ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 2


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIII UNKLдугаар : J0199/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-07 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-30 14:59
- 3 weeks ago -
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES. F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
(J0199/22 NOTAMN
Q) UUXX/QARLC/IV/NBO/E /065/988/5238N10059E200
A) UIII UNKL B) 2211070100 C) 2211301459
D) 07-30 0100-1459
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL)
follow air traffic services route SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-KURES.
UIIIдугаар : A6130/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-23 10:00
- 1 month ago -
RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.
RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.
(A6130/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2211030800 C) 2303231000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.)
runway 12/30 CLSD. aerodrome NOT available AS alternate DURING runway CLOSURE.
Түүхий NOTAM