ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 4


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UNKL UNNT UIIIдугаар : J5920/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-10 06:52
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-10 07:27
- 3 days ago -
Дараах агаарын замын хэсгүүд хаалттай: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN NDB (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL DME (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN NDB (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN NDB (TR) M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN DME (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN DME (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL DME (KZL) - ABSOR W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN NDB (TR) - KOTIK. F) SFC G) UNL)
ATS RTE SEGMENT CLSD: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN NDB (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL DME (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN NDB (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN NDB (TR). M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN DME (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN DME (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL DME (KZL) W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN NDB (TR) - KOTIK.
(J5920/21 NOTAMN
Q) UUXX/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5209N09945E702
A) UNKL UNNT UIII B) 2112100652 C) 2112100727
E) ATS RTE SEGMENT CLSD: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN NDB (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL DME (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN NDB (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN NDB (TR). M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN DME (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN DME (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL DME (KZL) W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN NDB (TR) - KOTIK.
F) SFC G) UNL)
air traffic services route SEGMENT CLSD: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY non-directional radio beacon (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN non-directional radio beacon (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL distance measuring equipment (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN non-directional radio beacon (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN non-directional radio beacon (TR). M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN distance measuring equipment (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN distance measuring equipment (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - MEBEG R480 KYZYL distance measuring equipment (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL distance measuring equipment (KZL) W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN non-directional radio beacon (TR) - KOTIK.
UNKL UIII UNNTдугаар : J5804/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-08 07:38
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-08 08:13
- 5 days ago -
Агаарын замын хэсгүүд хаалттай. A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN NDB (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL DME (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN NDB (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN NDB (TR) M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN DME (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN DME (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL DME (KZL) - ABSOR W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN NDB (TR) - KOTIK. F) SFC G) UNL)
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN NDB (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL DME (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN NDB (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN NDB (TR) M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN DME (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN DME (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL DME (KZL) - ABSOR W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN NDB (TR) - KOTIK.
(J5804/21 NOTAMN
Q) UUXX/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5209N09945E702
A) UNKL UIII UNNT B) 2112080738 C) 2112080813
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN NDB (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL DME (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN NDB (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN NDB (TR) M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN DME (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN DME (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG R480 KYZYL DME (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL DME (KZL) - ABSOR W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN NDB (TR) - KOTIK.
F) SFC G) UNL)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A308 KARSI - GINOM A310 GUSIN - SERNA A357 AKTAS - MISLU A45 IRBUK - OLZONY non-directional radio beacon (KA) A489 KUDEB - NIGOR A492 IRKUTSK DVORDME (IKT) - AMUTA A575 DARNO - LOBIR A806 LULAN - OSTUN A807 LULAN - TATUR A807 BALOG - USONA A809 BULEL - LABOB A810 AGINO - TELOK A814 ARNUL - ADOBA A815 IRKUTSK DVORDME (IKT) - SERNA A816 AKTAS - AMRAD A818 DIMOP - TURAN non-directional radio beacon (TR) A822 LONKA - PIMIT A823 ATMOL - OSKEN A908 UTEKI - LABOB A91 AGINO - SULOK A935 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - MABIL A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - BAMUK A938 IRKUTSK DVORDME (IKT) - BAMUK B155 LULAN - IRKUTSK DVORDME (IKT) B156 KUDEB - BOKIS B161 MEDIK - SULOK B206 ARNUL - AKTAS B227 NAREM - GETRU B330 DILAT - NIGOR B715 DARNO - ORTUS B716 LOBIR - NIGOR B910 GABAL - SULOK B951 NIGOR - TISUP G121 RUBID - ELSUT G122 ORTUS - NIGOR G249 RIPEK - KYZYL distance measuring equipment (KZL) G371 BOKIS - INBOK G489 TUMOL - AKTAS G490 SERNA - PEMAL G492 DIBOR - TELOK G496 DISEG - NAREM G808 MIKET - NIGOR G809 TURAN non-directional radio beacon (TR) - NILRA G831 RUBID - ADARO G909 ULTUK - LETBI G910 IDENI - LETBI G917 IDENI - LABOB G96 KUDEB - ADARO L158 TISUP - TURAN non-directional radio beacon (TR) M153 BALOG - SERNA N615 GABAL - SULOK N622 GETRU - TELOK N869 LAMSU - LONTE P864 LUMET - NIGOR P865 ABAKAN distance measuring equipment (ABK) - GINOM P982 ODMEL - LAMSU P983 KUDEB - NIGOR R104 ABAKAN distance measuring equipment (ABK) - GINOM R116 TURAR - RATKO R229 KESUM - NILGA R372 KESUM - BAMID R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - MEBEG R480 KYZYL distance measuring equipment (KZL) - TISUP R497 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) - SERNA T482 ERGOL - GINOM T483 ERGOL - LAMSU T631 LONTE - GINOM T656 DISEG - TELOK W239 KYZYL distance measuring equipment (KZL) - ABSOR W308 RIDLI - LULAN W342 TURAN non-directional radio beacon (TR) - KOTIK.
UIIIдугаар : J5185/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-01 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-31 23:59
- 2 weeks ago -
UNR1228 хязгаарлалттай бүс идэвхижнэ.
RESTRICTED AREA ACT: UNR1228.
(J5185/21 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO /W /230/999/5041N11237E073
A) UIII B) 2112010001 C) 2112312359
D) 01-03 06-10 13-17 20-24 27-31 0001-2359
E) RESTRICTED AREA ACT: UNR1228.
F) FL230 G) 17000M AGL)
RESTRICTED AREA ACT: UNR1228.
UIIIдугаар : A5884/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-03-24 10:00
- 3 months ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилтай тул хаалттай. Энэ үед бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING CLOSURE PREIOD.
(A5884/21 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2111040800 C) 2203241000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING CLOSURE PREIOD.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR. aerodrome NOT available AS alternate DURING CLOSURE PREIOD.
Түүхий NOTAM