NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMBNдугаар : C0049/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-22 03:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-22 09:00
- 1 day ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL.
220348 ZMUBYNYX
(C0049/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2404220350 C) 2405220900
E) FUEL NOT AVBL. )
FUEL NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0223/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-17 23:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-17 11:30
- 6 days ago -
Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа 0730-1930 болж түр өөрчлөгдөв.
AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF AD 2.3.1
170926 ZMUBYNYX
(A0223/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2404172330 C) 2405171130
E) AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF AD 2.3.1)
aerodrome operate hours CHANGED to 2330-1130 reference to aerodrome 2.3.1
ZMCKдугаар : A0221/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-19 05:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-12 08:30
- 6 days ago -
ХБЗ-ын хучилтын засварын ажил хийгдэж буй тул нэмэгдэл, захиалгат, сургалт болон шалгалтын нислэг хүлээн авахгүй.
AD NOT AVBL FOR NON SKED FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE TO RWY MAINT.
170401 ZMUBYNYX
(A0221/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2404190530 C) 2407120830
D) TUE FRI 0530-0830
E) AD NOT AVBL FOR NON SKED FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE TO RWY MAINT.)
aerodrome NOT available FOR NON schedule FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE to runway MAINT.
ZMBSдугаар : C0047/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-15 03:04
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-15 09:00
- 1 week ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
150305 ZMUBYNYX
(C0047/24 NOTAMR C0013/24
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2404150304 C) 2405150900
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
ZMUBдугаар : A0195/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-12 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-10 02:00
- 2 weeks ago -
4755'19"N10642'39"E төвтэй 3км радиуст, далайн түвшинээс 3000м-ийн өндрөөс шүхрийн буулт хийнэ.
PJE WILL TAKE PLACE WI 3KM RADIUS ON 475519N1064239E
090126 ZMUBYNYX
(A0195/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWPLW/IV/M /W /000/099/4755N10643E002
A) ZMUB B) 2404120000 C) 2405100200
D) APR 12 19 26 MAY 03 10 0000-0200
E) PJE WILL TAKE PLACE WI 3KM RADIUS ON 475519N1064239E.
F) GND G) 3000M AMSL)
parachute jumping exercise WILL TAKE PLACE within 3KM RADIUS ON 475519N1064239E
ZMULдугаар : A0194/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-29 23:59
- 2 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.05.16-ны өдрийн AIRAC AIP AMDT 02/24 өөрчлөлтөөр ХБЗ, ЯЗ болон апроны даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES TO BEARING STRENGTH OF RWY, TWY AND APN.
081718 ZMUBYNYX
(A0194/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBTT/IV/BO /A /000/999/4900N08955E005
A) ZMUL B) 2405160000 C) 2405292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES TO BEARING STRENGTH OF RWY, TWY AND APN.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/24 effective from 16 may 2024 CHANGES to BEARING STRENGTH OF RWY, taxiway AND APN.
ZMMGдугаар : C0045/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-29 23:59
- 2 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.05.16-ны өдрийн AIRAC AIP AMDT 02/24 өөрчлөлтөөр Апроны гадаргуу болон даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES OF APN: -SFC -BEARING STRENGTH.
081709 ZMUBYNYX
(C0045/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBTT/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2405160000 C) 2405292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES OF APN: -SFC -BEARING STRENGTH.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/24 effective from 16 may 2024 CHANGES OF APN: -SFC -BEARING STRENGTH.
ZMUBдугаар : A0184/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-05 13:18
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 05 OCT 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
051319 ZMUBYNYX
(A0184/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2404051318 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 05 OCT 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 05 october 2024 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMCKдугаар : A0171/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-04 20:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-01 06:00
- 3 weeks ago -
473815N1065116E, 473857N1064721E, 473917N1064729E, 473836N1065123E бүсд улаан хошуут жунгаа /red-billed chough/, хар хэрээ /carrion crow/, сохор элээ /Black kite/, шилийн сар /Upland Buzzard/ зэрэг 250-310гр жинтэй шувууд 10-20 тоогоор, монгол болжмор /Mongolian lark/, эвэрт болжмор /horned lark/, боролзой богширго /skylark/ гэсэн 30-60гр жинтэй жижиг шувууд 100 хүртэл тоогоор сүрэглэн, газрын гадаргаас дээш 10м-50м өндөрт тогтмол байршиж байна.
AD BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 10
040239 ZMUBYNYX
(A0171/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4739N10649E001
A) ZMCK B) 2404042000 C) 2407010600
D) 2000-0600
E) AD BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 100
F) 10M AGL G) 50M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 10
ZMULдугаар : A0167/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-03 05:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-03 05:00 EST
- 3 weeks ago -
485807N0895805E төвтэй 5км-н радиустай газрын гадаргаас 300м-500м өндөрт сохор элээний шувуудын бөөгнөрөл ажиглагдаж байна.
AD BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E
030520 ZMUBYNYX
(A0167/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /151/159/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2404030519 C) 2407030500 EST
E) AD BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E.
F) 300M AGL G) 500M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E
ZMUBдугаар : A0161/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-01 06:05
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0046 0075 0091 0098 0107 0108 0152 0153 0154 0155 0157 0158 0159 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT:01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21
010606 ZMUBYNYX
( A0161/24 NOTAMR A0160/24
Q) ZMUB/QKKKK/K/K/K/000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2404010605 C) 2405010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0046 0075 0091 0098 0107 0108 0152 0153 0154 0155 0157 0158 0159 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT:01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2024 0046 0075 0091 0098 0107 0108 0152 0153 0154 0155 0157 0158 0159 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT:01/24 25 january 2024 aeronautical information publication AMDT: 01/24 11 january 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21
ZMUBдугаар : C0041/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-01 05:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0013 0037 0038 0039 0040 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT:01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC SERIES C:01/22 01/23
010515 ZMUBYNYX
(C0041/24 NOTAMR C0034/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2404010514 C) 2405010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0013 0037 0038 0039 0040 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT:01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC SERIES C:01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2024 0013 0037 0038 0039 0040 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT:01/24 25 january 2024 aeronautical information publication AMDT: 01/24 11 january 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC SERIES C:01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0098/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-01 23:59
- 2 months ago -
2024.04.18-ны өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 18 APR 2024:NIL
070312 ZMUBYNYX
(A0098/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2404180000 C) 2405012359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 18 APR 2024:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 18 april 2024:NIL
ZMULдугаар : A0091/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-03-06 02:39
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
НБ-н ХБЗ, ЯЗ болон Апроны даац PCN 21/R/B/X/U болж өөрчлөгдсөн. (AIP-н лавлагааг ZMUL AD 2.8, ZMUL AD 2.12, ZMUL AD 2.24)
BEARING STRENGTH CHANGED AS FLW: -RWY 13/31:PCN 21/R/B/X/U -APN: PCN 21/R/B/X/U -TWY1: PCN 21/R/B/X/U REF AIP MONGOLIA ZMUL AD 2.8, ZMUL AD 2.12, ZMUL AD 2.24.
060239 ZMUBYNYX
(A0091/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBCH/IV/BO /A /000/999/4900N08955E005
A) ZMUL B) 2403060239 C) PERM
E) BEARING STRENGTH CHANGED AS FLW: -RWY 13/31:PCN 21/R/B/X/U -APN: PCN 21/R/B/X/U -TWY1: PCN 21/R/B/X/U REF AIP MONGOLIA ZMUL AD 2.8, ZMUL AD 2.12, ZMUL AD 2.24.)
BEARING STRENGTH CHANGED AS FLW: -RWY 13/31:PCN 21/R/B/X/U -APN: pavement classification number 21/R/B/X/U -TWY1: pavement classification number 21/R/B/X/U reference to aeronautical information publication MONGOLIA ZMUL aerodrome 2.8, ZMUL aerodrome 2.12, ZMUL aerodrome 2.24.
ZMKDдугаар : A0075/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-26 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-26 03:00
- 2 months ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 2 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 800 метрийн өндөрт жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP
260258 ZMUBYNYX
(A0075/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/076/4757N09138E005
A) ZMKD B) 2402260300 C) 2405260300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 800M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
Түүхий NOTAM