ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛХУГАЦААЗОРИЛТОТ ТҮВШИНХАРИУЦАХ ЭЗЭНХҮРСЭН ТҮВШИНХУВЬ
Зорилт 1. АНҮГ-ын төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдсан ажлууд
1.1 Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтнуудын өнөөгийн болон хэтийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг боловсруулж АНҮГ-т хүргүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ЗСТАлбаны хүний нөөцийн бүртгэл судалгаанд 2021 оны 9-р сарын 1, 2022 оны 3-р сарын 1-ний байдлаар шинэчлэлт хийж хүргүүлсэн. 100%
1.2 Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Ази номхон далайн орнуудын бүсийн төвийн хуралдаануудаас гаргасан шийдвэрийн хүрээнд РАNS-АТМ DОС 4444-н 11.2.1.2.3.3 заалтын дагуу Нислэгийн төлөвлөгөө болон АТS мессежүүдийн мэдээ дамжуулах АFTN хаягуудын routing table-г шинэчлэх судалгааг хийж, төлөвлөгөөг АНҮГ-т хүргүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ТоМХАНҮГ-аас хийгдсэн судалгааны дагуу тус албанаас зарлагдах AFTN хаягуудын талаар АНҮГ-тай тохиролцон routing table-д өөрчлөлт оруулж ХНАА тохируулсан. РАNS-АТМ DОС 4444-ийн 11.2.1.2.3.3 заалтын дагуу нислэгийн төлөвлөгөө хүлээн авах хаягийг AIP AIRAC AMDT 03/22-р гаргасан ба eAIS автомат систем болон AFS багц хаяганд өөрчлөлтийг тусган үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.100%
1.3 Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Ази номхон далайн орнуудын бүсийн төвөөс гаргасан Сircular -353 болон РАNS-ОРS DОС 8168 Voll II 1.4.2.2, 1.4.2.5 заалтуудын дагуу Нислэгийн зургийн нэршлийг шинэчлэх судалгааг хийж, шинэчлэн АIР-аар хэвлэн нийтлүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ТМХ, ЗХНЖБШНА–аас 10 нислэгийн журамд өөрчлөлт оруулах бөгөөд одоогоор тус албанд 5 нислэгийн журмын өөрчлөлтийг ирүүлсэн байна. Үүнээс AIRAC AMDT 03/22 бүтээгдэхүүнээр 3 /ZMUL, ZMCK/, 04/22 -оор 1 /ZMMN/, 05/22-оор 1 /ZMAT/, 07/22-оор 2 /ZMCD/, 09/22-оор 2 /ZMKD, ZMUG/ аэродромын журмуудад өөрчлөлт оруулан AIP-аар хэвлэн нийтэлсэн. 100%
1.4 Агаарын навигацийн үйлчилгээний үйлдвэрлэл технологийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэх судалгаа хийх, нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах, бэлтгэл ажлыг хангана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1ТоМХАгаарын навигацийн үйлчилгээний үйлдвэрлэл технологийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төсөлд санал хүргүүлсэн. Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээнд мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэх судалгааны ажил хийж байна.50%
Зорилт 2. Нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо (QMS, SMS) хэрэгжүүлнэ.
2.1 Нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, түүний дагуу хэрэгжилтийг хангуулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 60% Жилийн эцэст: 100%ААЧХНэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, албаны даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 70%
2.2 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх ажилтнуудыг холбогдох сургалтад хамруулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 2 Жилийн эцэст: 1 ААЧХНисэхийн сургалтын төв 9 9 дүгээр сард SMS-ийн сургалтыг зохион байгуулахаар болсон.0%
2.3 Нийт ажилтнуудад АБУТ-ны танилцах сургалтад хамруулахIII-IV улиралЖилийн эцэст: 66ААЧХ2022 оны давтан сургалтаар АБУТ-ны талаар танилцуулах хичээлийг оруулахаар болсон. 0%
Зорилт 3. Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээг тасралтгүй хэвийн үзүүлнэ.
3.1 “НМҮА-ны систем, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага” боловсруулж батлуулна. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 ТоМХНМҮ-ний автомат систем, тоног төхөөрөмжүүдтэй холбоотой стандарт, зөвлөмж, заавруудыг ICAO-ын баримт бичиг Annex 15, PANS-AIM ICAO Doc 10066, Doc 8126 AIS Manual зэрэг баримт бичгүүдээс судалж, үйл ажиллагааны ерөнхий журамд оруулах баримт бичгийн төсөл боловсруулж байна.70%
3.2 “Аэродром орчмын саад цуглуулах журам” боловсруулж батлуулна.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1 ЗХ“Аэродром орчмын саад цуглуулах журам” боловсруулах ажлын хүрээнд олон улсын туршлагаас судалж, шийдэл боловсруулж, ИНЕГ-ын даргад танилцуулсан бөгөөд ИНЕГ-ын зүгээс дагаж мөрдөх байдлаар баримт бичгийн боловсруулалтыг эхлүүлээд байна. Уг үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсын Хууль эрх зүйн орчны судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.70%
Зорилт 4. Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудын чадавхийг нэмэгдүүлнэ.
4.1 Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна. III-IV улиралЭхний хагаст: 3 Жилийн эцэст: 4 ШМХ, ТМХ, ТоМХШМХ-ийн 2 ажилтан, ТоМХ-ийн 1 ажилтан тус тус мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.100%
4.2 Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээний давтан сургалтад хамруулахI-IV улиралЭхний хагаст: 0 Жилийн эцэст: 45 ШМХ4 дүгээр улиралд зохион байгуулна.0%
Зорилт 5. Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийг хэрэгжүүлнэ.
5.1 D-NOTAM-ын системд шаардагдах хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн шаардлага боловсруулан, АНҮГ-ын техник зөвлөлд танилцуулан батлуулна. I-II улиралЭхний хагас жилд: 1ТоМХD-NOTAM-ын системд шаардагдах хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн шаардлага боловсруулан, АНҮГ-ын техникийн зөвлөлд танилцуулан батлуулах ажлын хүрээнд D-NOTAM-ын систем шаардагдах тоног, төхөөрөмжийн шаардлагын төслийг боловсруулан 2022 оны 05 сарын 12-ны өдөр АНҮГ-ын эдийн засагч Х.Бямбацогт - д цахим шуудангаар хүргүүлсэн.70%
5.2 D-NOTAM боловсруулах програм хангамж хөгжүүлнэ. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 15 Жилийн эцэст: 30 ТоМХD-NOTAM боловсруулах програм хангамж хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд нийт 8 ажил, 2022 онд судалгааны ажил хийх, нөөц тодорхойлох гэсэн 2 ажил төлөвлөгдсөн. Төлөвлөгөөний биелэлт 15% байна. 50%
Зорилт 6. Аэронавигацийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
6.1 2020 оны соронзон хазайлтын өнцгийн утгын мэдээлэл шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан томилогдсон мэдээлэгчээс агаарын замын шаардлагатай аэронавигацийн өгөгдөл, аэронавигацийн мэдээллийг авч AIP-ын үйлчилгээний бүтээгдэхүүнээр хэвлэн нийтэлнэ.I-IV улиралЖилийн эцэст: 1ЗХ, ТМХАгаарын замын өөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэл/түүхий өгөгдлийг томилогдсон мэдээлэгч болох ИНЕГ-ын АННББЗГ-аас 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр ирүүлсэн. AIP AIRAC AMDT 08/22 дугаартай 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр хүчинтэй болох бүтээгдэхүүнээр 2022 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр хэвлэн нийтэлсэн.100%
6.2 Саадын өгөгдлийн багцыг AIXM-аар боловсруулан гаргана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 12 Жилийн эцэст: 13ТоМХСаадын өгөгдлийн багц 2ш гаргасан. Үлдсэн багцуудыг сүүлийн хагас жилд багтаан гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.30%
6.3 Зөвлөмжийн цуврал АС01-0-ын дагуу нэр томьёог хэвлэн нийтлэнэ.I улиралЭхний хагас жилд: 1ТМХИНЕГ-ын Хууль эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газраас боловсруулж Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын сайтад оруулсан Зөвлөмжийн цуврал АС01-0 нь баталгаажсан эсэх нь тодорхойгүй. НААХЗА-ны ААНХХ-ээс Зөвлөмжийн цуврал АС01-0 батлагдсан холбогдох тушаал, шийдвэрийг хүлээн авсны дараа AIP-аар зарлан мэдээлэх нь зүйтэй гэсэн албан бичиг(2022.01.05-ны 03/б/21) ирүүлсэн. Зөвлөмжийн цуврал АС01-0 нь өнөөдрийн байдлаар баталгаажиж ирээгүй байна.0%
Зорилт 7. Аэронавигацийн мэдээллийн цахим үйлчилгээг сайжруулна.
7.1 “Rawdata” програм хангамжийг сайжруулна. I улиралЭхний хагас жилд: 100%ТоМХХэрэглэгчээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу Rawdata програм хангамжийг сайжруулах нийт 10 ажил төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу Rawdata програм хангамжид сайжруулалт хийж гүйцэтгэсэн. 100%
7.2 “Үл тохирлын програм” хангамжийг сайжруулна. II улиралЭхний хагас жилд: 100%ТоМХҮл тохирлын програмд хийсэн дүн шинжилгээгээр илэрсэн, яаралтай засах шаардлагатай алдаа дутагдлыг засаж, сайжруулах нийт 6 ажил төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу програм хангамжид сайжруулалт хийж гүйцэтгэсэн. 100%
7.3 “Нислэгийн гүйцэтгэл бүртгэлийн програм” хангамжийг сайжруулна. III-IV улиралЖилийн эцэст: 100%ТоМХХэрэглэгчээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу нислэгийн гүйцэтгэл бүртгэлийн програм хангамжийг сайжруулах 11 ажил төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу програм хангамжид сайжруулалт хийж гүйцэтгэсэн. 100%
7.4 Wizard Portal-ын хэрэглэгчдэд нэрлэгээ өгөх зааварчилгаа гаргах, баримт бичигт тусгах, хэрэглэгчдийн бүртгэлийг шинэчилнэ.I-II улиралЭхний хагас жилд: 1ТМХ1. “Wizard Portal” програм дээр ажиллах заавар /АЗ-18/-т хэрэглэгчдэд нэрлэгээ өгөх зааварчилгааг тусгаж 2022/03/31-ний өдөр НМҮА-ны даргаар батлуулсан. 2. Хамтын ажиллагааг зохицуулах журам болон хамтран ажиллах гэрээ шинэчлэгдэн гарах бүрт АЗ-18-н дагуу хэрэглэгчийн бүртгэлийг шинэчилсэн.100%
Зорилт 8. ИНҮТ-ийн даргын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх
8.1 D-NOTAM (Digital NOTAM) боловсруулах програм хангамж хөгжүүлэх судалгаа хийнэ.I-IV улиралЖилийн эцэст: 1 ТоМХ2022 онд ХАБЭА-н чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан албаны даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 81%.50%
8.2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны А/94 тоот тушаалаар батлагдсан “ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар” болон Зөвлөмжийн цуврал АС01-0 “Annex-ын нэр томьёоны тайлбар”-т дүн шинжилгээ хийж, судалгааны ажлыг ИНҮТ-ийн хэмжээнд танилцуулах, салбарын хэмжээнд цахим байдлаар хүргэнэ.I улиралЖилийн эцэст: Тоо - 1 Танилцуулга - 1 Цахим байдлаар хүргэсэн эсэх - 1 ТМХЗам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны А/94 тоот тушаалаар батлагдсан “ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар”-ын дагуу AIP-ын холбогдох хэсгүүдэд дүн шинжилгээ хийн, өөрчлөлтийн төслийг боловсруулан AIP AMDT 06/22 дугаартай 2022 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр хүчинтэй болох бүтээгдэхүүнийг хэвлэн нийтэлсэн. Зөвлөмжийн цуврал АС01-0 “Annex-ын нэр томьёоны тайлбар”-т судалгаа хийж тайлан гаргаж байна.30%
8.3 Албаны аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн тогтолцооны бүтээгдэхүүний чанарын талаар ИНҮТ-ийн хэмжээнд зөвлөгөөн зохион байгуулна.IV улиралЖилийн эцэст:1, 1ААЧХАлбаны аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн тогтолцооны бүтээгдэхүүний чанарын талаар ИНҮТ-ийн хэмжээнд зөвлөгөөн зохион байгуулах бэлтгэл ажил хийж байна.0%
8.4 Дрон “DJI PHANTOM RTK” -ийн үр ашиг болон аюулгүй ажиллагааны тооцоолол, эдийн засаг болон аюулгүй ажиллагааг тодорхойлж техникийн зөвлөлөөр оруулсан танилцуулгыг дэлгэрэнгүй шинэчилж АНҮГ-т танилцуулна. III-IV улиралЖилийн эцэст: 1, 1ТМХСудалгааны ажилд ашиглагдах аргачлалыг судалж, хамрах хүрээ, чиглэлийг тодорхойлсон. Судалгааны ажлын хүрээнд нөхцөл байдлын судалгааг эхлүүлээд байна. 10%
8.5 Олон улсын хэмжээний сургалтыг тогтмолжуулах, төрлийг нэмэгдүүлэх, цар хүрээг нь тэлэх талаар санал боловсруулан, ИНҮТ-ийн даргын зөвлөлд танилцуулна.III-IV улиралЖилийн эцэст: 1, 1ТоМХНМҮ-тэй хамааралтай олон улсын сургалтуудыг судлах ажил хийж байна. 10%
Зорилт 9. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хэвшүүлэх
9.1 2022 оны ХАБЭА-н үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 45% Жилийн эцэст: 100% ХАБЭА-н дэд зөлөл_ хариуцсан ажилтан2022 онд ХАБЭА-н чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан албаны даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 81%.90%
9.2 ХАБЭА-н нийт ажилтнуудын сургалтанд ажилтнуудыг хамруулна. I улиралЭхний хагас жилд: 1 ХАБЭА хариуцсан ажилтанСургалтыг 3 сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, албаны нийт ажилтнуудыг хамруулсан.100%
Зорилт 10. Нисэхийн мэдээллийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
10.1 Зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн дараах эрсдлийн үнэлгээ хийнэ.I-II улиралЭхний хагас жилд: 1 ААЧХЭрсдлийн үнэлгээ хийж тайлан гаргасан. 100%
10.2 Дотоод аудитын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.I- IV улиралЭхний хагас жилд: 40% Жилийн эцэст:100% ААЧХДотоод аудитын хөтөлбөрийн дагуу ТМХ болон ЗХ-үүдэд дотоод аудит хийсэн. 50%
10.3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд чанарын хяналт хийнэ. I-IV улиралЭхний хагас жилд: 6 Жилийн эцэст: 12 ААЧХ1-7 сарын үл тохирлын судалгааг гаргаж, цахим хуудсанд байршуулж, нийт ажилтнуудад танилцуулсан.90%
10.4 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтийг тогтоосон зорилтод түвшинд хүргэнэ.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 99,3% Жилийн эцэст: 99,3% ААЧХ2022.08.15-ний 23.59 цагийн байдлаар нийт 16708 бүтээгдэхүүнийг 99.4%-ын тохирлын хэмжээтэйгээр боловсруулан тараасан.100%
Зорилт 11. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, архив албан хэрэг хөтлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлэх
11.1 ИНЕГ-ын болон ИНҮТ-ийн даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд: 4 Жилийн эцэст: 4 ЗСТ2022.08.18-ны өдрийн байдлаар тус албанд хамааралтай ИНЕГ-ын даргын 15 тушаал, ИНҮТ-ийн даргын 22 тушаал гарсан. ИНЕГ-ын даргын тушаалын хэрэгжилт 87%, ИНҮТ-ийн даргын тушаалын хэрэгжилт 78%. Хэрэгжилтийг ИНЕГ-ын болон ИНҮТ-ийн захиргаанд заасан хугацаанд нь хүргүүлсэн100%
11.2 Ажилтнуудыг ажилд томилох, чөлөөлөх, шилжүүлэх, чөлөө олгох, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэI-IV улиралЖилийн эцэст: 1 ЗСТАжилтнуудын нийгмийн асуудлыг тухай бүрт нь шийдвэрлэн ажилласан. Ажилд шинээр томилогдсон-9, шилжүүлэн ажиллуулсан 14, хүүхэд асрах чөлөө олгосон-3, цалингүй чөлөө олгосон-4, буцалтгүй тусламж олгосон-4, гарын бэлэг олгосон 1 тушаал гарсан. 100%
11.3 Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2021 оны баримт бичгийн бүрдэлтийг хийж ИНЕГ-ын архивт бүрдүүлж хүргүүлнэ. I-II улиралЭхний хагас жилд: Баримтын тоо гүйцэтгэлээрЗСТ2021 оны хөтлөгдсөн 27 баримтыг архивын зааврын дагуу хадгаламжийн нэгж болгон бүрдүүлж ИНЕГ-ын архивд хүлээлгэн өгсөн.100%
11.4 Албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох журам, стандартын дагуу хөтөлж, баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж, тайлагнана.I-IV улиралЭхний хагас жилд 2, 50% Жилийн эцэст: 2, 90% ЗСТАлбан бичгийн шийдвэрлэлтийг хугацааны дагуу хяналт тавьж шийдвэрлэж байна. 2022.08.18-ны өдрийн байдлаар Ирсэн бичиг-97, хариутай-48, хариу өгсөн-33, хугацаа болоогүй -2; Явуулсан бичиг-93, хариутай-30, хариу ирүүлсэн-27, хугацаа болоогүй-2, хариу ирээгүй -1 Нийт албан бичгийн шийдвэрлэлт-94,3% 100%
11.5 НМҮА-ны ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэл судалгааг хөтөлж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана.I-IV улиралЭхний хагас жилд 50% Жилийн эцэст:90% ЗСТ2022.08.18-ны өдрийн байдлаар 24 өргөдөл хүлээн авч, хуулийн хугацаанд нь холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэж хариу өгсөн. 100%
Зорилт 12. Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах
12.1 2021 оны хэтрэлттэй байгаа зардлын тайлан гаргана.I-II улиралЭхний хагас жилд:50% Жилийн эцэст:100% ЗСТ2021 болон 2022 оны эхний улиралд цалингийн сүлжил өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор цалингийн сан 2%-12%-р хэтрэлттэй байна. 100%
12.2 Санхүүгийн програмд үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг зурагжуулж оруулна. I-IV улиралЭхний хагас жилд:50% Жилийн эцэст:100% ЗСТПрограммд үндсэн хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөнийг бүрэн хийж дууссан. Зурагжуулах ажлыг III-IV улиралд хийхээр төлөвлөсөн. Системийн хэмжээнд санхүүгийн программ өөрчлөх тул хугацаа шаардлагатай. 30%