ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 5


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : L3159/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-14 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-16 15:00
- 3 days ago -
530000N1144500E цэгт төвтэй 250км -ийн радиус бүхий тойргийн агаарын зай хаалттай
AIRSPACE CLSD WI CIRCLE RADIUS 250KM CENTRE 530000N1144500E.
(L3159/21 NOTAMN
Q) UIII/QRTCA/IV/BO /W /000/265/5300N11445E135
A) UIII B) 2104140100 C) 2104161500
D) DAILY 0100-0400 0700-1000 1200-1500
E) AIRSPACE CLSD WI CIRCLE RADIUS 250KM CENTRE 530000N1144500E.
F) GND G) FL265)
AIRSPACE closed within CIRCLE RADIUS 250KM CENTRE 530000N1144500E.
UIIIдугаар : L3054/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-12 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-17 17:00
- 6 days ago -
Дараах агаарын зай далайн түвшинээс 7000м хүртэл хаалттай 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E.
AIRSPACE CLSD WI AREA: 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E
(L3054/21 NOTAMN
Q) UIII/QRTCA/IV/BO /W /000/230/5106N11519E012
A) UIII B) 2104120000 C) 2104171700
D) DAILY 0000-1700
E) AIRSPACE CLSD WI AREA: 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E
F) SFC G) 7000M AMSL)
AIRSPACE closed within AREA: 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E
UIIIдугаар : L2874/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-04 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-04-30 14:59
- 2 weeks ago -
Дараахи агаарын замын хэсгүүд хаалттай: ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265 A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540 A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540 A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL135-FL260 A935 LADUT-MATAK FL205-FL540 G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540 G910 IDENI-LETBI FL105-FL540 W241 KURES-RAZDOLYE NDB (BD) FL135-FL540 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL275-FL540. F) FL095 G) FL540
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265 A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540 A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540 A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL135-FL260 A935 LADUT-MATAK FL205-FL540 G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540 G910 IDENI-LETBI FL105-FL540 W241 KURES-RAZDOLYE NDB (BD) FL135-FL540 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL275-FL540.
(L2874/21 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /095/540/5238N10059E200
A) UIII B) 2104040100 C) 2104301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265 A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540 A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540 A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL135-FL260 A935 LADUT-MATAK FL205-FL540 G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540 G910 IDENI-LETBI FL105-FL540 W241 KURES-RAZDOLYE NDB (BD) FL135-FL540 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL275-FL540.
F) FL095 G) FL540)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265 A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540 A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540 A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540 A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL135-FL260 A935 LADUT-MATAK FL205-FL540 G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540 G910 IDENI-LETBI FL105-FL540 W241 KURES-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL135-FL540 W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260 W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL275-FL540.
UIIIдугаар : A1888/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-15 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-29 14:00
- 2 weeks ago -
ХБЗ 12/30 ЗАСВАРТАЙ ТУЛ ХААЛТТАЙ МӨН БЭЛТГЭЛ АЭРОДРОМ БОЛОХГҮЙ.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING REPAIR PERIOD.
(A1888/21 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2105150600 C) 2106291400
D) TUE THU SAT 0600-1400
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING REPAIR PERIOD.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR. aerodrome NOT available AS alternate DURING REPAIR PERIOD.
UIUUдугаар : A1772/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-26 07:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 23:59
- 3 weeks ago -
Улаан-Үүд аэродром 24 цаг нээлттэй. 1400-2200 DLY AD CAT 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 DLY AD PROVIDED SAR AND AS ALTN ONLY FOR S7 AIRLINES AND AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AP OPERATOR NOT LESS THAN 6 HR BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.
AD OPEN H24. 1400-2200 DLY AD CAT 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 DLY AD PROVIDED SAR AND AS ALTN ONLY FOR S7 AIRLINES AND AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AP OPERATOR NOT LESS THAN 6 HR BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.
(A1772/21 NOTAMR A1756/21
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 2103260700 C) 2106302359
E) AD OPEN H24. 1400-2200 DLY AD CAT 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 DLY AD PROVIDED SAR AND AS ALTN ONLY FOR S7 AIRLINES AND AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AP OPERATOR NOT LESS THAN 6 HR BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.)
aerodrome OPEN H24. 1400-2200 daily aerodrome category 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 daily aerodrome PROVIDED search and rescue AND AS alternate ONLY FOR S7 AIRLINES AND aerodrome category 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. aerodrome PROVIDED AS alternate FOR OTHER aircraft OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN airport OPERATOR NOT LESS THAN 6 hours BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.
Түүхий NOTAM