ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 9


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : A6176/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-21 02:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-11-30 23:59 EST
- 2 days ago -
IRKUTSK VORDME IKT 113.0 MHZ-ын VORDME-г нислэгт ашиглахгүй
IRKUTSK VORDME IKT 113.0 MHZ: DME OPR WO AUX PWR SUPPLY. RWY 12/30: VORDME APCH SHALL NOT BE USED.
(A6176/19 NOTAMR A4028/19
Q) UIII/QNDXX/IV/NBO/AE/000/999/5216N10424E150
A) UIII B) 1910210250 C) 1911302359 EST
E) IRKUTSK VORDME IKT 113.0 MHZ: DME OPR WO AUX PWR SUPPLY. RWY 12/30: VORDME APCH SHALL NOT BE USED.)
IRKUTSK VORDME IKT 113.0 MHZ: distance measuring equipment operate without auxiliary power SUPPLY. runway 12/30: VORDME approach SHALL NOT BE USED.
UNKLдугаар : A6161/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-20 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-01-20 23:59
- 4 days ago -
G808 агаарын замын MIKET-NIGOR хэсгийн дунд BADOL хүсэлтээр илтгэх цэг нэмэгдсэн.
KRASNOYARSK FIR NCRP BADOL ESTABLISHED AT ATS RTE G808 SEGMENT MIKET-NIGOR. CRP MIKET (542602N 0920359E - NCRP BADOL (512339N 0913359E MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 339.9 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. NCRP BADOL - CRP NIGOR (502924N 0912548E MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 101.0 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. REF AIP RUSSIA BOOK 1 ENR 3.1.1-474.
(A6161/19 NOTAMN
Q) UNKL/QAPCS/IV/BO /E /000/999/5124N09134E005
A) UNKL B) 1910200000 C) 2001202359
E) KRASNOYARSK FIR NCRP BADOL ESTABLISHED AT ATS RTE G808 SEGMENT MIKET-NIGOR. CRP MIKET (542602N 0920359E) - NCRP BADOL (512339N 0913359E) MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 339.9 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. NCRP BADOL - CRP NIGOR (502924N 0912548E) MAG TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 101.0 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. REF AIP RUSSIA BOOK 1 ENR 3.1.1-474.)
KRASNOYARSK flight information region NCRP BADOL ESTABLISHED AT air traffic services route G808 SEGMENT MIKET-NIGOR. compulsory reporting point MIKET (542602N 0920359E - NCRP BADOL (512339N 0913359E magnetic TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 339.9 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. NCRP BADOL - compulsory reporting point NIGOR (502924N 0912548E magnetic TRACK 182/002 DEG, DISTANCE 101.0 KM, FL170- FL530, DIRECTION OF CRUISING LEVELS EVEN/ODD. reference to aeronautical information publication RUSSIA BOOK 1 en route 3.1.1-474.
UIIIдугаар : J7332/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-10-31 14:59
- 4 weeks ago -
Дараах агаарын замууд өдөр бүр 0900-2259 цагийн хооронд хаалттай A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-SERNA FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-OKLUR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530. F) FL100 G) FL530)
ATS RTE CLSD WI SEGMENTS: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-SERNA FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-OKLUR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
(J7332/19 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /100/530/5235N09920E300
A) UIII B) 1910010100 C) 1910311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE CLSD WI SEGMENTS: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-SERNA FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE NDB (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE NDB (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE NDB (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE NDB (BD)-OKLUR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL280-FL530.
F) FL100 G) FL530)
air traffic services route closed within SEGMENTS: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL100-FL260 A492 OSKEN-AMUTA FL100-FL530 A822 LONKA-SERNA FL270-FL530 A823 LETBI-OSKEN FL140-FL530 A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL140-FL260 A935 NEBOK-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL210-FL260 A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-LETBI FL210-FL530 G909 ULTUK-LETBI FL110-FL530 G910 IDENI-LETBI FL100-FL530 W241 KEDRA-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL140-FL530 W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL210-FL260 W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-OKLUR FL100-FL270 R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL280-FL530.
UIUUдугаар : A5006/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-27 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-12-31 23:59
- 1 month ago -
SUN MON WED FRI SAT 1400-2200, TUE THU 1400-1900 цагуудад STOCK COMPANY ‘’SIBERIA AIRLINES’’ болон LLC ‘’GLOBUS AIRLINES ‘’-д зөвхөн бэлтгэл аэродром болно. Гал унтраах зэрэглэл CAT 5 хангана. Бусад нислэгүүдэд бэлтгэл аэродромоор авах бол тооцоот суултын цагаас 6 цагийн өмнө мэдээллэнэ.
SUN MON WED THU FRI SAT 1400-2200, TUE 1400-1900 AD AVBL FOR SAR FLT AND AS ALTN AD ONLY FOR JSC ,,AVIAKOMPANIYA SIBIR,, AND LTD ,,GLOBUS,,. CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD SERVES AS ALTN AD FOR OTHER OPERATORS BY COORD WITH MAIN AD OPERATOR 6 HOURS BEFORE PLANNED ARRIVAL TIME AT THE LATEST.
(A5006/19 NOTAMN
Q) UIII/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 1910272200 C) 1912312359
E) SUN MON WED THU FRI SAT 1400-2200, TUE 1400-1900 AD AVBL FOR SAR FLT AND AS ALTN AD ONLY FOR JSC ,,AVIAKOMPANIYA SIBIR,, AND LTD ,,GLOBUS,,. CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD SERVES AS ALTN AD FOR OTHER OPERATORS BY COORD WITH MAIN AD OPERATOR 6 HOURS BEFORE PLANNED ARRIVAL TIME AT THE LATEST.)
sunday monday wednesday thursday friday saturday 1400-2200, tuesday 1400-1900 aerodrome available FOR search and rescue FLT AND AS alternate aerodrome ONLY FOR JSC ,,AVIAKOMPANIYA SIBIR,, AND limited ,,GLOBUS,,. category 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. aerodrome SERVES AS alternate aerodrome FOR OTHER OPERATORS BY coordinates WITH MAIN AD OPERATOR 6 HOURS BEFORE PLANNED ARRIVAL TIME AT THE LATEST.
UIIIдугаар : A5522/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-31 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2020-03-26 10:00
- 1 month ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилтай тул бэлтгэл аэродром болохгүй
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIRS. AD NOT AVBL AS ALTN.
(A5522/19 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 1910310800 C) 2003261000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIRS. AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIRS. aerodrome NOT available AS ALTN.
UIUUдугаар : A4751/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-10-27 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-12-31 23:59
- 2 months ago -
Аэродромын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хуваарь: SAT 2200 - SUN 1400, SUN 2200 - MON 1400, MON 2200 - TUE 1400, TUE 1900 - WED 1400, WED 2200 - THU 1400, THU 2200 - FRI 1400, FRI 2200 - SAT 1400.
AD OPR HR: SAT 2200 - SUN 1400, SUN 2200 - MON 1400, MON 2200 - TUE 1400, TUE 1900 - WED 1400, WED 2200 - THU 1400, THU 2200 - FRI 1400, FRI 2200 - SAT 1400.
(A4751/19 NOTAMN
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 1910272200 C) 1912312359
E) AD OPR HR: SAT 2200 - SUN 1400, SUN 2200 - MON 1400, MON 2200 - TUE 1400, TUE 1900 - WED 1400, WED 2200 - THU 1400, THU 2200 - FRI 1400, FRI 2200 - SAT 1400.)
aerodrome operate HR: saturday 2200 - sunday 1400, sunday 2200 - monday 1400, monday 2200 - tuesday 1400, tuesday 1900 - wednesday 1400, wednesday 2200 - thursday 1400, thursday 2200 - friday 1400, friday 2200 - saturday 1400.
UIUUдугаар : A1776/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-04-03 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-10-27 22:00
- 7 months ago -
SUN MON WED FRI SAT 1400-2200, TUE THU 1400-1900 цагуудад STOCK COMPANY ‘’SIBERIA AIRLINES’’ болон LLC ‘’GLOBUS AIRLINES ‘’-д зөвхөн бэлтгэл аэродром болно. Гал унтраах зэрэглэл CAT 5 хангана. Бусад нислэгүүдэд бэлтгэл аэродромоор авах бол тооцоот суултын цагаас 6 цагийн өмнө мэдээллэнэ.
SUN MON WED FRI SAT 1400-2200, TUE THU 1400-1900 AD AVBL AS ALTN ONLY FOR STOCK COMPANY ,,SIBERIA AIRLINES,, AND LLC ,,GLOBUS AIRLINES,,. CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. FOR OTHER FLT AD AVBL AS ALTN ON COOR WITH MAIN AD OPERATOR IN AT LEAST 6 HR BEFORE PLANNED ARR TIME.
(A1776/19 NOTAMR A1726/19
Q) UIII/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 1904030300 C) 1910272200
E) SUN MON WED FRI SAT 1400-2200, TUE THU 1400-1900 AD AVBL AS ALTN ONLY FOR STOCK COMPANY ,,SIBERIA AIRLINES,, AND LLC ,,GLOBUS AIRLINES,,. CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. FOR OTHER FLT AD AVBL AS ALTN ON COOR WITH MAIN AD OPERATOR IN AT LEAST 6 HR BEFORE PLANNED ARR TIME.)
sunday monday wednesday friday saturday 1400-2200, tuesday thursday 1400-1900 aerodrome available AS alternate ONLY FOR STOCK COMPANY ,,SIBERIA AIRLINES,, AND LLC ,,GLOBUS AIRLINES,,. category 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. FOR OTHER FLT aerodrome available AS alternate ON coordinated WITH MAIN aerodrome OPERATOR IN AT LEAST 6 hours BEFORE PLANNED arrival TIME.
UIIIдугаар : A0913/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-03-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 8 months ago -
A822: Агаарын замын LONKA-LUTOG хэсэг 0100-1459 цагийн хооронд НХҮ-ний нэгжээр зохицуулагдана.1500-0059 цагийн хооронд хязгаарлагдахгүй. LUTOG-SERNA хэсэг хязгаарлагдахгүй. AIP BOOK 1 PAGE ENR 3.1.1-100
ATS RTE A822 SEGMENTS AVBL AS FLW : LONKA-LUTOG: AVBL 0100-1459 ON COOR WITH ATS UNIT, 1500-0059 WO RESTRICTIONS, LUTOG-SERNA WO RESTRICTIONS INSTEAD OF PUBLISHED. REF AIP BOOK 1 PAGE ENR 3.1.1-100.
(A0913/19 NOTAMN
Q) UIII/QARXX/IV/NBO/E/000/999/5342N10150E230
A) UIII B) 1903040000 C) PERM
E) ATS RTE A822 SEGMENTS AVBL AS FLW : LONKA-LUTOG: AVBL 0100-1459 ON COOR WITH ATS UNIT, 1500-0059 WO RESTRICTIONS, LUTOG-SERNA WO RESTRICTIONS INSTEAD OF PUBLISHED. REF AIP BOOK 1 PAGE ENR 3.1.1-100.)
air traffic services route A822 SEGMENTS available AS follow : LONKA-LUTOG: available 0100-1459 ON coordinated WITH air traffic services UNIT, 1500-0059 without RESTRICTIONS, LUTOG-SERNA without RESTRICTIONS INSTEAD OF PUBLISHED. reference to aeronautical information publication BOOK 1 PAGE en route 3.1.1-100.
UIUUдугаар : A0273/19
эхлэх хугацаа (UTC) : 2019-01-19 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2019-10-27 22:00
- 9 months ago -
Аэродромын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хуваарь: SAT 2200-SUN 1400, SUN 2200-MON 1400, MON 2200-TUE 1400, TUE 1900-WED 1400, WED 2200-THU 1400, THU 1900-FRI 1400, FRI 2200-SAT 1400.
AD OPR HR: SAT 2200-SUN 1400, SUN 2200-MON 1400, MON 2200-TUE 1400, TUE 1900-WED 1400, WED 2200-THU 1400, THU 1900-FRI 1400, FRI 2200-SAT 1400.
(A0273/19 NOTAMN
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 1901192200 C) 1910272200
E) AD OPR HR: SAT 2200-SUN 1400, SUN 2200-MON 1400, MON 2200-TUE 1400, TUE 1900-WED 1400, WED 2200-THU 1400, THU 1900-FRI 1400, FRI 2200-SAT 1400.)
aerodrome operate HR: saturday 2200-SUN 1400, sunday 2200-MON 1400, monday 2200-TUE 1400, tuesday 1900-WED 1400, wednesday 2200-THU 1400, thursday 1900-FRI 1400, friday 2200-SAT 1400.
Түүхий NOTAM