NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMMNдугаар : A0051/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-03 07:03
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-03 10:00
- 3 hours ago -
АА502 аялалын дугаартай агаарын хөлөгт сумалгаа хийнэ.
FUEL AVAILABILITY AVBL FOR FLT AA502.
030704 ZMUBYNYX
(A0051/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAR/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2302030703 C) 2302031000
E) FUEL AVAILABILITY AVBL FOR FLT AA502.)
FUEL AVAILABILITY available FOR FLT AA502.
ZMUBдугаар : A0052/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-03 08:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-03 12:00
- 4 hours ago -
Баянхонгор ойрын чиглүүлэх станц ажилгүй.
BAYANKHONGOR NDB BH 465KHZ U/S.
030816 ZMUBYNYX
(A0052/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /E /000/999/4608N10042E025
A) ZMUB B) 2302030816 C) 2302031200
E) BAYANKHONGOR NDB BH 465KHZ U/S.)
BAYANKHONGOR non-directional radio beacon BH 465KHZ U/S.
ZMBHдугаар : C0026/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-03 08:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-03 12:00
- 4 hours ago -
Баянхонгор ойрын чиглүүлэх станц ажилгүй.
BAYANKHONGOR NDB BH 465KHZ U/S.
030818 ZMUBYNYX
(C0026/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /A /000/999/4608N10042E025
A) ZMBH B) 2302030817 C) 2302031200
E) BAYANKHONGOR NDB BH 465KHZ U/S.)
BAYANKHONGOR non-directional radio beacon BH 465KHZ U/S.
ZMUBдугаар : A0048/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-04 13:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-04 23:59
- 6 hours ago -
Аэродром EZNIS-н нислэгт нээлттэй.
AD AVBL FOR FLIGHT EZNIS AIRWAYS.
030352 ZMUBYNYX
(A0048/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302041300 C) 2302042359
D) 1300-1500 2200-2359
E) AD AVBL FOR FLIGHT EZNIS AIRWAYS.)
aerodrome available FOR FLIGHT EZNIS AIRWAYS.
ZMUBдугаар : A0046/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-03 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-03 11:30
- 7 hours ago -
АА502 аялалын дугаартай агаарын хөлөгт аэродром нээлттэй.
AD AVBL FOR FLT AA502.
030231 ZMUBYNYX
(A0046/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302030900 C) 2302031130
E) AD AVBL FOR FLT AA502.)
aerodrome available FOR FLT AA502.
ZMUBдугаар : A0044/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-03 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-03 20:00
- 1 day ago -
EZA908 аяллын дугаартай агаарын хөлөгт аэродром нээлттэй.
AD AVBL FOR FLT EZA908.
020633 ZMUBYNYX
(A0044/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2302031600 C) 2302032000
E) AD AVBL FOR FLT EZA908.)
aerodrome available FOR FLT EZA908.
ZMUBдугаар : A0039/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-01 06:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 07:00 EST
- 2 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0770 0775 0776 0777 0814 0822 0823 YEAR=2023 0001 0003 0007 0017 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21.
010636 ZMUBYNYX
(A0039/23 NOTAMR A0002/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2302010636 C) 2303010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0770 0775 0776 0777 0814 0822 0823 YEAR=2023 0001 0003 0007 0017 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21. )
CHECKLIST YEAR=2022 0770 0775 0776 0777 0814 0822 0823 YEAR=2023 0001 0003 0007 0017 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/23 effective from 23 february 2023 aeronautical information publication AMDT: 10/22 15 december 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM23 effective from 02 january 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 02/22 01/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 06/20 03/21.
ZMUBдугаар : C0023/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-02-01 06:42
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 07:00 EST
- 2 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0301 0305 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0314 0315 0316 0317 YEAR=2023 0002 0003 0004 0007 0016 0022 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
010642 ZMUBYNYX
(C0023/23 NOTAMR C0001/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2302010642 C) 2303010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0301 0305 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0314 0315 0316 0317 YEAR=2023 0002 0003 0004 0007 0016 0022 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 10/22 15 DEC 2022 AIP DATA SET: AIPZM23 WEF 02 JAN 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 WEF 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 WEF 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 WEF 02 JAN 2023 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 02/22 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)
CHECKLIST YEAR=2022 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0301 0305 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0314 0315 0316 0317 YEAR=2023 0002 0003 0004 0007 0016 0022 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/23 effective from 23 february 2023 aeronautical information publication AMDT: 10/22 15 december 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM23 effective from 02 january 2023 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMUB230102 effective from 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 effective from 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 effective from 02 january 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 02/22 01/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
ZMBNдугаар : C0022/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-31 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-28 10:00
- 3 days ago -
ХБШЗ 13/31 хаалттай.
RWY 13/31 CLSD.
310756 ZMUBYNYX
(C0022/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2301310900 C) 2302281000
E) RWY 13/31 CLSD.)
runway 13/31 CLSD.
ZMMGдугаар : C0016/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-25 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-25 01:00
- 1 week ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL.
250124 ZMUBYNYX
(C0016/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2301250230 C) 2302250100
E) AFIS NOT AVBL.)
aerodrome flight information service NOT AVBL.
ZMMNдугаар : A0017/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-13 02:31
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 03:00
- 3 weeks ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
130231 ZMUBYNYX
(A0017/23 NOTAMR A0010/23
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2301130231 C) 2303010300
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
ZMBSдугаар : C0007/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-06 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-06 08:00
- 1 month ago -
ХБШЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
060729 ZMUBYNYX
(C0007/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2301060800 C) 2303060800
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
ZMBUдугаар : C0004/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-02 08:37
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээг сунгав.
QUALIFYING AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION:30 JUN 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
020837 ZMUBYNYX
(C0004/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2301020837 C) PERM
E) QUALIFYING AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION:30 JUN 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5 )
QUALIFYING aerodrome CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION:30 june 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0007/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-26 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-08 23:59
- 1 month ago -
2023.01.26-ны өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 26 JAN 2023:NIL
020826 ZMUBYNYX
(A0007/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2301260000 C) 2302082359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 26 JAN 2023:NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 26 january 2023:NIL
ZMATдугаар : C0003/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 02:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй. Онцгой, тусгай болон түргэний нислэг хүлээн авна.
AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP, STATE AND HOSP FLT.
020136 ZMUBYNYX
(C0003/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2301020200 C) 2303010200
E) AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP, STATE AND HOSP FLT.)
aerodrome NOT available FOR ALTN. except VIP, STATE AND hospital aircraft FLT.
ZMBHдугаар : C0002/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-02 01:02
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 01:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
020102 ZMUBYNYX
(C0002/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2301020102 C) 2303010100
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMUBдугаар : A0003/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-01 02:54
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээ олгосон.
AD CERTIFIED.VALIDITY OF CERTIFICATION:31 MAR 2024.
010254 ZMUBYNYX
(A0003/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2301010254 C) PERM
E) AD CERTIFIED.VALIDITY OF CERTIFICATION:31 MAR 2024.)
aerodrome CERTIFIED.VALIDITY OF CERTIFICATION:31 march 2024.
ZMCDдугаар : A0001/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-01 01:02
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 00:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
010102 ZMUBYNYX
(A0001/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2301010102 C) 2303010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMAHдугаар : C0317/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-31 07:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 08:00
- 1 month ago -
Онцгой үүрэг болон түргэний нислэгээс бусад нислэгт сумалгаа хийхгүй.
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL. EXC VIP AND HOSP FLT.
310738 ZMUBYNYX
(C0317/22 NOTAMR C0298/22
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2212310738 C) 2303010800
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL. EXC VIP AND HOSP FLT.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL. except very important person AND hospital aircraft FLT.
ZMHHдугаар : C0316/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-31 07:24
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 16:00
- 1 month ago -
ХБЗ 01/19 хаалттай
RWY 01/19 CLSD.
310724 ZMUBYNYX
(C0316/22 NOTAMR C0256/22
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2212310724 C) 2303011600
E) RWY 01/19 CLSD.)
runway 01/19 CLSD.
ZMMNдугаар : A0823/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-31 02:42
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 09:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
310242 ZMUBYNYX
(A0823/22 NOTAMR A0718/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2212310242 C) 2303010900
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMMNдугаар : A0822/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-31 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 02:30
- 1 month ago -
Агаарын хөлгийн газрын хөдөлгөөнийг чиглүүлэх /marshalling service/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
310227 ZMUBYNYX
(A0822/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2212310230 C) 2303010230
E) MARSHALING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
ZMBUдугаар : C0315/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-31 00:09
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 01:00
- 1 month ago -
Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгээс бусад нислэгт нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.
310009 ZMUBYNYX
(C0315/22 NOTAMR C0269/22
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2212310009 C) 2303010100
E) AFIS NOT AVBL. EXC VIP AND STATE FLT.)
aerodrome flight information service NOT AVBL. except very important person AND STATE FLT.
ZMBUдугаар : C0314/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-31 00:06
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 01:00
- 1 month ago -
Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгээс бусад нислэгт бэлтгэл AD болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP AND STATE FLT.
310006 ZMUBYNYX
(C0314/22 NOTAMR C0257/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2212310006 C) 2303010100
E) AD NOT AVBL FOR ALTN. EXC VIP AND STATE FLT.)
aerodrome NOT available FOR ALTN. except very important person AND STATE FLT.
ZMMGдугаар : C0312/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-30 09:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-28 15:59
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
300913 ZMUBYNYX
(C0312/22 NOTAMR C0258/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2212300913 C) 2302281559
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMMGдугаар : C0311/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-30 09:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-28 15:59
- 1 month ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
300912 ZMUBYNYX
(C0311/22 NOTAMR C0259/22
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2212300912 C) 2302281559
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
ZMTLдугаар : C0310/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-30 07:48
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 00:00
- 1 month ago -
Цаг уурын бодит мэдээгээр үйлчлэхгүй.
METAR NOT AVBL.
300748 ZMUBYNYX
(C0310/22 NOTAMR C0265/22
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2212300748 C) 2303010000
E) METAR NOT AVBL.)
aerodrome routine meteorological report NOT AVBL.
ZMTLдугаар : C0309/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-30 07:47
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 00:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
300747 ZMUBYNYX
(C0309/22 NOTAMR C0260/22
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2212300747 C) 2303010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMUHдугаар : C0308/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-30 07:29
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 00:00
- 1 month ago -
Агаарын хөлгийн техникч /маршал/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
300729 ZMUBYNYX
(C0308/22 NOTAMR C0270/22
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2212300729 C) 2303010000
E) MARSHALING SERVICE NOT AVBL.)
MARSHALING SERVICE NOT AVBL.
ZMUHдугаар : C0307/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-01-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-01 00:00
- 1 month ago -
Бэлтгэл аэродром болохгүй.
AD NOT AVBL FOR ALTN.
300718 ZMUBYNYX
(C0307/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2301010000 C) 2303010000
E) AD NOT AVBL FOR ALTN.)
aerodrome NOT available FOR ALTN.
ZMBNдугаар : C0305/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-30 06:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-28 10:00
- 1 month ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
300657 ZMUBYNYX
(C0305/22 NOTAMR C0267/22
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2212300656 C) 2302281000
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)
FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0814/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
2022 оны 12-р сарын 29-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AMDT 12/22 бүтээгдэхүүний ENR 1.7.2 Basic altimeter setting procedures хэсгийг залруулав.
SUBSECTION ENR 1.7.2 OF AIRAC AIP AMDT 12/22, PUBLISHED WEF 29 DEC 2022, TO READ AS FOLLOWS: 2.BASIC ALTIMETER SETTING PROCEDURES 2.1 THE PILOT SHALL MAINTAIN THE CRUISING ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL OF THE AIRCRAFT, AS THE CASE MAY BE, BY REFERENCE TO AN ALTIMETER THAT IS SET IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING: A. WHEN OPERATING AT OR ABOVE THE ESTABLISHED TRANSITION ALTITUDE FOR THAT AERODROME, SET ALTIMETER TO 1013.25 HPA (760 MMHG: B.WHEN OPERATING AT OR BELOW THE ESTABLISHED TRANSITION LEVEL FOR THAT AERODROME, SET ALTIMETER TO THE AERODROME QNH AND QFE ALTIMETER SETTING: C. WHEN OPERATING BETWEEN TRANSITION ALTITUDE AND TRANSITION LEVEL, MAINTAIN ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL AS AUTHORISED BY ATC. 2.2 THE PILOT SHALL MAINTAIN ALTIMETER SETTING AND FLIGHT LEVEL AS ADVISED BY AN ATC UNIT, WHEN FLIGHT LEVEL IS BELOW THE DEPARTURE AERODROME TRANSITION ALTITUDE AND SHALL SET THE ALTIMETER TO 1013.25 HPA (760 MMHG AFTER EXITS FROM THE CONTROLLED AREA. 2.3 UNLESS OTHERWISE AUTHORISED BY ATC UNIT, PILOT-IN-COMMAND OF AN AIRCRAFT OPERATING WITHIN THE AIRSPACE OF MONGOLIA UNDER VFR AND IFR SHALL NOT MAINTAIN LEVEL CRUISING FLIGHT IN THE TRANSITION LAYER. REF AIP MONGOLIA ENR 1.7.2
200252 ZMUBYNYX
(A0814/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212290000 C) PERM
E) SUBSECTION ENR 1.7.2 OF AIRAC AIP AMDT 12/22, PUBLISHED WEF 29 DEC 2022, TO READ AS FOLLOWS: 2.BASIC ALTIMETER SETTING PROCEDURES 2.1 THE PILOT SHALL MAINTAIN THE CRUISING ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL OF THE AIRCRAFT, AS THE CASE MAY BE, BY REFERENCE TO AN ALTIMETER THAT IS SET IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING: A. WHEN OPERATING AT OR ABOVE THE ESTABLISHED TRANSITION ALTITUDE FOR THAT AERODROME, SET ALTIMETER TO 1013.25 HPA (760 MMHG): B.WHEN OPERATING AT OR BELOW THE ESTABLISHED TRANSITION LEVEL FOR THAT AERODROME, SET ALTIMETER TO THE AERODROME QNH AND QFE ALTIMETER SETTING: C. WHEN OPERATING BETWEEN TRANSITION ALTITUDE AND TRANSITION LEVEL, MAINTAIN ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL AS AUTHORISED BY ATC. 2.2 THE PILOT SHALL MAINTAIN ALTIMETER SETTING AND FLIGHT LEVEL AS ADVISED BY AN ATC UNIT, WHEN FLIGHT LEVEL IS BELOW THE DEPARTURE AERODROME TRANSITION ALTITUDE AND SHALL SET THE ALTIMETER TO 1013.25 HPA (760 MMHG) AFTER EXITS FROM THE CONTROLLED AREA. 2.3 UNLESS OTHERWISE AUTHORISED BY ATC UNIT, PILOT-IN-COMMAND OF AN AIRCRAFT OPERATING WITHIN THE AIRSPACE OF MONGOLIA UNDER VFR AND IFR SHALL NOT MAINTAIN LEVEL CRUISING FLIGHT IN THE TRANSITION LAYER. REF AIP MONGOLIA ENR 1.7.2)
SUBSECTION en route 1.7.2 OF aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 12/22, PUBLISHED effective from 29 DEC 2022, to READ AS FOLLOWS: 2.BASIC ALTIMETER SETTING PROCEDURES 2.1 THE PILOT SHALL MAINTAIN THE CRUISING ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL OF THE AIRCRAFT, AS THE CASE may BE, BY REFERENCE to AN ALTIMETER THAT IS SET IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING: A. WHEN OPERATING AT OR ABOVE THE ESTABLISHED TRANSITION ALTITUDE FOR THAT AERODROME, SET ALTIMETER to 1013.25 hectopascal (760 MMHG: B.WHEN OPERATING AT OR BELOW THE ESTABLISHED TRANSITION LEVEL FOR THAT AERODROME, SET ALTIMETER to THE AERODROME altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground AND atmospheric pressure at aerodrome elevation ALTIMETER SETTING: C. WHEN OPERATING BETWEEN TRANSITION ALTITUDE AND TRANSITION LEVEL, MAINTAIN ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL AS AUTHORISED BY ATC. 2.2 THE PILOT SHALL MAINTAIN ALTIMETER SETTING AND FLIGHT LEVEL AS ADVISED BY AN air traffic control UNIT, WHEN FLIGHT LEVEL IS BELOW THE DEPARTURE AERODROME TRANSITION ALTITUDE AND SHALL SET THE ALTIMETER to 1013.25 hectopascal (760 MMHG AFTER EXITS FROM THE CONTROLLED AREA. 2.3 UNLESS OTHERWISE AUTHORISED BY air traffic control UNIT, PILOT-IN-COMMAND OF AN AIRCRAFT OPERATING WITHIN THE AIRSPACE OF MONGOLIA UNDER visual flight rules AND IFR SHALL NOT MAINTAIN LEVEL CRUISING FLIGHT IN THE TRANSITION LAYER. reference to aeronautical information publication MONGOLIA en route 1.7.2
ZMKBдугаар : C0301/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-12 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-12 02:00
- 2 months ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 50м-ийн өндөрт 15км-ын радиустай жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 15KM RADIUS CENTRE ARP.
120134 ZMUBYNYX
(C0301/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/041/4308N10650E008
A) ZMKB B) 2212120200 C) 2302120200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 15KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 50M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 15KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMDZдугаар : C0290/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHONGOR INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
301332 ZMUBYNYX
(C0290/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS KHONGOR INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHONGOR information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMBUдугаар : C0289/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300826 ZMUBYNYX
(C0289/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS SHARGA INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service SHARGA information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMCKдугаар : A0777/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний TUUL 5505KHz ажиллахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
300425 ZMUBYNYX
(A0777/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0776/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний TUUL 5505KHz ажиллахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
300425 ZMUBYNYX
(A0776/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL.)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL.
ZMCDдугаар : A0775/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS ONON OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300408 ZMUBYNYX
(A0775/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS ONON OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service ONON operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMKBдугаар : C0288/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHANBUMBAT OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300354 ZMUBYNYX
(C0288/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS KHANBUMBAT OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHANBUMBAT operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMTTдугаар : C0287/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS TAVAN TOLGOI INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300334 ZMUBYNYX
(C0287/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS TAVAN TOLGOI INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service TAVAN TOLGOI information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMMGдугаар : C0286/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS MANDAL INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300323 ZMUBYNYX
(C0286/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS MANDAL INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service MANDAL information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUHдугаар : C0285/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний ажиллах давтамж 5715KHz 2435KHz болж өөрчлөгдөв.
AFIS KHERLEN INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN.
300322 ZMUBYNYX
(C0285/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFCF/IV/BO /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2212010000 C) 2302230000
E) AFIS KHERLEN INFO OPR FREQ CHANGED TO 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
aerodrome flight information service KHERLEN information operate frequency CHANGED to 5715KHZ 2435KHZ(HN.
ZMUBдугаар : A0770/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-23 00:00
- 2 months ago -
Улаанбаатар нислэгийн мэдээллийн бүсэд нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээг Арцат 5715кНz 2435kHz давтамж дээр үзүүлнэ. Туул 5505kHz давтамжийг нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээнд ашиглахгүй.
FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN.
290710 ZMUBYNYX
(A0770/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSEXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN).)
flight information service TUUL 5505KHZ NOT AVBL. flight information service WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN.
Түүхий NOTAM