NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUGдугаар : C0295/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-11 23:59
- 2 days ago -
Триггер NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журамд чиглэлийг залруулсан. ЯЗ-н хөвөө болон ус зайлуулах хоолойн мэдээлэл нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 -CORRECTION TO BRG OF STANDART INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE -ADDN TO TWY SHOULDER AND DRAINAGE CANAL INFO
020844 ZMUBYNYX
(C0295/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2212290000 C) 2301112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 -CORRECTION TO BRG OF STANDART INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE -ADDN TO TWY SHOULDER AND DRAINAGE CANAL INFO)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 12/22 effective from 29 december 2022 -CORRECTION to bearing OF STANDART INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE -ADDN to taxiway SHOULDER AND DRAINAGE CANAL information
ZMSFдугаар : C0294/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-11 23:59
- 2 days ago -
Триггер NOTAM: НХҮ-ний холбооны байгууламжууд хэсэг өөрчлөгдсөн .
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 CHANGE TO THE SECTION OF ATS COMMUNICATIONS FACILITIES
020841 ZMUBYNYX
(C0294/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4746N10726E005
A) ZMSF B) 2212290000 C) 2301112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 CHANGE TO THE SECTION OF ATS COMMUNICATIONS FACILITIES)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 12/22 effective from 29 december 2022 CHANGE to THE SECTION OF air traffic services COMMUNICATIONS FACILITIES
ZMCKдугаар : A0781/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-11 23:59
- 2 days ago -
Триггер NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт журмын чиглэл нь радиал болж өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 BRG CHANGED TO RDL OF STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE
020834 ZMUBYNYX
(A0781/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPATT/I /BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2212290000 C) 2301112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 BRG CHANGED TO RDL OF STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 12/22 effective from 29 december 2022 bearing CHANGED to radial OF STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE
ZMBNдугаар : C0293/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-11 23:59
- 2 days ago -
Триггер NOTAM: Апрон болон ЯЗ-н мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 FLW INFO CHANGED: -APN -TWY
020833 ZMUBYNYX
(C0293/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2212290000 C) 2301112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 FLW INFO CHANGED: -APN -TWY)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 12/22 effective from 29 december 2022 follow information CHANGED: -APN -TWY
ZMBHдугаар : C0292/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-11 23:59
- 2 days ago -
Триггер NOTAM: Ойртолтын болон ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн. Цахилгааны нөөц тэжээлийн шилжүүлэн залгах хугацаа өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 FLW INFO CHANGED: -APCH AND RWY EDGE LIGHT -SWITCH-OVER TIME OF SECONDARY POWER SUPPLY
020828 ZMUBYNYX
(C0292/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2212290000 C) 2301112359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 12/22 WEF 29 DEC 2022 FLW INFO CHANGED: -APCH AND RWY EDGE LIGHT -SWITCH-OVER TIME OF SECONDARY POWER SUPPLY)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 12/22 effective from 29 december 2022 follow information CHANGED: -APCH AND runway EDGE LIGHT -SWITCH-OVER TIME OF SECONDARY POWER SUPPLY
ZMUBдугаар : A0779/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 05:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-01 07:00 EST
- 3 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0628 0664 0706 0714 0718 0732 0758 0770 0771 0772 0775 0776 0777 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 12/22 WEF 29 DEC 2022 AIP AMDT: 09/22 17 NOV 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-22 WEF 29 DEC 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 02/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 03/20 06/20 03/21
010520 ZMUBYNYX
(A0779/22 NOTAMR A0700/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212010520 C) 2301010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0628 0664 0706 0714 0718 0732 0758 0770 0771 0772 0775 0776 0777 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 12/22 WEF 29 DEC 2022 AIP AMDT: 09/22 17 NOV 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-22 WEF 29 DEC 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 02/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 03/20 06/20 03/21 )
CHECKLIST YEAR=2022 0628 0664 0706 0714 0718 0732 0758 0770 0771 0772 0775 0776 0777 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 12/22 effective from 29 december 2022 aeronautical information publication AMDT: 09/22 17 november 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT12-22 effective from 29 december 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/22 02/22 aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 03/20 06/20 03/21
ZMUBдугаар : C0291/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 05:25
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-01 07:00 EST
- 3 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0234 0253 0256 0257 0258 0259 0260 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0275 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 12/22 WEF 29 DEC 2022 AIP AMDT: 09/22 17 NOV 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-22 WEF 29 DEC 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 02/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
010525 ZMUBYNYX
(C0291/22 NOTAMR C0247/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212010525 C) 2301010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0234 0253 0256 0257 0258 0259 0260 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0275 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 12/22 WEF 29 DEC 2022 AIP AMDT: 09/22 17 NOV 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-22 WEF 29 DEC 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 02/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)
CHECKLIST YEAR=2022 0234 0253 0256 0257 0258 0259 0260 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0275 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 12/22 effective from 29 december 2022 aeronautical information publication AMDT: 09/22 17 november 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT12-22 effective from 29 december 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/22 02/22 aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
ZMDZдугаар : C0290/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHONGOR INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
301332 ZMUBYNYX
(C0290/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS KHONGOR INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHONGOR information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMBUдугаар : C0289/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300826 ZMUBYNYX
(C0289/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service SHARGA information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMCKдугаар : A0777/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний TUUL 5505KHz ажиллахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
300425 ZMUBYNYX
(A0777/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0776/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний TUUL 5505KHz ажиллахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
300425 ZMUBYNYX
(A0776/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
ZMCDдугаар : A0775/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS ONON OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300408 ZMUBYNYX
(A0775/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS ONON OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service ONON operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMKBдугаар : C0288/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHANBUMBAT OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300354 ZMUBYNYX
(C0288/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS KHANBUMBAT OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHANBUMBAT operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMTTдугаар : C0287/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS TAVAN TOLGOI INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300334 ZMUBYNYX
(C0287/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS TAVAN TOLGOI INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service TAVAN TOLGOI information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMMGдугаар : C0286/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS MANDAL INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300323 ZMUBYNYX
(C0286/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS MANDAL INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service MANDAL information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUHдугаар : C0285/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHERLEN INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300322 ZMUBYNYX
(C0285/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS KHERLEN INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHERLEN information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUBдугаар : A0772/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-29 23:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-07 09:00
- 5 days ago -
ЯЗ 1, 2 цастай тул хаалттай.
TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO SNOW.
292320 ZMUBYNYX
(A0772/22 NOTAMR A0760/22
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2211292320 C) 2212070900
E) TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO SNOW.)
taxiway 1 AND taxiway 2 closed DUE to SNOW.
ZMUBдугаар : A0771/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-29 23:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-07 09:00
- 5 days ago -
ХБШЗ 15/33 цастай тул хаалттай.
RWY 15/33 CLSD DUE TO SNOW.
292316 ZMUBYNYX
(A0771/22 NOTAMR A0759/22
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2211292316 C) 2212070900
E) RWY 15/33 CLSD DUE TO SNOW.)
runway 15/33 closed DUE to SNOW.
ZMUBдугаар : A0770/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 5 days ago -
Улаанбаатар нислэгийн мэдээллийн бүсэд нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээг Арцат 5715кНz 2435kHz давтамж дээр үзүүлнэ. Туул 5505kHz давтамжийг нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээнд ашиглахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN.
290710 ZMUBYNYX
(A0770/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSEXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL. flight information service WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMCKдугаар : A0758/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-27 14:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-06 16:00
- 1 week ago -
Агаарын хөлгийн мөстөлтөөс сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлэхгүй. Зөвхөн онцгой, тусгай үүргийн нислэгт үзүүлнэ.
ACFT DE-ICING NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.
271344 ZMUBYNYX
(A0758/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2211271400 C) 2212061600
E) ACFT DE-ICING NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.)
aircraft DE-ICING NOT AVBL. except very important person AND STATE FLT.
ZMBNдугаар : C0284/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-25 05:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 10:00
- 1 week ago -
ХБЗ 13/31 хаалттай.
RWY 13/31 CLSD.
250533 ZMUBYNYX
(C0284/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2211250533 C) 2212311000
E) RWY 13/31 CLSD.)
runway 13/31 CLSD.
ZMTTдугаар : C0283/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-21 07:55
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-26 00:00
- 2 weeks ago -
Aэродром хаалттай.
AD CLSD. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.
210755 ZMUBYNYX
(C0283/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2211210755 C) 2301260000
E) AD CLSD. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.)
aerodrome CLSD. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP.
ZMKDдугаар : A0732/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-15 03:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-15 03:00
- 3 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3км радиуст газарын гадаргаас дээш 800м -ын өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
150312 ZMUBYNYX
(A0732/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/168/4757N09137E002
A) ZMKD B) 2211150312 C) 2212150300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 800M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMKBдугаар : C0275/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-13 12:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-12 00:00
- 3 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс дээш 50м-ийн өндөрт 15км-ын радиустай жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 15KM RADIUS CENTRE ARP.
131246 ZMUBYNYX
(C0275/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/041/4308N10650E008
A) ZMKB B) 2211131246 C) 2212120000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 15KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 50M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 15KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMMNдугаар : A0718/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-09 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 09:00
- 4 weeks ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
090214 ZMUBYNYX
(A0718/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2211090230 C) 2212310900
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMAHдугаар : C0271/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 08:00
- 4 weeks ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
070744 ZMUBYNYX
(C0271/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2211070800 C) 2212310800
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
ZMMNдугаар : A0714/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 05:05
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 01:00
- 4 weeks ago -
Агаарын хөлгийн газрын хөдөлгөөнийг чиглүүлэх /marshalling service/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
070505 ZMUBYNYX
(A0714/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2211070505 C) 2212310100
E) MARSHALING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
ZMUHдугаар : C0270/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 04:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-01 00:00
- 4 weeks ago -
Агаарын хөлгийн газрын хөдөлгөөнийг чиглүүлэх /marshalling service/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
070459 ZMUBYNYX
(C0270/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2211070459 C) 2301010000
E) MARSHALING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
ZMBUдугаар : C0269/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 01:00
- 4 weeks ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL.
070403 ZMUBYNYX
(C0269/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2211070500 C) 2212310100
E) AFIS NOT AVBL.)
aerodrome flight information service NOT AVBL.
ZMUHдугаар : C0268/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-01 00:00
- 4 weeks ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
070154 ZMUBYNYX
(C0268/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2211070200 C) 2301010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMBNдугаар : C0267/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 01:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 10:00
- 4 weeks ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
070118 ZMUBYNYX
(C0267/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2211070130 C) 2212311000
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
ZMBHдугаар : C0266/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 09:00
- 4 weeks ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
070058 ZMUBYNYX
(C0266/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2211070100 C) 2212310900
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMTLдугаар : C0265/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-05 09:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 00:00
- 1 month ago -
Аэродромын цаг уурын бодит мэдээлэл /METAR/-ийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
METAR NOT AVBL.
050950 ZMUBYNYX
(C0265/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2211050950 C) 2212310000
E) METAR NOT AVBL. )
aerodrome routine meteorological report NOT AVBL.
ZMUGдугаар : C0264/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 09:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй
AD NOT AVBL FOR ALTN.
050042 ZMUBYNYX
(C0264/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2211070001 C) 2212310900
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMCDдугаар : A0706/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 10:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 23:59
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй
AD NOT AVBL FOR ALTN.
040954 ZMUBYNYX
(A0706/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2211041000 C) 2212312359
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMTLдугаар : C0260/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 10:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 23:59
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй
AD NOT AVBL FOR ALTN.
040930 ZMUBYNYX
(C0260/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2211041000 C) 2212312359
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMMGдугаар : C0259/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 23:59
- 1 month ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
040900 ZMUBYNYX
(C0259/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2211040900 C) 2212312359
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
ZMMGдугаар : C0258/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 23:59
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй
AD NOT AVBL FOR ALTN.
040859 ZMUBYNYX
(C0258/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2211040900 C) 2212312359
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMBUдугаар : C0257/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 01:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй
AD NOT AVBL FOR ALTN.
040857 ZMUBYNYX
(C0257/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2211040900 C) 2212310100
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMHHдугаар : C0256/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 08:55
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 08:00
- 1 month ago -
ХБЗ 01/19 хаалттай
RWY 01/19 CLSD.
040855 ZMUBYNYX
(C0256/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2211040855 C) 2212310800
E) RWY 01/19 CLSD.)
runway 01/19 CLSD.
ZMATдугаар : C0253/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-04 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-31 23:59
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй
AD NOT AVBL FOR ALTN.
040744 ZMUBYNYX
(C0253/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2211040800 C) 2212312359
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMUBдугаар : A0664/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-12-13 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- ил харааны илтгэх цэг нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM - AIRAC AIP AMDT 11/22 WEF 01 DEC 2022 - VISUAL REP ESTABLISHED.
210151 ZMUBYNYX
(A0664/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QAPTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212010000 C) 2212132359
E) TRIGGER NOTAM - AIRAC AIP AMDT 11/22 WEF 01 DEC 2022 - VISUAL REP ESTABLISHED.)
TRIGGER NOTAM - aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 11/22 effective from 01 december 2022 - VISUAL report ESTABLISHED.
ZMBSдугаар : C0234/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 08:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-01-06 04:00
- 2 months ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
060820 ZMUBYNYX
(C0234/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2210060820 C) 2301060400
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
Түүхий NOTAM