RADIUS 5KM CENTRE ARP.
ZMULдугаар : A0625/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-06 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-06 05:00
- 4 weeks ago -
Шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
060300 ZMUBYNYX
(A0625/20 NOTAMR A0579/20
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2011060300 C) 2012060500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
ZMUBдугаар : A0611/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-31 07:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-31 16:00
- 1 month ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр олон улсын хуваарьт нислэгийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
310753 ZMUBYNYX
(A0611/20 NOTAMR A0547/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2010310753 C) 2012311600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMCDдугаар : A0607/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Чойбалсан нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2022 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 15 JUL 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
291107 ZMUBYNYX
(A0607/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2010291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 15 JUL 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 15 july 2022 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0595/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-05 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-12-02 23:59
- 1 month ago -
2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны хүчин төгөлдөр болох өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 03 DEC 2020:NIL
220144 ZMUBYNYX
(A0595/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2011050000 C) 2012022359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 03 DEC 2020:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 03 december 2020:NIL
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 year ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM