ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 4


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : J5185/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-01 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-31 23:59
- 2 weeks ago -
UNR1228 хязгаарлалттай бүс идэвхижнэ.
RESTRICTED AREA ACT: UNR1228.
(J5185/21 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO /W /230/999/5041N11237E073
A) UIII B) 2112010001 C) 2112312359
D) 01-03 06-10 13-17 20-24 27-31 0001-2359
E) RESTRICTED AREA ACT: UNR1228.
F) FL230 G) 17000M AGL)
RESTRICTED AREA ACT: UNR1228.
UIUUдугаар : A6895/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-29 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-30 23:59
- 1 month ago -
AD AVBL H24. 1400-2200 DLY AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AD OPERATOR.
AD AVBL H24. 1400-2200 DLY AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AD OPERATOR.
(A6895/21 NOTAMR A5703/21
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 2110290600 C) 2201302359
E) AD AVBL H24. 1400-2200 DLY AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AD OPERATOR.)
aerodrome available H24. 1400-2200 daily aerodrome category 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED AS alternate FOR OTHER aircraft OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN aerodrome OPERATOR.
UIIIдугаар : A5884/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-03-24 10:00
- 2 months ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилтай тул хаалттай. Энэ үед бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING CLOSURE PREIOD.
(A5884/21 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2111040800 C) 2203241000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING CLOSURE PREIOD.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR. aerodrome NOT available AS alternate DURING CLOSURE PREIOD.
UNKLдугаар : A5256/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-25 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 months ago -
RNAV P982 агаарын замд LAMSU илтгэх цэг нэмэгдсэн WI ATS RTE SEGMENT RNAV P982 CRP DARNO (502124N 0981742E) - CRP TURAN NDB (TR) (520900N 0935418E) CRP LAMSU ESTABLISHED COORD: (503641N 0974253E). CRP DARNO - CRP LAMSU TRACK 306/125DEG DIST 50.0KM.
WI ATS RTE SEGMENT RNAV P982 CRP DARNO (502124N 0981742E - CRP TURAN NDB (TR (520900N 0935418E CRP LAMSU ESTABLISHED COORD: (503641N 0974253E. CRP DARNO - CRP LAMSU TRACK 306/125DEG DIST 50.0KM. CRP LAMSU - CRP TURAN NDB (TR TRACK 305/120DEG DIST 315.6KM. NAVIGATION SPECIFICATION - RNAV 5, LOW/UPPER LIMIT FL265/480, CRUISING LEVEL DIRECTION EVEN/ODD. REF AIP BOOK 1 PAGE ENR 3.1.3-269, ENRC 10.
(A5256/21 NOTAMN
Q) UNKL/QAPCS/IV/BO /E /000/999/5036N09743E005
A) UNKL B) 2108250000 C) PERM
E) WI ATS RTE SEGMENT RNAV P982 CRP DARNO (502124N 0981742E) - CRP TURAN NDB (TR) (520900N 0935418E) CRP LAMSU ESTABLISHED COORD: (503641N 0974253E). CRP DARNO - CRP LAMSU TRACK 306/125DEG DIST 50.0KM. CRP LAMSU - CRP TURAN NDB (TR) TRACK 305/120DEG DIST 315.6KM. NAVIGATION SPECIFICATION - RNAV 5, LOW/UPPER LIMIT FL265/480, CRUISING LEVEL DIRECTION EVEN/ODD. REF AIP BOOK 1 PAGE ENR 3.1.3-269, ENRC 10.)
within air traffic services route SEGMENT area navigation P982 compulsory reporting point DARNO (502124N 0981742E - compulsory reporting point TURAN non-directional radio beacon (TR (520900N 0935418E compulsory reporting point LAMSU ESTABLISHED COORD: (503641N 0974253E. compulsory reporting point DARNO - compulsory reporting point LAMSU TRACK 306/125DEG distance 50.0KM. compulsory reporting point LAMSU - compulsory reporting point TURAN non-directional radio beacon (TR TRACK 305/120DEG distance 315.6KM. NAVIGATION SPECIFICATION - area navigation 5, LOW/UPPER LIMIT FL265/480, CRUISING LEVEL DIRECTION EVEN/ODD. reference to aeronautical information publication BOOK 1 PAGE en route 3.1.3-269, enroute chart 10.
Түүхий NOTAM