ZMCK — УЛААНБААТАР/Чингис хаан

ZMCK AD 2.1  Аэродромын байршил заах код ба нэр

ZMCK — УЛААНБААТАР/Чингис хаан

ZMCK AD 2.2  Аэродромын газар зүйн болон захиргааны өгөгдөл

1

 

473849N 1064912E
Босго 11-ээс 105°-т 1800м зайд
2 Чиглэл ба зай (хотоос)

194°, Улаанбаатар хотын төвөөс 31км (авто машины замаар 47км) зайд
236°, Зуунмод хотоос 12км (авто машины замаар 17км) зайд

3 Өндөрлөг/Хяналтын хэм/Дундаж хамгийн бага хэм

1367m / 24.4°C / -24.4°C

4 Аэродромын өндөрлөгийн байршил дахь геоидийн долгион -
5 Соронзон хазайлт/Жилийн дундаж өөрчлөлт

5°W (2020) / 7.5'W

6

Аэрдромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр, хаяг, утас, факсын дугаар, цахим шуудангийн хаяг, AFS хаяг болон хэрэв байгаа бол цахим хуудасны хаяг

Чингис хаан ОУНБ
Хөшигийн хөндий, Сэргэлэн сум
Төв аймаг 41090
Монгол Улс

Утас:  976-71287300

Утас:  976-71287311

Утас:  976-71287360

AFS:  ZMCKYDYX

СИТА:  UBNCKXH

Ц/ш:  airportops@nubia-llc.mn

7

Зөвшөөрөгдсөн нислэгийн төрөл (Хэрэглэлийн нислэгийн дүрэм/Ил харааны нислэгийн дүрэм)

IFR / VFR

8 Тайлбар

Хяналтын код 4E

ZMCK AD 2.3  Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь

1

Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч

H24

2 Гааль ба цагаачлал

H24

3 Эмнэлэг ба эрүүл ахуй

H24

4 Нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээ

H24

5 НХҮ-ний илтгэх төв

H24

6 Цаг уурын мэдээллийн үйлчилгээ

H24

7

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ

H24

8 Сумалгаа

H24

9 Газрын үйлчилгээ

H24

10

Аюулгүйн хамгаалалт

H24

11 Агаарын хөлгийн мөс арилгах

H24

12 Тайлбар

NIL

ZMCK AD 2.4  Газрын үйлчилгээ болон байгууламжууд

1

Ачаа ачиж буулгах байгууламж

Хоногт 50т хүртэлх ачааг буулгаж ачна.
2 Түлш/тосны төрлүүд

TS-1

3 Сумалгаа хийх байгууламж/багтаамж Шатахуун сумалгааны гидрант худаг: 14ш
Диспенсер: 4ш, 3780л/мин
Цэнэглэгч машин: 1ш, 900л/мин, 25м3.
4 Агаарын хөлгийн мөс арилгах байгууламж Агаарын хөлгийн мөс арилгах машин - 1ш
Байрлал:
1. 7, 8, 9-р зогсоолын харалдаа ЯЗ-F дээр
2. 7, 8-р зогсоолын ард апрон дээр
Ашиглах шингэн: Clariant - Max Flight Sneg /type IV/
5

Гадны агаарын хөлгийг байрлуулах ангарын зай

Агаарын хөлгийн ангиллаас хамаарч хязгаарлагдмал үйлчилгээ үзүүлнэ.
6 Гадны агаарын хөлгийг засварлах байгууламж Засвар үйлчилгээний байгууламжууд бий.
7

Тайлбар

Агаарын хөлгийн сумалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас лавлана уу:
Иргэний нисэхийн үндэсний төв
Чингис хаан ОУНБ дахь Шатахуун хангамжийн алба
Шатахуун хангамжийн байгууламжийн төв байр
Чингис хаан ОУНБ, Тахилт толгой, Эрдэнэ-Уул баг
Сэргэлэн сум, Төв аймаг
Монгол Улс

Утас:  976-71287901

Утас:  976-99099564

Ц/ш:  ckjetfuel@mcaa.gov.mn

Бүх ангилалын агаарын хөлөгт газрын үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.
Газрын үйлчилгээний газар
Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт ХХК

Утас:  976-71287341

Ц/ш:  contact-ghd@nubia-llc.mn

ZMCK AD 2.5  Зорчигчдод үйлчлэх байгууламжууд

1 Зочид буудал Зуунмод болон Улаанбаатар хотын төвд.
2 Зоогийн газар Нисэх буудал дээр бий.
3 Тээвэр Автобус, такси
4 Эрүүл мэндийн байгууламжууд Нисэх буудалд анхны тусламж үзүүлэх эмнэлгийн хэсэг болон эмийн сан бий. Хотын төвд нэгдсэн эмнэлэг бий.
5 Банк болон шуудан Нисэх буудал дээр бий.
6

Жуулчлалын алба

Аялал жуулчлалын мэдээлэл, холбогдох үйлчилгээ нисэх буудал дээр бий.
7

Тайлбар

NIL

ZMCK AD 2.6  Авран туслах, гал унтраах үйлчилгээ

1 Аэродромын гал унтраах категори CAT 9
2 Авран туслах төхөөрөмж Гал унтраах машин: 3
Хөөс үүсгэгч бодис: 4500л (AFFF 6%)
Усны нөөц: 34500л
Хөөс зарцуулалт: 18000л/мин
Хуурай химийн бодис: 750кг
Түргэн тусламжийн машин: 1
3

Хөдлөх чадваргүй болсон агаарын хөлгийг зайлуулах чадвар

Агаарын тээвэрлэгчтэй хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулагдана.
4 Тайлбар Гал унтраах машины үзүүлэлтийг 3 машинаар тооцсон болно.

ZMCK AD 2.7  Улирлын чанартай цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа

1 Цэвэрлэгээний төхөөрөмжийн төрөл Цас цэвэрлэгээний тусгай тоноглолтой: 8 машин
2 Цэвэрлэх дараалал ХБЗ, ЯЗ, Апрон
3 Тайлбар

NIL

ZMCK AD 2.8  Aпрон, явгалах зам ба шалгах байрлал/байршлуудын өгөгдөл

1 Апроны нэр, гадаргуу ба даац

Апрон - цементбетон, PCN 86/R/B/X/T

- асфальтбетон, PCN 21/F/C/Y/T

Ангар апрон 1 - цементбетон, PCN 40/R/B/X/T

2 ЯЗ-ын нэр, өргөн, гадаргуу ба даац

A, E - 29 m, цементбетон, PCN 86/R/B/X/T

B, C, D, F - 23 m, цементбетон, PCN 86/R/B/X/T

F1 - 32m, aсфальтбетон, PCN 43/F/C/X/T

3 Алтиметр шалгах цэгийн байрлал ба өндөрлөг

Байрлал / Өндөрлөг: Апрон дээр / 1369м

4 VOR шалгах цэг

Байрлал

1 - 473907.97N 1064759.80E

2 - 473841.74N 1065028.14E

Аэродромын зурагт үзүүлсэн
5 Инерцийн навигацийн систем шалгах цэг

NIL

6 Тайлбар

NIL

ZMCK AD 2.9  Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд

1 Агаарын хөлгийн зогсоолын таних тэмдэгүүд, ЯЗ-ын хөтлөх шугамууд ба агаарын хөлгийг зогсоолд ил хараагаар байрлуулахад хөтлөх системийн хэрэглээ

Агаарын хөлгийн зогсоолын таних тэмдэгүүд: 1-4, 6, 6а, 6b, 7-9, 21-27 (Агаарын хөлгийн зогсоолын зургийг харна уу).

Явгалах замын хөтлөх шугамууд: Бий

Aгаарын хөлгийн зогсоолд ил хараагаар байрлуулахад хөтлөх систем: Байхгүй

2 ХБЗ, ЯЗ-ын тэмдэглэгээ ба гэрэлтүүлэг

ХБЗ-ын тэмдэглэгээ: Хөндлөн зураас, босгоны өмнөх, босго, дугаар, газардах бүс, газардах цэг, гол шугам, ирмэг

ХБЗ-ын гэрэл: Босго, гол шугам, ирмэг, төгсгөлЯЗ-ын тэмдэглэгээ: Гол шугам, ирмэг, хүлээх байршил

ЯЗ-ын гэрэл: Ирмэг

3 Зогс тэмдгийн гэрэл ба ХБЗ-ын хамгаалалтын гэрэл

Зогс тэмдгийн гэрэл: Байхгүй

ХБЗ-ын хамгаалалтын гэрэл: Бий

4 Бусад ХБЗ-ын хамгаалалтын арга хэмжээ -
5 Тайлбар

Бусад тэмдэглэгээ

Апроны аюулгүйн шугам;

Апроны асфальтбетон болон цементбетон хучилтыг тусгаарлах шугам;

Апрон дээрх технологийн болон үйлчилгээний замын хүлээх байршил, чиглэл заах, зогсоолын болон бусад тэмдэглэгээнүүд.

ZMCK AD 2.10  Аэродромын саадууд

1.  Бүс 2-ын саадууд

Бүс 2-ын саадын мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу:

https://ais.mn/files/aip/eAIP/AREA2/ZMCKAREA2_0821.pdf

2.  Бүс 3-ын саадууд

Бүс 3-ын саадын мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу:

https://ais.mn/files/aip/eAIP/AREA3/ZMCKAREA3_0821.pdf

ZMCK AD 2.11  Цаг уурын мэдээллийн хангалт

1 Хариуцах цаг уурын байгууллага Нислэгийн цаг уурын төв
2

Үйлчилгээний цагийн хуваарь

Бусад цагт мэдээллээр хангах цаг уурын байгууллага

H24

3

TAF мэдээ бэлтгэх байгууллагын нэр

Хүчинтэй байх хугацаа

Нислэгийн цаг уурын төв
9, 30ц
4

Аэродром орчмын хандлагын урьдчилсан мэдээ

Гаргах хугацааны давтамж

TREND
2h

5 Нислэгийн өмнөх мэдээлэл/Зөвлөгөө Аман зөвлөгөө, утсаар, дэлгэц, ц/х: www.amc.namem.gov.mn, бусад хэрэгслээр, нисэх баг өөрсдөө цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцах
6

Нислэгийн баримт бичиг

Ашиглагдаж буй хэл(үүд)

Зурган, хүснэгт хэлбэрээр, товчилсон тэмдэглэгээгээр

Монгол, Англи

7 Нислэгийн өмнөх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөхөд ашиглагдах зураг ба бусад мэдээлэл Газар болон өндрийн зургууд, прогноз зургууд, онцгой үзэгдлийн зураг, өндрийн салхи/температурын зургууд, автомат цаг агаарын бодит ажиглалтын системийн мэдээ
8 Мэдээллээр хангах нэмэлт төхөөрөмж Цаг уурын допплер радар, хиймэл дагуулын өгөгдөл, бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн системийн бүтээгдэхүүн
9 Мэдээллээр хангагдаж буй HХҮ-ний нэгжүүд

TWR, APP, ACC

10 Уур амьсгалын мэдээлэл Уур амьсгалын тодорхойлолт
11 Нэмэлт мэдээлэл (үйлчилгээний хязгаарлалт, г.м) Аэродром, чиглэл, суулт ба хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээнүүд, AIRMET, SIGMET, аэродромын анхааруулга мэдээ

Утас:  976-71285024

Утас:  976-71287260

Утас:  976-71287279

ZMCK AD 2.12  Хөөрч, буух зурвасын бодит үзүүлэлтүүд

ХБЗ-ын дугаарын тэмдэглэгээ

 

Бодит чиглэл

ХБЗ-ын хэмжээсүүд (м)

ХБЗ ба зогсоох замын даац ба гадаргуу

Босго ба ХБЗ-ын төгсгөлийн солбицлууд,

Босгоны геоидын долгион

Нарийвчлалтай ойртолтын тоноглолтой ХБЗ-ын газардах бүсийн хамгийн өндөрлөг цэг ба босгоны өндөрлөг ХБЗ, зогсоох зурвасын налуу
1 2 3 4 5 6 7

11

104.63°

3600 x 45

PCN 86/R/B/X/T

цементбетон
473903.63N 1064748.22E

THR: 1367m

RWY: 0.04%

29

284.67°

3600 x 45

PCN 86/R/B/X/T

цементбетон
473834.15N 1065035.10E

THR: 1366m

RWY: 0.04%

Зогсоох зурвасын хэмжээсүүд (м)

Саадаас чөлөөтэй талбайн хэмжээсүүд (м) Талбайн хэмжээсүүд (м) ХБЗ-ын төгсгөлийн аюулгүйн талбайн хэмжээсүүд (м) Тогтоох системийн байрлал болон тайлбар Саадаас чөлөөтэй зоон Тайлбар
8 9 10 11 12 13 14
- -

3720 x 300

240 х 90

- -

NIL

- -

3720 x 300

180 х 90

- -

NIL

ZMCK AD 2.13  Зарласан зайнууд

ХБЗ-ын дугаар TORA (m) TODA (m) ASDA (m)

LDA (m)

Тайлбар
1 2 3 4 5 6

11

3600

3600

3600

3600

NIL

29

3600

3600

3600

3600

NIL

ZMCK AD 2.14  Ойртолтын болон ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг

ХБЗ-ын дугаар

Ойртолтын гэрэл, төрөл, урт, эрчим

Босгоны гэрэл, өнгө, WBAR

 

(MEHT)

 

Газардах бүс, гэрлийн урт
1 2 3 4 5

11

SALS

420 m

ӨЭГ

ногоон

PAPI

Зүүн талд

(20.7 m)

-

29

PALS CAT I

900 m

ӨЭГ

ногоон

PAPI

Зүүн талд

(20.7 m)

-

ХБЗ-ын гол шугамын гэрлийн урт, хоорондох зай, өнгө, эрчим

ХБЗ-ын ирмэгийн гэрлийн урт, хоорондох зай, өнгө, эрчим

ХБЗ-ын төгсгөлийн гэрлийн өнгө

 

Зогсоох зурвасын гэрлийн урт

өнгө

Тайлбар
6 7 8 9 10

3600м, 30м
ХБЗ-ын дундын
1800м: цагаан
ХБЗ-ын төгсгөлийн
300м-900м: улаан, цагаан
0м-300м: улаан

ӨЭГ

3600m

60m

цагаан

шар

ӨЭГ

улаан

 

Аэродромын зургийг харна уу

3600м, 30м
ХБЗ-ын дундын
1800м: цагаан
ХБЗ-ын төгсгөлийн
300м-900м: улаан, цагаан
0м-300м: улаан

ӨЭГ

3600m

60m

цагаан

шар

ӨЭГ

улаан

 

Аэродромын зургийг харна уу

ZMCK AD 2.15  Бусад гэрэлтүүлэг болон цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэр

1 АГД/ЯГД-ны байрлал, үзүүлэлтүүд ба ажиллах цагийн хуваарь

Цамхагийн гэрлэн дохиолол: Цамхаг дээр, цагаан/ногоон

2

Буултын чиглэл заагчийн байрлал ба гэрэлтүүлэг

Анемометрийн байрлал ба гэрэлтүүлэг

Анемометр: Босго 11-ээс 340м зайд, гэрэлтэй
Босго 29-өөс 370м зайд, гэрэлтэй

3 ЯЗ-ын ирмэгийн гэрэл, гол шугамын болон зогс тэмдэг (хэрэв байгаа бол)

Ирмэг: ЯЗ - A, B, C, D, E, F, F1

4 Цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэр/шилжүүлэн залгах хугацаа

Аэродром дахь бүх гэрлүүдэд цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэр бий
Шилжүүлэн залгах хугацаа: 15с

5 Тайлбар

NIL

ZMCK AD 2.16  Нисдэг тэрэгний буултын талбай

1

TLOF эсхүл ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн босгоны солбицлууд

Геоидын долгион

NIL

2 TLOF ба/эсхүл ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн өндөрлөг (м)

NIL

3 TLOF ба ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн хэмжээсүүд, гадаргуу, даац, тэмдэглэгээ

NIL

4 Ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн бодит чиглэл

NIL

5 Зарласан зайнууд

NIL

6 Ойртолтын ба ойртолтын төгсгөлийн болон хөөрөлтийн бүсийн гэрэлтүүлэг

NIL

7 Тайлбар

ХБЗ-ыг ашиглана

ZMCK AD 2.17  НХҮ-ний агаарын зай

1 Нэр ба хэвтээ хязгаар

УЛААНБААТАР CTR

473341N 1063044E -
474645N 1063544E -
474117N 1070641E -
472814N 1070134E -
473341N 1063044E
2

Босоо хязгаар

Газар-2100m

3 Агаарын зайн ангилал

C

4

НХҮ-ний нэгжийн дуудлага

Хэл(үүд)

Улаанбаатар цамхаг

Монгол, Англи

5

Шилжих өндрийн-түвшин

3900m
4200m(QNH≥1031hPa)

6 Ажиллах боломжтой цаг (эсхүл идэвхтэй байх)

NIL

7

Тайлбар

NIL

ZMCK AD 2.18  НХҮ-ний холбооны байгууламжууд

Үйлчилгээний нэр

Дуудлага

Давтамж

SATVOICE-ын дугаар Нэвтрэх хаяг

Цагийн хуваарь

Тайлбар

1 2 3 4 5 6 7

Ойртолтын удирдлагын үйлчилгээ

Улаанбаатар ойртолт

120 MHz

NIL

NIL

H24

NIL

Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага

Улаанбаатар цамхаг

129 MHz

NIL

NIL

H24

NIL

Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ

Арцат

5715 kHz

NIL

NIL

HJ

NIL

Эрэн хайх, авран туслах

UBRCC

121.5 MHz

5680 kHz

NIL

NIL

H24

NIL

Аэродромын мэдээллийн автомат үйлчилгээ

Чингис Хаан мэдээлэл

123.7 MHz

NIL

NIL

H24

NIL

ZMCK AD 2.19  Радио навигацийн болон буултын туслах төхөөрөмжүүд

Туслах төхөөрөмжийн төрөл, соронзон хазайлт, Үйл ажиллагаанд тулгуурласан төрөл

(VOR/ILS/MLS-ийн хувьд хазайлтыг өгнө)

Дуудлага

Давтамж

Цагийн хуваарь

Дамжуулах антенны байршлын солбицлууд

DME дамжуулагч антенны өндөрлөг

GBAS хяналтын цэгээс үйлчилгээний багтаамжийн радиус

Тайлбар

1 2 3 4 5 6 7 8

VOR/DME

(5°W/ 2020)

SER

116.9 MHz

1203MHz

CH 116X

H24

473841.1N 1064908.7E
1380 m -

VOR/DME ашиглагдахгүй:

RDL 340°-070° (цагийн зүүний дагуу), 25NM-с цааш, 3800м (далайн дундаж төвшнөөс дээш)-ээс доош өндөрт.

ILS 29 (5°W/ 2020)

LOC

CDA

109.9 MHz

H24

473906.1N 1064734.3E
- -

LOC: ХБЗ-ын босго 11-ээс 300м зайд

BRG (MAG) 289°

ILS 29 (5°W/ 2020)

GP

-

333.8 MHz

H24

473832.9N 1065019.5E
- -

GP: ХБЗ-ын босгоос дотогш 327м, ХБЗ-ын гол шугамаас урагш 120м GP өнцөг 3.0°

ILS/DME

CDA

997MHz 1060MHz

(CH 36X)

H24

473832.9N 1065019.5E

1380 m

-

ILS/DME: ХБЗ-ын босгоос дотогш 327м

ZMCK AD 2.20  Аэродромын дотоод зохицуулалтууд

1.  Нисэх буудлын зохицуулалтууд
1.1  Хөдөлгүүр асаах цэгийн байрлал

Байрлал

Солбицлууд

Өндөрлөг

Өргөрөг

Уртраг

1 Агаарын хөлгийн 9-р зогсоолын ард явгалах зам F дээр 473855.3N 1064929.9E 1369m
2 Агаарын хөлгийн 3-р зогсоолын ард явгалах зам F дээр 473857.7N 1064916.1E 1369m
3 Агаарын хөлгийн 27-р зогсоолын харалдаа явгалах зам F дээр 473900N 1064902.9E 1369m

ZMCK AD 2.21  Дуу багасгах журмууд

Байхгүй

ZMCK AD 2.22  Нислэгийн журмууд

1.  Ил харааны нислэгийн журам
1.1 Тус аэродромд VFR нислэг үйлдэхдээ ENR 1.1, ENR 1.2 болон ENR 1.7-г баримтлана.
1.2 Ил харааны илтгэх цэгүүдийн зургийг AD 2-ZMCK-14-1 хуудсанд үзүүлсэн.

Тэмдэглэл:

 1. VFR нислэгээр аэродромд буулт үйлдэх эсхүл 2100м ба түүнээс нам өндрийн-түвшнээр удирдлагын зооныг дайран өнгөрч нисэхээр бол удирдлагын зооны нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчтай доорх илтгэх цэгүүдийг нисэн өнгөрөхөөс өмнө холбоо тогтоосон байна:

  1. Зүүн зүгээс нисэн ирж байгаа бол ҮЙЛДВЭР илтгэх цэгийг;

  2. Урд зүгээс нисэн ирж байгаа бол СУУРИН эсхүл ЭЭЖ ХАД (Нислэгийн мэдээллийн төв-АРЦАТ ажлын байртай зөвшилцсөнөөр) илтгэх цэгийг;

  3. Баруун зүгээс нисэн ирж байгаа бол АЛТАНБУЛАГ илтгэх цэгийг;

 2. Чингис хаан болон Буянт-Ухаa аэродромын удирдлагын зоон хооронд 2100м ба түүнээс нам өндрийн-түвшнээр нисэх VFR нислэгийн удирдлагыг шилжүүлэхдээ ӨЛЗИЙТ болон БУГАТ илтгэх цэгүүдээр зөвшилцөнө.

 3. АЛТАНБУЛАГ, СЭРГЭЛЭН цэгүүд нь тус аэродромын буултын өмнөх чиг шулуунд ойр байршдаг тул доорх хязгаарлалтуудыг баримталбал зохино:

  1. АЛТАНБУЛАГ илтгэх цэгийг ХБЗ 11 чиглэлээр буулт үйлдэх, ХБЗ 29 чиглэлээр баруун эргэлтээр нисэн гарах агаарын хөлөгтэй хугацааны болон чиглэлийн хувьд давхцах тохиолдолд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжээс зөвшөөрөл олгосноос бусад тохиолдолд ашиглахыг хориглоно.

  2. СЭРГЭЛЭН илтгэх цэгийг ХБЗ 29 чиглэлээр буулт үйлдэх, ХБЗ 11 чиглэлээр нисэн гарах агаарын хөлөгтэй хугацааны болон чиглэлийн хувьд давхцах тохиолдолд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжээс зөвшөөрөл олгосноос бусад тохиолдолд ашиглахыг хориглоно.

2.  Хэрэглэлийн нислэгийн журам
2.1 Тус аэродромд IFR нислэг үйлдэхдээ доор дурдсан заалтуудыг баримтлана:
 1. ENR 1.1, ENR 1.3 болон ENR 1.7;

 2. AD 2-ZMCK-9-1, AD 2-ZMCK-9-3, AD 2-ZMCK-9-5, AD 2-ZMCK-9-7, AD 2-ZMCK-9-9, AD 2-ZMCK-9- 11, AD 2-ZMCK-9-13, AD 2-ZMCK-9-15, AD 2-ZMCK-9- 17 AD 2-ZMCK-9-19 болон AD 2-ZMCK-9-21 хуудаснуудад үзүүлсэн Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зургууд;

 3. AD 2-ZMCK-11-1, AD 2-ZMCK-11-3, AD 2-ZMCK-11-5, AD 2-ZMCK-11-7 болон AD 2-ZMCK-11-9 хуудаснуудад үзүүлсэн Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зургууд;

 4. AD 2-ZMCK-13-1, AD 2-ZMCK-13-3, AD 2-ZMCK-13-5, AD 2-ZMCK-13-7, AD 2-ZMCK-13-9, AD 2-ZMCK-13-11, AD 2-ZMCK-13-13, AD 2-ZMCK-13-15, AD 2-ZMCK-13-17, AD 2-ZMCK-13-19, AD 2-ZMCK-13-21 болон AD 2-ZMCK-13-23 хуудаснуудад үзүүлсэн Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургууд.

ZMCK AD 2.23  Нэмэлт мэдээлэл

1.  Түлш асгах бүс

Чингис Хаан ОУНБ-ын түлш асгах бүсийн мэдээллийг доорх зургаар үзүүлэв.

 


 

2.  Аэродром орчим дахь шувуудын бөөгнөрөл

Тус нисэх буудал нь Хэнтийн уулархаг муж ба тал хээрийн бүсийн заагт нуур, жижиг голын ойролцоо орших тул хээрийн, ус намгархаг газрын шувуудаас гадна нүүдлийн үедээ ойн болон усны шувууд тохиолдоно. Чингис хаан олон улсын нисэх буудал орчимд 125 зүйл шувуу бүртгэгдсэн ба үүний 85.7% нь нүүдлийн амьдралтай. Мөн суурин, өндөглөдөг 17 зүйл, нүүдлийн, өндөглөдөг 16 зүйл, өндөглөдөггүй зуны турш байрладаг 3 зүйл, өвлийн турш байрладаг 3 зүйл шувууд тус тус бүртгэгдсэн.

Зөвхөн аэродромын талбайд 34 зүйлийн 1,884 (давтамж (n)=476) бодгаль шувуу бүртгэгдсэн ба үүнээс хамгийн их нь эвэрт болжмор байна.

Агаарын хөлөгт аюул учруулах өндөр эрсдэлтэй шувуудад улаан хошуут жунгаа, шилийн сар, нөмрөг тас, сохор элээ, өвөгт тогоруу, хондон ангир, хон хэрээ, гангар хун, Монгол цахлай бүртгэгджээ. Өвөгт тогоруу, сохор элээ, хондон ангир нь нүүдлийн өндөглөдөг, улаан хошуут жунгаа, шилийн сар, нөмрөг тас, хон хэрээ нь суурин амьдралтай. Монгол цахлай, гангар хун нисэх буудлын орчимд үржихгүй бөгөөд зөвхөн хавар, намрын нүүдлийн үедээ дайрч өнгөрнө.

Хүснэгт-1. Чингис Хаан ОУНБ-ын аэродром орчимд аюул учруулах өндөр эрсдэлтэй шувуудын мэдээлэл

Шувууны нэр

Биеийн жин (гр)

Нисэлтийн өндөр (м)

Шувуудын тоо толгойн квадрат км дахь дундаж нягтшил

Амьдрах орчин

1

Улаан хошуут жунгаа

280-430 1-100 1.2

Хээр, суурин газар

2

Нөмрөг тас

7500-12000 1-1000 0.01

Хээр, өндөр уул

3

Өвөгт тогоруу

2000-3000 1-150 0.05

Хээр, ус намгархаг газар

4

Шилийн сар

1000-1300 1-200 0.15

Хээр, ойт хээр

5

Хондон ангир

900-1600 1-300 3.98

Ус намгархаг газар, нуга

6

Сохор элээ

800-1100 1-400 0.05

Хээр, суурин газар

7

Гангар хун

10000-12000 1-100 2.9

Ус намгархаг газар, нуга

8

Хон хэрээ

800-1500 1-100 0.05

Хээр, суурин газар

9

Монгол цахлай

1000-1800 1-100 0.01

Ус намгархаг газар, нуга

Хүснэгт-2. Чингис Хаан ОУНБ-ын аэродром орчимд аюул учруулах өндөр эрсдэлтэй шувуудын байрших хугацаа.


График 1. Чингис Хаан ОУНБ-ын аэродром орчим дах шувуудын идэвхжил


Ойртолтын удирдлагын бүстэй ойр үүссэн шувуудын бөөгнөрлийн бүсүүдийг ZMCK AD 2.24 “Аэродром орчим дах шувуудын бөөгнөрөл”-ийн зурагт үзүүлэв..

ZMCK AD 2.24  Аэродромд хамааралтай зургууд

 

Хуудас/Page

Аэродромын зураг-ICAO

AD 2-ZMCK-2-1

Аэродромын зураг-ICAO

AD 2-ZMCK-2-2

Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO

AD 2-ZMCK-3-1

Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO

AD 2-ZMCK-3-2

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 TOROV 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-1

Шилжүүлгийн хүснэгт (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 TOROV 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-2

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 LUBSO 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-3

Шилжүүлгийн хүснэгт (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 LUBSO 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-4

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 ISMIN 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-5

Шилжүүлгийн хүснэгт (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 ISMIN 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-6

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 MENUG 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-7

Шилжүүлгийн хүснэгт (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 MENUG 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-8

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 TATIG 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-9

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (ХБЗ 11/29 TATIG 2A/2B)

AD 2-ZMCK-9-10

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 TOROV 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-11

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 TOROV 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-12

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 LUBSO 2C/3D)

AD 2-ZMCK-9-13

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 LUBSO 2C/3D)

AD 2-ZMCK-9-14

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 ISMIN 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-15

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 ISMIN 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-16

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 MENUG 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-17

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/ 29 MENUG 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-18

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11 BURKU 2D)

AD 2-ZMCK-9-19

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11 BURKU 2D)

AD 2-ZMCK-9-20

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/29 EGERO 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-21

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (SID)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11/ 29 EGERO 2C/2D)

AD 2-ZMCK-9-22

Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг (STAR)-ICAO (ХБЗ 11 LUBSO 2X, TOROV 2X, MENUG 2X, TATIG 2X)

AD 2-ZMCK-11-1

Шилжүүлгийн хүснэгт (STAR)-ICAO (ХБЗ 11 LUBSO 2X, TOROV 2X, MENUG 2X, TATIG 2X)

AD 2-ZMCK-11-2

Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг (STAR)-ICAO (ХБЗ 29 LUBSO 2Z, TOROV 2Z, MENUG 2Y)

AD 2-ZMCK-11-3

Шилжүүлгийн хүснэгт (STAR)-ICAO (ХБЗ 29 LUBSO 2Z, TOROV 2Z, MENUG 2Y)

AD 2-ZMCK-11-4

Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг (STAR)-ICAO (ХБЗ 29 MENUG 2Z, TATIG 2Z)

AD 2-ZMCK-11-5

Шилжүүлгийн хүснэгт (STAR)-ICAO (ХБЗ 29 MENUG 2Z, TATIG 2Z)

AD 2-ZMCK-11-6

Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг (STAR)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11 LUBSO 2V, TOROV 2V, MENUG 2V, TATIG 2V)

AD 2-ZMCK-11-7

Шилжүүлгийн хүснэгт (STAR)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 11 LUBSO 2V, TOROV 2V, MENUG 2V, TATIG 2V)

AD 2-ZMCK-11-8

Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт зураг (STAR)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 29 TOROV 2W, MENUG 2W, EGERO 2W, TATIG 2W)

AD 2-ZMCK-11-9

Шилжүүлгийн хүснэгт (STAR)-ICAO (RNAV(GNSS) ХБЗ 29 TOROV 2W, MENUG 2W, EGERO 2W, TATIG 2W)

AD 2-ZMCK-11-10

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (VOR Z ХБЗ 11 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-1

Шилжүүлгийн хүснэгт (VOR Z ХБЗ 11 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-2

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (VOR Z ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-3

Шилжүүлгийн хүснэгт (VOR Z ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-4

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (VOR Y ХБЗ 11 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-5

Шилжүүлгийн хүснэгт (VOR Y ХБЗ 11 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-6

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (VOR Y ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-7

Шилжүүлгийн хүснэгт (VOR Y ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-8

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (ILS Z ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-9

Шилжүүлгийн хүснэгт (ILS Z ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-10

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (ILS Y ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-11

Шилжүүлгийн хүснэгт (ILS Y ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-12

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (ILS X ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-13

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (ILS X ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-14

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (LOC Z ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-15

Шилжүүлгийн хүснэгт (LOC Z ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-16

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (LOC Y ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-17

Шилжүүлгийн хүснэгт (LOC Y ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-18

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (LOC X ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-19

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (LOC X ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-20

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (RNP ХБЗ 11 (LNAV only) ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-21

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (RNP ХБЗ 11 (LNAV only) ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-22

Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (RNP ХБЗ 29 (LNAV only) ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-23

Нисэхийн өгөгдлийн хүснэгт (RNP ХБЗ 29 (LNAV only) ACFT CAT A/B, C/D)

AD 2-ZMCK-13-24

Ил харааны илтгэх цэгүүдийн зураг

AD 2-ZMCK-14-1

Аэродром орчим дахь шувуудын бөөгнөрөл

AD 2-ZMCK-15-1