ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 11


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0842/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-06 18:00
дуусах хугацаа : 2023-06-06 23:00
- 5 hours ago -
ZMUB
Цээл ADSB дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Алтай ADSB-р хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0839/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-12 08:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 days ago -
ZMUB
Улаанбаатар бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд Дуун холбооны сэлгэн залгалтын FREQUENTIS VCS3020X, VCX-IP төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглана.
дугаар : ШМ0838/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-02 11:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 days ago -
ZMUB
Аэровокзалын 6кВ-ийн цахилгааны 2-р оруулгын кабель шугам хамгаалалтаар тасарсан. 1-р оруулгын кабель шугамаар хэвийн тэжээгдэнэ.
дугаар : ШМ0826/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-31 09:00
дуусах хугацаа : 2023-06-12 16:00
- 5 days ago -
ZMCK
Цаг уурын автомат станцыг нөөц шугамтай болгох ажил хийгдэнэ. Энэ үед цаг уурын автомат станцууд дээр тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Өдөр бүр 09:00-16:00
дугаар : ШМ0820/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-30 12:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
ZMTL
Зай хэмжих төхөөрөмж DME станцийн нөөц батерей ажиллахгүй. Төвийн тэжээлтэй үед хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 weeks ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0719/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-09 08:00
дуусах хугацаа : 2023-06-09 08:00
- 4 weeks ago -
Цээл
Цээл RCAG 122.5МГц радиостанцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0719/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-09 08:00
дуусах хугацаа : 2023-06-09 08:00
- 4 weeks ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт RCAG 127.0МГц радиостанцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0664/23
эхлэх хугацаа : 2023-04-29 12:17
дуусах хугацаа : 2023-07-31 08:00
- 1 month ago -
ZMKB
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/-г нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 months ago -
Улаанбаатар
Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.