ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 2


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UHHHдугаар : P8166/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-05 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-10 09:00
- 1 hour ago -
AIRSPACE CLSD AS FLW: 1. WI CIRCLE RADIUS 1KM CENTRE 495500N1291930E SFC-1700M AMSL. 2. AREA: 493952N1293112E-493841N1293538E-494122N1294203E- 494350N1294054E-494541N1293913E-494855N1293832E- 495123N1294016E-495257N1293500E-495514N1292350E- 495513N1291842E-495207N1291930E-495122N1292337E- 494852N1293725E-494538N1293825E-494230N1293352E- 493952N1293112E 1200M AMSL-1900M AMSL.
(P8166/22 NOTAMN
Q) UHHH/QRTCA/IV/BO /W /000/063/4948N12930E011
A) UHHH B) 2210050100 C) 2210100900
D) 05-10 0100-0900
E) AIRSPACE CLSD AS FLW: 1. WI CIRCLE RADIUS 1KM CENTRE 495500N1291930E SFC-1700M AMSL. 2. AREA: 493952N1293112E-493841N1293538E-494122N1294203E- 494350N1294054E-494541N1293913E-494855N1293832E- 495123N1294016E-495257N1293500E-495514N1292350E- 495513N1291842E-495207N1291930E-495122N1292337E- 494852N1293725E-494538N1293825E-494230N1293352E- 493952N1293112E 1200M AMSL-1900M AMSL.
F) SFC G) 1900M AMSL)
AIRSPACE closed AS FLW: 1. within CIRCLE RADIUS 1KM CENTRE 495500N1291930E SFC-1700M AMSL. 2. AREA: 493952N1293112E-493841N1293538E-494122N1294203E- 494350N1294054E-494541N1293913E-494855N1293832E- 495123N1294016E-495257N1293500E-495514N1292350E- 495513N1291842E-495207N1291930E-495122N1292337E- 494852N1293725E-494538N1293825E-494230N1293352E- 493952N1293112E 1200M AMSL-1900M AMSL.
UIIIдугаар : L6357/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-31 15:00
- 1 week ago -
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES. F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL
ATS RTE CLSD WI SEGMENTS: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
(L6357/22 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /065/988/5238N10059E200
A) UIII B) 2210010100 C) 2210311500
D) 01-31 0100-1500
E) ATS RTE CLSD WI SEGMENTS: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL)
air traffic services route closed within SEGMENTS: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-KURES.
Түүхий NOTAM