ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛХУГАЦААЗОРИЛТОТ ТҮВШИНХАРИУЦАХ ЭЗЭНХҮРСЭН ТҮВШИНХУВЬ
ХХН-2030 стратеги Зорилт 3. Иргэний нисэхийн үйлчилгээнд олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлнэ.
D-NOTAM боловсруулах програм хангамж хөгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 33% Жилийн эцэст: 38%ТоМХ0%
NOTAM боловсруулах, түгээх програм хөгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 80% Жилийн эцэст: 100%ТоМХ0%
Ил харааны нислэгийн электрон зурагт ашиглах дундын мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ЗХ0%
Нислэгийн төлөвлөгөө болон түүнтэй холбогдолтой мэдээ боловсруулах, түгээх, хүлээн авах, бүртгэх програм хөгжүүлнэ.III-IV улиралЖилийн эцэст: 50%ТоМХ0%
ХХН-2030 стратеги Зорилт 5. Дижитал шилжилтийг эрчимжүүлж, кибер аюулгүй байдлыг хангана.
Мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO27001 стандартыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд:60% Жилийн эцэст: 100%ТоМХ0%
ХХН-2030 стратеги Зорилт 6. Агаарын навигаци, нисэх буудлын үйлчилгээний хураамжийн орлого болон нисэхийн бус орлогыг нэмэгдүүлнэ.
Аэронавигацийн тоон өгөгдлийн багц (DATASET)-ын үнэлгээ тогтоолгоно.I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ЗСХ0%
Бүс 2-ын саадын өгөгдлийн багцыг AIXM-аар боловсруулан гаргана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 12 Жилийн эцэст: 23ТоМХ0%
“ЭРҮҮЛ ЭРХ ЗҮЙ” ХӨТӨЛБӨР Зорилт 1. Иргэний нисэхийн хууль, эрх зүйн орчинг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт, зөвлөмжийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулна.
Зэвсэгт хүчний агаарын цэргийн командлал, зэвсэгт хүчний хуурай замын цэргийн командлалтай хамтран ажиллах баримт бичгийг шинэчилнэ.I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ШМХ0%
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах ерөнхий журамд ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбарын дагуу өөрчлөлт оруулан, АНҮГ-т хүргүүлсэн байна.I-II улиралЖилийн эцэст: 1ТМХ, ШМХ, ЗХ0%
Томилогдсон мэдээлэгчтэй байгуулсан хамтын ажиллагааг зохицуулах журам, хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн, өөрчлөлт оруулна. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 17 Жилийн эцэст: 38ТМХ, ШМХ, ЗХ0%
“ЭРҮҮЛ ЭРХ ЗҮЙ” ХӨТӨЛБӨР Зорилт 2. Аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдалд хяналт, зохицуулалтын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ.
Агаарын навигацийн үйлчилгээний талаар агаарын тээврийн байгууллагуудаас хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа аван, дүн шинжилгээ хийн, шаардлагатай тохиолдолд авах арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжүүлсэн талаарх тайланг АНҮГ-т хүргүүлсэн байна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст:1ААЧХ0%
Агаарын навигацийн үйлчилгээний үндсэн KPI, SPI үзүүлэлтүүдэд хамаарах албаны KPI, SPI тогтоон, хүргүүлнэ. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст:1ААЧХ0%
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд чанарын хяналт хийнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 6 Жилийн эцэст: 12ААЧХ0%
Дотоод аудитын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 50% Жилийн эцэст:100%ААЧХ0%
НУТ хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулна.I-IV улиралЖилийн эцэст:100%ААЧХ0%
“ДЭЛХИЙН ХҮН” ХӨТӨЛБӨР Зорилт 1. Хүний нөөцийн мэргэжлийн бэлтгэл, мэргэшсэн байдал, бүтээмж, хариуцлага, ёс зүйн нээлттэй мэдээлэл бүхий чадахуйн зарчимд тулгуурласан мэргэшлийн дархлаатай байх тогтолцоог бүрдүүлнэ.
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратегийг /2020-2030 он/ хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд байгуулагдсан ажлын хэсгүүдэд ажиллана.I-IV улиралЖилийн эцэст: ГүйцэтгэлээрШМХ ТМХ ТоМХ ААЧХ ЗХ ЗСХ0%
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна. I-IV улиралЭхний хагаст: 5 Жилийн эцэст: 9ШМХ, ТМХ, ТоМХ0%
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний давтан сургалтад хамруулна.III-IV улиралЖилийн эцэст: 45ААЧХ0%
Онцгой тохиолдол, онцгой байдлын үед ажиллах дадлага, сургуулилт зохион байгуулна.III-IV улиралЖилийн эцэст: 1ШМХ, ТоМХ0%
“ХӨХ ТЭНГЭР” ХӨТӨЛБӨР Зорилт 2. Агаарын тээвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжин, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн үйлчилгээг бий болгоно.
2024 оны Нар мандах, нар жаргах AIP SUP бүтээгдэхүүнийг хэвлэн нийтэлнэI-IV улиралЖилийн эцэст: 1ТМХ0%
Монгол Улсын AIP-ийн Бүлэг-3/AD хэсэгт дүн шинжилгээ хийнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 11 Жилийн эцэст: 22ТМХ, ААЧХ, ЗХ0%
“ДҮҮЛЭН НИС” ХӨТӨЛБӨР Зорилт 2. Ерөнхий зориулалтын нисэхийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулдаг салбар болгон хөгжүүлнэ.
Дэлхийн нислэгийн зураг - ICAO 1 : 500 000 шинэчилнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 18 Жилийн эцэст: 34 ЗХ0%
Дэлхийн нислэгийн зураг - ICAO 1 : 1 000 000 шинэчилнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 5 Жилийн эцэст: 11 ЗХ 0%
“ЧӨЛӨӨТ АГААРЫН ЗАЙ” ХӨТӨЛБӨР Зорилт 1. Агаарын навигацийн үйлчилгээг Олон улсын иргэний нисэхийн бодлого, чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, бүс нутагтаа тэргүүлэгч улс орнуудын түвшинд хүргэнэ.
eAIP-ын автомат систем WS19-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 ТМХ0%
eAIS-ын автомат систем Avisuite-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 ТМХ0%
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Си системийн бус хэмжлийн нэгжийг нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээнд ашиглахын өмнөх эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ШМХ ААЧХ ТМХ ЗХ0%
Монгол Улсын агаарын зайн мэдээлэл бүхий интернэтэд суурилсан платформыг байгуулж, олон нийтэд хүргэнэ.I-II улиралЭхний хагас жилд: 1ЗХ0%
Нисэхийн мэдээлэл дамжуулах /AMHS/ системийг үйл ажиллагаанд туршилтаар ажиллуулж эхлүүлнэ.I-II улиралЭхний хагас жилд:1ШМХ0%
Орон нутгийн нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээг Арцат ажлын байрнаас үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөний дагуу зарлан мэдээлнэ. I-II улиралЭхний хагас жилд: 1ШМХ, ТМХ0%
Чингис хаан, Буянт-Ухаа ОУНБ-ын нислэгийн журам зохиолтод ашиглах өгөдлийн бүрдлийг дундын мэдээллийн сангаас боловсруулах системийн хөгжүүлэлт хийнэ. I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ЗХ0%
Чөлөөт агаарын зам (Free route) олон улсын хурлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ШМХ ААЧХ ТМХ ЗХ ТоМХ0%
БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ЧАДАВХЫГ ЗОРИЛТОТ ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ.
Ажилтнуудыг ажилд томилох, чөлөөлөх, шагнал, урамшуулал, тэтгэмж, тусламж олгох санал боловсруулж шийдвэрлүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: гүйцэтгэлээр Жилийн эцэст: гүйцэтгэлээр ЗСХ0%
Албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох журам, стандартын дагуу хөтөлж, баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 50%, 2 Жилийн эцэст: 90%, 4ЗСХ0%
ИНЕГ-ын болон ИНҮТ-ийн даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 2 Жилийн эцэст: 4 ЗСХ0%
Иргэдээс болон ажилтнуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын бүртгэл судалгааг хөтөлж, шийдвэрлэж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд 50% Жилийн эцэст:90%ЗСХ0%
БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ЧАДАВХЫГ ЗОРИЛТОТ ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ.
Санхүүгийн тайланг гаргаж, ИНҮТ-ийн Санхүү хариуцсан нэгжид хүргүүлж баталгаажуулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ЗСХ0%
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж www.shilendans.gov.mn вебсайтад захиргаа болон санхүүгийн мэдээллийг олон нийтэд ил тодоор хуулийн хугацаанд мэдээлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ЗСХ0%
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БЭХЖҮҮЛНЭ.
НМҮА-ны ХАБЭА-н чиглэлээр үзлэг болон нэг дэх шатны хяналтын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хоёр дахь шатны хяналтыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 2 Жилийн эцэст: 4 ХАБЭА хариуцсан мэргэжилтэн0%
ХАБЭА-н чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнана.I-IV улиралЖилийн эцэст: 50ХАБЭА хариуцсан мэргэжилтэн0%
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 2023 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг ханганаI-IV улиралЭхний хагас жилд: 50% Жилийн эцэст: 90%ХАБЭА хариуцсан мэргэжилтэн0%