ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0762/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-27 21:00
дуусах хугацаа : 2022-06-27 23:50
- 13 hours ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр: RADAR сайтын UPS-1,2 дээр хэмжилт тохиргооны ажил хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0761/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-27 10:00
дуусах хугацаа : 2022-06-27 15:00
- 14 hours ago -
ZMUB
Ойрын чиглүүлэх станц болон дундын маркер дээр үзлэг шалгалт хийгдэнэ.Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0760/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-27 10:00
дуусах хугацаа : 2022-06-27 18:00
- 14 hours ago -
ZMBN
Цаг уурын станц / QLC-50/ дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0759/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-27 08:00
дуусах хугацаа : 2022-06-27 17:00
- 14 hours ago -
ZMBN
AWOS терминал дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0759/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-27 08:00
дуусах хугацаа : 2022-06-27 17:00
- 14 hours ago -
ZMBN
AFTN терминал дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0681/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-15 09:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMCD
ON дуудлагатай чиглүүлэх радио дохиологчийн Онон талын төвийн тэжээлийн кабель шугам гэмтэлтэй. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.