ТҮҮХ

1994 оноос өмнө Агаарын хөдөлгөөний албаны телеграфийн холбоочид Оросоос ирдэг NОТАМ мэдээг морзоор хүлээн авч, ээлжийн ахлагч нарт танилцуулдаг байсан байна. 1994 оны 8-р сарын 1-нээс НХУҮТ-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний албаны дэргэд NОТАМ-ын тасаг байгуулагдаж, тасгийн даргаар Д.Туяат, мэргэжилтнээр М.Мэндбаяр, Ц.Болормаа, операторчаар П.Ариунгэрэл нар ажиллаж байсан нь одоогийн НМҮА-ны анхдагчид юм. NOTAM-ын тасаг нь гадаад орнуудаас AFS, SITA сүлжээгээр ирсэн NОТАМ-уудыг шүүж аван тайлж, бүртгэл хөтлөн хадгалах, NОТАМ код товчлолуудыг орчуулах тайлах ажлуудыг хийж байжээ.


Түүхэн замнал

  • 2021 Он

    Aeronautical Chart 1:500 000

    Ерөнхий зориулалтын нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглах Aeronautical Chart 1:500000 масштабтай зургийг боловсруулж, баталгаажуулан, Монгол Улсын AIP-аар мэдээлэн түгээсэн.

  • 2020 Он

    WAC 1:1 000 000

    Монгол Улсын World Aeronautical Chart 1:1000000 масштабтай зургийг боловсруулж, баталгаажуулан, Монгол Улсын AIP-аар мэдээлэн түгээсэн.

  • 2019 Он

    Wizard Portal

    Монгол Улсын AIP-ын үйлчилгээнд Wizard Portal програмыг нэвтрүүлсэн.

  • 2018 Он

    AIS Mongolia application

    Нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл, Монгол Улсын eAIP, NOTAM, Цаг уурын мэдээг багтаасан AIS Mongolia ухаалаг утасны application гаргасан

  • 2017 Он

    Standardized Training Packages (STP)

    Aeronautical Information Management (AIM) Specialist 021/122/AIS SPC стандарчилагдсан сургалтын багц (STP) боловсрууулсан.

  • 2016 Он

    MNS ISO 9001:2016

    Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 хэрэгжүүлж, гэрчилгээжсэн.

  • 2015 Он

    eMAP

    Электрон нислэгийн зургийн систем (eMAP)-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн

  • 2014 Он

    ИНД-173

    Нислэгийн журмын үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий Иргэний нисэхийн дүрэм 173-аар гэрчилгээжсэн.

  • 2013 Он

    AAITF8

    Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээнээс нисэхийн мэдээллийн менежментэд шилжих олон улсын 8 хурлыг өөрийн эх орондоо анх удаа зохион байгуулсан. Электрон газрын гадарга болон саадын өгөгдлийн сан (e-TOD), электрон зургийн автомат систем (e-MAP/CHART), интернет үйлчилгээ, програм хангамжуудаа танилцуулсан.

  • 2012 Он

    New Flight Plan Format

    Нислэгийн төлөвлөгөө ба НХҮ-ний мэдээний шинэ форматыг хэрэгжүүлсэн.

  • 2011 Он

    MNS ISO 9001:2010

    Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж MNS ISO 9001:2010 гэрчилгээ авсан.

  • 2010 Он

    eAIP

    Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэлийн автомат систем (eAIP)-ийг танилцуулсан.

  • 2009 Он

    MNS ISO 9001:2001

    Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж MNS ISO 9001:2001 гэрчилгээ авсан.

  • 2008 Он

    eAIS

    Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат систем (eAIS)-ийг танилцуулсан.

  • 2006 Он

    ИНД-175

    Иргэний нисэхийн дүрэм 175-аар гэрчилгээжсэн.

  • 2002 Он

    Бие даасан

    Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний алба дахин бие даасан алба болсон.

  • 1999 Он

    Харъяалал

    Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны харьяанд орсон.

  • 1995 Он

    Монгол Улсын AIP

    Монгол Улсын Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл (AIP)-ийг боловсруулж эхэлсэн.

  • 1994 Он

    International NOTAM office

    Монгол Улсын NOTAM-ын нэгж байгуулагдан, олон улсад бүртгэгдсэн.