ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 17


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1860/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 17:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 23:00
- 16 hours ago -
ZMUL
Баян-Өлгий 138-р релей станц дээр байрлах HUAWEI MW, VPN, Loop 3440C дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1858/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 17:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 23:00
- 16 hours ago -
ZMUL
RCAG126.3MHz, RCAG124.0MHz техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1855/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 09:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 15:00
- 19 hours ago -
ZMUB
ZMUB:CODAN 8800 MW, CODAN MUX LOOP нягтруулгын системүүдэд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1854/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 17:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 21:00
- 19 hours ago -
ZMUB
Аircon2100 Автоматжуулалтын системийн жилийн эцсийн техник үйлчилгээ, программ хангамжийн нөөцлөлтийн ажлыг SDP2, RDCU2 cерверүүд болон SDD7, SDD9, FDD1, CMD1 ажлын байрууд дээр хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ1853/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 08:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 18:00
- 19 hours ago -
ZMUH
AРМ-150МА чиглүүлэх станц, МРМ-97 маркерийн радионавигацийн станцууд дээр сүүлийн хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1852/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 16:00
- 19 hours ago -
ZMCK
ЧХОУНБ-ын MAWS 301 11 талын ил харааны станц, салхи заагч станцууд дээр үзлэг шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1851/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 07:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 11:00
- 19 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Радиолакаторын станцад сүүлийн хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед ADS-B-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1848/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-01 17:00
дуусах хугацаа : 2023-12-01 23:00
- 2 days ago -
ZMUL
138-р релейний станцад холимог тэжээлийн систем суурилуулах ажил хийгдэнэ, агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан хангалтад тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1835/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-29 22:30
дуусах хугацаа : 2023-12-06 00:00
- 3 days ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат систем(eAIS)-д Patch файл суулгах ажил Indra Avitech компаниас хийгдэх тул дээрх хугацаанд тасалдал үүснэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 30 21:00-22:00, 04 15:00-16:00, 05 23:00-00:00
дугаар : ШМ1746/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-13 20:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUL
Archivist VLP нислэгийн ярианы бичлэгийн системийн 2 дугаар сервер гэмтэлтэй. 1 дүгээр сервер хэвийн.
дугаар : ШМ1645/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-24 22:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Ланжоу
Ланжоу шууд утас ажилгүй. Олон улсын 002, 003, 008 гарцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1631/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-22 20:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Ланжоу
Ланжоу олон улсын гарц 001 ажилгүй. 002, 003, 008 гарцууд хэвийн.
дугаар : ШМ1511/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-02 20:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын байгууламжийн тасралтгүй тэжээлийн төхөөрөмж UPS2 гэмтэлтэй. UPS1-ээр хэвийн тэжээлтэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1137/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-31 16:00
дуусах хугацаа : 2024-01-31 16:00
- 4 months ago -
ZMKB
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/-г нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0839/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-12 08:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMUB
Улаанбаатар бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд Дуун холбооны сэлгэн залгалтын FREQUENTIS VCS3020X, VCX-IP төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглана.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.