ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 4


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : L3344/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-01-11 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-01-31 14:59
- 1 month ago -
Дараах агаарын замын хэсгүүд өдөр бүр 0900-2259 цагийн хооронд хаалттай: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530. F) FL100 G) FL530)
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
(L3344/20 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5234N09830E273
A) UIII B) 2101110100 C) 2101311459
D) DAILY 0100-1459
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530)
follow air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL280-FL530.
UNKLдугаар : A8466/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-12-21 11:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-02-01 03:00 EST
- 1 month ago -
KYZYL хоёрдогч радиолокатор ажилгүй тул НХҮ радарын удирдлагаар хангахгүй.
KRASNOYARSK FIR SECTOR 1: KYZYL SSR (5136N 09413E U/S. RADAR CONTROL NOT PROVIDED.
(A8466/20 NOTAMN
Q) UNKL/QCSAS/I /B /E /000/999/5136N09413E150
A) UNKL B) 2012211130 C) 2102010300 EST
E) KRASNOYARSK FIR SECTOR 1: KYZYL SSR (5136N 09413E) U/S. RADAR CONTROL NOT PROVIDED.)
KRASNOYARSK flight information region SECTOR 1: KYZYL secondary surveillance radar (5136N 09413E U/S. RADAR CONTROL NOT PROVIDED.
UIIIдугаар : A7293/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-05 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-25 10:00
- 3 months ago -
Пүрэв гараг бүр 0800-1000 цагийн хооронд ХБЗ 12/30 дээр засварын ажил хийх тул хаалттай (AIP PAGE AD 2.1 UIII-1 харах ). Дээрх хугацаанд аэродром бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD ON THU 0800-1000 DUE TO RWY REPAIR, INSTEAD OF CLOSURE PUBLISHED IN AIP PAGE AD 2.1 UIII-1 ON THU 0800-0900. DURING PERIOD OF CLOSURE AD NOT AVBL AS ALTN.
(A7293/20 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2011050800 C) 2103251000
E) RWY 12/30 CLSD ON THU 0800-1000 DUE TO RWY REPAIR, INSTEAD OF CLOSURE PUBLISHED IN AIP PAGE AD 2.1 UIII-1 ON THU 0800-0900. DURING PERIOD OF CLOSURE AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed ON thursday 0800-1000 DUE to runway REPAIR, INSTEAD OF CLOSURE PUBLISHED IN aeronautical information publication PAGE aerodrome 2.1 UIII-1 ON thursday 0800-0900. DURING PERIOD OF CLOSURE aerodrome NOT available AS ALTN.
UIUUдугаар : A7116/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-23 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-27 23:59 EST
- 3 months ago -
Улаан-Үүд аэродром 24 цаг нээлттэй.
AD OPEN H24.
(A7116/20 NOTAMR A5484/20
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 2010230000 C) 2103272359 EST
E) AD OPEN H24.)
aerodrome OPEN H24.
Түүхий NOTAM