NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0019/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-20 08:23
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-04 11:00
- 10 hours ago -
БУОУНБ-ын аэродромын тогтмол цагийн хуваарь орон нутгийн цагаар 08:00-17:00 цаг /UTC 00:00-09:00 цаг/ ба энэ цагийн хувиариас бусад үед орон нутгийн нислэгийн захиалгын мэдээллийг 3 цагаас багагүй хугацааны өмнө airport_operation@mcaa.gov.mn /71283047/ болон tpu@mcaa.gov.mn/71281602/, fpd@mcaa.gov.mn/71283106/ хаягаар ирүүлсэн байна.
ZMUB AD OPERATION HOUR 00:00-09:00 AND NON-SCHEDULED DOMESTIC FLIGHT REQUEST SHALL BE SUBMITTED NOT LATER THAN 3 HOURS BEFORE THE BEGINNING OF FLIGHT OPERATION TO THE FOLLOWING ADDRESSES: -AIRPORT(UNDERSCOREOPERATION(AMCAA.GOV.MN TEL: (97671283047 -TPU(AMCAA.GOV.MN TEL: (97671281602 -FPD(AMCAA.GOV.MN TEL: (97671283106
200823 ZMUBYNYX
(A0019/22 NOTAMR A0018/22
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2201200823 C) 2202041100
E) ZMUB AD OPERATION HOUR 00:00-09:00 AND NON-SCHEDULED DOMESTIC FLIGHT REQUEST SHALL BE SUBMITTED NOT LATER THAN 3 HOURS BEFORE THE BEGINNING OF FLIGHT OPERATION TO THE FOLLOWING ADDRESSES: -AIRPORT(UNDERSCORE)OPERATION(A)MCAA.GOV.MN TEL: (976)71283047 -TPU(A)MCAA.GOV.MN TEL: (976)71281602 -FPD(A)MCAA.GOV.MN TEL: (976)71283106)
ZMUB aerodrome OPERATION HOUR 00:00-09:00 AND NON-SCHEDULED DOMESTIC FLIGHT REQUEST SHALL BE SUBMITTED NOT LATER THAN 3 HOURS BEFORE THE BEGINNING OF FLIGHT OPERATION to THE FOLLOWING ADDRESSES: -AIRPORT(UNDERSCOREOPERATION(AMCAA.GOV.MN TEL: (97671283047 -TPU(AMCAA.GOV.MN TEL: (97671281602 -FPD(AMCAA.GOV.MN TEL: (97671283106
ZMBUдугаар : C0011/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-20 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-27 01:00
- 18 hours ago -
Нислэгийн мэдээллийн ажилтан байхгүй тул нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL.
192359 ZMUBYNYX
(C0011/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2201200100 C) 2201270100
E) AFIS NOT AVBL.)
aerodrome flight information service NOT AVBL.
ZMKBдугаар : C0009/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-17 06:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-01 00:01
- 3 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5км радиуст газрын гадаргаас 50м-80м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 430837N1065038E
170612 ZMUBYNYX
(C0009/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /055/057/4308N10650E003
A) ZMKB B) 2201170612 C) 2202010001
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 430837N1065038E
F) 50M AGL G) 80M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 430837N1065038E
ZMUBдугаар : A0016/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-02-24 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-03-09 23:59
- 1 week ago -
2022.02.24 өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 24 FEB 2022: NIL
130829 ZMUBYNYX
(A0016/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2202240000 C) 2203092359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 24 FEB 2022: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 24 february 2022: NIL
ZMBSдугаар : C0008/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-12 06:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-12 08:10
- 1 week ago -
Цаг уурын автомат станц QLC-50 ажилгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
120644 ZMUBYNYX
(C0008/22 NOTAMR C0003/22
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2201120645 C) 2202120810
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0011/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-04 13:29
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-04 11:00
- 2 weeks ago -
БУОУНБ-нь Олон улс, орон нутгийн нислэгийн нөөц нисэх буудал, ерөнхий зориулалт, нисэхийн сургалт, захиалгат, онцгой, тусгай үүргийн нислэг, агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ болон онцгой байдлын үйл ажиллагаанд ашиглана. Олон улсын нислэгт зорчигч терминалын үйлчилгээ байхгүй. Хил, гааль болон аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтын үйлчилгээг хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэнэ.
ZMUB AD AVBL FOR FOLLOWING FLIGHTS: -GENERAL -TRAINING -CHARTER -VIP -STATE -EMERGENCY -MAINTENANCE FERRY -AS ALTN FOR INTL AND DOM. FOR INTL FLIGHT ZMUB AIRPORT NOT AVBL PASSENGER TERMINAL SERVICE. CUSTOMS, IMMIGRATION AND SECURITY SERVICE ON REQUEST.
041329 ZMUBYNYX
(A0011/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2201041329 C) 2202041100
E) ZMUB AD AVBL FOR FOLLOWING FLIGHTS: -GENERAL -TRAINING -CHARTER -VIP -STATE -EMERGENCY -MAINTENANCE FERRY -AS ALTN FOR INTL AND DOM. FOR INTL FLIGHT ZMUB AIRPORT NOT AVBL PASSENGER TERMINAL SERVICE. CUSTOMS, IMMIGRATION AND SECURITY SERVICE ON REQUEST.)
ZMUB aerodrome available FOR FOLLOWING FLIGHTS: -GENERAL -TRAINING -CHARTER -VIP -STATE -EMERGENCY -MAINTENANCE FERRY -AS alternate FOR international AND DOM. FOR international FLIGHT ZMUB AIRPORT NOT available PASSENGER TERMINAL SERVICE. CUSTOMS, IMMIGRATION AND SECURITY SERVICE ON REQUEST.
ZMATдугаар : C0002/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-04 08:58
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-04-04 08:35
- 2 weeks ago -
TAISHIR VOR/DME VGA ашиглагдахгүй.
TAISHIR VOR/DME VGA 116.4MHZ/CH111X U/S
040858 ZMUBYNYX
(C0002/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNMAS/IV/BO /A /000/999/4622N09612E025
A) ZMAT B) 2201040858 C) 2204040835
E) TAISHIR VOR/DME VGA 116.4MHZ/CH111X U/S)
TAISHIR VOR/DME VGA 116.4MHZ/CH111X unserviceable
ZMUBдугаар : A0008/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-04 08:57
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-04-04 08:35
- 2 weeks ago -
TAISHIR VOR/DME VGA ашиглагдахгүй.
TAISHIR VOR/DME VGA 116.4MHZ/CH111X U/S
040857 ZMUBYNYX
(A0008/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNMAS/IV/BO /E /000/999/4622N09612E025
A) ZMUB B) 2201040857 C) 2204040835
E) TAISHIR VOR/DME VGA 116.4MHZ/CH111X U/S)
TAISHIR VOR/DME VGA 116.4MHZ/CH111X unserviceable
ZMUBдугаар : A0007/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-04 08:55
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-04-04 08:35
- 2 weeks ago -
SAINSHAND VOR/DME SND ашиглагдахгүй.
SAINSHAND VOR/DME SND 116.6MHZ/CH113X U/S
040855 ZMUBYNYX
(A0007/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNMAS/IV/BO /E /000/999/4454N11007E025
A) ZMUB B) 2201040855 C) 2204040835
E) SAINSHAND VOR/DME SND 116.6MHZ/CH113X U/S)
SAINSHAND VOR/DME SND 116.6MHZ/CH113X unserviceable
ZMUBдугаар : A0006/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-03 07:38
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
"Буянт-Ухаа” хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээг олгов.
QUALIFYING AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION 31 DEC 2022 REF AIP MONGOLIA 1.5
030738 ZMUBYNYX
(A0006/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2201030738 C) PERM
E) QUALIFYING AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION 31 DEC 2022 REF AIP MONGOLIA 1.5)
QUALIFYING aerodrome CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION 31 december 2022 reference to aeronautical information publication MONGOLIA 1.5
ZMCKдугаар : A0005/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-03 07:27
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Чингис хаан аэродромын гэрчилгээг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 MAR 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
030727 ZMUBYNYX
(A0005/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2201030727 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 MAR 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 march 2022 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : C0001/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-01 04:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0364 0365 0367 0376 0377 0378 0381 0382 0383 0384 0387 0388 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 08/21 PUB 16 DEC 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/22 WEF 27 JAN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-21 PUB 16 DEC 2021 AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 01/20, 02/21, 03/21 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21
010416 ZMUBYNYX
(C0001/22 NOTAMR C0368/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2201010416 C) 2202010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0364 0365 0367 0376 0377 0378 0381 0382 0383 0384 0387 0388 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 08/21 PUB 16 DEC 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/22 WEF 27 JAN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-21 PUB 16 DEC 2021 AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 01/20, 02/21, 03/21 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0364 0365 0367 0376 0377 0378 0381 0382 0383 0384 0387 0388 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 08/21 PUB 16 december 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/22 effective from 27 january 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT12-21 PUB 16 december 2021 aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/21, 03/21 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21
ZMUBдугаар : A0001/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-01 04:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0980 0981 0982 0997 1008 1013 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 08/21 PUB 16 DEC 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/22 WEF 27 JAN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-21 PUB 16 DEC 2021 AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 01/20, 02/21, 03/21 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21
010412 ZMUBYNYX
(A0001/22 NOTAMR A0987/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2201010412 C) 2202010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0980 0981 0982 0997 1008 1013 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 08/21 PUB 16 DEC 2021 AIRAC AIP AMDT: 01/22 WEF 27 JAN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT12-21 PUB 16 DEC 2021 AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 01/20, 02/21, 03/21 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0980 0981 0982 0997 1008 1013 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 08/21 PUB 16 december 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/22 effective from 27 january 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT12-21 PUB 16 december 2021 aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information publication SUP: 01/20, 02/21, 03/21 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21
ZMDNдугаар : C0388/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Доной aэродромын нэр өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 CHANGES TO NAME OF DONOI AD
221500 ZMUBYNYX
(C0388/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 CHANGES TO NAME OF DONOI AD)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 CHANGES to NAME OF DONOI aerodrome
ZMDAдугаар : C0387/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Дэлүүн болдог аэродромын мэдээллүүд AIP-аас хасагдсан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 WITHDRAWAL OF DELUUN BOLDOG AD INFO FROM AIP
221458 ZMUBYNYX
(C0387/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4900N11130E005
A) ZMDA B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 WITHDRAWAL OF DELUUN BOLDOG AD INFO FROM AIP)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 WITHDRAWAL OF DELUUN BOLDOG aerodrome information FROM aeronautical information publication
ZMSFдугаар : C0384/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Соронзон хазайлтын утга, ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд, зарласан зайнуудад өөрчлөлт орсон.Өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн байршил ба өндрийн мэдээлэл нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST FLW INFO ADDN: -ALTIMETER CHECKPOINT LOCATION AND ELEV
221448 ZMUBYNYX
(C0384/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4746N10726E005
A) ZMSF B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST FLW INFO ADDN: -ALTIMETER CHECKPOINT LOCATION AND ELEV)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance follow information ADDN: -ALTIMETER CHECKPOINT LOCATION AND elevation
ZMBUдугаар : C0383/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Соронзон хазайлтын утга ,ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд , Зарласан зайнуудад өөрчлөлт орсон.ЯЗ-ын мэдээлэл, Аэродромын саадууд шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST FLW INFO ADDN: -INFO OF TWY -AD OBST
221445 ZMUBYNYX
(C0383/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST FLW INFO ADDN: -INFO OF TWY -AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance follow information ADDN: -INFO OF taxiway -AD obstacle
ZMULдугаар : A1008/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадууд шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 ADDN TO AD OBST
221443 ZMUBYNYX
(A1008/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 ADDN TO AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 addition to aerodrome obstacle
ZMBSдугаар : C0382/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадууд шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 ADDN TO AD OBST
221440 ZMUBYNYX
(C0382/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 ADDN TO AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 addition to aerodrome obstacle
ZMBHдугаар : C0381/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-01-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-09 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадууд шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 ADDN TO AD OBST
221437 ZMUBYNYX
(C0381/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2201270000 C) 2202092359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 01/22 WEF 27 JAN 2022 ADDN TO AD OBST )
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 01/22 effective from 27 january 2022 addition to aerodrome obstacle
ZMTTдугаар : C0378/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-22 05:23
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-01 05:00
- 1 month ago -
ХБЗ 33 талын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч ажилгүй.
PAPI RWY 33 U/S.
220523 ZMUBYNYX
(C0378/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2112220523 C) 2202010500
E) PAPI RWY 33 U/S.)
precision approach path indicator runway 33 U/S.
ZMTTдугаар : C0377/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-22 05:22
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-02-01 05:00
- 1 month ago -
ХБЗ 15 талын нарийвчлалтай ойртолтын налуу заагч ажилгүй.
PAPI RWY 15 U/S
220522 ZMUBYNYX
(C0377/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2112220522 C) 2202010500
E) PAPI RWY 15 U/S)
precision approach path indicator runway 15 unserviceable
ZMTTдугаар : C0376/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-20 07:49
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээ олгов.
AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION 31 MAY 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5
200749 ZMUBYNYX
(C0376/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2112200749 C) PERM
E) AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION 31 MAY 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
aerodrome CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION 31 may 2022. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMMNдугаар : C0367/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-01 00:49
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацаа сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 NOV 2023. REF AIP MONGOLIA AD 1.5
010048 ZMUBYNYX
(C0367/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2112010049 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 NOV 2023. REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 november 2023. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
Түүхий NOTAM