ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 3


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : A6320/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-24 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-24 08:00
- 5 days ago -
Эрхүү сектор 1,2,3 : 2 дагч радиолокатор засвартай тул ажилгүй. Радарын үйлчилгээ үзүүлэхгүй
IRKUTSK FIR SECTORS 1, 2, 3: IRKUTSK SSR U/S DUE TO MAINT. RADAR CONTROL NOT PROVIDED.
(A6320/20 NOTAMN
Q) UIII/QCSAS/I /B /EA/000/999/5216N10424E150
A) UIII B) 2009240000 C) 2009240800
E) IRKUTSK FIR SECTORS 1, 2, 3: IRKUTSK SSR U/S DUE TO MAINT. RADAR CONTROL NOT PROVIDED.)
IRKUTSK flight information region SECTORS 1, 2, 3: IRKUTSK secondary surveillance radar unserviceable DUE to MAINT. RADAR CONTROL NOT PROVIDED.
UIIIдугаар : J7730/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-09-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-09-30 14:59
- 1 month ago -
Агаарын замын сегментүүд хэсэгчлэн хаана: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530. F) FL100 G) FL530)
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
(J7730/20 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /100/530/5234N09830E273
A) UIII B) 2009010100 C) 2009301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL280-FL530.
UIUUдугаар : A5484/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-08-10 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-25 23:59
- 1 month ago -
Улан-Үүд аэродром 24 цаг нээлттэй.
AD OPEN H24.
(A5484/20 NOTAMN
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 2008100000 C) 2010252359
E) AD OPEN H24.)
aerodrome OPEN H24.
Түүхий NOTAM