ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 3


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : A3627/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-08 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-22 11:00
- 2 days ago -
ХБЗ 12/30 хаалттай, бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG RWY CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.
(A3627/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2209080800 C) 2209221100
D) 08 22 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG RWY CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR WIP. during runway CLOSURE PERIOD aerodrome NOT available AS ALTN.
UIIIдугаар : A3626/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-11 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-25 11:00
- 2 days ago -
ХБЗ12/30 хаалттай, бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.
(A3626/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2208110800 C) 2208251100
D) 11 25 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR WIP. during CLOSURE PERIOD aerodrome NOT available AS ALTN.
UIIIдугаар : A3529/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-14 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-28 11:00
- 4 days ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилтай хаалттай тул бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO WIP. AD NOT AVBL AS ALTN DRG RWY CLOSURE.
(A3529/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2207140800 C) 2207281100
D) 14 28 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO WIP. AD NOT AVBL AS ALTN DRG RWY CLOSURE.)
runway 12/30 closed DUE to WIP. aerodrome NOT available AS alternate during runway CLOSURE.
Түүхий NOTAM