ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛХУГАЦААЗОРИЛТОТ ТҮВШИНХАРИУЦАХ ЭЗЭНХҮРСЭН ТҮВШИНХУВЬ
Хоосон байна.