NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0187/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-29 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-31 06:00
- 2 days ago -
ZMM805 цэргийн бүс идэвхжинэ.
MOA ZMM805 ACT
280647 ZMUBYNYX
(A0187/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/263/4756N11438E008
A) ZMUB B) 2303290600 C) 2303310600
D) 29 0600-1300 30, 31 0100-0600
E) MOA ZMM805 ACT.
F) GND G) 8000M AMSL)
military operating area ZMM805 actived
ZMDNдугаар : C0072/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-28 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-28 05:00
- 3 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 1.5КМ радиуст газрын гадаргаас дээш 100М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1,5KM RADIUS CENTRED ON AR
270747 ZMUBYNYX
(C0072/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/062/4742N09631E001
A) ZMDN B) 2303280300 C) 2304280500
D) DAILY 0300-0500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1,5KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1,5KM RADIUS CENTRED ON AR
ZMMNдугаар : A0182/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-25 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-03 01:00
- 6 days ago -
Бүх төрлийн агаарын хөлөгт сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL.
250114 ZMUBYNYX
(A0182/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2303250200 C) 2304030100
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0176/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-31 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-31 06:00
- 7 days ago -
Баян-Өлгий аймгийн Хөх уулын бүсэд доорх солбилцолд газрын гадаргаас дээш 3500м хүртэл буудлагын дадлага, сургуулилт хийнэ. Цэг 1: 48°56'15"N 089°42'28''E Цэг 2: 48°56'10"N 089°44'51''E Цэг 3: 48°54'29"N 089°42'33''E Цэг 4: 48°53'03"N 089°46'02''E
GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 485429N0894233E-485615N0894228E-485610N0894451E-485303N0894602E-48542 9N0894233
231429 ZMUBYNYX
(A0176/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QWMLW/IV/BO /W /000/257/4854N08944E002
A) ZMUB B) 2303310100 C) 2303310600
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 485429N0894233E-485615N0894228E-485610N0894451E-485303N0894602E-48542 9N0894233E
F) GND G) 3500M AGL)
GUN firing WILL TAKE PLACE WITHIN: 485429N0894233E-485615N0894228E-485610N0894451E-485303N0894602E-48542 9N0894233
ZMUBдугаар : A0173/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-28 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-31 06:00
- 7 days ago -
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд доорх солбилцолд газрын гадаргаас дээш 3500м хүртэл буудлагын дадлага, сургуулилт хийнэ. Цэг 1: 49°36'30"N 105°36'30''E Цэг 2: 49°41'50"N 105°36'00''E Цэг 3: 49°36'10"N 105°32'47''E Цэг 4: 49°41'10"N 105°32'47''E
GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 493630N1053630E-494150N1053600E-494110N1053247E-493610N1053247E-49363 0N1053630E
231359 ZMUBYNYX
(A0173/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QWMLW/IV/BO /W /000/257/4939N10534E004
A) ZMUB B) 2303280300 C) 2303310600
D) 28, 31 0300-0600
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 493630N1053630E-494150N1053600E-494110N1053247E-493610N1053247E-49363 0N1053630E
GUN firing WILL TAKE PLACE WITHIN: 493630N1053630E-494150N1053600E-494110N1053247E-493610N1053247E-49363 0N1053630E
ZMKBдугаар : C0071/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-23 02:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-01 07:00
- 1 week ago -
16 талын PAPI систем ашиглалтад орсон тул AIRAC SUP 02/22 -ийг цуцлав.
PAPI FOR RWY 16 OKAY. AIRAC AIP SUP 02/22 CNL.
230234 ZMUBYNYX
(C0071/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPXX/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2303230234 C) 2304010700
E) PAPI FOR RWY 16 OKAY. AIRAC AIP SUP 02/22 CNL.)
precision approach path indicator FOR runway 16 OKAY. aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement 02/22 CNL.
ZMUBдугаар : A0168/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-01 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-03 06:00
- 1 week ago -
ZMM811 цэргийн бүс идэвхжинэ.
MOA ZMM811 ACT
211043 ZMUBYNYX
(A0168/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/256/4823N09215E009
A) ZMUB B) 2304010200 C) 2304030600
D) DAILY 0200-0600
E) MOA ZMM811 ACT.
F) GND G) 7800M AMSL)
military operating area ZMM811 actived
ZMUBдугаар : A0167/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-03 08:00
- 1 week ago -
ZMM803 цэргийн бүс идэвхжинэ.
MOA ZMM803 ACT
211037 ZMUBYNYX
(A0167/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/253/4332N10439E005
A) ZMUB B) 2304010100 C) 2304030800
D) DAILY 0100-0800
E) MOA ZMM803 ACT.
F) GND G) 7700M AMSL)
military operating area ZMM803 actived
ZMUBдугаар : A0166/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-28 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-31 06:00
- 1 week ago -
ZMM806 цэргийн бүс идэвхжинэ.
MOA ZMM806 ACT
211027 ZMUBYNYX
(A0166/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/391/4747N10614E008
A) ZMUB B) 2303280100 C) 2303310600
D) 28 30 31 0100-0600
E) MOA ZMM806 ACT.
F) GND G) 11900M AMSL)
military operating area ZMM806 actived
ZMCKдугаар : A0163/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-21 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-20 05:00
- 1 week ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3КМ радиуст газрын гадаргаас дээш 40М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP
210836 ZMUBYNYX
(A0163/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/046/4738N10649E002
A) ZMCK B) 2303212100 C) 2304200500
D) DAILY 2100-0500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 40M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRE aerodrome reference point
ZMMGдугаар : C0066/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-17 03:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 00:00
- 2 weeks ago -
Онцгой үүрэг, тусгай үүрэг болон сургалтын нислэгээс бусад нислэгт сумалгаа хийхгүй
FUEL NOT AVBL. EXC VIP,STATE AND TRAINING FLT
170312 ZMUBYNYX
(C0066/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2303170312 C) 2305010000
E) FUEL NOT AVBL. EXC VIP,STATE AND TRAINING FLT)
FUEL NOT AVBL. except VIP,STATE AND TRAINING FLT
ZMAHдугаар : C0065/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-16 07:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 08:00
- 2 weeks ago -
Онцгой үүрэг, сургалтын болон түргэний нислэгээс бусад нислэгт сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL. EXC VIP, HOSP AND TRAINING FLT.
160707 ZMUBYNYX
(C0065/23 NOTAMR C0061/23
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2303160707 C) 2305010800
E) FUEL NOT AVBL. EXC VIP, HOSP AND TRAINING FLT.)
FUEL NOT AVBL. except VIP, hospital aircraft AND TRAINING FLT.
ZMUBдугаар : A0112/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-20 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-03 23:59
- 3 weeks ago -
AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 20 APR 2023:NIL.
090300 ZMUBYNYX
(A0112/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2304200000 C) 2305032359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 20 APR 2023:NIL.)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 20 april 2023:NIL.
ZMBSдугаар : C0064/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-06 02:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 08:00
- 3 weeks ago -
ХБШЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
060233 ZMUBYNYX
(C0064/23 NOTAMR C0007/23
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2303060233 C) 2305010800
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
ZMCDдугаар : A0105/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-03 01:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 00:00
- 4 weeks ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
030140 ZMUBYNYX
(A0105/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2303030140 C) 2305010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMMNдугаар : A0102/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-01 06:26
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 02:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
010626 ZMUBYNYX
(A0102/23 NOTAMR A0823/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2303010626 C) 2305010200
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMUBдугаар : A0100/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-01 02:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0823 YEAR=2023 0003 0076 0084 0085 0086 0089 0096 0097 0099 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21.
010240 ZMUBYNYX
(A0100/23 NOTAMR A0039/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2303010240 C) 2304010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0823 YEAR=2023 0003 0076 0084 0085 0086 0089 0096 0097 0099 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21.)
CHECKLIST YEAR=2022 0823 YEAR=2023 0003 0076 0084 0085 0086 0089 0096 0097 0099 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/23 effective from 23 february 2023 aeronautical information publication AMDT: 10/22 15 december 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM23 effective from 02 january 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 02/22 01/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21.
ZMUBдугаар : C0062/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-01 02:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0004 0007 0034 0035 0039 0041 0042 0043 0044 0045 0047 0048 0049 0051 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0061 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
010245 ZMUBYNYX
(C0062/23 NOTAMR C0023/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2303010245 C) 2304010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0004 0007 0034 0035 0039 0041 0042 0043 0044 0045 0047 0048 0049 0051 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0061 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)
CHECKLIST YEAR=2023 0004 0007 0034 0035 0039 0041 0042 0043 0044 0045 0047 0048 0049 0051 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0061 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/23 effective from 23 february 2023 aeronautical information publication AMDT: 10/22 15 december 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM23 effective from 02 january 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 02/22 01/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
ZMBNдугаар : C0060/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 15:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 07:00
- 1 month ago -
Агаарын хөлөгт шатахуун сумлах үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
FUEL NOT AVBL.
281519 ZMUBYNYX
(C0060/23 NOTAMR C0052/23
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2302281519 C) 2305010700
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMMNдугаар : A0097/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 13:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 02:00
- 1 month ago -
Агаарын хөлгийн техникч /маршал/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.
281353 ZMUBYNYX
(A0097/23 NOTAMR A0822/22
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2302281353 C) 2305010200
E) MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.
ZMHHдугаар : C0058/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 09:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 16:00
- 1 month ago -
ХБЗ 01/19 хаалттай.
RWY 01/19 CLSD.
280945 ZMUBYNYX
(C0058/23 NOTAMR C0316/22
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2302280945 C) 2305011600
E) RWY 01/19 CLSD.)
runway 01/19 CLSD.
ZMBHдугаар : C0057/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 09:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 02:00
- 1 month ago -
Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгээс бусад нислэгт бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP AND STATE FLT.
280938 ZMUBYNYX
(C0057/23 NOTAMR C0002/23
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2302280938 C) 2305010200
E) AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP AND STATE FLT. )
aerodrome NOT available FOR ALTN. except very important person AND STATE FLT.
ZMBUдугаар : C0056/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 09:23
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 01:00
- 1 month ago -
Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгээс бусад нислэгт нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.
280923 ZMUBYNYX
(C0056/23 NOTAMR C0315/22
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2302280923 C) 2305010100
E) AFIS NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.)
aerodrome flight information service NOT AVBL. except very important person AND STATE FLT.
ZMBUдугаар : C0055/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 09:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 01:00
- 1 month ago -
Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгээс бусад нислэгт бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP AND STATE FLT.
280920 ZMUBYNYX
(C0055/23 NOTAMR C0314/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2302280920 C) 2305010100
E) AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP AND STATE FLT.)
aerodrome NOT available FOR ALTN. except very important person AND STATE FLT.
ZMTLдугаар : C0054/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 06:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 00:00
- 1 month ago -
Цаг уурын бодит мэдээгээр үйлчлэхгүй.
METAR NOT AVBL.
280633 ZMUBYNYX
(C0054/23 NOTAMR C0310/22
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2302280633 C) 2305010000
E) METAR NOT AVBL.)
aerodrome routine meteorological report NOT AVBL.
ZMTLдугаар : C0053/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 06:31
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 00:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
280631 ZMUBYNYX
(C0053/23 NOTAMR C0309/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2302280631 C) 2305010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMUHдугаар : C0049/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 04:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 00:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
280435 ZMUBYNYX
(C0049/23 NOTAMR C0307/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2302280435 C) 2305010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMUHдугаар : C0048/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 04:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 00:00
- 1 month ago -
Агаарын хөлгийн техникч /маршал/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.
280434 ZMUBYNYX
(C0048/23 NOTAMR C0308/22
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2302280434 C) 2305010000
E) MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL.
ZMBNдугаар : C0051/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-28 05:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 07:00
- 1 month ago -
ХБШЗ 13/31 хаалттай.
RWY 13/31 CLSD.
280514 ZMUBYNYX
(C0051/23 NOTAMR C0022/23
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2302280514 C) 2305010700
E) RWY 13/31 CLSD.)
runway 13/31 CLSD.
ZMMGдугаар : C0045/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-23 06:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 06:40
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS MANDAL INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
230654 ZMUBYNYX
(C0045/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2302230653 C) 2305010640
E) AFIS MANDAL INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service MANDAL information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMTTдугаар : C0044/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:57
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-21 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS TAVAN TOLGOI INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
230057 ZMUBYNYX
(C0044/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2302230057 C) 2305210000
E) AFIS TAVAN TOLGOI INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service TAVAN TOLGOI information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMDZдугаар : C0043/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:54
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHONGOR INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
230054 ZMUBYNYX
(C0043/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2302230054 C) 2305230000
E) AFIS KHONGOR INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHONGOR information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMKBдугаар : C0042/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-21 06:04
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHANBUMBAT OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
210604 ZMUBYNYX
(C0042/23 NOTAMR C0288/22
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2302210604 C) 2305230000
E) AFIS KHANBUMBAT OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHANBUMBAT operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMMGдугаар : C0041/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-20 01:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-01 01:00
- 1 month ago -
Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL.
200110 ZMUBYNYX
(C0041/23 NOTAMR C0016/23
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2302200110 C) 2305010100
E) AFIS NOT AVBL.)
aerodrome flight information service NOT AVBL.
ZMCDдугаар : A0089/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-18 10:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00 EST
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS ONON OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
181038 ZMUBYNYX
(A0089/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2302181038 C) 2305230000 EST
E) AFIS ONON OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service ONON operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUBдугаар : A0086/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-17 06:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний TUUL 5505KHz ажиллахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
170639 ZMUBYNYX
(A0086/23 NOTAMR A0776/22
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302170639 C) 2305230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
ZMCKдугаар : A0085/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-17 06:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний TUUL 5505KHz ажиллахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
170638 ZMUBYNYX
(A0085/23 NOTAMR A0777/22
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2302170638 C) 2305230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0084/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-17 06:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Улаанбаатар нислэгийн мэдээллийн бүсэд нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээг Арцат 5715кНz 2435kHz давтамж дээр үзүүлнэ. Туул 5505kHz давтамжийг нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээнд ашиглахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN.
170636 ZMUBYNYX
(A0084/23 NOTAMR A0770/22
Q) ZMUB/QSEXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2302170636 C) 2305230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL. flight information service WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMBUдугаар : C0035/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-16 08:41
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
160841 ZMUBYNYX
(C0035/23 NOTAMR C0289/22
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2302160841 C) 2305230000
E) AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service SHARGA information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUHдугаар : C0034/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-16 08:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-23 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHERLEN INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
160835 ZMUBYNYX
(C0034/23 NOTAMR C0285/22
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2302160835 C) 2305230000
E) AFIS KHERLEN INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHERLEN information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUBдугаар : A0076/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-03-23 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-04-05 23:59
- 1 month ago -
2023.03.23-ны өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 23 MAR 2023:NIL.
160008 ZMUBYNYX
(A0076/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2303230000 C) 2304052359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 23 MAR 2023:NIL.)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 23 march 2023:NIL.
Түүхий NOTAM