NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMDZдугаар : C0303/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-03 07:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-18 03:00
- 1 day ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ радиуст, газрын гадаргаас дээш 20М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP
030728 ZMUBYNYX
(C0303/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/049/4337N10422E003
A) ZMDZ B) 2312030730 C) 2312180300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 20M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMATдугаар : C0302/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-01 10:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-02 02:30
- 3 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км радиуст газрын гадаргаас 100м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON AR
010952 ZMUBYNYX
(C0302/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/077/4623N09613E002
A) ZMAT B) 2312011030 C) 2401020230
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON AR
ZMBNдугаар : C0301/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-01 06:29
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-12 01:00
- 3 days ago -
Агаарын хөлөгт сумалгаа хийхгүй
FUEL NOT AVBL
010629 ZMUBYNYX
(C0301/23 NOTAMR C0276/23
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2312010629 C) 2312120100
E) FUEL NOT AVBL)
FUEL NOT available
ZMUBдугаар : C0300/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-01 03:26
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-01 07:00 EST
- 3 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0276 0291 0292 0294 0296 0299 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT:06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT: 07/23 16 NOV 2023 DATA SETS:NIL CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES C:01/22 01/23
010327 ZMUBYNYX
(C0300/23 NOTAMR C0275/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2312010326 C) 2401010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0276 0291 0292 0294 0296 0299 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT:06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT: 07/23 16 NOV 2023 DATA SETS:NIL CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES C:01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2023 0276 0291 0292 0294 0296 0299 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT:06/23 effective from 30 november 2023 aeronautical information publication AMDT: 07/23 16 november 2023 DATA SETS:NIL CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES C:01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0869/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-01 03:18
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-01 07:00 EST
- 3 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0758 0786 0791 0810 0811 0842 0867 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT:06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT:07/23 16 NOV 2023 DATA SETS:NIL CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES A:04/17 06/20 03/21
010319 ZMUBYNYX
(A0869/23 NOTAMR A0804/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2312010318 C) 2401010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0758 0786 0791 0810 0811 0842 0867 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT:06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT:07/23 16 NOV 2023 DATA SETS:NIL CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES A:04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2023 0758 0786 0791 0810 0811 0842 0867 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT:06/23 effective from 30 november 2023 aeronautical information publication AMDT:07/23 16 november 2023 DATA SETS:NIL CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES A:04/17 06/20 03/21
ZMUHдугаар : C0299/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-08 00:00
- 3 days ago -
Агаарын хөлгийн техникч /маршал/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.
010100 ZMUBYNYX
(C0299/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2312010100 C) 2401080000
E) MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.
ZMMNдугаар : A0867/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 5 days ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 NOV 2025 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
290817 ZMUBYNYX
(A0867/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4940N10006E005
A) ZMMN B) 2311291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 NOV 2025 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 november 2025 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMKBдугаар : C0294/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-23 02:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-06 23:59
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 8 км- ийн радиуст газрын гадаргаас 10 м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 8 KM RADIUS CENTRED ON AR
230235 ZMUBYNYX
(C0294/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/040/4309N10651E005
A) ZMKB B) 2311230234 C) 2312062359
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 8 KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 10M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 8 kilometres RADIUS CENTRED ON AR
ZMDNдугаар : C0292/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-20 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-20 09:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 1.5КМ радиуст газрын гадаргаас дээш 100М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1,5KM RADIUS CENTRED ON AR
200447 ZMUBYNYX
(C0292/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/051/4742N09631E001
A) ZMDN B) 2311200500 C) 2312200900
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1,5KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1,5KM RADIUS CENTRED ON AR
ZMUBдугаар : A0842/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-28 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-10 23:59
- 2 weeks ago -
2023.12.28-ны өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 28 DEC 2023: NIL
181320 ZMUBYNYX
(A0842/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2312280000 C) 2401102359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 28 DEC 2023: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 28 december 2023: NIL
ZMBSдугаар : C0291/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-17 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-01 09:00
- 2 weeks ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD
170637 ZMUBYNYX
(C0291/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2311170900 C) 2401010900
E) AD CLSD)
aerodrome closed
ZMULдугаар : A0811/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-02 09:00
- 1 month ago -
485912N0895601E-485859N0895721E төвтэй цэгүүдийн хооронд 1 км-ын радиустай газрын гадаргаас дээш 20–30м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 1KM EITHER SIDE OF A LINE:485912N0895601E-485859N0895721E
010706 ZMUBYNYX
( A0811/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/018/059/4859N08956E001
A) ZMUL B) 2311020200 C) 2402020900
D) DAILY 0200-0900
E) AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 1KM EITHER SIDE OF A LINE:485912N0895601E-485859N0895721E.
F) 20M AGL G) 30M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within AREA 1KM EITHER SIDE OF A LINE:485912N0895601E-485859N0895721E
ZMULдугаар : A0810/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-02 09:00
- 1 month ago -
485901N0895637E-485930N0895854E төвтэй цэгүүдийн хооронд 2км-ын радиустай газрын гадаргаас дээш 250–350м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 2KM EITHER SIDE OF A LINE: 485901N0895637E-485930N0895854E
010703 ZMUBYNYX
(A0810/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /065/070/4859N08957E003
A) ZMUL B) 2311020200 C) 2402020900
D) DAILY 0200-0900
E) AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 2KM EITHER SIDE OF A LINE: 485901N0895637E-485930N0895854E.
F) 250M AGL G) 350M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within AREA 2KM EITHER SIDE OF A LINE: 485901N0895637E-485930N0895854E
ZMMNдугаар : A0791/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-25 08:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-28 00:00
- 1 month ago -
Явгалах зам А засвартай тул хаалттай.
TWY A CLSD DUE TO MAINT
250846 ZMUBYNYX
(A0791/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A/000/999/4940N10006E005
A) ZMMN B) 2310250846 C) 2312280000
E) TWY A CLSD DUE TO MAINT)
taxiway A closed DUE to maintenance
ZMULдугаар : A0786/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-13 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/23 WEF 30 NOV 2023.-Ил хараагаар ойртолт үйлдэх зурагт өөрчлөлт орсон
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/23 WEF 30 NOV 2023. -CHANGE OF VISUAL APPROACH CHART
191050 ZMUBYNYX
(A0786/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4900N08955E005
A) ZMUL B) 2311300000 C) 2312132359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/23 WEF 30 NOV 2023. -CHANGE OF VISUAL APPROACH CHART)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/23 effective from 30 november 2023. -CHANGE OF VISUAL APPROACH CHART
ZMCKдугаар : A0758/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-09 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-09 23:59
- 2 months ago -
Дулааны станцын барилгад (47°37'39"N106°52'00E) төвтэй 3 км радиуст 250-310г жинтэй, улаан хошуут жунгаа /red-billed chough/ шувууд 100-200 тоогоор сүрэглэн, газрын гадаргаас дээш 50м-200м тогтмол шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 473739N1065200E NAME: RED-BILLED CHOUGH FLOCK SIZE: 100-200 WEIGHT: 250-310GRAM
090305 ZMUBYNYX
(A0758/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /046/052/4737N10652E002
A) ZMCK B) 2310090800 C) 2312092359
D) DAILY 0800-2359
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 473739N1065200E NAME: RED-BILLED CHOUGH FLOCK SIZE: 100-200 WEIGHT: 250-310GRAM.
F) 50M AGL G) 200M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 473739N1065200E NAME: RED-BILLED CHOUGH FLOCK SIZE: 100-200 WEIGHT: 250-310GRAM
Түүхий NOTAM