ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 6


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : J0321/20
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-21 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-24 23:59
- 3 days ago -
Агаарын зай 7000м-ээс доош хаалттай 515459N1130716E-513000N1134100E-504000N1134500E-504000N1110000E- 510000N1110000E-515500N1113000E-515459N1130716E.
AIRSPACE CLSD WI AREA: 515459N1130716E-513000N1134100E-504000N1134500E-504000N1110000E- 510000N1110000E-515500N1113000E-515459N1130716E.
(J0321/20 NOTAMN
Q) UIII/QRTCA/IV/BO/W/000/230/5118N11238E073
A) UIII B) 2001210000 C) 2001242359
D) 21 22 24 0000-2359
E) AIRSPACE CLSD WI AREA: 515459N1130716E-513000N1134100E-504000N1134500E-504000N1110000E- 510000N1110000E-515500N1113000E-515459N1130716E.
F) SFC G) 7000M AMSL)
AIRSPACE closed within AREA: 515459N1130716E-513000N1134100E-504000N1134500E-504000N1110000E- 510000N1110000E-515500N1113000E-515459N1130716E.
UIIIдугаар : J0523/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2020-01-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-31 14:59
- 3 weeks ago -
Дараах агаарын замын хэсгүүд хаалттай : A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
(J0523/19 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5235N09920E300
A) UIII B) 2001010100 C) 2001311459
D) DAILY 0100-1459
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530)
follow air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260, A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530, A822 LONKA-LUTOG FL270-FL530, A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530, A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL140-FL260, A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL210-FL260, A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-LETBI FL210-FL530, G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530, G910 IDENI-LETBI FL100-FL530, W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL140-FL530, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL280-FL530.
UIUUдугаар : A7800/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-26 03:09
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-29 23:59
- 4 weeks ago -
Aэродром доорхи цагийн хуваарийн дагуу ажиллана : SAT 2200 - SUN 1400, SUN 2200 - MON 1400, MON 2200 - TUE 1400, TUE 1900 - WED 1400, WED 2200 - THU 1400, THU 2200 - FRI 1400, FRI 2200 - SAT 1400.
AD OPR HR: SAT 2200 - SUN 1400, SUN 2200 - MON 1400, MON 2200 - TUE 1400, TUE 1900 - WED 1400, WED 2200 - THU 1400, THU 2200 - FRI 1400, FRI 2200 - SAT 1400.
(A7800/19 NOTAMR A6561/19
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 1912260309 C) 2003292359
E) AD OPR HR: SAT 2200 - SUN 1400, SUN 2200 - MON 1400, MON 2200 - TUE 1400, TUE 1900 - WED 1400, WED 2200 - THU 1400, THU 2200 - FRI 1400, FRI 2200 - SAT 1400.)
aerodrome operate HR: saturday 2200 - sunday 1400, sunday 2200 - monday 1400, monday 2200 - tuesday 1400, tuesday 1900 - wednesday 1400, wednesday 2200 - thursday 1400, thursday 2200 - friday 1400, friday 2200 - saturday 1400.
UIUUдугаар : A7371/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-12-12 01:32
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-29 23:59
- 1 month ago -
SUN MON WED THU FRI SAT 1400-2200, TUE 1400-1900 дээрхи цагуудад UIUU -г бэлтгэл аэродромоор сонгох бол буух тооцоот цагаас 6-с доошгүй цагийн өмнө нисэх буудлын захиргаанд мэдэгдэнэ үү.
SUN MON WED THU FRI SAT 1400-2200, TUE 1400-1900 AD AVBL FOR SAR FLT AND AS ALTN AD ONLY FOR JSC AVIAKOMPANIYA SIBIR AND LTD GLOBUS. CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD SER AS ALTN FOR OTHER OPERATORS BY COOR WITH MAIN AD OPERATOR 6 HOURS BEFORE PLANNED ARRIVAL TIME AT THE LATEST.
(A7371/19 NOTAMR A5006/19
Q) UIII/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 1912120132 C) 2003292359
E) SUN MON WED THU FRI SAT 1400-2200, TUE 1400-1900 AD AVBL FOR SAR FLT AND AS ALTN AD ONLY FOR JSC AVIAKOMPANIYA SIBIR AND LTD GLOBUS. CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD SER AS ALTN FOR OTHER OPERATORS BY COOR WITH MAIN AD OPERATOR 6 HOURS BEFORE PLANNED ARRIVAL TIME AT THE LATEST.)
sunday monday wednesday thursday friday saturday 1400-2200, tuesday 1400-1900 aerodrome available FOR search and rescue FLT AND AS alternate aerodrome ONLY FOR JSC AVIAKOMPANIYA SIBIR AND limited GLOBUS. category 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. aerodrome service AS alternate FOR OTHER OPERATORS BY coordinated WITH MAIN aerodrome OPERATOR 6 HOURS BEFORE PLANNED ARRIVAL TIME AT THE LATEST.
UNKLдугаар : A6161/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-20 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-20 23:59
- 3 months ago -
G808 агаарын замын MIKET-NIGOR хэсгийн дунд BADOL хүсэлтээр илтгэх цэг нэмэгдсэн.
KRASNOYARSK FIR NCRP BADOL ESTABLISHED AT ATS RTE G808 SEGMENT MIKET-NIGOR. CRP MIKET (542602N 0920359E - NCRP BADOL (512339N 0913359E MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 339.9 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. NCRP BADOL - CRP NIGOR (502924N 0912548E MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 101.0 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. REF AIP RUSSIA BOOK 1 ENR 3.1.1-474.
(A6161/19 NOTAMN
Q) UNKL/QAPCS/IV/BO /E /000/999/5124N09134E005
A) UNKL B) 1910200000 C) 2001202359
E) KRASNOYARSK FIR NCRP BADOL ESTABLISHED AT ATS RTE G808 SEGMENT MIKET-NIGOR. CRP MIKET (542602N 0920359E) - NCRP BADOL (512339N 0913359E) MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 339.9 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. NCRP BADOL - CRP NIGOR (502924N 0912548E) MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 101.0 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. REF AIP RUSSIA BOOK 1 ENR 3.1.1-474.)
KRASNOYARSK flight information region NCRP BADOL ESTABLISHED AT air traffic services route G808 SEGMENT MIKET-NIGOR. compulsory reporting point MIKET (542602N 0920359E - NCRP BADOL (512339N 0913359E magnetic TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 339.9 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. NCRP BADOL - compulsory reporting point NIGOR (502924N 0912548E magnetic TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 101.0 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. reference to aeronautical information publication RUSSIA BOOK 1 en route 3.1.1-474.
UIIIдугаар : A5522/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-31 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-26 10:00
- 4 months ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилтай тул бэлтгэл аэродром болохгүй
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIRS. AD NOT AVBL AS ALTN.
(A5522/19 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 1910310800 C) 2003261000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIRS. AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIRS. aerodrome NOT available AS ALTN.
Түүхий NOTAM