NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUHдугаар : C0135/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-08 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-09 00:00
- 5 hours ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL.
080057 ZMUBYNYX
(C0135/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2306080100 C) 2306090000
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0382/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-07 23:37
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-14 08:00
- 7 hours ago -
Тосонцэнгэл DME станц ажиллахгүй.
TOSONTSENGEL DME TCL 116.1MHZ/CH108X U/S.
072337 ZMUBYNYX
(A0382/23 NOTAMR A0380/23
Q) ZMUB/QNDAS/IV/BO /E /000/999/4844N09816E025
A) ZMUB B) 2306072337 C) 2306140800
E) TOSONTSENGEL DME TCL 116.1MHZ/CH108X U/S.)
TOSONTSENGEL distance measuring equipment TCL 116.1MHZ/CH108X U/S.
ZMCDдугаар : A0374/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-09 23:00
- 6 days ago -
ХБЗ 12/30 засвартай тул хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг хүлээж авна.
RWY 12/30 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
020152 ZMUBYNYX
(A0374/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2306020200 C) 2306092300
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 12/30 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMCDдугаар : A0371/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-02 01:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-19 23:00
- 6 days ago -
Дорнод Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
APP NOT AVBL
020107 ZMUBYNYX
(A0371/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2306020107 C) 2307192300
E) APP NOT AVBL)
approach control NOT available
ZMTLдугаар : C0132/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-02 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-15 00:00
- 6 days ago -
Цаг уурын бодит мэдээгээр үйлчлэхгүй.
METAR NOT AVBL
020055 ZMUBYNYX
(C0132/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2306020100 C) 2306150000
E) METAR NOT AVBL)
aerodrome routine meteorological report NOT available
ZMUBдугаар : C0130/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-01 02:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-01 07:00 EST
- 6 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0105 0106 0112 0115 0120 0128 0129 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 02/23 04 MAY 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC SERIES C: 01/22 01/23
010250 ZMUBYNYX
(C0130/23 NOTAMR C0107/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2306010250 C) 2307010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0105 0106 0112 0115 0120 0128 0129 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 02/23 04 MAY 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC SERIES C: 01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2023 0105 0106 0112 0115 0120 0128 0129 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/23 effective from 18 may 2023 aeronautical information publication AMDT: 02/23 04 may 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 may 2023 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 obstacle DATA SET: O-AREA2ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA3ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA2ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMCD211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA3ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA2ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMHG211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA3ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA2ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA2ZMMG211202 effective from 2 december 2021 O-AREA2ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA3ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA2ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA3ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA2ZMUL210127 effective from 27 january 2021 O-AREA3ZMUL210127 effective from 27 january 2021 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: NIL aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0370/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-01 02:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-01 07:00 EST
- 6 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0206 0273 0290 0327 0331 0333 0335 0359 0366 0367 0369 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 02/23 04 MAY 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21
010241 ZMUBYNYX
(A0370/23 NOTAMR A0276/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2306010240 C) 2307010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0206 0273 0290 0327 0331 0333 0335 0359 0366 0367 0369 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 02/23 04 MAY 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2023 0206 0273 0290 0327 0331 0333 0335 0359 0366 0367 0369 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/23 effective from 18 may 2023 aeronautical information publication AMDT: 02/23 04 may 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 may 2023 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 obstacle DATA SET: O-AREA2ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA3ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA2ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMCD211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA3ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA2ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMHG211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA3ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA2ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA2ZMMG211202 effective from 2 december 2021 O-AREA2ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA3ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA2ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA3ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA2ZMUL210127 effective from 27 january 2021 O-AREA3ZMUL210127 effective from 27 january 2021 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: NIL aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21
ZMCKдугаар : A0369/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-31 20:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-29 06:00
- 1 week ago -
Төв аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн усан санд төвтэй 47°38'52.35"N 106°55'08.30"E цэгээс 5км радиус, газрын гадаргаас дээш 10-50 метр хүртэл өндөрт хондон ангир, зэрлэг нугас зэрэг 900-1600г жинтэй шувууд 100-200 тоогоор сүрэглэн тогтмол байршиж байна.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-1600 100-200 MALLARD 900-1600 100-20
311205 ZMUBYNYX
(A0369/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4738N10655E003
A) ZMCK B) 2305312000 C) 2306290600
D) DAILY 2000-0600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-1600 100-200 MALLARD 900-1600 100-200
F) 10M AGL G) 50M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-1600 100-200 MALLARD 900-1600 100-20
ZMUBдугаар : A0366/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-13 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-26 23:59
- 1 week ago -
AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй
AIRAC EFFECTIVE DATE 13 JUL 2023: NIL.
310730 ZMUBYNYX
(A0366/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2307130000 C) 2307262359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 13 JUL 2023: NIL.)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 13 july 2023: NIL.
ZMBNдугаар : C0129/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-31 02:15
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-03 10:00
- 1 week ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL NOT AVBL
310209 ZMUBYNYX
(C0129/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2305310215 C) 2307031000
E) FUEL NOT AVBL)
FUEL NOT available
ZMKBдугаар : C0128/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-02 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-16 00:01
- 1 week ago -
ХБЗ 34 талын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч систем PAPI нислэгт ашиглахгүй.
PAPI FOR RWY 34 U/S.
301201 ZMUBYNYX
(C0128/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2306020001 C) 2306160001
E) PAPI FOR RWY 34 U/S.)
precision approach path indicator FOR runway 34 U/S.
ZMCKдугаар : A0359/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-29 20:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-29 06:00
- 1 week ago -
47°38'15.9"N 106°51'16.0"E, 47°38'57.3"N 106°47'21.6"E8 47°39'17.1"N 106°47'29.3"E, 47°38'36.0"N 106°51'23.7"E бүсэд газрын гадаргаас дээш 10-50 метр хүртэл өндөрт улаан хошуут жунгаа, хар хэрээ зэрэг 250-310г жинтэй шувууд 10-20 тоогоор, мөн монгол болжмор, эвэрт болжмор, боролзой богширго гэсэн 30-60г жинтэй жижиг шувууд 100 хүртэл тоогоор сүрэглэн тогтмол байршиж байна.
AD BIRD CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E- 473816N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RED-BILLED CHOUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 1-100 HORNED LARK 30-60 1-100 SKYLARK 30-60 1-10
290911 ZMUBYNYX
(A0359/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4738N10649E002
A) ZMCK B) 2305292000 C) 2306290600
D) DAILY 2000-0600
E) AD BIRD CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E- 473816N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RED-BILLED CHOUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 1-100 HORNED LARK 30-60 1-100 SKYLARK 30-60 1-100
F) 10M AGL G) 50M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E- 473816N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RED-BILLED CHOUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 1-100 HORNED LARK 30-60 1-100 SKYLARK 30-60 1-10
ZMKDдугаар : A0335/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 MAY 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
240710 ZMUBYNYX
(A0335/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2305291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 MAY 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 may 2028 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMCKдугаар : A0331/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-24 02:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-23 05:00
- 2 weeks ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 22, 23, 24, 25, 26, 27-д өргөтгөлийн ажил хийгдэж байгаа тул зөвхөн агаарын хөлгийн дохих ажилтны зааварчилгаагаар агаарын хөлгийг зогсоолд байршуулна.
ACFT STANDS 22,23,24,25,26 AND 27 ARE UNDERGOING EXPANSION, ACFT WILL BE PARKED ONLY ON THE INSTRUCTIONS OF THE ACFT MARSHALLER.
240246 ZMUBYNYX
(A0331/23 NOTAMR A0330/23
Q) ZMUB/QMPXX/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2305240246 C) 2306230500
E) ACFT STANDS 22,23,24,25,26 AND 27 ARE UNDERGOING EXPANSION, ACFT WILL BE PARKED ONLY ON THE INSTRUCTIONS OF THE ACFT MARSHALLER.
aircraft STANDS 22,23,24,25,26 AND 27 ARE UNDERGOING EXPANSION, aircraft WILL BE PARKED ONLY ON THE INSTRUCTIONS OF THE aircraft MARSHALLER.
ZMCKдугаар : A0327/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-23 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-23 05:00
- 2 weeks ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 28, 29 болон 30 хаалттай.
ACFT STAND 28, 29 AND 30 CLSD.
230444 ZMUBYNYX
(A0327/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMPLC/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2305230500 C) 2306230500
E) ACFT STAND 28, 29 AND 30 CLSD.)
aircraft STAND 28, 29 AND 30 CLSD.
ZMTTдугаар : C0120/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-12 06:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-08-01 16:00
- 4 weeks ago -
Aэродромын гэрчилгээг түдгэлзүүлэв.
AD CERTIFICATE SUSPENDED.
120614 ZMUBYNYX
(C0120/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2305120630 C) 2308011600
E) AD CERTIFICATE SUSPENDED.)
aerodrome CERTIFICATE SUSPENDED.
ZMBSдугаар : C0115/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-09 03:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-09 03:00
- 1 month ago -
Цаг уурын автомат станцын баталгаажуулалтын ажил хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AWOS NOT AVBL.
090350 ZMUBYNYX
(C0115/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2305090350 C) 2306090300
E) AWOS NOT AVBL.)
automated weather observation system NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0290/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-15 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-28 23:59
- 1 month ago -
AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 15 JUN 2023:NIL.
050647 ZMUBYNYX
(A0290/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2306150000 C) 2306282359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 15 JUN 2023:NIL.)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 15 june 2023:NIL.
ZMTTдугаар : C0112/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-03 15:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-08-01 15:00
- 1 month ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO MAINT.
030607 ZMUBYNYX
(C0112/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2305031500 C) 2308011500
E) AD CLSD DUE TO MAINT.)
aerodrome closed DUE to MAINT.
ZMULдугаар : A0273/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5
280819 ZMUBYNYX
(A0273/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2304291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 april 2028 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMKBдугаар : C0106/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5
280816 ZMUBYNYX
(C0106/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2304291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 april 2024 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMULдугаар : A0206/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-06 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-05 04:00
- 2 months ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ радиуст газрын гадаргаас дээш 300М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON AR
060400 ZMUBYNYX
(A0206/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/068/4859N08955E003
A) ZMUL B) 2304060400 C) 2307050400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON AR
Түүхий NOTAM