ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 4


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : L1133/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-30 14:59
- 3 days ago -
Дараах агаарын замын хэсэг өдөр бүр 0900-2259 цагийн хооронд хаалттай.
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
(L1133/20 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5234N09830E273
A) UIII B) 2011010100 C) 2011301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL280-FL530.
UIIIдугаар : L1131/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-11-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-11-30 14:59
- 3 days ago -
Дараах агаарын замын хэсэг өдөр бүр 0900-2259 цагийн хооронд хаалттай.
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
(L1131/20 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5234N09830E273
A) UIII B) 2011010100 C) 2011301459
D) DAILY 0100-1459
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530)
follow air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL280-FL530.
UIUUдугаар : A7116/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-23 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-03-27 23:59 EST
- 6 days ago -
Улан-Үүд аэродром 24 цаг нээлттэй.
AD OPEN H24.
(A7116/20 NOTAMR A5484/20
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 2010230000 C) 2103272359 EST
E) AD OPEN H24.)
aerodrome OPEN H24.
UIIIдугаар : L0073/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-10-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-10-31 14:59
- 3 weeks ago -
Агаарын замын сегментүүд хэсэгчлэн хаана: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK, FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA, FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG, FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN, FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK, FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD), FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI, FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI, FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI, FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD), FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT), FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA. FL280-FL530. F) FL100 G) FL530)
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME IKT-BAMUK, FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA, FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG, FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN, FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB BD-BAMUK, FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB BD, FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB BD-LETBI, FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI, FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI, FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB BD, FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB BD-IRKUTSK DVORDME IKT, FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB BD-SUKOR, FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB BD-AMUTA. FL280-FL530.
(L0073/20 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5234N09830E273
A) UIII B) 2010010100 C) 2010311459
D) DAILY 0100-1459
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME IKT-BAMUK, FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA, FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG, FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN, FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB BD-BAMUK, FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB BD, FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB BD-LETBI, FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI, FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI, FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB BD, FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB BD-IRKUTSK DVORDME IKT, FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB BD-SUKOR, FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB BD-AMUTA. FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530 )
follow air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME IKT-BAMUK, FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA, FL100-FL530 A822 LONKA-LUTOG, FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN, FL140-FL530 A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon BD-BAMUK, FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon BD, FL210-FL260 A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon BD-LETBI, FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI, FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI, FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon BD, FL140-FL530 W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon BD-IRKUTSK DVORDME IKT, FL210-FL260 W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon BD-SUKOR, FL100-FL270 R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon BD-AMUTA. FL280-FL530.
Түүхий NOTAM