ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 14


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1177/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-26 09:00
дуусах хугацаа : 2024-07-26 17:00
- 1 hour ago -
ZMUB
Чиглүүлэгч радио дохиологч, холын маркер дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1171/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-25 10:00
дуусах хугацаа : 2024-07-25 22:00
- 17 hours ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр Jotron RCAG 126.3Mhz, 122.5Mhz-ийн радио сувгуудыг УХТ-рүү аналоги шугамаар холбох ажил хийгдэнэ. Frequentis 1-р хэвийн /IP/, Frequentis 2-оор /аналоги/ тасалдана.Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1170/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-25 10:00
дуусах хугацаа : 2024-07-25 16:00
- 17 hours ago -
ZMCK
ХБЗ 11 болон 29 талын MAWS301 станц, Ил-Хараа, Үүлний өндөр хэмжигч тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1168/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-25 11:00
дуусах хугацаа : 2024-07-25 17:00
- 20 hours ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр VPN болон Loop3440C /оптик/ дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ. VSAT шугамаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1157/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-26 22:00
дуусах хугацаа : 2024-07-26 23:59
- 2 days ago -
ZMUB
Бөмбөгөр ADS-B дээр батлагдсан хуваарийн дагуу хагас жилийн болон жилийн техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Бөмбөгөр ADS-B-д тасалдал үүсч техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Бөмбөгөр радиолокаторын станцаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1157/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-24 20:00
дуусах хугацаа : 2024-07-25 23:59
- 2 days ago -
ZMUB
Бөмбөгөр радиолокаторын станц дээр батлагдсан хуваарийн дагуу хагас жилийн болон жилийн техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Бөмбөгөр РЛС тасалдал үүснэ. Энэ үед Бөмбөгөр радиолокаторын станцыг Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад ашиглахгүй Бөмбөгөр ADS-B-р хэвийн ажиллана
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 24 25 2000-2359
дугаар : ШМ1127/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-17 14:10
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMBN
Цаг уурын автомат станцын даралтын мэдрүүрэг ажилгүй. Салхи, температур, чийг, ил хараа D/point хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1117/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-16 14:00
дуусах хугацаа : 2024-08-16 14:00
- 1 week ago -
ZMUB
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв, Бээжин хотын Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төв хооронд нисэхийн мэдээ зохицуулах үйлчилгээ (AMHS) -ийн ашиглалтын өмнөх туршилт, шалгалтын ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1106/24
эхлэх хугацаа : 2024-07-11 21:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 08:00
- 2 weeks ago -
ZMKB
AWOS310 цаг уурын автомат станцыг унтрааж шинээр солих ажил хийгдэж дууссан. Баталгаажуулалт хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй. MAWS301 станцаар хэвийн.
дугаар : ШМ1003/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-21 08:00
дуусах хугацаа : 2024-08-21 16:00
- 1 month ago -
ZMUB
AMHS дээр хугацаат техник үйлчилгээг төлөвлөгөөт ажлын зааварын дагуу хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ0996/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-19 17:25
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMUB
Гэрэл дохиололын системийн алсын удирдлага DAP 128 алдаа өгч гацсан. Гэрэл дохиололын системийг ТП2Б , ТП3-ээс гараар хэвийн ажиллуулна.
дугаар : ШМ0878/24
эхлэх хугацаа : 2024-06-03 10:00
дуусах хугацаа : 2024-12-01 10:00
- 2 months ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр хоолой / passenger boarding bridge / хаалттай.
дугаар : ШМ0818/24
эхлэх хугацаа : 2024-05-22 09:00
дуусах хугацаа : 2024-08-01 09:00
- 2 months ago -
ZMKB
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 12 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.