NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMATдугаар : C0226/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-24 22:15
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-25 01:00
- 40 minutes ago -
ХБЗ 10/28 мөстэй тул хаалттай.
RWY 10/28 CLSD DUE TO ICE
242210 ZMUBYNYX
(C0226/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2309242215 C) 2309250100
E) RWY 10/28 CLSD DUE TO ICE )
runway 10/28 closed DUE to icing
ZMUBдугаар : A0707/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-25 11:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-25 16:00
- 10 hours ago -
Аэродром нээлттэй.
AD AVBL.
241237 ZMUBYNYX
(A0707/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2309251130 C) 2309251600
E) AD AVBL.)
aerodrome AVBL.
ZMUBдугаар : A0706/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-25 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-25 03:30
- 10 hours ago -
48°00'04"N 106°53'40"E солбицол төвтэй 3 км-ын радиуст далайн түвшнээс дээш 3000м-н өндөрт шүхрийн буулт хийх нислэг үйлдэнэ.
PJE WILL TAKE PLACE WI 3KM RADIUS CENTRED ON 480004N1065340E
241228 ZMUBYNYX
(A0706/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QWPLW/IV/M /W /000/099/4800N10653E002
A) ZMUB B) 2309250300 C) 2309250330
E) PJE WILL TAKE PLACE WI 3KM RADIUS CENTRED ON 480004N1065340E.
F) GND G) 3000M AMSL)
parachute jumping exercise WILL TAKE PLACE within 3KM RADIUS CENTRED ON 480004N1065340E
ZMULдугаар : A0704/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-23 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-07 04:00
- 3 days ago -
ХБХЗ 13/31 дээр хөөрөлтийн жин 50460 кг буюу түүнээс дээш агаарын хөлөгт хязгаарлалттай.
RWY 13/31 LTD TO ACFT FOR MTOW 50460KG AND ABOVE.
220857 ZMUBYNYX
(A0704/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLT/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2309230100 C) 2310070400
E) RWY 13/31 LTD TO ACFT FOR MTOW 50460KG AND ABOVE.)
runway 13/31 limited to aircraft FOR MTOW 50460KG AND ABOVE.
ZMUBдугаар : A0682/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-15 23:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-01 11:30
- 2 weeks ago -
ZMUB: Aэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарийн өөрчлөлтийг сунгав.
AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF ZMUB AD 2.3.1
130718 ZMUBYNYX
(A0682/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/BO/A/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2309152330 C) 2310011130
E) AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF ZMUB AD 2.3.1)
aerodrome operate hours CHANGED to 2330-1130 reference to ZMUB aerodrome 2.3.1
ZMBNдугаар : C0208/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-04 01:58
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-04 12:00
- 3 weeks ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL NOT AVBL.
040158 ZMUBYNYX
(C0208/23 NOTAMR C0200/23
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2309040158 C) 2310041200
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMTTдугаар : C0206/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-01 09:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-29 16:00
- 3 weeks ago -
Гэрчилгээжээгүй аэродром.
AD NON-CERTIFICATED.
010910 ZMUBYNYX
(C0206/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2309010910 C) 2309291600
E) AD NON-CERTIFICATED.)
aerodrome NON-CERTIFICATED.
ZMUBдугаар : C0205/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-01 03:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0137 0174 0175 0176 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 03/23 10 AUG 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-23 WEF 05 OCT 2023 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET:O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
010346 ZMUBYNYX
(C0205/23 NOTAMR C0179/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2309010346 C) 2310010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0137 0174 0175 0176 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 03/23 10 AUG 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-23 WEF 05 OCT 2023 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET:O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2023 0137 0174 0175 0176 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 03/23 10 august 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-23 effective from 05 october 2023 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET:O-AREA2ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA3ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA2ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMCD211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA3ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA2ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMHG211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA3ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA2ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA2ZMMG211202 effective from 2 december 2021 O-AREA2ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA3ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA2ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA3ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA2ZMUL210127 effective from 27 january 2021 O-AREA3ZMUL210127 effective from 27 january 2021 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0639/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-01 03:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0469 0483 0530 0569 0570 0591 0612 0614 0615 0632 0633 0638 LATESTPUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 03/23 10 AUG 2023 AIP DATA SET:AIPZM-AMDT03-23 WEF 05 OCT 2023 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TAREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBSTDATA SET:O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O- AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021ADMAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFPDATASET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLISTAIPSUP: AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC:SERIES A: 04/17 06/20 03/21
010330 ZMUBYNYX
(A0639/23 NOTAMR A0542/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2309010330 C) 2310010700EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0469 0483 0530 0569 0570 0591 0612 0614 0615 0632 0633 0638 LATESTPUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 03/23 10 AUG 2023 AIP DATA SET:AIPZM-AMDT03-23 WEF 05 OCT 2023 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TAREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBSTDATA SET:O-AREA2ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMAH211230 WEF 30 DEC 2021 O- AREA2ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA3ZMAT220616 WEF 16 JUN 2022 O-AREA2ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBH220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBS220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA3ZMBU220127 WEF 27 JAN 2022 O-AREA2ZMCD211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA3ZMDN221103 WEF 3 NOV 2022 O-AREA2ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMDZ221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMHG211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA3ZMHH220421 WEF 21 APR 2022 O-AREA2ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMKB211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA3ZMKD221006 WEF 6 OCT 2022 O-AREA2ZMMG211202 WEF 2 DEC 2021 O-AREA2ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMMN211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA3ZMTL211104 WEF 4 NOV 2021 O-AREA2ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA3ZMTT220324 WEF 24 MAR 2022 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA2ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA3ZMUG220505 WEF 5 MAY 2022 O-AREA2ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021 O-AREA3ZMUL210127 WEF 27 JAN 2021ADMAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFPDATASET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLISTAIPSUP: AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC:SERIES A: 04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2023 0469 0483 0530 0569 0570 0591 0612 0614 0615 0632 0633 0638 LATESTPUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 03/23 10 august 2023 aeronautical information publication DATA SET:AIPZM-AMDT03-23 effective from 05 october 2023 TERRAIN DATA SET:T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TAREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 OBSTDATA SET:O-AREA2ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMAH211230 effective from 30 december 2021 O- AREA2ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA3ZMAT220616 effective from 16 june 2022 O-AREA2ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBH220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBS220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA3ZMBU220127 effective from 27 january 2022 O-AREA2ZMCD211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA3ZMDN221103 effective from 3 november 2022 O-AREA2ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMDZ221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMHG211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA3ZMHH220421 effective from 21 april 2022 O-AREA2ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMKB211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA3ZMKD221006 effective from 6 october 2022 O-AREA2ZMMG211202 effective from 2 december 2021 O-AREA2ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMMN211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA3ZMTL211104 effective from 4 november 2021 O-AREA2ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA3ZMTT220324 effective from 24 march 2022 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA2ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA3ZMUG220505 effective from 5 may 2022 O-AREA2ZMUL210127 effective from 27 january 2021 O-AREA3ZMUL210127 effective from 27 january 2021ADMAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFPDATASET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 CHECKLISTAIPSUP: aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 02/23 CHECKLIST AIC:SERIES A: 04/17 06/20 03/21
ZMDNдугаар : C0204/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-31 08:47
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
310847 ZMUBYNYX
(C0204/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2308310847 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2028 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMDNдугаар : C0202/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-31 03:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-30 03:00
- 4 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3КМ радиуст, газрын гадаргаас дээш 100M-200М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP
310310 ZMUBYNYX
(C0202/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /003/064/4742N09631E002
A) ZMDN B) 2308310310 C) 2309300300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) 100M AGL G) 200M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMCKдугаар : A0633/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-29 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-29 07:00
- 4 weeks ago -
47°38'52.35"N 106°55'08.30"E Төв аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн усан санд төвтэй цэгээс 5км радиуст хондон ангир /Ruddy shelduck/, өвөгт тогоруу /Demoiselle crane/, сохор элээ /Black kite/ зэрэг 900-2500г жинтэй шувууд 100 хүртэл тоогоор сүрэглэн тогтмол байршиж байна. Шувуудын нислэгийн өндөр газрын гадаргаас дээш 20-100 метр хүртэл байна.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-2500 1-100 DEMOISELLE CRANE 900-2500 1-100 BLACK KITE 900-2500 1-10
290805 ZMUBYNYX
(A0633/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/049/4738N10649E003
A) ZMCK B) 2308292100 C) 2309290700
D) DAILY 2100-0700
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-2500 1-100 DEMOISELLE CRANE 900-2500 1-100 BLACK KITE 900-2500 1-100
F) 20M AGL G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 473852N1065508E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RUDDY SHELDUCK 900-2500 1-100 DEMOISELLE CRANE 900-2500 1-100 BLACK KITE 900-2500 1-10
ZMCKдугаар : A0632/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-29 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-09-29 07:00
- 4 weeks ago -
Хөөрч буух зурвас, нислэгийн зурвас болон хамгаалалтын хашаан дотор талд 47°38'15.9"N 106°51'16.0"E, 47°38'57.3"N 106°47'21.6"E, 47°39'17.1"N 106°47'29.3"E, 47°38'36.0"N 106°51'23.7"E цэгт улаан хошуут жунгаа /red-billed chough/, хар хэрээ /carrion crow/ зэрэг 250-310г жинтэй шувууд 10-20 тоогоор, мөн монгол болжмор /Mongolian lark/, эвэрт болжмор /horned lark/, боролзой богширго /skylark/ гэсэн 30-60г жинтэй жижиг шувууд 100 хүртэл тоогоор сүрэглэн тогтмол байршиж байна. Шувуудын нислэгийн өндөр газрын гадаргаас дээш 10-50 метр хүртэл байна.
AD BIRD CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E- 473816N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RED-BILLED CHOUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 1-100 HORNED LARK 30-60 1-100 SKYLARK 30-60 1-100
290800 ZMUBYNYX
(A0632/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4738N10649E002
A) ZMCK B) 2308292100 C) 2309290700
D) DAILY 2100-0700
E) AD BIRD CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E- 473816N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RED-BILLED CHOUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 1-100 HORNED LARK 30-60 1-100 SKYLARK 30-60 1-100.
F) 10M AGL G) 50M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E- 473816N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE RED-BILLED CHOUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 1-100 HORNED LARK 30-60 1-100 SKYLARK 30-60 1-100
ZMUBдугаар : A0591/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-15 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-01 12:00
- 1 month ago -
47°50'49.89"N 106°41'57.68"E цэгт төвтэй 3 км радиус бүхий талбайгаар Сохор элээ 50-150, Турлиах 50-100 хүртэлх тоогоор сүрэглэн нисэж байна. Сохор элээ /Black Kite/ биеийн урт 56-57 см, 800-1,100 гр, Турлиах /Rook/ биеийн урт 44-46 см, 280-340 гр жинтэй. Шувуудын нислэгийн дундаж өндөр газрын гадаргаас дээш 300 метр хүртэл байна.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 475049N1064157E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE BLACK KITE 800-1100 50-150 ROOK 280-340 50-10
150404 ZMUBYNYX
(A0591/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/059/4750N10641E002
A) ZMUB B) 2308152200 C) 2310011200
D) DAILY 2200-1200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 475049N1064157E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE BLACK KITE 800-1100 50-150 ROOK 280-340 50-100
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 475049N1064157E TYPE OF BIRDS WEIGHT(GRAM) FLOCK SIZE BLACK KITE 800-1100 50-150 ROOK 280-340 50-10
ZMKDдугаар : A0569/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-06 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-06 06:00
- 2 months ago -
Aэродромын хяналтын цэг төвтэй 5 км радиусд, газрын гадаргаас 300 м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP
060310 ZMUBYNYX
(A0569/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/059/4757N09137E003
A) ZMKD B) 2308060600 C) 2310060600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMHHдугаар : C0176/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-27 12:43
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-27 12:40
- 2 months ago -
Цаг уурын автомат станц ажилгүй.
AWOS NOT AVBL.
271243 ZMUBYNYX
(C0176/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2307271243 C) 2310271240
E) AWOS NOT AVBL.)
automated weather observation system NOT AVBL.
ZMUGдугаар : C0174/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-25 06:08
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-10 05:00
- 2 months ago -
500341N0915813E цэгт төвтэй 3км градуст газрын гадаргаас дээш 900 метр өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813
250608 ZMUBYNYX
(C0174/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/5003N09158E002
A) ZMUG B) 2307250608 C) 2310100500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
F) GND G) 900M
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813
ZMULдугаар : A0469/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-05 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-05 04:00
- 3 months ago -
485818N0895740E цэгт төвтэй 7км радиустай бүсэд газрын гадаргаас дээш 350М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 7KM RADIUS CENTRED ON 485818N0895740E
040451 ZMUBYNYX
(A0469/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/070/4858N08957E004
A) ZMUL B) 2307050400 C) 2310050400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 7KM RADIUS CENTRED ON 485818N0895740E.
F) GND G) 350M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 7KM RADIUS CENTRED ON 485818N0895740E
Түүхий NOTAM