ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 14


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0463/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 14:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 16:00
- 8 hours ago -
Ургамал
Ургамал: IP VSAT Remote-д хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0462/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 13:00
- 8 hours ago -
Ургамал
Ургамал: PAE T6 121.5МГц-д хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдах үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0461/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 14:00
- 8 hours ago -
Ургамал
Ургамал: Оптик шугамд хугацаат техник үйлчилгээг хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0460/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 09:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 17:00
- 10 hours ago -
ZMTL
Тосонцэнгэл DME-435-RPM хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ, газрын хэмжилт шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0459/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 12:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 18:00
- 13 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Оптик шугам дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0458/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 08:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 15:00
- 13 hours ago -
ZMCK
ATIS дээр үзлэг шалгалт хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0457/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-29 10:00
дуусах хугацаа : 2023-03-29 18:00
- 13 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Pадиолокатор техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Энэ үед бүрхэлтийг Баянтээг, Сайхандулаан, Их-Өлгийн радиолокаторуудаар харна.
дугаар : ШМ0449/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-28 07:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 23 hours ago -
ZMUB
Гэрэл-суултын системийн явгалах замын 6-р хэлхээ ажиллахгүй. Бусад хэлхээгээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0410/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-24 14:23
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 5 days ago -
Цээл
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0393/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-21 16:00
дуусах хугацаа : 2023-04-02 16:00
- 1 week ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0276/23
эхлэх хугацаа : 2023-03-01 10:00
дуусах хугацаа : 2023-05-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/ ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0211/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-16 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Далан
Далан олон улсын өнгөрөлтийн цэг дэх нөөц Киппор дизель ашиглалтын явцад гэмтсэн. Үндсэн LP-4 бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.