NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0099/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-16 08:30
- 12 hours ago -
Цэргийн бүс ZMM802 идэвхэжнэ.
MOA ZMM802 ACT
011259 ZMUBYNYX
(A0099/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/263/4620N10301E005
A) ZMUB B) 2103100000 C) 2103160830
D) DAILY 0000-0830
E) MOA ZMM802 ACT
F) GND G) 8000M AMSL)
military operating area ZMM802 actived
ZMUBдугаар : A0098/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-08 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-11 07:00
- 12 hours ago -
Цэргийн бүс ZMM804 идэвхэжнэ.
MOA ZMM804 ACT
011256 ZMUBYNYX
(A0098/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/260/4905N10353E005
A) ZMUB B) 2103080000 C) 2103110700
E) MOA ZMM804 ACT
F) GND G) 7900M AMSL)
military operating area ZMM804 actived
ZMUBдугаар : A0097/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-05 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-05 09:30
- 12 hours ago -
Цэргийн бүс ZMM803 идэвхэжнэ.
MOA ZMM803 ACT.
011253 ZMUBYNYX
(A0097/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/253/4332N10439E005
A) ZMUB B) 2103050000 C) 2103050930
E) MOA ZMM803 ACT.
F) GND G) 7700M AMSL)
military operating area ZMM803 ACT.
ZMUBдугаар : A0096/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-02 23:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-06 08:30
- 12 hours ago -
Цэргийн бүс ZMM811 идэвхэжнэ.
MOA ZMM811 ACT.
011250 ZMUBYNYX
(A0096/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/256/4823N09215E009
A) ZMUB B) 2103022330 C) 2103060830
D) DAILY 2330-0830
E) MOA ZMM811 ACT.
F) GND G) 7800M AMSL)
military operating area ZMM811 ACT.
ZMATдугаар : C0025/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-01 11:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-02 04:00
- 13 hours ago -
ХБЗ 10/28 цас цэвэрлэгээ хийгдэж байгаа тул хаалттай.
RWY 10/28 CLSD DUE TO SNOW REMOVAL.
011119 ZMUBYNYX
(C0025/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2103011120 C) 2103020400
E) RWY 10/28 CLSD DUE TO SNOW REMOVAL.)
runway 10/28 closed DUE to SNOW REMOVAL.
ZMUBдугаар : C0024/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-01 02:06
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-01 07:00 EST
- 23 hours ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0009 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT : 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC(SERIES C : 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP : 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21.
010206 ZMUBYNYX
(C0024/21 NOTAMR C0023/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2103010206 C) 2104010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0009 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT : 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC(SERIES C) : 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP : 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21. )
CHECKLIST YEAR=2021 0009 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication amendment : 01/21 PUBLICATION DATE 14 january 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/21 effective from 25 march 2021 AIC(SERIES C : 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication supplement : 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21.
ZMUBдугаар : A0092/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-01 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-01 07:00 EST
- 23 hours ago -
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0829 YEAR=2021 0010 0011 0075 0077 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT : 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC(SERIES A : 02/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP : 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21.
010200 ZMUBYNYX
(A0092/21 NOTAMR A0042/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2103010200 C) 2104010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0829 YEAR=2021 0010 0011 0075 0077 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT : 01/21 PUBLICATION DATE 14 JAN 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/21 WEF 25 MAR 2021 AIC(SERIES A) : 02/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP : 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP : 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21.)
CHECKLIST YEAR=2019 0246 YEAR=2020 0829 YEAR=2021 0010 0011 0075 0077 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication amendment : 01/21 PUBLICATION DATE 14 january 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/21 effective from 25 march 2021 AIC(SERIES A : 02/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication supplement : 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21.
ZMUBдугаар : A0077/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-25 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-07 23:59
- 2 weeks ago -
2021.03.25-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 01/21-т хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт нислэгийн журам нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/21 WEF 25 MAR 2021 NEW SID INSTL.
130207 ZMUBYNYX
(A0077/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2103250000 C) 2104072359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/21 WEF 25 MAR 2021 NEW SID INSTL.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/21 effective from 25 march 2021 NEW standard instrument departure INSTL.
ZMULдугаар : A0075/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-02-11 04:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-11 06:00
- 3 weeks ago -
490010N0895907E цэгт төвтэй 3км радиуст газрын гадаргаас дээш 500м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
110440 ZMUBYNYX
(A0075/21 NOTAMR A0007/21
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4900N08959E002
A) ZMUL B) 2102110440 C) 2103110600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 490010N0895907E.
ZMTTдугаар : C0009/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-26 03:25
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-15 10:00
- 1 month ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
260325 ZMUBYNYX
(C0009/21 NOTAMR C0453/20
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2101260325 C) 2104151000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMUBдугаар : A0011/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-13 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
"Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын NDB ашигласан хэрэглэлээр нисэн гарах нислэгийн журмын VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A гаралтууд хүчингүй болсон.
SID NDB RWY 32 VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A WITHDRAWN.
121315 ZMUBYNYX
(A0011/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDAW/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2101130000 C) PERM
E) SID NDB RWY 32 VIZOT 1G, SER 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A WITHDRAWN.)
standard instrument departure non-directional radio beacon runway 32 VIZOT 1G, service 1A, TANAN 1A, ANIKU 2A WITHDRAWN.
ZMUBдугаар : A0010/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-13 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
"Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын VOR/DME ашигласан хэрэглэлээр нисэн гарах нислэгийн журмын VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F гаралтууд хүчингүй болсон.
SID VOR/DME RWY 32 VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F WITHDRAWN.
121310 ZMUBYNYX
(A0010/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDAW/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2101130000 C) PERM
E) SID VOR/DME RWY 32 VIZOT 1E, SER 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F WITHDRAWN. )
standard instrument departure VOR/DME runway 32 VIZOT 1E, service 1E, TANAN 1E, ANIKU 1F WITHDRAWN.
ZMUBдугаар : A0829/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-31 11:21
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-31 15:59
- 2 months ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр олон улсын хуваарьт нислэгийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
311121 ZMUBYNYX
(A0829/20 NOTAMR A0611/20
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2012311121 C) 2103311559
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMKDдугаар : A0246/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-07-01 07:22
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 years ago -
ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас ХБЗ-ны хажуугийн хязгаарын гэрэл хүртлэх зай 27 метр.
REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24
010722 ZMUBYNYX
(A0246/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLEXX/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1907010722 C) PERM
E) REDL FOR RWY 16/34 LOCATED 27M FM RWY EITHER SIDE CL REF AIP MONGOLIA 2.24)
runway edge light FOR runway 16/34 LOCATED 27M from runway EITHER SIDE centre line reference to aeronautical information publication MONGOLIA 2.24
Түүхий NOTAM